Anda di halaman 1dari 26

Buku Pengurusan Sekolah

KONSEP 1MURID 1SUKAN


Dasar 1murid 1sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang member tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang member penekanan kepada
sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Dasar ini member perhatian yang
utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti
sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan
dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).
Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid
selaras dengan ungkapan Minda Yang Cerdas Terletak Pada Tubuh Yang Sihat. Dalam
konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan modal
insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberi sumbangan kepada
kesejateraan sosial serta pembangunan ekonomi negara.Justeru, pelbagai aktiviti sukan
diperkenalkan bagi menarik minat murid-murid agar mengamalkan gaya hidup hidup
sihat dan aktif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1M 1S agar
setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi
yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik.
VISI KOKURIKULUM
Melahirkan pelajar SM Agama Parit Sulong(SABK) yang cemerlang dalam
Kokurikulum pada semua peringkat.
MISI KOKURIKULUM
Membimbing dan melibatkan pelajar SM Agama Parit Sulong (SABK) secara
proaktif dalam pelbagai program Koakademik, Unit Beruniform, Sukan dan
Permainan melalui strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai
standard tertinggi.
OBJEKTIF KOKURIKULUM
1. Membina pelajar yang memiliki kekuatan dari segi keterampilan
minda, kecergasan jasmani, kemantapan rohani, kecerdasan emosi
dan kemahiran sosial.
2. Menyeimbangkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek
pelajar.
3. Membina dan meningkatkan disiplin pelajar.
4. Membentuk watak sekolah.
FOKUS KOKURIKULUM
1. Penglibatan menyeluruh pelajar secara berfokus dan terancang
2. Memantapkan pelaksanaan kokurikulum.
3. Pembinaan semangat, ketahanan fizikal, mental dan rohani.

KOKUM - 79 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
SEK. MEN. AGAMA PARIT SULONG 2015
PENGETUA
Mohd Fauziy Bin Mohd Ishak

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN


Fatchurozi Bin Tukimon

PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM
Nadia Binti Mohd Nasir

PENOLONG KANAN HEM


Salina Binti Rahmat

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Mohd Rasyid bin Mohd Jai

PENYELARAS UNIT
BERUNIFORM
Hanidah binti Sumadi

Ketua-Ketua Guru
Penasihat Unit Badan
Beruniform

SETIAUSAHA SUKAN
Mohd Fahmi bin Azizullah

PENYELARAS KELAB &


PERSATUAN
Muhammad Najib bin Ariffin

Ketua-Ketua Guru
Penasihat Kelab &
Persatuan

PENYELARAS KELAB
SUKAN & PERMAINAN
Zakaria bin Rajuli

Ketua-Ketua Guru
Penasihat Kelab Sukan
& Permainan

GURU PASUKAN
SEKOLAH

KETUA GURU
PENASIHAT RUMAH
PASUKAN

KOKUM - 80 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

CARTA ORGANISASI UNIT PEMBANGUNAN SUKAN


SEK. MEN. AGAMA PARIT SULONG 2015
PENGERUSI
En. Mohd Fauziy Bin Mohd
Ishak
(PENGETUA)
TIMB. PENGERUSI
CIk Nadia Binti Mohd Nasir
(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA SUKAN
En. Mohd Fahmi Bin Azizullah

PENOLONG SETIAUSAHA SUKAN


Cik Siti Rohaya binti Tumiran

PENYELARAS
KELAB SUKAN & PERMAINAN SEKOLAH

En Zakaria bin Rajuli

KETUA GURU PENASIHAT


KELAB SUKAN &
PERMAINAN
TIMB. PENGERUSI
ORGANISASI KELAB
SUKAN

PENGERUSI ORGANISASI
KELAB SUKAN

PELAJAR

PELAJAR

SETIAUSAHA ORGANISASI
KELAB SUKAN
PELAJAR
BENDAHARI ORGANISASI
KELAB SUKAN
PELAJAR

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK

BOLA JARING

BADMINTON

PING-PONG

INDOOR DAN
TRADISIONAL

BOLA TAMPAR

KOKUM - 81 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


1.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
Pengerusi
: En. Mohd Fauziy Bin Mohd Ishak
Timb.Pengerusi
: Cik Nadia Bt Mohd Nasir
N.Pengerusi 1
: En Fatchurozi Bin Tukimon
N.Pengerusi 2
: Cik Salina Bt Rahmat
Setiausaha Kokurikulum
: En. Mohd Rasyid B. Mohd Jai
AJK :
1. Setiausaha Sukan / 1M 1S : En.Mohd Fahmi B. Azizullah
2. Penyelaras Badan Beruniform : Pn Hanidah binti Sumadi
3. Penyelaras Kelab & Persatuan
: En Muhammad Najib bin Ariffin
4. Penyelaras Kelab Sukan & Permainan : En. Zakaria bin Rajuli
5. Ketua Guru Penasihat Rumah Pasukan
DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.
2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum sekolah.
3. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum.
4. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar,
berterusan dan berkesan.
5. Mnenyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.
6. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.
7. Mengawal urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar.
8. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum.
9. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha
kokurikulum,
penyelaras unit dan guru-guru penasihat.
10. Memutuskan pengurniaaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf
kecemerlanagan dalam aktiviti kokurikulum.
DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM
1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
2. Membantu pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan,
pelaksanaan dan
penilaiaian pelajar.
3. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan
badan
beruniform dan sukan/permainan.
4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.
5. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.
6. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan
mencukupi.
7. Mengenalpasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan
mengadakan latihan
dengan pelajar.
DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN
1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSM DaeraH
Batu Pahat /
MSSM Negeri Johor/ MSSM.
3. Membantu pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.
4. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan.
5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
6. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
10.Sentiasa berbincang dengan pengetua/penolong kanan kokurikulum untuk
kepentingan sukan
sekolah.

KOKUM - 82 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


11. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar
sekolah
untuk edaran, rujukan dan rekod.
12. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod
Pencapaian Sukan Sekolah.
13. Menghadiri kursus dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran
diri.

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS UNIT BERUNIFORM, KELAB/PERSATUAN DAN KELAB
SUKAN PERMAINAN

1. Mengatur rancangan/jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan PPD sepanjang


tahun.
2. Membantu GPK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum membahagikan murid
mengikut unit
masing-masing.
3. Membantu Setiausaha Kokurikulum menetapkan guru penasihat bagi setiap unit dan
membuat
pembahagian tugas.
4. Mengenalpasti murid yang berpotensi untuk mewakili sekolah.
5. Mengenalpasti murid yang layak mendapat bantuan uniform.
6. Membantu GPK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum menyelaraskan kegiatan
latihan dan
pertandingan antara
kelab/persatuan dan sekolah supaya sesuai dengan hari,masa dan tempat.
7. Membantu Setiausaha Kokurikulum menyelaras tempat dan keperluan untuk acaraacara anjuran
sekolah,daerah dan negeri.
8. Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang
disertai oleh unit
masing-masing.
9. Membantu Setiausaha Kokurikulum memastikan segala aktiviti kokurikulum direkod.
10.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SUKAN DAN PERMAINAN/ PERSATUAN/ KELAB/ UNIT
BERUNIFORM
1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan beruniform.
2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu/bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan
/kelab/ pasukan badan beruniform.
5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
6. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh
yang ditetapkan.
7. Menguruskan buku/kad kokurikulum.
Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun
pada tarikh yang
ditetapkan.
Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk
simpanan
dan rekod bilik kokurikulum.
8. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
Borang penyertaan pasukan.
Borang senarai AJK dan ahli.
Buku laporan aktiviti.
9. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan
rekod.
10. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian
kokurikulum sekolah.

KOKUM - 83 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

2.JAWATANKUASA UNIT DATA & REKOD DATA KOKURIKULUM


Pengerusi
: En. Mohd Fauziy Bin Mohd Ishak
Timb.Pengerusi
: Cik Nadia Bt Mohd Nasir
N.Pengerusi 1
: En Fatchurozi Bin Tukimon
N.Pengerusi 2
: Cik Salina Bt Rahmat
Setiausaha
: En. Mohd Rasyid B. Mohd Jai
AJK : Penyelaras Unit Badan Beruniform
Penyelaras Kelab/Persatuan
Penyelaras Kelab Sukan/Permainan
Ketua Guru Penasihat Rumah Pasukan
DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT DATA DAN REKOD KOKURIKULUM
1. Mengelolakan urusan pengambilan/pungutan data/ rekod yang berkaitan.
2. Menguruskan pemprosesan data/rekod berkenaan secara sistematik dan teratur.
3. Menyimpan data/rekod berkenaan secara sitematik dan teratur.
4. Mendokumentasikan data/rekod berkenaan mengikut keperluan.
5. Membekal/mengeluarkan data/rekod berkenaan jika dikehendaki.
3.JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM
Pemantau
Penyelaras
Bil

: Cik Nadia Bt Mohd Nasir


: Puan Hanidah Binti Sumadi

Jenis Badan Beruniform


Bulan Sabit Merah

Puteri Islam Malaysia

Kadet Polis

Pengakap

Guru
Hamidi Bin Jamri (K)
Mohd Syafiq Abd Aziz ,
Muhammad Farhan bin Abd
Aziz
Noor Azimah binti Arbaain,
Umi Kelsum binti Mohamed
Siti Rohayu binti Hamid (K)
Maria Bt Bakri,
Hafiza Hartini binti Halimi
Esni Farahani binti Esa
Mohd Syafiq bin Md Noh (K)
Muhammad Najib bin Ariffin
Siti Rohaya bt Tumiran
Hanidah binti Sumadi
Mohd Fahmi bin Azizullah (K)
Mohd Rasyid bin Mohd Jai
Md Zamzaini bin Mohd Dahlan
Mohd Ishak bin Mohd
Mokhsein
Zakaria bin Rajuli
Mahyudi bin Kaban

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN UNIT BERUNIFORM


1. Membentuk Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam.
2. Memastikan aktiviti pasukan pakaian seragam sekolah selaras dengan objektif
sekolah.
3. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan pasukan.

KOKUM - 84 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam
perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid dan menyerahkannya kepada
penyelaras untuk simpanan
dan rekod.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan pasukan dengan cara yang sesuai.
8. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat serta laporan kegiatan
tahunan.
9. Melaporkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan pasukan.
10. Mengurus surat menyurat untuk segala kegiatan luar sekolah.
11. Mencadangkan nama-nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
4.JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN / 1MURID 1SUKAN
Pemantau
: Cik Nadia Bt Mohd Nasir
Penyelaras
: En. Zakaria bin Rajuli
Bil
1
2
3
4
6

Jenis Sukan/ Permainan


Badminton
Ping Pong
Bola jaring
Bola Sepak
Bola Tampar

11

Indoor & Permainan Tradisional (KIT)

Guru
Mohd Syafiq B. Md Noh(K)
Mohd Rasyid Bin Mohd Jai (K)
Noor Azimah Binti Arbaain (K)
Zakaria bin Rajuli (K)
Muhammad Farhan bin Abd
Aziz(K)
Muhammad Najib bin Ariffin /
Umi Kelsum binti Mohamed

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENGURUS PASUKAN / GURU PENGIRING


PERTANDINGAN
1. Memilih dan melatih wakil / pasukan sekolah.
2. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dan latihan daripada mereka yang pakar.
3. Memastikan segala keperluan pertandingan dipenuhi dan segala peraturan dipatuhi.
4. Mengurus pengangkutan untuk wakil / pasukan sekolah ke pertandingan di luar
sekolah.
5. Melapor dan merekodkan penyertaan dan keputusan-keputusan pertandingan yang
disertai.
6. Menentukan segala peralatan / kemudahan yang dibawa dan digunakan sentiasa
dalam keadaan
baik, selamat da``````````````````````````````r5t444444esdx=======mencukupi.
7. Menilai prestasi wakil / pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkannya.
8. Merekodkan nama-nama peserta yang cemerlang.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

5.JAWATAN KUASA KELAB DAN PERSATUAN


Pemantau
Penyelaras
Bil
1
2
3
4
5
6

: Cik Nadia Bt Mohd Nasir


: En. Muhammad Najib bin Ariffin

Jenis Kelab / Persatuan


Sains & Matematik
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Agama Islam
Pembimbing Rakan Sebaya
Kesenian dan Warisan

Guru
Muhammad Najib Bin Ariffin
Hanidah binti Sumadi
Mohd Fahmi bin Azizullah
Esni Farahani binti Esa
Siti Rohaya binti Tumiran
Mohd Rasyid bin Mohd Jai

KOKUM - 85 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


7
8
9
10

Pengguna
Setia & RukunNegara
Pencinta Alam & Kitar Semula
Kembara dan Pelancongan

Umi Kelsum binti Mohamed


Mohd Syafiq bin Md Noh
Mohd Syafiq bin Abd Aziz
Nadia binti Mohd Nasir

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB


1. Membentuk Jawatankuasa kelab/persatuan.
2. Memastikan aktiviti kelab/persatuan sekolah selaras dengan objektif sekolah.
3. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan kelab/persatuan.
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam
perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid dan menyerahkannya kepada
penyelaras untuk simpanan
Dan rekod.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan pasukan dengan cara yang sesuai.
8. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat serta laporan kegiatan
tahunan.
9. Melaporkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan pasukan.
10. Mengurus surat menyurat untuk segala kegiatan luar sekolah.
11. Mencadangkan nama-nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah.
6.JAWATANKUASA RUMAH PASUKAN
Pemantau

: Cik Nadia Bt Mohd Nasir

Penyelaras

: Setiausaha Sukan

Bil

Jenis Rumah Pasukan

Ibnu Khaldun

Ibnu Sina

Ibnu Battutoh

Ibnu Hazam

Ketua Guru Rumah Pasukan


Mohd Rasyid Bin Mohd Jai (K)

Mohd Syafiq Md Noh (K)

Muhammad Farhan Bin Abdul Aziz (K)

Md Zamzaini Bin Mohd Dahlan (K)

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN


1. Menubuhkan jawatankuasa bagi menguruskan pertandingan antara rumah sukan.

KOKUM - 86 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


2. Memilih dan melatih wakil/pasukan untuk rumah sukan bagi menyertai pertandingan
antara rumah
sukan.
3. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
4. Merekodkan kedatangan murid dan mengambil tindakan terhadap murid yang tidak
hadir dalam
aktiviti rumah sukan.
5. Mengawasi keselamatan murid sewaktu menghadiri dan menjalani sesi latihan rumah
sukan.
6. Sentiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi rumah
sukan masing- masing.

GARIS PANDUAN URUSAN KOKURIKULUM


1.PERATURAN DAN SYARAT PEMINJAMAN ALATAN/ BARANG-BARANG DARIPADA UNIT KOKURIKULUM
1.1. Mengisi dan melengkapkan Borang Pinjaman.(Diisi dalam 2salinan)
1.2. Mengemukakan wang cengkeram sebagai ganti rugi sekiranya berlaku
sebarang kerosakan/kehilanga alatan/barang.Wang akan dikembalikan
sekiranya
pihak Unit Kokurikulum berpuashati dengan keadaan alatan/barang yang
dipinjamkan.
1.3. Deposit yang dikenakan bagi setiap item yang dipinjam ialah RM5.00
1.4. Menjaga dan memelihara dengan baik sebarang alatan/barang yang
dipinjam.
1.5. Mengembalikan alatan/barang yang dipinjam setelah tamat aktiviti.
(Dipulangkan dengan kadar segera).
2.PROSEDUR PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM OLEH SEMUA GURU PENASIHAT
2.1. Tanda tangan pengesahan kehadiran.
2.2. Pastikan fail telah dilengkapkan oleh setiausaha dengan butiran berikut:
a. Kehadiran
b. Laporan aktiviti
c. Laporan kewangan pada akhir aktiviti
3.BUKU KOKURIKULUM
3.1. Pastikan setiap ahli mempunyai buku kokurikulum.
3.2. Buku kokurikulum hendaklah ditandatangani oleh guru penasihat pada hari
aktiviti tersebut dan diserahkan semula kepada pelajar untuk dibawa ke
perjumpaan
aktiviti lain berikutnya.
4.SIJIL PENGHARGAAN UNTUK AHLI JAWATAN KUASA TERTINGGI PERSATUAN/KELAB/BADAN
BERUNIFORM
4.1. Sijil penghargaan akan dikurniakan kepada ahli jawatankuasa tertinggi yang
aktif
sahaja dan akan disediakan oleh Unit Kokurikulum.
4.2. Semua guru penasihat hanya perlu menghantar senarai AJK tertinggi
dengan melengkapkan borang yang disediakan.
5.SIJIL PENILAIAN KOKURIKULUM
5.1. Akan disediakan oleh Unit Kokurikulum.
5.2. Dianugerahkan kepada semua pelajar tingkatan lima tahun semasa.
5.3. Penilaian dibuat berdasarkan maklumat di dalam buku kokurikulum dan
fail persatuan/kelab/unit Beruniform masing-masing.
5.4. Mohon kerjasama daripada semua guru penasihat agar sentiasa

KOKUM - 87 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


mengemaskinikan maklumat pelajar dalam buku kokurikulum / fail
kokurikulum.

Tarikh Perhimpunan Bulanan Kokurikulum


Sekolah-sekolah Daerah Batu Pahat, Johor
Tahun 2015
Bulan

Tarikh

Januari

11 Januari 2015

Februari

15 Februari 2015

Mac

15 Mac 2015

April

12 April 2015

Mei

10 Mei 2015

Jun

14 Jun 2015

Julai

12 Julai 2015

Ogos

9 Ogos 2015

September

13 September 2015

Oktober

11 Oktober 2015

November

15 November 2015

Disember

13 Disember 2015

Catatan

Cuti Sekolah

Cuti Sekolah

Penyeragaman Tarikh Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Untuk Sekolah-sekolah


Di Negeri Johor Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI Bil 8/2007)

KOKUM - 88 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

Catatan
Eksekutif

KOKUM - 89 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 90 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 91 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 92 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 93 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 94 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 95 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 96 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

KOKUM - 97 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 98 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 99 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 100 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 101 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 102 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Perkara :
Tempat :

Masa :
Tarikh :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 103 | H a l a m a n

Buku Pengurusan Sekolah

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KOKUM - 104 | H a l a m a n

Anda mungkin juga menyukai