Anda di halaman 1dari 9

JADUAL 3: RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Penulisan Sejarah
(Historical Writing )

2. Kod Kursus

SJH3103

3. Nama Pensyarah
Akademik

DR MOHD AZHAR BIN BAHARI

4. Rasional
Kursus ini sangat perlu kepada bakal guru Sejarah supaya mereka dapat
Kursus/Modul Dalam memahami dan menghayati penulisan bahan Sejarah di Malaysia berasaskan
Program
dokumen-dokumen yang sedia ada bagi melahirkan guru Sejarah yang berjiwa
patriotik.
5. Semester Dan Tahun
Ditawarkan

Semester 5, Tahun 3

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

2.5

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (Jika Ada)

Tiada

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

72.5

120

9. Objektif Pembelajaran
1.

Menganalisis kemahiran penulisan sejarah.

2.

Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan proposal penulisan


Sejarah.

3.

Mengenalpasti tatacara dan teknik - teknik penulisan Sejarah.

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


1

10. Hasil Pembelajaran


Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

1. Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan.


2. Berkomunikasi secara berkesan, lisan dan menulis dalam konteks sosial dan
akademik dalam penulisan sejarah.
3. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi membina pemikiran
konsep-konsep sejarah.
4. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) bagi membina inovasi
berdasarkan peristiwa sejarah.

1
2
3
4

11. Kemahiran Boleh


Pindah (Transferable
Skills, TS):

C
6

P
2

P
3

P
4

P
5

A
1

A
2

A
3

A
4

Menghayati nilai

P
7

Memberi maklum Balas

P
6

Menerima

Respons ketara komplesk

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Persepsi
P
1

Mengorganisasi

C
5
X

Penilaian

Sintesis

Analisis
C
4

DOMAIN AFEKTIF
Menilai

C
3

Adaptasi

C
2

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN PSIKOMOTOR
Lakuan Tulen

C
1

Aplikasi

CLO

Pemahaman

Pengetahuan

DOMAIN KOGNITIF

A
5

X
X

Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh pelajar.
Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
SJH3143

Ya
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TS 1
TS 2
TS 3
TS 4
TS 5
TS 6
TS 7
TS 8
TS 9

Tidak

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbangkan kepada perkembangan


TS.Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada perkembangan
TS.
Kod
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9

Kemahiran Boleh Pindah (TS)


merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan
berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam
konteks sosial dan akademik
menggunakan kemahiran Teknologi,Maklumat dan Komunikasi
mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi
menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
menyampaikan maklumat
kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas
menampilkan ketrampilan dan kualiti guru

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


2

12. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
1.

Menyediakan aktiviti berbentuk kuliah, tutorial, kerja kursus dan peperiksaan


akhir.

Strategi Penilaian
2.

Menjawab soalan berbentuk struktur dan esei.

3. Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu peperiksaan (50%) dan kerja kursus (50%).Soalan
peperiksaan akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut dan
ditadbirkan pada akhir semester dan secara berpusat. Soalan peperiksaan terdiri
daripada gabungan soalan subjektif dan esei.

13. Sinopsis

Kursus ini memfokuskan kepada ciri-ciri penulisan sejarah, latihan kemahiran penulisan
sejarah, tatacara penulisan sejarah, teknik penulisan sejarah, cadangan penulisan
sejarah dan penulisan sejarah.
This course focuses on the characteristics of historical writing, historical writing skills
training, procedure writing history, techniques of historical writing, proposal writing history
and writing history.

14. Mod Penyampaian


15. Kaedah dan Jenis
Pentaksiran

Kuliah dan Tutorial


Peperiksaan

: 50%

Kerja Kursus

: 50%

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


3

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Program (Programme
Learning Outcomes,
PLO) dengan Objektif
Pendidikan Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PLO1
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

X
X
X
X

X
X

Nota:PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada
Objektif Pendidikan Program, Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah,
komuniti dan persekitarannya.
Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
Memiliki ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah
ilmu.
Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Sejarah
menerusi kajian dan penyelesaian masalah.
Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja berpasukan,
kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi akhlak, sosial
dan etika.
Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang
Sejarah serta mahir berkomunikasi dalam Bahasa Melayu.
Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-prinsip


pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Sejarah
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan
Mengaamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk
menjalani pembelajaran berterusan
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
terhadap keperluan perubahan semasa
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepimpinan yang berkesan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


4

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9


17. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
CLO1
X
X
(Course Learning
CLO2
Outcomes, CLO)
X
dengan Hasil
CLO3
X
Pembelajaran
CLO4
X
X
Program (Programme
Learning Outcomes, Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil
PLO)
Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO 9

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-prinsip


pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Sejarah
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan
Mengaamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk
menjalani pembelajaran berterusan
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
terhadap keperluan perubahan semasa
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepimpinan yang berkesan

CLO1

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan.

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8

CLO2
CLO3
CLO4

Berkomunikasi secara berkesan, lisan dan menulis dalam konteks


sosial dan akademik.
Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
Mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
menyampaikan maklumat

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


5

1.0 Pengenalan Penulisan Sejarah

Ilmiah
Objektif
Laras bahasa
Gaya penulisan
Motif

1.2 Ciri-ciri penulis Sejarah

Kesedaran sejarah
Kesarjanaan
Kreatif dan kritikal
Ketepatan
Kejujuran
Ketelitian dan penilaian sumber
Minat

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


6

Jumlah
10

4
1.1 Ciri-ciri Penulisan Sejarah

ulangkaji dll)(tugasan,Lain-lain

Interaksi Bukan
Bersemuka
Pembelajaran Kendiri (s) kuliah

Pentaksiran

Tutorial

Kuliah

SLT) setiap tajuk.

Amali

Pembelajaran Pelajar ( Student Learning Time,

Interaksi
Bersemula

18. Kerangka Kursus /Modul dan Jumlah Jam

2.0 Tatacara penulisan Sejarah


2.1 Pemilihan tajuk

Pelbagai disiplin Sejarah

Kesesuaian tajuk
2.2 Penyediaan peralatan
2.3 Mengenal pasti tempat sumber

Arkib

Perpustakaan

Orang sumber

Tapak peninggalan Sejarah

10

10

15

2.4 Mengumpul sumber


2.5 Verifikasi sumber
2.6 Interpretasi sumber
2.7 Penyusunan sumber

Mengikut keutamaan
2.8 Penulisan

3.0 Teknik Penulisan Sejarah


3.1 Bentuk-bentuk penulisan sejarah

Naratif

Deskriptif

Kritikal

Analitikal
3.2 Kemahiran nukilan

Memetik

Merumus idea

Mengarang
3.3 Nota kaki (foot note) dan nota hujung (end note)
3.4 Bibliografi
4.0 Proposal Penulisan Sejarah
4.1 Kerangka Proposal Sejarah

Tajuk kajian

Permasalahan kajian

Tinjauan kajian lepas

Objektif kajian

Skop dan batasan kajian

Metodologi kajian

Signifikan kajian

Pembahagian bab

Penutup

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


7

5.0 Penulisan Sejarah


5.1 Pemilihan tajuk tajuk penulisan sejarah
5.2 Pemasalahan dalam penulisan sejarah
5.3 Pemilihan fakta Sejarah dari kajian-kajian lepas
5.4 Objektif kajian dalam penulisan Sejarah

20

10

5.5 Skop dan batasan dalam penulisan Sejarah


5.6 Signifikan dalam penulisan Sejarah
5.7 Pembahagian bab dalam penulisan Sejarah
5.8 Penutup kajian dalam penulisan Sejarah
6.0 Pembentangan Hasil Penulisan Sejarah
6.1 Kesempurnaan hasil penulisan Sejarah
6.2 Gaya pembentangan

Kerja Kursus/Amali
Ulangkaji Peperikaan
Peperiksaan

25

17.5

17.5

2.5

Jumlah

19. Rujukan Asas

25

30

15

2.5

2.5
30

Azhar Mansor, Azharuddin Mohamed Dali & Mardiana Nordin. (2012).


Tema Baru Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti
Malaya.
Ishak Saat. (2010). Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Mahayuddin Yahaya & Mohd Yusof Ibrahim.(1988). Sejarawan Dan
Persejarahan.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Khoo Kay Kim.(1971). Penyelidikan, penulisan dan pengajaran sejarah


tanah air untuk memupuk keperibadian kebangsaan Malaysia tumpuan
penzaman periodisasi dlm. Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kuala
Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.
Mohd Yusof Ibrahim.(1986).Pengertian Sejarah:Beberapa Perbahasan
Mengenai Teori Dan Kaedah.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Sivarajan, P. (2012). Pengantar Sejarah. Shah Alam: Penerbitan Multimedia.
Wong Tze Ken, Danny. (2006). Sejarah: Sumber dan Pendekatan. Kuala
Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.
Zainal Abidin Bakar.(1983).Teknik Menulis Sejarah. Kuala Lumpur:
Eastview Production Sdn Bhd.

20. Maklumat Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


8

120

Berkuat kuasa mulai Jun 2014( Kemas Kini Ogos 2014)


9