Anda di halaman 1dari 15

MINGGU /

TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

A. Khidmat Masyarakat
A. Tema 2: HIDUP
boleh dijalankan
BERMASYARAKAT
secara:
(Rujuk teks PSK
i.
Berpasukan (5 ahli)
hal. 140 147)
atau
B. 40% markah akhir
ii.
Berpasangan (2 ahli)
tahun.
atau
C. Mengumpul folio
iii.
Individu
Khidmat Masyarakat
pada Minggu ke -37
B. Folio Khidmat
Masyarakat
dihasilkan secara
individu.
2. Taklimat Penilaian
Guru boleh menilai aspek: A. Sepanjang P&P.
Aspek Kemahiran
i.
aktiviti sepanjang
B. 25% markah akhir
dan Nilai PSK
P&P.
tahun. (Penilaian
ii.
sikap murid
Holistik)
sepanjang P&P.
iii.
nota murid.
iv.
dan sebagainya.
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1
1. Menghuraikan ciri-ciri
Fikir dan jawab (m/s 3) Memerihal
MINGGU
PENDIDIKAN
kecemerlangan diri.
Menyenarai
14
MENJAMIN
2. Mengamalkan budaya
Mencerita
KECEMERLANGAN
ilmu untuk mencapai
Mengumpul
05.01.2015 DIRI
kecemerlangan diri.
maklumat

3. Menunjukkan ciri-ciri
Menghurai
30.01.2015
perwatakan yang
Membanding
terpuji.
Menjelas
Merumus
AKTIVITI 1A
1. Menghuraikan ciri-ciri
Buku Skrap :
TOKOH CEMERLANG
kecemerlangan diri
Tokoh-tokoh
seseorang tokoh.
Cemerlang di
2. Mengamalkan budaya
Malaysia.
ilmu untuk kemajuan
diri.
3. Menunjukkan sikap
bertanggungjawab dan
akauntabiliti.

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME

ABM

1. Taklimat Khidmat
Masyarakat
Januari
i.
Perancangan
ii.
Amali/Aktiviti
September iii.
Refleksi
2015
iv.
Laporan
v.
Penghargaan

Kebijaksanaan menyusun
strategi
Bijak merancang strategi
sebelum bertindak
Jati diri bangsa
Memperkasakan mental dan
fizikal

Buku Teks
Peta
Kad
imbasan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK
AKTIVITI 1B
KEGIGIHAN
MEMBAWA
KECEMERLANGAN

AKTIVITI 1C
APAKAH CITACITAKU

HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengenal pasti ciri-ciri
perwatakan yang
terpuji
2. Berinteraksi dengan
orang lain secara
hormat dan sopan
3. Menunjukkan ciri-ciri
perwatakan yang
terpuji
1. Menghuraikan ciri-ciri
kecemerlangan diri
untuk mencapai citacita
2. Berinteraksi dengan
orang lain secara
hormat dan sopan
3. Peka terhadap
tanggungjawab

AKTIVITI

KBKK

Baca dan faham


(m/s 8)

Penulisan :
Cita-cita saya

AKTIVITI 1D
1. Mengenal pasti faktorFail peribadi :
MATLAMAT HIDUPKU
faktor kecemerlangan
Sijil kelahiran
diri
Sijil UPSR
2. Membuat refleksi untuk Gambar keluarga
kejayaan diri
Aktiviti 1C dan
3. Menunjukkan ciri-ciri
sebagainya
perwatakan yang
terpuji
TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME

ABM

MINGGU
57
02.02.2015
20.02.2015

MINGGU /
TARIKH

UNIT 2
KEMESRAAN
MENJALIN
PERPADUAN
KELUARGA

1. Menjelaskan cara-cara
untuk mancapai
perpaduan dalam
keluarga
2. Menjalinkan hubungan
erat antara anggota
keluarga
3. Bertanggungjawab
sebagai anggota
keluarga

TEMA / TAJUK
AKTIVITI 2A
KERJASAMA
MENGERAT
PERPADUAN

1.
2.
3.

AKTIVITI 2B
RUMAHKU
SYURGAKU

1.
2.
3.

HASIL
PEMBELAJARAN
Menerangkan peranan
ahli keluarga untuk
mencapai perpaduan
Menjalinkan kasih
sayang antara anggota
keluarga
Berbangga dan
menghargai
sumbangan ahli
keluarga
Menjelaskan
kepentingan sokongan
anggota keluarga
Menjalinkan hubungan
erat antara anggota
keluarga
Menghormati dan
menghargai
sumbangan ahli
keluarga

Fikir dan jawab


(m/s 22)

Mengumpul
maklumat
Mencerita
Menjelas
Menjana idea

Di mana bumi dipijak, di situ


langit dijunjung.
Sentiasa taat setia kepada
negara.

Buku Teks
Kertas
edaran
Grafik

Hidup bersama dalam


keamanan dan keharmonian.
Menghormati antara satu sama
lain.

AKTIVITI
Buat Refleksi (m/s 24)

Idea kreatif (m/s 27)

KBKK

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME

ABM

AKTIVITI 2C
1. Menghuraikan
SAYANGI KELUARGA
kepentingan perpaduan
ANDA
dalam keluarga
2. Menangani konflik
dalam keluarga
3. Bekerjasama
mengatasi masalah
keluarga
14.02.2015
22.02.2015
MINGGU
89
23.02.2015

06.03.2015

MINGGU /
TARIKH
MINGGU
8 12
23.02.2015
03.04.2015

Fikir dan jawab


(m/s 28)

Cuti Tahu Baru Cina

Peperiksaan Pertengahan
Penggal 1

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI 2D
1. Menerangkan
BERSAMA
kepentingan aktiviti
KELUARGA
keluarga
MEMBAWA BAHAGIA 2. Menjalinkan hubungan
erat antara anggota
keluarga
3. Menyayangi keluarga

AKTIVITI
Keratan akhbar :
Jenis-jenis rekreasi

KBKK
Mencerita
Membincang

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME
Jati diri bangsa
Waspada dengan anasir luar

ABM
CD
Buku Teks
Kertas
edaran
Grafik

UNIT 3
HORMATI HAK
ORANG LAIN

1. Menjelaskan
kepentingan
menghormati hak
orang lain
2. Menjalankan
tanggungjawab
sebagai anggota
masyarakat
3. Peka terhadap
perbezaan individu

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT


Fikir dan jawab
(m/s 40)

Keamanan membawa
kemakmuran negara

AKTIVITI 3A
KEPELBAGAIAN
MASYARAKAT KITA

13.03.2015
15.03.2015
14.03.2015
22.03.2015
MINGGU /
TARIKH

1. Menjelaskan
kepentingan
memahami perbezaan
individu
2. Mengamalkan sikap
toleransi dalam
masyarakat
3. Menghormati latar
belakang individu

Baca dan fahami


(m/s 41)

Perkemahan Perdana
Unit Beruniform
Cuti Pertengahan
Penggal 1
TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

AKTIVITI 3B
1. Menjelaskan
MENGHORMATI
kepentingan
BAKAT ORANG LAIN
mengetahui bakat dan
kebolehan orang lain
2. Menyokong agensiagensi yang membantu
kesejahteraan
masyarakat
3. Menghormati
kebolehan dan bakat
orang lain

Baca dan fahami


(m/s 43 44)

KBKK
Mentakrif
Memerihal
Mencerita
Menghu-bung
kait
Menjelas

Membuat
penilaian

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME
Kejituan perancangan
mengekalkan kestabilan negara
Malaysia
Bijak merancang untuk
kesejahteraan masa depan
Negara Malaysia
tanggungjawab kita.
Menyokong dan melibatkan
diri dalam dasar negara
Malaysia.

ABM
Buku Teks
Kertas
edaran
Grafik

AKTIVITI 3C
KEPENTINGAN
MENGHORMATI
PENDAPAT ORANG
LAIN

1. Menjelaskan
kepentingan
menghormati pendapat
orang lain
2. Memberi pendapat
secara berhemah
3. Menghormati pendapat
orang lain

03.04.2015
11.04.2015
MINGGU
13 14

UNIT 4
SEMANGAT
KEKITAAN

06.04.2015
17.04.2015

AKTIVITI 4A
PERPADUAN

MINGGU /
TARIKH

UNIT/AKTIVITI
AKTIVITI 4B
PERMUAFAKATAN
MENJALIN
KEMESRAAN

1. Menerangkan unsurunsur pemupukan


semangat kekitaan
2. Menyemai semangat
kekitaan
3. Menghargai dan
menghormati
sumbangan individu
dalam masyarakat

Fikir dan jawab (m/s


48)

Good Friday
Hari Jerayawara
Fikir dan jawab
Memerihal
(m/s 50)
Mengumpul
maklumat
Membanding
Membincang
Memberi idea

1. Mengenal pasti unsurunsur pemupukan


semangat kekitaan
2. Mewujudkan
perpaduan di kalangan
rakyat Malaysia
3. Menunjukkan
semangat perpaduan

Aktiviti kumpulan
(m/s 53)

HASIL
PEMBELAJARAN
1. Menyatakan syaratsyarat permuafakatan
dalam masyarakat
majmuk
2. Mengamalkan
permuafakatan dalam
masyarakat
3. Peka terhadap
kepentingan
permuafakatan dalam
masyarakat

CADANGAN AKTIVITI
Aktiviti kumpulan
(m/s 56)

KBKK

Perpaduan teras kejayaan


negara kita
Sentiasa bersatu untuk
mencapai kejayaan

Buku Teks
Kertas
edaran
Grafik

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME

ABM

AKTIVITI 4C
BUATLAH
KEBAJIKAN

AKTIVITI 4D
KESELAMATAN
TANGGUNGJAWAB
BERSAMA

MINGGU /
TARIKH

UNIT/AKTIVITI

1. Menjelaskan
kepentingan agensiagensi yang membantu
menjaga kesejahteraan
masyarakat
2. Menyokong agensiagensi yang menjaga
kesejahteraan
masyarakat
3. Peka terhadap
masalah yang
berkaitan
kesejahteraan
masyarakat
1. Menjelaskan isu dan
masalah yang
berkaitan
dengan keselamatan
masyarakat
2. Menjalankan
tanggungjawab untuk
menjamin keselamatan
diri dan kesejahteraan
masyarakat
3. Peka terhadap isu dan
masalah yang
berkaitan
dengan kesejahteraan
masyarakat

HASIL PEMBELAJARAN

Keratan akhbar

Baca dan fahami


(m/s 60)

CADANGAN AKTIVITI

KBKK

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME

ABM

UNIT 5
1. Menerangkan jenisWARISAN KESENIAN
jenis warisan kesenian
PELBAGAI KAUM
pelbagai kaum di
Malaysia
2. Memberi maklumat
tentang kepentingan
muzik dalam kehidupan
manusia
3. Berbangga dengan
kekayaan kesenian
Malaysia

Teliti dan faham


(m/s 67 68)

AKTIVITI 5A
WARISAN ALAT
MUZIK

Keratan alat-alat muzik


tradisional
Laman web
Keratan akhbar

1. Menerangkan jenisjenis alat muzik


tradisional kaum di
Malaysia
2. Mencari maklumat
tentang alat-alat muzik
pelbagai kaum
3. Menerima dan
menghormati warisan
kesenian pelbagai
kaum
AKTIVITI 5B
1. Menghuraikan fungsi
BAGAIMANA
Tarian dalam warisan
RENTAK BEGITULAH
kesenian pelbagai
TARINYA
kaum
2. Melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan
warisan kesenian
pelbagai kaum
3. Mengapresiasi
sumbangan pelbagai
kesenian dalam
pembentukan budaya
Malaysia
20.04.2015

30.04.2015

Baca dan fahami


(m/s 72)

Memerihal
Mengumpul
maklumat
Menyenarai
Mencerita
Membincang
Membanding
Mentafsir
Membuat
inferens

Peperiksaan Penggal 1

MINGGU
15 17

AKTIVITI 5C
WARISAN
KRAFTANGAN

20.04.2015
08.05.2015

AKTIVITI 5D
PERMAINAN
WARISAN

01.05.2015
09.05.2015
MINGGU
18 20
11.05.2015
29.05.2015

1. Menerangkan jenisjenis warisan


kraftangan pelbagai
kaum
2. Melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan
warisan kesenian
pelbagai kaum
3. Berbangga dengan
warisan kesenian
kraftangan malaysia

Tikar
Pasu

1. Menerangkan jenisjenis permainan


warisan pelbagai kaum
2. Mengumpulkan
maklumat dalam usaha
mengekalkan
permainan warisan
3. Mengapresiasi
sumbangan pelbagai
kesenian dalam
pembentukan budaya
Malaysia

Idea kreatif (m/s 81)

AKTIVITI 5E
1. Mengenal pasti bentukSENI BINA
bentuk seni bina di
KREATIVITI BANGSA
Malaysia
2. Memelihara
kepentingan seni bina
yang bercirikan
tradisional
3. Menunjukkan apresiasi
terhadap seni bina di
Malaysia
AKTIVITI 5F
SELEMBUT JARI
SEHALUS LUKISAN

1. Menjelaskan motifmotif yang digunakan


dalam lukisan kaumkaum di Malaysia
2. Melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan

Hari Buruh
Larian Hijau
Keratan gambar

Aktiviti diri (m/s 88)

Memerihal
Mengumpul
maklumat
Mentakrif
Menyenarai
Menerang
Menghurai
Menjelas
Mengkelas
Menjana
idea
Mencerakin

Kemerdekaan dan kedaulatan


negara kita
Menghargai dan
menghadapi kemerdekaan
negara kita

Buku Teks

Perpaduan rakyat tunggak


kemerdekaan negara
Bertanggungjawab

Kertas
edaran

Negara Malaysia milik kita


Bersyukur dengan
kemerdekaan Malaysia

Buku Teks

Gambar
OHP

Grafik
Peta

warisan lukisan
tradisional
3. Berbangga dengan
kekayaan warisan
tradisional
21.05.2015

Hari Sukan Tahunan Sekolah

29.05.2015

Hari Muafakat

30.05.2015

14.06.2015

Pesta Menuai
Hari Wesak
Hari Jadi Agong
Cuti Semester 1

MINGGU /
TARIKH
MINGGU
21 - 23

TEMA / TAJUK
UNIT 6
DEMOKRASI
BERPARLIMEN

15.06.2015

03.07.2015

AKTIVITI 6A
MARI MENGUNDI

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


1. Menjelaskan sistem
Teliti dan fahami
Mentafsir
demokrasi berparlimen (m/s 97)
Mengumpul
di Malaysia
maklumat
2. Menjalankan
Mencerita
tanggungjawab
Menghubung
sebagai
kait
warganegara
Menghurai
3. Menghargai peranan
Membincang
kerajaan dalam sistem
Menjana idea
pemerintahan
1. Menjelaskan proses
Buat Refleksi (m/s 98)
pilihan raya di Malaysia
2. Menjalankan
tanggungjawab
sebagai
warganegara
3. Menunjukkan tingkah
laku sopan dan
beradab untuk menjaga
imej negara

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME
Kepemimpinan berwawasan
membawa kesejahteraan
Bersikap inovatif dan
berwawasan
Kesepakatan untuk kestabilan
negara
Sentiasa bersatu padu

ABM
Buku Teks
OHP
Grafik
Kertas
edaran

AKTIVITI 6B
PARLIMEN
LAMBANG
DEMOKRASI

UNIT 7
RAJA
BERPELEMBAGAAN

AKTIVITI 7A
ALAT KEBESARAN
RAJA-RAJA

MINGGU /
TARIKH
MINGGU
24 - 27

UNIT / AKTIVITI
UNIT 8
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
KITA

08.07.2015
31.07.2015

AKTIVITI 8A
GUNAKAN HAK
ANDA

1. Menjelaskan proses
demokrasi di Malaysia
2. Meningkatkan
kemahiran berbahas
ala parlimen
3. Menunjukkan sikap
bertanggungjawab
sebagai warganegara
1. Menghuraikan sistem
Raja Berperlembagaan
di Malaysia
2. Mencari maklumat
tentang Majlis
Pertabalan Raja-Raja
3. Menunjukkan taat setia
kepada raja
1. Menjelaskan alat-alat
kebesaran yang
digunakan semasa
Majlis Pertabalan
Raja-Raja
2. Mencari maklumat
tentang alat-alat
kebesaran raja-raja
3. Merasa bangga
terhadap warisan
kesenian
HASIL PEMBELAJARAN

Baca dan fahami


(m/s 99)

1. Mengenal pasti
peranan dan
tanggungjawab
warganegara
2. Memberikan
sumbangan kepada
negara
3. Menunjukkan tingkah
laku sopan dan
beradab untuk menjaga
imej negara
1. Mengenal pasti
tanggungjawab
sebagai

Fikir dan jawab


(m/s 104)

Baca dan fahami


(m/s 101)

Laman web (m/s 103)

CADANGAN AKTIVITI

Baca dan fahami


(m/s 106)

KBKK
Mentafsir
Mengumpul
maklumat
Mencerita
Menghubung
kait
Menghurai
Membincang
Menjana idea

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME
Kepemimpinan berwawasan
membawa kesejahteraan
Bersikap inovatif dan
berwawasan
Kesepakatan untuk kestabilan
negara
Sentiasa bersatu padu

ABM
Buku Teks
OHP
Grafik
Kertas
edaran

warganegara
2. Menjalankan peranan
sebagai warganegara
yang
bertanggungjawab
3. Peka terhadap
tanggungjawab
sebagai
warganegara
AKTIVITI 8B
KERJA BERSAMA

1. Mengenal pasti
peranan dan
tanggungjawab
sebagai warganegara
2. Memberi sumbangan
kepada pembangunan
negara
3. Menunjukkan sikap
bertanggungjawab

Buat Refleksi (m/s 108)

AKTIVITI 8C
IKUT SALURAN
YANG BETUL

1. Mengenal pasti sikap


dan tanggungjawab
warganegara
2. Mengambil tindakan
wajar dalam
menghadapi pelbagai
situasi
3. Menunjukkan sikap
yang baik untuk
menjaga imej Negara

Keratan gambar /
berita

AKTIVITI 8D
TERIMA KASIH
MALAYSIA

1. Mengenal pasti
tanggungjawab untuk
menjaga keamanan
negara
2. Menjalankan
tanggungjawab
menjaga keamanan
negara
3. Menunjukkan rasa
terima kasih kepada
negara

Nyanyian (m/s 111)

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN

UNIT 9
KESTABILAN
JENTERA
PENTADBIRAN
NEGARA

AKTIVITI 9A
KEPIMPINAN
BERWAWASAN

AKTIVITI 9B
KEPENTINGAN
JENTERA
PENTADBIRAN
BERKESAN

MINGGU /
TARIKH
MINGGU
29 - 30
10.08.2015

UNIT / AKTIVITI
UNIT 10
BERSATU PADU
MENGHADAPI
CABARAN

1. Menerangkan peranan
jentera pentadbiran
negara
2. Bekerjasama dalam
mewujudkan jentera
pentadbiran berkesan
3. Berbangga dengan
pentadbiran negara
1. Menerangkan peranan
pemimpin dalam
mencapai wawasan
negara
2. Mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif
dalam kehidupan
seharian
3. Menghayati jasa-jasa
pemimpin Malaysia
1. Menjelaskan
kepentingan
bekerjasama dalam
mewujudkan jentera
pentadbiran yang
berkesan
2. Mengaplikasikan sifatsifat amanah dan
kerjasama bagi
mewujudkan
pentadbiran yang
berkesan
3. Bersyukur dapat
menikmati kehidupan
yang stabil dalam
kerajaan yang telus
dan amanah
HASIL PEMBELAJARAN

Teliti dan fahami


(m/s 119)

1. Menjelaskan
kepentingan
mengekalkan
keamanan negara dan
dunia
2. Bekerjasama dan

Fikir dan jawab


(m/s 128)

Baca dan fahami


(m/s 121)
Keratan akhbar

Mentafsir
Mengumpul
maklumat
Mencerita
Menghubung
kait
Menghurai
Membincang
Menjana idea

Kepemimpinan berwawasan
membawa kesejahteraan
Bersikap inovatif dan
berwawasan
Kesepakatan untuk kestabilan
negara
Sentiasa bersatu padu

Buku Teks
OHP
Grafik
Kertas
edaran

Aktiviti diri (m/s 125)

CADANGAN AKTIVITI

KBKK
Menyenarai
Mengumpul
maklumat
Menjelas
Menerang
Menjana idea

UNSUR DAN T/LAKU


PATRIOTISME
Ketabahan menghadapi cabaran
Tegas mempertahankan
idea

ABM
Buku Teks
OHP
Grafik
Kertas

21.08.2015
3.
AKTIVITI 10A
MALAYSIA DAN
NEGARA-NEGARA
SERANTAU

1.

2.

3.
AKTIVITI 10B
MALAYSIA DALAM
HUBUNGAN
ANTARABANGSA

1.

2.

3.
MINGGU
31 - 32
24.08.2015

04.09.2015

31.08.2015
02.09.2015

04.09.2015
MINGGU
33 - 34
19.09.2015

AKTIVITI 10C
PERANG DAN
KEMANUSIAAN

1.

2.
3.

bersatu padu dalam


menangani sesuatu
masalah
Menghargai keamanan
negara dan dunia
Menjelaskan
kepentingan
mengekalkan
keamanan serantau
Bekerjasama dan
bersatu padu dalam
menangani sesuatu
masalah
Menghayati erti
kebebasan dan
keamanan serantau
Menjelaskan
kepentingan
mengekalkan
keamanan dunia
Bekerjasama dan
bersatu padu
menangani sesuatu
masalah
Menghargai keamanan
negara dan dunia
Menyatakan
kepentingan
mengekalkan
keamanan dunia
Bekerjasama menjaga
keamanan negara
Menghargai keamanan
negara

Membanding
Membincang

Idea bertaraf dunia


Membanggai kejayaan
Malaysia di peringkat dunia

edaran

Mempertahankan hak bangsa


Mempunyai sikap
bertanggungjawab

Buku Teks

Laman web (m/s 130)

Keratan akhbar

Mengumpul
maklumat
Mentakrif
Menyenarai
Membincang
Menjelas
Mencerakin
Membuat
inferens
Hari Kemerdekaan

Penulisan kreatif :
Poster
Puisi Sajak
Pantun

Peperiksaan Akhir Tahun


Ulang Kaji
Persediaan PT3

OHP
Grafik
Kertas
edaran


27.09.2015

Cuti Pertengahan Penggal 2

MINGGU
35
28.09.2015

02.10.2015

Ulang Kaji
Persediaan PT3

MINGGU
36
05.10.2015

09.10.2015
MINGGU
37
12.10.2015

16.10.2015
MINGGU
38 39
19.10.2015

30.10.2015
MINGGU
40 42
02.11.2015
20.11.2015

Jangkaan
PT3

Program Pengisian Pelajar-Pelajar


Selepas Peperiksaan
Awal Muharram

Program Pengisian Pelajar-Pelajar


Selepas Peperiksaan

SPM & PPT6


LDP

CUTI AKHIR TAHUN