Anda di halaman 1dari 36

1

PASANG AKSARA BALI


1.

Aksara Suara
Aksara suara sajeroning aksara Bali luire :

2.
a.

Aksara Wianjana
Aksara wianjana taler gantungannyane, sakadi ring sor puniki :

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

wangun gantungannyane
wangun gantungannyane

b.

Aksara Wianjana taler gempelannyane, sakadi ring sor puniki :


wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
wangun gantungannyane
,

wangun gantungannyane

3.

Pangangge Aksara
Pangangge aksara ring aksara Baline luire : pangangge suara, pangangge
ardasuara, miwah pangangge tengenan :
a.
Pangangge Suara, luire :
(ulu)

(ulu sari)
(pepet)
(tedung/ tedong)
(pepet matedong/ matedung)
(taling tedung/ taleng tedong)
(taleng marepa)
(taleng marepa matedong)

(suku)

(suku ilut)
(ulu candra)

b.

(ulu ricem)
Pangangge Ardasuara, luire :
(nania)
(guung)
(guung macelek)

(gantungam la)
(suku kembung)

c. Pangangge Tengenan, luire :


(cecek)

(surang)

(bisah)
(adeg-adeg)

PASANG AKSARA BALI


I.

UGER-UGER PASANG AKSARA BALI


Sadurung nyurat pasang aksara Bali antuk aksara Balu, patut
uningin dumun uger-uger ring sor puniki :
a.
Kruna-kruna basa Bali kasurat antuk aksara Anacaraka sane
katahnyane : 18 aksara wianjana (marupa lagna) miwah 6 aksara
suara (kasinahang antuk wisarga :

b.

Kruna-kruna basa Bali sane mawit saking basa Kawi miwah


Sansekertakasurat antuk aksara Swalalita, luire : 18 aksara
Anacaraka, aksara mahaprana, aksara murdania, aksara hresua/
dirga, miwah aksara usma ( ).

3.

Kruna-kruna basa Bali sane mawit saking basa tiosan (basa daerah
tiosan, basa Indonesia, basa asing) sajabaning basa Kawi miwah
Sansekerta kasurat manut ucapan ring basa Baline. Aksara
wianjanannyane nganggen Anacaraka (18). Aksara suarannyane
manggen
II. NYURAT KRUNA
A. KRUNA LINGGA
Saluiring kruna lingga kalih kecap yening kecap ring ajeng mapepet
( ) patut kasurat majajar, upami :
Kema =
Rena =
, msl. Kruna lingga sane kasurat nganggen aksara Bali kasurat
manut makudang-kudang soroh, inggih punika :

a.

Sistem Silabik
Aksara Bali nganutin sistem silabik (suku kata), yadiastun durung polih
panganggen suara sampun mrasidayang ngwangun kruna, upami :

= bapa
b.
(1)
(a)

ha

= jaja,msl.

Aksara Lagna
Aksara lagna inggih punika aksara sane durung polih pangangge.
Suara a sane rumaket ring lagna punika pacang ical, yening :
Lagna polih suara, upami :

i u

na n ni nu ne no, msl.

1.2 Lagna polih gantungan utawi gempelan, upami :


= na

= la
nga

= nta

= panta

= lpa

= kalpa

= ngka

= nangka, msl.

1.3 Lagna polih adeg-adeg (

), upami :

, pa

=p

alap

ma

=m

gelem

da

=d

ilid

(2)
Lagna ring kecap panguntat/ punggkur kruna (kecap menga masuara
a)
sane mawit saking basa Indonesia tur durung marasa sakadi basa Bali,
ucapannyane /a/, upami :
ucapannyane /Indonesia/
ucapannyane /es em a/, msl.
c.
(1)

Rangkepan Wianjana
Rangkepan aksara wianjana nganutin wargan aksara wantah
kamanggehang ring sajeroning akruna.

(a)

Rangkepan nyja =

nja, upami : sanja =

Rangkepan nyca =

nca, upami : panca =

, msl.

Sajeroning gabungan kruna patut kasurat sakadi ring sor puniki :


Bucun capil =

Talin jaran =
(b)

, msl.

Rangkepan wianjana sca =

, upami :

Pascat =
, nanging sajeroning gabungan kruna (frasa) patut
kasurat sakadi ring sor puniki, upami :
Batis cangak =
(c)

, msl.

Rangkepan jnya =

Yajnya =

, msl.

, upami :

(d)

Rangkepan ssa =

Dussasana =
(e)

, upami :
, msl.

Rangkepan

= sta;

= sna;

, upami :

Dusta =
Kanta =
Tresna =

, msl.

(2) Rangkepan aksara wianjana sane mabinayan ring sajeroning kruna


lingga kawastanin pluta. Majalaran ucapan ring basa Baline, akeh pluta punika
ical wiadin mauwah (maubah) wangunnyane, upami :

Smreti =

semerti =

Ksatria
satria =
d.
Aksara Ardasuara

, msl.

Aksara ardasuara
prasida sakadi aksara wianjana miwah
aksara suara. Yening sakadi wianjana, wangunnyane manggeh sakadi jati mula
inggih punika

. Yening sakadi suara, wangunnyane mauwah

dados pangangge ardasuara inggih punika


(a) Saluiring kruna lingga kalih kecap, yening silih tunggil kecapnyane
aksara ardasuara, arda suara punika sakadi wianjana, upami :
Biu =

sera =

, msl.

(b) Kruna-krunane ring sor puniki, aksara ardasuarane sakadi suara,


upami :
Tabia =
(c)

putra =

, msl.

Sajeroning kruna lingga yening kecape ring ajeng


ring pungkurnyane wenten kecap antuk aksara wianjana

punika kagentosin antuk


Margarana =
e.

utawi
, aksara

, upami :
suka rena =

, msl.

Tengenan
Tengenan inggih punika aksara wianjana sane nengen. Tengenan punika
kasinahang antuk pangangge tengenan miwah gantungan utawi gempelan.

(1)

Tengenan

(a)

Tengenan

ring kecap panguntat kruna, mauwah dados cecek

), upami :

Pucung =

(b)

blulang =

, msl.

Saluiring kruna lingga kalih kecap sane wianjanannyane pateh tur

makakalih polih tengenan

makakalih dados, cecek (

) yadiatun

sampun kaanusuarayang utawi polih seselan er- miwah el-, upami :

Bengbeng =
Kungkung =

dados brengbeng =
dados klungkung =

, msl.

(c)

Tengenan

ring kecap pangawit kruna lingga sane aksara

wianjanannyane mabinayan, kantun manggeh tengenan,


Bungsil =
(d)

panggang =

Tengenan

Cecek (

, msl.

ring kecap pangawit kruna-kruna ring sor mauwah dados

) anggen ngicalang pasang tumpuk tiga, upami :

Angklung =
(e)

upami :

sungklit =

Wastan genah ring sor puniki sinengguh saking kalih kruna, upami :

Pangkungtibah =

Tulang nyuh =

, msl.

(2)

Tengenan
Saluiring tengenan

mauah dados surang (

Sekar =
(3)

Karma =

), upami :
, msl.

Tengenan

(a) Tengenan
upami :

ring kecap panguntat kruna mauah dados bisah (

),

Puseh =
Lebih =
, msl.
(b) Saluiring kruna lingga kalih kecap sane aksara wianjanannyane pateh tur

makakalih polih tengenan


sampun kaanutang, upami :
Cahcah =

makakalih mauah dados bisah (

nyahcah =

) yadiastun

(c) Tengenan
ring kecap pangawit kruna lingga sane kecap aksara
wianjanannyane mabinayan, kantun manggeh tengenan h, upami :
Cihna =
Bahni =
, msl.
(d) Wastan genah ring sor puniki sinengguh saking kalih kruna, upami :
Asahduren =
, msl.
(4) Adeg-adeg
Adeg-adeg patut kasurat :
(a)
(b)

Ring panguntat kruna, upami :


, msl.
Ring panguntat bagian lengkara wiadin panguntat lengkara, upami :
Dugase nulis lamaran, I Nyoman mecik pelengan.

(c) Ring tengahing kruna kanggen ngicalang pasang aksara tumpuk tiga,
upami :
tamblang =
(d)

tamblingan =

, msl.

Ring tengahing lengkara kanggen ngamanggehang pasang, upami :

I Nyoman Widia =

, msl.

(5)

Polih Gantungan utawi Gempelan


Tengenan ring tengah kruna, tengah bagian lengkara, miwah tengah
lengkara polih gantungan utawi gempelan kasurat sakadi ring sor, upami :
Bakti =
(6)

sampi =

, msl.

Tengenan Majalan
Tengenan majalan wantah kamanggehang sajeroning kruna (kruna
dwilingga miwah kruna satma), upami :

Enggal-enggal
, msl.
f.
Kruna Lingga Tigang Kecap
Suara e ring kecap pangawit kruna lingga tigang kecap kasinahang antuk
:
(a) Lagna (ranah tradisional sane mawit saking basa Kawi miwah
Sansekerta), upami : segara =

(b)

Pepet
ketimun =

(c)

semaya =

, msl.

(ranah tradisional basa Bali), upami :


kebilbil =

, msl.

Pepet
(ranah modern sane mawit saking basa Indonesia, basa
daerah tiosan, miwah basa asing), upami :
sekolah =

sepeda =

, msl.

g.

Dwita
Dwita inggih punika aksara wianjana kagantungin antuk aksara
wianjana sane pateh aksarannyane. Kruna sane madwita witnyane saking ued
kruna (akar kata) basa Sansekerta, upami :
Utara =
Yuda =
, msl.
h.
Pasang Pageh
Pasang pageh inggih punika pasang aksara sane sasuratannyane wantah
asapunika. Kruna sane nganggen pasang pageh ketahnyane mawit saking basa
Kawi miwah Sansekerta, upami :

Arjuna =

Bupati =

, msl.

B.
KRUNA TIRON
(1)
Suara e ring pangater ma-, ka-, pa-, sa-, a-, pra-, maka-, saka-, kuma-,
upa-, swa-, miwah nga- kasurat nganggen lagna, upami :
Majalan =

Makasami =

,msl.

(2)

Kruna Lingga sane mapangawit antuk aksara ardasuara

polih anusuara nga (

(3)

) kasurat sakadi ring sor :

polih anusuara

dados

polih anusuara

dados

polih anusuara

dados

polih anusuara

dados

, msl.

Kruna lingga sane mapangawit antuk aksara

pangater

kasurat sakadi ring sor, upami

yening polih

polih pangater
polih pangater

polih pangater

dados
dados

dados

polih pangater
dados
, msl.
(4) Kruna lingga sane mapangawit antuk aksara suara yening
polih pangater
dados kasandiang,
upami :
polih pangater ka, dados
polih pangater

dados

utawi
utawi

, msl.

(5)

Pangater masuara e ring kruna sane mawit saking kruna tiron basa

Indonesia kasurat ngangge pepet (

), upami :

Kecamatan =
Pendidikan =
C. KRUNA DWIPURWA
Kecap pangawit kruna dwipurwa kasurat antuk lagna, upami :

, msl.

Sesate =
Gaguritan =
, msl.
III RINGKESAN MIWAH AKRONIM
A. RINGKESAN
(1) Ringkesan Purwa
Ringkesan tradisional kawastanin aksara anceng puniki ketah kanggen
kanggen nyurat wariga, usada, pipil, miwah sane lianan, tur kasurat apit carik
siki, upami :

= pon
=

=
=

= tamba
= rupiah
= mantra, msl.

Ringkesan Anyar

Ringkesan anyar kasurat apit carik siki tur kasurat manut ucapannyane,
upami :
(2)

BRI =
DPR =

, msl.

Ringkesan anyar sane madaging angka sakadi ring sor, kasurat manut
ucapannyane, upami :
P3K =

D2

, msl.

B.

AKRONIM

Akronim kasurat sakadi pidabdab nyurat kruna, upami :


BALITA =

KAKANCAM =

DEPAG =
IV
ANGKA

DEPDIKBUD =

msl.

(1)
Angka sane kaanggen nyuratang lambang wilangan sajeroning aksara
Bali luire :
0=

1=

2=

3=

4=

5=

6=

7=

8=

(2)
-

Wilangan pahan (pecahan) kasurat ngangge aksara, upami :


Panjang kayu punika wantah meter.

Liun biase ento tuah 7,5 kibik.

9=

CECIREN PEPAOSAN

A.

CARIK SIKI (

(1) Carik siki kanggen nyurat kruna satua, kanda, gaguritan, kidung, miwah
kakawin sane nyihnayang apalet, miwah kanggen pangangsel kruna utawi
lengkara, upami :
Kema laku, ditu ada gedong cenik, bersih wau peragat, .

(2) Carik siki taler kanggen nyurat angka miwah aksara anceng (ringkesan),
upami :
19 =

PGRI =

(3) Tiosan ring punika, carik siki kasurat :


(a) Ring tengahing lengkara masusun, kanggen malasang lengkara pepadan
kapertama miwah lengkara salanturnyane maduluran kruna sakewanten,
sakewala, miwah sane lianan, upami :
I meme mara teka uli peken, sakewala i bapa suba majalan masuk.

(b)

Ring tengahing lengkara masusun, yening lengkara utama magenah

pungkuran, upami :
Yening nyanan ujan tiang buung malali kema.

(c) Ring pungkur kruna pakeengan sakadi ooh, beh, yeh, mih, dewa ratu,
miwah sane lianan sane wenten ring tengahing lengkara, upami :
Yeh, saget liu suba ada umah dini.

B.

C.

CARIK PAREREN/ CARIK KALIH ( )


Carik pareren kasurat ring panelasing lengkara, upami :
I Sara meli kopi di warung.

PASALINAN (
)
Pasalinan kanggen ring panelasing nyurat surat, satua, miwah kanda.
Ring wangun gaguritan kanggen cihna pangentos pupuh, upami :

.. Sarahina nyantosang ulung i bulan baru.


..
.., ningeh munyi pati kacuh, andeang kadi matogtog, pipis telah lima daki
..

,
msl.

D.

PANTEN/ PANTI ( )
Panten/ panti kanggen ngawitin nyurat satua, kanda, miwah gaguritan,
upami :
Karmapala
Kacarita sang Panca Pandawa

E.

PAMADA (

Pamada kaanggen nyurat kakawin miwah parwa. Pamada kasurat ring


pungkur kakawin sane apada, upami :
, jaya pandita ring aji kabeh, Sang Daaratha nma t mol.

F.

CARIK AGUNG/ PASALINAN


Carik agung utawi pasalinan kaanggen sajeroning pamuput kakawin
miwah taler kaanggen ri kala ngentosin wirama, upami :
, kusuma surabhi ya padhanira manulari wangi suyaa satata uci marm.

G.

CARIK PAMUNGKAH ( )
Carik pamungkah kaanggen nyihnayang nuturang makeh miwah tetenger
bebaos rauhing sane baosanga, upami :
Pan Darta matakon, Nyen ajak cening malali kema?

Cening masaut : I Gede, pa.

H.

IDEM ( ,, )
Idem kaanggen nerangang yening pateh sesuratan utawi suarannyane
sareng ring sane ba duuran, upami :
I Nyoman meli buku di toko
I Nyoman meli ubad di apotik

,,

36