Anda di halaman 1dari 46

Minggu/

Tarikh
1
12-16
Januari
2015

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.2

1. Aktiviti
Keluarga

1.2.
6

Mendengar,
memahami
dan
menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Kajian Tempatan
NILAI MURNI

Unit :
2.2
1. Berkhemah
Di Laman
Idaman
2
19-23
Januari
2015

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran

3.2

4.1

5.1

Membaca dan memahami


perkataan,
frasa dan ayat
daripada pelbagai
sumber
dengan sebutan yang betul.

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,
frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

2.2.
3

Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan
kemas.

Kasih sayang
EMK
Pendidikan
Sekitar

Alam

KB
3.2.
6

4.1.
1

5.1.
1

Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Menjanakan idea
Kontekstual
-Menghubungkaitka
n
Mengkategorikan
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

Catatan

5.1.
3

Minggu/
Tarikh
3
26-30
Januari
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.3

1. Aktiviti
Keluarga

Mendengar, memahami dan


memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.

Standard Pembelajaran

1.3.
1

Unit :
2. Seronoknya
Membaca

2.3

3.2

4.1

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan
dengan lancar,
sebutan yang jelas dan 2.3.
intonasi yang betul.
1
Menulis huruf, suku kata,
perkataan,
frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Mendengar,
memahami
dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

4.1.

ILMU
Pendidikan Moral

NILAI MURNI
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat Kerajinan
secara mekanis dengan lancar, Kerjasama
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Menulis ayat majmuk secara
mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.2.
7

Pengisian
Kurikulum

Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

EMK :
TMK

KB :
Mengecam
Kontekstual

Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
KP :
Interpersonal
Visual ruang
Muzik

Catatan

5.1

penjodoh bilangan dengan betul


mengikut konteks.

5.1.
1

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

ILMU
4
2-6
Februari
2015

Tema :

1.3

1. Aktiviti
Keluarga

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.

1.3.
1

Mendengar,
memahami
dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

Unit :
3. Melancong
Dengan
Keluarga

2.3

3.3

4.2

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan
dengan
lancar,
sebutan yang jelas dan 2.3.
intonasi yang betul.
2
Membina
dan
perkataan, frasa
dengan betul.

menulis
dan ayat

Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1

4.2.
1

NILAI MURNI
Kasih sayang
Patriotisme

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek EMK
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
Kreativiti dan inovasi
yang betul.
TMK
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.

3.3.
3

Sejarah

Mengujarkan ayat yang gramatis


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata nama khas tak hidup dengan
betul mengikut konteks.

5.1.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

KB
Membuat gambaran
mental
Mengenal pasti
Menghubungkaitkan
Menyusun urutan
Menjanakan idea
KP
Kinestetik
Verbal-linguistik

Hari Thaipusam (3 Feb 2015)

Minggu/
Tarikh
5

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.3

Mendengar, memahami dan

Standard Pembelajaran
1.3.

Mendengar,

memahami

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
dan

ILMU

Catatan

9-13
Februari
2015

memberi respons terhadap


sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.

2. Amalan
Kesihatan &
Kebersihan
Unit :
2.4
4. Amalan
Hidup Sihat

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul

2.4.
1

3.4

4.1

5.1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks

Membaca
dan
memahami
maklumat untuk mengenal pasti
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.
Menulis perkataan berimbuhan
pinjaman dengan ejaan yang tepat
secara imlak

Menulis imlak dengan tepat.


Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

memberikan respons terhadap


soalan tanpa kata tanya secara
lisan dengan betul.

3.4.
1

4.1.
2

Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

5.1.
3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pendidikan Moral

NILAI MURNI
Kerajinan
Kerjasama

EMK :
TMK

KB :
Mengecam
Kontekstual

Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
KP :
Interpersonal
Visual ruang
Muzik

Minggu/
Tarikh
6
16-20
Februari
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.3

2. Amalan
Kesihatan &
Kebersihan
Unit :

2.4

5. Bersih &

Sihat

3.3

4.1

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Membina
dan
perkataan, frasa
dengan betul.

menulis
dan ayat

Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

Standard Pembelajaran

1.3.
3

2.4.
2

3.3.
4

4.3.
1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.1

5.1.
6

Pengisian
Kurikulum

Mendengar,
memahami
dan
memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

ILMU
Pendidikan
Kesihatan

Membaca
dan
memahami
maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.

NILAI MURNI
Kebersihan
Kerjasama
Cinta akan alam
sekitar

Membina kerangka untuk menulis


pelbagai jenis karangan dengan
betul.
Mengujarkan
dialog
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

EMK
Kreativiti dan inovasi

KB
Membuat urutan
Kontekstual
Mengaplikasikan
Membuat andaian
Konstruktivisme

Menerangkan
dan
menjanakan idea
Menganalisis
Menjanakan idea
Kontekstual
-

Catatan

Memindahkan

5.1.
4

Tahun Baru Cina ( 19 & 20 Feb 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

7
23-27
Februari
2015

Tema :

1.4

2. Amalan
Kesihatan &
Kebersihan
Unit :
2.2

6. Pendidikan
Kesihatan
2.4

3.5

4.3

Bertutur,
berbual
dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber.
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.4.
1

2.2.
3

2.4.
3

3.5.
2

4.3.
2

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.

ILMU
Pendidikan
Kesihatan
NILAI MURNI
Kebersihan Fizikal &
Mental
KB
Menghubungkaitkan
Mengecam
Menaakul
Konstruktivisme

Menghubungkaitkan
Menyusun mengikut
urutan
Mengitlak
Memadankan
Kontekstual
Menghubungkaitkan

Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang KP
gramatis.
Interpersonal
Mengujarkan
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai

5.1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

BCB
Bacaan intensif
Mencatat nota

5.1.
5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Minggu/
Tarikh
8
2-6 Mac
2015

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.4

3. Sentiasa
Selamat

Unit :
2.5

7. Sentiasa
Awasi Diri

Standard Pembelajaran

Bertutur,
berbual
dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.
1

Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.
1

Menulis imlak dengan tepat.


3.4
4.4

5.1

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks

3.4.
2

4.4.
1

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada bahan prosa
dengan betul
Menulis frasa dan ayat yang ada
perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat secara imlak
Mendeklamasi
sajak
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak tersebut
Memahami dan menggunakan
kata nama khas tak hidup dengan
betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat
dengan betul mengikut konteks.

5.1.
2

5.1.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan Moral
NILAI MURNI
Keberanian
EMK
Sains dan Teknologi
KB
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Konstruktivisme

Menghubungkaitkan
Mengecam
Memadankan
Kontekstual

Menghubungkaitkan
KP
Interpersonal
BCB
Mendengar aktif
Bacaan intensif

Catatan

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

9
9-13 Mac
2015

Tema :

1.4

3. Sentiasa
Selamat

Unit :
2.5

8. Sediakan
Payung
Sebelum
Hujan
3.3

4.4

Bertutur,
berbual
dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat
yang
terdapat
dalam pelbagai bahan dengan
betul.
Membina
dan
perkataan, frasa
dengan betul.

1.4.
3

2.5.
2

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

ILMU
Pendidikan Moral

Membaca, memahami dan


menaakul maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

KB
Mengenal pasti
Kunstruktivisme
Mengembangkan
idea
Menaakul
Membuat urutan
Menghubungkait
Kontekstual

Membina kerangka untuk menulis


pelbagai jenis karangan dengan
betul.

menulis
dan ayat

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
diri orang dan kata ganti nama diri
tanya dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

3.3.
4

4.4.
1

5.1

Mendeklamasi
sajak
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami
maksud
sajak
tersebut.
Memahami dan menggunakan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul
mengikut konteks.

5.1.
6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

EMK: Nilai murni


Rasional

KP
Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

Cuti Pertengahan Penggal 1 (16-20 Mac 2015)

Minggu/
Tarikh
10
23-27

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.4

Bertutur,
berbual
dan
menyatakan
permintaan

Standard Pembelajaran
1.4.
4

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu
perkara
dengan
menggunakan kata dan bahasa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan Moral

Catatan

Mac
2015

3. Sentiasa
Selamat

tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Unit :

9. Beringat
Sebelum
Kena

2.5

3.6

Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat
yang
terdapat
dalam pelbagai bahan dengan
betul.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

badan yang sesuai dalam situasi


tidak formal secara bertatasusila

2.5.
3

3.6.
2

4.1.
1

Membaca,
memahami
dan
menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan cerita dengan jelas
serta menggunakan bahasa yang
santun.

EMK: Nilai Murni


Keberanian
KB
Menghubungkaitkan
Menaakul
Kontekstual
Menjana idea
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik

Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1.
7

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

11
30 Mac
3 April
2015

Tema :

1.5

4. Masyarakat
Penyayang

Unit :

2.6

10. Program
Khidmat
Masyarakat

Bercerita dan menceritakan


sesuatu
perkara
semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

1.5.
1

2.6.
1

Membaca
dan
memahami
pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

3.3

Membina
dan
perkataan, frasa
dengan betul.

3.3.
4

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.

4.1.
1

Memahami dan menggunakan


kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1

menulis
dan ayat

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi
yang
betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi wacana.

Membina kerangka untuk menulis


pelbagai jenis karangan dengan
betul.

5.1.
7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

ILMU
Pendidikan Moral
Pendidikan
Alam
Sekitar
NILAI
Kasih sayang
Semangat
bermasyarakat
KB
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
Menjana idea
Kontekstual
Menganalisis
Menyesuaikan
KP
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik

Minggu/
Tarikh
12
6-10
April
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.5

3. Masyarakat
Penyayang

Unit :

2.6

11. Khidmat
Rakan
Sebaya
3.6

4.2

Bercerita dan menceritakan


sesuatu
perkara
semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Standard Pembelajaran

1.5.
2

2.6.
2

3.6.
2

4.2.
1

5.1

Menceritakan sesuatu perkara


yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi
yang
betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi wacana.
Membaca
dan
memahami
pelbagai bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti nilai murni.

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan
Kesihatan
NILAI
Kerjasama

EMK
Peraturan
menyampaikan
sosiobudaya

Menulis untuk
maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan cerita dengan jelas
serta menggunakan bahasa yang
santun
Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

Memahami dan menggunakan


kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

KB
Menjana idea
Menilai
Kontekstual
Menganalisis
Konstruktivitisme
Menghubungkaitka
n
KP
Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

5.1.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

Minggu/
Tarikh
13
13-17 April
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.6

4. Masyarakat
Penyayang

Unit :

2.2

12. Skuad
Prihatin
3.6

4.2

Standard Pembelajaran

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 1
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
Mengujarkan bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur
Memahami dan menggunakan
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi

2.2.
3

3.6.
1

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan
idea
sampingan
serta
menegaskan
kesantunan
berbahasa.
Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.

Memahami

dan

menggunakan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan Moral
EMK: Nilai Murni
Kerjasama
Kebersihan fizikal
KB
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
Menghubungkaitkan
Menjana idea
Konstruktivisme
Kontekstual
KP
Verbal-linguistik
Bacaan intensif

Catatan

dengan betul.

5.2

imbuhan akhiran an, -kan, i,


imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.2.
1

Minggu/
Tarikh
14
20-24 April
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.4

5. Kenali
Warisan
Bangsa

Unit :

2.3

13. Irama

Warisan
3.7

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan
dengan
lancar, 2.3.
sebutan yang jelas dan 1
intonasi yang betul
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.

Standard Pembelajaran
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media
cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan Muzik
NILAI
Patriotisme

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat EMK
secara mekanis dengan lancar, Peraturan
sebutan yang jelas dan intonasi sosiobudaya
yang betul.
Menghasilkan
rangka
pendahuluan, isi dan penutup
dalam penulisan kreatif dengan
betul.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

KB
Mensintesis
Mengenal pasti
Menganalisis

Catatan

4.3

5.2

Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur
Memahami dan menggunakan
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

3.7.
1

4.3.
1

Kontekstual
Mengujarkan
dialog
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur

PM
Main peranan
Bacaan

Memahami dan menggunakan


imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.2.
1

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

15
27 April
1 Mei
2015

Tema :

1.6

5. Kenali
Warisan
Bangsa

Unit :

2.3

14. Serupa
Tetapi
Berbeza

3.8

4.4

5.2

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 1
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.
bacaan
dengan
lancar, 2
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan dengan betul.
Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

3.8.
2

4.4.
2

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

ILMU
Kajian Tempatan
EMK
Peraturan
sosiobudaya

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, KB
sebutan yang jelas dan intonasi Mengitlak
yang betul.
Mengenal pasti
Mengedit dan memurnikan hasil Menganalisis
penulisan daripada aspek ejaan, Menjana idea
tanda baca, penggunaan kata, Mengecam
imbuhan dan struktur ayat.
Konstruktivisme
Membina dan memahami sajak
secara
terkawal
dan
mendeklamasikan nya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.2.
1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

KP
Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

Cuti peristiwa Sukan Tahunan (27 April 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

16
4- 8 Mei
2015

Tema :

1.7

5. Kenali
Warisan
Bangsa
2.4
Unit :
15. Unik &

Kreatif
3.7

3.9

4.4

5.2

Berbincang
dan
mengemukakan
pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul

1.7.
2

2.4.
1

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
Membaca
dan
memahami
maklumat untuk mengenal pasti
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

ILMU
Kajian Tempatan
EMK
Peraturan
sosiobudaya
Kreativiti dan Inovasi
KB
Mensintesis
Menganalisis
Menaakul
Konstruktivisme
Mengumpul
dan
mengelas

Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

Menghasilkan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

Menulis
ulasan
tentang 3.7.
pelbagai bahan sastera dan 2
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas
PAK
dan menggunakan bahasa yang
Mengakses
gramatis.

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur
Memahami dan menggunakan
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

3.9.
1

4.4.
1

Mendeklamasi
sajak
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami
maksud
sajak
tersebut.
Memahami dan menggunakan
kata ganda separa dengan betul
dalam pelbagai situasi.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

KMD
Meramal
BCB
Bacaan intensif

5.2.
2

Peperiksaan Pertengahan Tahun (11-15 Mei 2015)


Minggu Semakan Dan Perbincangan Peperiksaan Pertengahan Tahun (18-22 Mei 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

19
25-29
Mei
2015

Tema :

1.3

6. Pertanian &
Penternakan

2.4
Unit :
16. Kemajuan
Pertanian
3.5

4.4

5.2

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber.
Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.3.
1

2.4.
2

Mendengar,
memahami
dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

ILMU
Pertanian
Pendidkan
Sekitar

Membaca
dan
memahami
maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.

EMK
Keusahawanan

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.
3.5.
2

4.4.
2

Membina dan memahami sajak


secara
terkawal
dan
mendeklamasikannya
dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.2.
3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Alam

KB
Menjana idea
Kontruktivisme
Menyusun urutan
Kontekstual
Mengenal pasti
BCB
Bacaan intensif

Hari Jalinan Mesra (29 Mei 2015)


Cuti Pertengahan Tahun (30 Mei-14 Jun 2015)

Minggu/
Tarikh
20
15-19
Mei
2015

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.3

6. Pertanian &
Penternakan

2.4
Unit :
17.

Perkembangan
Penternakan

3.7

4.3

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan
betul.
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

Standard Pembelajaran
1.3.
2

2.4.
3

Mendengar,
memahami
dan
memberikan respons terhadap
soalan tanpa kata tanya secara
lisan dengan betul.
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

3.7.
2

4.3.
2

Mengujarkan
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3

5.3.
1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Sains dan Teknologi
EMK
Keusahawanan
KB
Menghubungkaitkan
Menilai
Konstruktivisme
Menjana idea
Mengumpul
dan
mengelas
KP
Interpersonal
BCB
Perbincangan
Bacaan intensif

Catatan

Minggu/
Tarikh
21
22-26
Jun
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.4

6. Pertanian &
Penternakan

Unit :

2.5

18. Hasil Serba


Guna

3.3

3.9

Bertutur,
berbual
dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang
terdapat
dalam pelbagai bahan dengan
betul.
Membina
dan
perkataan, frasa
dengan betul.

Standard Pembelajaran

1.4.
1

2.5.
1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.

menulis
dan ayat

Menulis
ulasan
tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

3.3.
3

3.9.
1

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan
sekitar

Alam

EMK
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
KB
Mengitlak
Menghubungkaitkan
Mensintesis
Menganalisis
Kontekstual

Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar, KP
ditonton atau dibaca dengan jelas
Interpersonal
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.
BCB
Memahami dan menghasilkan lirik Bacaan intensif
lagu yang mengandungi nilai dan
Bacaan mentalis
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

4.1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
4.1.
2

5.1

Memahami dan menggunakan


kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1.
7

Minggu/
Tarikh
22
29 Jun 3
Julai 2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

7. Potret
Malaysia

Bertutur,
berbual
dan 1.4.
menyatakan
permintaan 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Unit :

Membaca, memahami dan 2.5.


menaakul untuk memindahkan 2
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

19. Pekerti Mulia


Amalan Kita

1.4

2.5

Membina

dan

menulis

Standard Pembelajaran
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan Moral

NILAI
Membaca,
memahami
dan Kerjasama
menaakul maklumat yang tersurat Kasih sayang
dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.
KB
Menjana idea
Membina kerangka untuk menulis
Mensintesis
pelbagai jenis karangan dengan
Kontekstual
betul.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

23
6-10
Julai
2015

3.3

4.2

5.1

perkataan, frasa
dengan betul.

dan

ayat
3.3.
4

Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
4.2.
hibur.
1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
5.1.
situasi.
5

Mengujarkan ayat yang gramatis


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

Konstruktivisme
Mengecam
KP
Verbal-linguistik

Memahami dan menggunakan BCB


kata adjektif dan kata penguat Bacaan imbasan
dengan betul mengikut konteks.
Memahami dan membina ayat
aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3

5.3.
2

Minggu/
Tarikh
24
13-17
Julai

Tema/Unit

Tema :
7. Potret

Standard Kandungan

1.4

Bertutur,
berbual
dan 1.4.
menyatakan
permintaan 3
tentang
sesuatu
perkara

Standard Pembelajaran
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama
diri orang dan kata ganti nama diri

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Kajian Tempatan

Catatan

2015

Malaysia

Unit :

2.5

20. Cinta Akan

Negara
3.6

4.3

5.3

daripada pelbagai sumber


dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

tanya dengan betul dalam situasi


NILAI
formal dan tidak formal secara Patriotisme
bertatasusila.
Hemah Tinggi

Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam 2.5.
3
pelbagai bahan dengan betul.

Membaca,
memahami
dan
menaakul bahan prosa untuk KB
memindahkan maklumat kepada Menjana idea
Mensintesis
bentuk puisi dengan betul.
Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan Membuat urutan
maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan cerita dengan jelas
KP
serta menggunakan bahasa yang
Interpersonal
santun.
Verbal-linguistik
Mengujarkan
dialog
dengan
sebutan dan intonasi yang betul BCB
dan jelas, dan bahasa badan yang Mencatat nota
sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.
Mengujarkan bahasa yang 2
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai 4.3.
1
situasi.

Memahami dan membina ayat


aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.
2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Minggu/
Tarikh
25
20-24
Julai
2015

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.4

7. Potret
Malaysia

Unit :

Standard Pembelajaran

Bertutur,
berbual
dan 1.4.
menyatakan
permintaan 4
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.6

Membaca pelbagai bahan 2.6.


sastera dan bukan sastera 1
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.
3.8.
2
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
4.3.

21. Negaraku
Gemilang

4.3

5.1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Pengisian
Kurikulum
ILMU
Pendidikan
Sekitar

Alam

NILAI
Patriotisme

Membaca
dan
memahami
pelbagai bahan sastera yang KB
sesuai untuk meningkatkan daya Menjana idea
berfikir secara kreatif.
Mengecam
Menganalisis
Mengedit dan memurnikan hasil Kontekstual
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata, KP
imbuhan dan struktur ayat.
Verbal-linguistik
Mengujarkan dialog dengan
BCB
sebutan dan intonasi yang betul
Bacaan intensif
dan jelas, dan bahasa badan yang
Bacaan imbasan
sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.

5.1.
4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

Cuti Peristiwa Hari Raya (16 Julai 2015)


Cuti Hari Raya Aidilfitri (17 Julai 2015)

Minggu/
Tarikh
26
27-31
Julai 2015

Tema/Unit
Tema :

Standard Kandungan
1.5

8. Ekonomi
Berwawasan

2.6

27
3-7 Ogos
2015

Unit :
22. Sumber
Pendapatan

3.5

4.3

5.1

Standard Pembelajaran

Pengisian
Kurikulum

Bercerita dan menceritakan 1.5.


sesuatu
perkara
semula 1
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Bercerita tentang sesuatu perkara ILMU


dengan tepat, sebutan yang jelas Ekonomi
dan
intonasi
yang
betul
menggunakan
ayat
yang
NILAI
mengandungi wacana.
Kerajinan

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk 2.6.
2
minat membaca.

Membaca
dan
memahami
pelbagai bahan bukan sastera EMK
Keusahawanan
untuk mengenal pasti nilai murni.

Mencatat maklumat yang betul


tentang
sesuatu
perkara
3.5.
daripada pelbagai sumber.
2
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
4.3.
2
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan

Mencatat maklumat yang betul KB


mengikut urutan untuk membuat Membandingkan
dan membezakan
carta daripada pelbagai sumber.
Kontekstual
Mengecam
Mengujarkan
dialog
yang Menyusun urutan
dihasilkan
daripada
bahan Menjana idea
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
BCB
bahasa badan yang sesuai Bacaan imbasan
melalui lakonan secara didik
Mencatat nota
hibur.
Membuat rujukan
Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

5.2

pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan
betul.
5.1.
3

Memahami dan menggunakan


kata ganda separa dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.2.
2

Minggu/
Tarikh
28
10-14
Ogos
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.5

8. Ekonomi
Berwawasan

2.6

Unit :

29
17-21
Ogos
2015

23. Pengusaha
Berwawasan

3.6

Bercerita dan menceritakan 1.5.


sesuatu
perkara
semula 2
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
2.6.
1
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
Melafazkan

dan

3.6.
memahami 1

Standard Pembelajaran

Pengisian
Kurikulum

Menceritakan sesuatu perkara


yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi
yang
betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi wacana.

ILMU
Ekonomi

Membaca
dan
memahami
pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

EMK
Keusahawanan
Teknologi maklumat
dan komunikasi

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan
idea
sampingan
serta
menegaskan
kesantunan
berbahasa.

KB
Menjana idea
Mengecam
Menaakul
Menganalisis

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

NILAI
Kerajinan

Catatan

4.4

5.1

5.3

puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
4.4.
1
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.
5.1.
6

Konstruktivisme
Mendeklamasi
sajak
dengan Menghubungkaitkan
sebutan dan intonasi yang betul KP
dan jelas secara didik hibur serta Verbal-linguistik
memahami maksud saja tersebut.
PM
Memahami dan menggunakan Bacaan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul KMD
mengikut konteks.
Menggunakan
dan
Memahami dan membina ayat imaginasi
kreativiti
aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.
2

Minggu/
Tarikh
30
24-28
Ogos
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.6

8. Ekonomi
Berwawasan

2.3

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 1
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.
bacaan
dengan
lancar, 1
sebutan yang jelas dan

Standard Pembelajaran

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

ILMU
Ekonomi
NILAI
Berdikari
EMK
Kreativiti
inovasi

dan

Unit :
24. Mengurus
Wang

intonasi yang betul.

3.6

3.9

4.4

5.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara
dengan 3.6.
menggunakan bahasa yang 2
santun.
Menulis
ulasan
tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan 3.9.
betul.
1
Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan 4.4.
golongan kata dengan betul 2
mengikut konteks.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan cerita dengan jelas
serta menggunakan bahasa yang
santun.
Menulis ulasan tentang bahan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

Keusahawanan
Teknologi maklumat
dan komunikasi
KB
Menjana idea
Mengecam
Mengitlak
Konstruktivisme
KP
Interpersonal

Membina dan memahami sajak


secara
terkawal
dan BCB
mendeklamasikannya
dengan Perbincangan
sebutan dan intonasi yang betul Bacaan luncuran
Bacaan imbasan
dan jelas secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1.
7

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

31
31 Ogos
4 Sept
2015

Tema :

1.6

9. Bumi Indah

Rakyat
Bertuah

2.3
Unit :
25. Manusia dan

Alam Sekitar

3.6

4.1

5.2

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan
dengan
lancar, 2.3.
sebutan yang jelas dan 2
intonasi yang betul.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.6.
Menyebut dan memahami 2
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
4.1.
betul.
1

Menyampaikan maklumat tentang ILMU


sesuatu perkara daripada media Pendidikan
cetak dalam bentuk pengumuman Sekitar
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
NILAI
Membaca pelbagai bahan yang Kesyukuran
mengandungi ayat tunggal dan Patriotisme

Alam

ayat majmuk berbilang subjek


secara mekanis dengan lancar, KB
sebutan yang jelas dan intonasi Menghubungkaitkan
Mengecam
yang betul.
Menjana idea
Menulis untuk menyampaikan Kontekstual
maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan cerita dengan jelas KP
serta menggunakan bahasa yang Verbal-linguistik
santun.
Menyebut dan memahami lirik
BCB
lagu yang mengandungi nilai dan
Bacaan intensif
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.2.
1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Cuti Hari Kemerdekaan (31 Ogos 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

32
7-11
Septembe
r
2015

Tema :

1.6

9. Bumi Indah

Rakyat Bertuah

2.4
Unit :
26. Lestarikan

Alam Kita
3.7

4.1

5.2

5.1

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 1
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

ILMU
Pendidikan
Sekitar
Sains

Alam

Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan 3.7.
1
betul.

Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan EMK
tersirat dengan tepat daripada Kreativiti dan Inovasi
pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.
KB
Mensintesis
Menghasilkan
rangka Membuat inferens
pendahuluan, isi dan penutup Konstruktivisme
dalam penulisan kreatif dengan
Menjana idea
betul.
Kontekstual
Memahami dan menghasilkan lirik Mengecam

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

lagu yang mengandungi nilai dan


pengajaran secara berpandu dan KP
disampaikan melalui nyanyian Interpersonal
secara didik hibur.

Membaca dan memahami 2.4.


maklumat yang tersurat dan 3
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

4.1.
Memahami dan menggunakan 2
pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

Memahami dan menggunakan 5.2.


golongan kata dengan betul
2
mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan


kata ganda separa dengan betul
dalam pelbagai situasi.
Memahami dan menggunakan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul
mengikut konteks.

5.1.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Minggu/
Tarikh
33
14-18
Septembe
r
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.7

9. Bumi Indah

Rakyat Bertuah

2.5
Unit :
27. Sayangi

Alam Sekitar

3.7

4.2

5.2

Standard Pembelajaran

Pengisian
Kurikulum

Berbincang
dan 1.7.
mengemukakan
pendapat 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam 2.5.
pelbagai bahan dengan betul.
1

Membaca
dan
memahami EMK
maklumat yang tersurat dan
Kreativiti
tersirat daripada bahan prosa
Inovasi
dengan betul.

Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

Menghasilkan penulisan kreatif KB


berbentuk imaginatif dan deskriptif Merumus
dengan betul.

Mengujarkan bahasa yang 3.7.


indah
danmenggunakan 2
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
4.2.
Memahami dan menggunakan 1

intonasi yang jelas serta susunan


idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

pembentukan
kata
yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

ILMU
Pendidikan
Sekitar
Sains

Alam

dan

Menaakul
Mengujarkan ayat yang gramatis Menjana idea
dengan sebutan yang betul dan Mengecam
BCB
Perbincangan
Bacaan intensif
Memahami dan menggunakan Menulis perenggan
kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam Bacaan luncuran
pelbagai situasi.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

5.2.
3

Cuti Hari Malaysia (16 September 2015)


Cuti Pertengahan Penggal 2 (19 -27 September 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

34
28 Sept2 Okt
2015

Tema :

1.6

10. Meneroka
Sains &
Teknologi

2.5

Unit :
3.5
28. Sains Dalam
Kehidupan
4.2

5.1

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 1
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.
Membaca, memahami dan 2.5.
menaakul untuk memindahkan 2
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul
tentang
sesuatu
perkara
3.5.
daripada pelbagai sumber.
2
Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik 4.2.
2
hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.1.
5

Berbicara untuk mendapatkan ILMU


maklumat yang tersirat dengan Sains
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
EMK
Teknologi Maklumat
Membaca,
memahami
dan
menaakul maklumat yang tersurat dan Komunikasi
dan tersirat daripada bahan prosa
KB
dengan betul.
Mensintesis
Mencatat maklumat yang betul Menjana idea
mengikut urutan untuk membuat Membuat urutan
carta daripada pelbagai sumber.
Mengecam
Konstruktivisme
Mengujarkan idea yang tepat
Menganalisis
menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta
BCB
bahasa badan yang sesuai
Bacaan intensif
semasa bercerita secara didik
hibur.
KMD
Meramalkan
Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat
dengan betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul
mengikut konteks.

5.1.
6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Perkhemahan Perdana (2-4 Oktober 2015)


Cuti Peristiwa Perkhemahan (2 Oktober 2015)

Minggu/
Tarikh

Tema/Unit

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Pengisian
Kurikulum

Catatan

35
5-9
Oktober
2015

Tema :

1.6

10. Meneroka
Sains &
Teknologi

2.5

Unit :
3.7
29. Teknologi
Semakin
Canggih
4.3

5.3

Berbicara
untuk 1.6.
menyampaikan
maklumat 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.

Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media
cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan 2.5.
maklumat yang terdapat dalam 3
pelbagai bahan dengan betul.

Membaca,
memahami
dan
menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.
3.7.
2
Mengujarkan bahasa yang
indah
danmenggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik 4.3.
hibur.
1
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

Menghasilkan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

ILMU
Sains
EMK
Kreativiti
dan
inovasi
Teknologi maklumat
dan komunikasi
KB
Mengecam
Mereka cipta
Kontekstual
Menjana idea

Mengujarkan
dialog
dengan
sebutan dan intonasi yang betul KP
dan jelas, dan bahasa badan yang Interpersonal
sesuai melalui lakonan secara
BCB
didik hibur.
Perbincangan
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.
1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Minggu/
Tarikh
36
12-16
Oktober
2015

Tema/Unit

Tema :

Standard Kandungan

1.7

10. Meneroka
Sains &
Teknologi
2.6

Unit :

3.9

30. Bijak

Mencipta

4.3

5.1

Berbincang
dan 1.7.
mengemukakan
pendapat 2
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk 2.6.
minat membaca.
2
Menulis
ulasan
tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
3.9.
ditonton atau dibaca dengan
1
betul.
Mengujarkan bahasa yang
indah dan
menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
4.3.
secara didik hibur.
2
Memahami dan menggunakan
golongan
kata dengan betul mengikut

Standard Pembelajaran

Pengisian
Kurikulum

Berbincang dan mengemukakan ILMU


pendapat tentang sesuatu perkara Pendidikan
Alam
daripada pelbagai sumber dengan
Sekitar
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
NILAI
Membaca
dan
memahami Kasih sayang
pelbagai bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti nilai murni.
KB
Menulis ulasan tentang bahan Membandingkan
bukan sastera yang didengar, dan membezakan
ditonton atau dibaca dengan jelas
Membuat inferens
dan menggunakan bahasa yang
Konstruktivisme
gramatis.
Merumus
Mengujarkan
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan BCB
rangsangan untuk menyampaikan Perbinncangan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
kata
hubung
pancangan
keterangan
dengan
betul

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

konteks.

mengikut konteks.
5.1.
6

Cuti Awal Muharam (14 Oktober 2015)

Minggu/Tarikh

Perkara
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

37
(19 23 Oktober 2015)

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

38
(26 30 Oktober 2015)
39
(2 6 November 2015)
40
(9 13 November 2015)

Minggu Semakan & Perbincangan Peperiksaan Akhir Tahun

10 November 2015 (Selasa)

Cuti Deepavali 2015

41
(16 20 November 2015)

Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang

21 November 2015
3 Januari 2016

Cuti Akhir Tahun 2015

DISEDIAKAN OLEH :

...................................................
SYAHIRAH BT ABD GHANI )

Peperiksaan Akhir Tahun 2015

Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang

DISEMAK OLEH :

...................................................
(PN NORSABARIAH BT AWANG NGAH)

DISAHKAN OLEH :

...................................................

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (SKDPP)

(CIK ILI