Anda di halaman 1dari 42

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4 SJK (PENGGAL 1)


Mingg
u
1

Pengisian
Kurikulum

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

TEMA 1
KEKELUARGAAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi


bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat


yang pelbagai jenis dengan struktur yang
betul dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,


perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan


ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6

EMK :
Kreativiti dan
inovasi
TMK

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam


lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik


yang tersurat daripada lirik lagu dalam
nyanyian yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama


am tak hidup institusi dengan betul
mengikut konteks.

Menulis ayat dalam petikan secara mekanis


dengan betul dan kemas.

Ilmu
Pendidikan Moral

Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan
berbahasa
KB
Menjana idea
Kontekstual
TKP
Verbal Linguistik,
Interpersonal

TEMA 1
KEKELUARGAAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan


ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam


lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e pepet yang lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi


dan lirik lagu dalam nyanyian yang
dipersembahkan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama


khas gelaran atau nama panggilan dengan
betul mengikut konteks.

Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan
inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan
berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual
TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

TEMA 1
KEKELUARGAAN

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan


lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e taling dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.4.1 Menulis perkataan yang mengandungi


imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat
secara imlak.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul,
serta bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti


nama diri dan kata ganti nama tunjuk

Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan
inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan
berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual
TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

dengan betul dalam pelbagai konteks.

TEMA 1
KEKELUARGAAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan


respons dengan menyampaikan pesanan
mengikut urutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan naratif untuk membuat
ramalan yang wajar.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan


apitan dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul, serta
bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata kerja
transitif dengan betul mengikut konteks.

Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan
inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan
berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual

TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

TEMA 2
KEMASYARAKATAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk yang gramatis
dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk menjalankan idea dengan
betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil


penulisan berbentuk naratif daripada aspek
ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda
wacana dengan betul.

Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat

Kewarganegaraa
n

menggunakan bahasa badan dengan kreatif


melalui lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

TEMA 2
KEMASYARAKATAN

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi


diksi yang betul serta melakukan aksi yang
sesuai dalam lakonan.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
sifatan dan perasaan dengan betul mengikut
konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata panggilan dalam
kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu
situasi secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat

- Semangat
Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual,
BCB, TKP, TMK

Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama

penilaian dengan betul.

TEMA 2
KEMASYARAKATAN

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan soalan yang bertumpu dan
bercapah dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul, dan
menyatakan nilai melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul
mengikut konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan betul
dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dab memindahkan

- Semangat
bermasyarakat

Kewarganegaraa
n
- Semangat
Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual,
BCB, TKP, TMK

Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama

maklumat dalam bentuk grafik dengan


betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan
intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

TEMA 2
KEMASYARAKATAN

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata arah


dan kata perintah dengan betul mengikut
konteks.
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara dengan betul menggunakan kata,
ayat dan bahasa badan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

TEMA 3

4.4.1 Melafazkan pantun empat keratyang


mengandungi keindahan perkataan dalam
pembayang pantun dengan intonasi yang
betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber.

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan


bahan grafik dengan betul.

1.6 Berbicara untuk mendapatkan maklumat

3.5.2 Mencatat maklumat dengan betul mengikut


kronologi pada pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat
kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.
5.2.1 memahami dan menggunakan imbuhan
awalan meN, peN, beR dan teR dengan
betul dengan mengikut konteks.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat

- Semangat
bermasyarakat

Kewarganegaraa
n
- Semangat
Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual,
BCB, TKP, TMK

Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat

Kewarganegaraa
n
- Semangat
Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual,
BCB, TKP, TMK

KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan tepat secara bertatasusila.

yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu
masalah.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera


dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan berbentuk pandangan secara


berpandu tentang bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton dan dibaca
menggunakan bahasa yang gramatis.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam


lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik


yang tersurat daripada lirik lagu dalam
nyanyian yang dipersembahkan.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan


kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda


berentak berdasarkan situasi dengan betul.

Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraa
n
Mengetahui
keistimewaan
herba tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan
fakta dengan
pendapat
Kecerdasn
Pelbagai
-naturalis

10

TEMA 3
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


yang tersirat tentang sesuatu perkara
daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang sesuai bagi mempuk minat
membaca

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat


yang betul dengan mengguanakan penanda
wacana dan menegaskan bahasa yang
santun.

4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan


ayat dengan betul.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi


dan lirik lagu dalam nyanyian yang
dipersembahkan.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan


kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk


rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi
dengan betul.

lmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraa
n
Mengetahui
keistimewaan
herba tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan
fakta dengan
pendapat
Kecerdasn
Pelbagai
-naturalis

11

TEMA 3
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukan pandangan


dan pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik dengan
menggunankan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan


bukan sastera untuk mengenal pasti nilai
yang baik.

3.6

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat


yang jelas berbentuk surat dengan
menegaskan bahasa yang santun

Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita semasa didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
serta bahasa yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan
peluasan subjek dengan betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraa
n
Mengetahui
keistimewaan
herba tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan

fakta dengan
pendapat
Kecerdasn
Pelbagai
-naturalis

12

TEMA 3
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

1.5 Berbicara dan menceritakan sesuatu perkara


semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan


tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan diksi dan ayat yang
sesuai.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan


ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai


genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif


dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul

4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menyatakan nilai berdasarkan
penceritaan yang dipersembahkan.

5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan

Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraa
n
Mengetahui
keistimewaan
herba tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun

dalam pelbagai situasi.

13

TEMA 4
KESELAMATAN

ayat seruan menggunakan tanda baca yang


betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan
fakta dengan
pendapat
Kecerdasn
Pelbagai
-naturalis

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara


semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat


dan yang ditonton dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

Ilmu
Kajian tempatan
Geografi

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e pepet dengan
lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai


genre dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif imaginatif


berbentuk keperihalan, autobiografi dan
dialog dengan betul.

Kewarganegaraa
n
Mencintai negara

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi


diksi yang betul serta melakukan aksi yang
sesuai dalam lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama


am tak hidup institusi dengan betul
mengikut konteks.

yang aman dan


selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan
suka menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti
idea utama dan
idea sampingan
Kecerdasan
pelbagai
-naturalis
-interpersonal

14

TEMA 4
KESELAMATAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi


bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat


yang pelbagai jenis dengan struktur yang
betul dan tepat.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e taling dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang

Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama

betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan
ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6

Menulis ayat dalam petikan dengan betul


dan kemas.

.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul, dan
menyatakan nilai melalui lakonan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama


khas gelaran atau nama panggilan dengan
betul mengikut konteks.

Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraa
n
Mencintai negara
yang aman dan
selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan
suka menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti
idea utama dan
idea sampingan
Kecerdasan
pelbagai
-naturalis
-interpersonal

15

TEMA 4
KESELAMATAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak

Ilmu

yang didengar dengan betul.

laku terhadap arahan berdasarkan ayat


perintah dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat


daripada bahan naratif untuk membuat
ramalan yang wajar.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan


ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun empat keratyang


mengandungi keindahan perkataan dalam
pembayang pantun dengan intonasi yang
betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti


nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraa
n
Mencintai negara
yang aman dan
selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan
suka menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti
idea utama dan
idea sampingan
Kecerdasan
pelbagai
-naturalis
-interpersonal

16

TEMA 4
KESELAMATAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberi


respons yang sesuai secara lisan terhadap
soalan tanpa kata tanya dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk menjalankan idea dengan
betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.


3.4.1 Menulis perkataan yang mengandungi
imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat
secara imlak.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat


kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja


transitif dengan betul mengikut konteks.

Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraa
n
Mencintai negara
yang aman dan
selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan
suka menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti
idea utama dan
idea sampingan
Kecerdasan
pelbagai
-naturalis

-interpersonal

17

TEMA 5
PERPADUAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan


respons dengan menyampaikan pesanan
mengikut urutan dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan


ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan


apitan dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak.
4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik
yang tersurat daripada lirik lagu dalam
nyanyian yang dipersembahkan.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif


sifatan dan perasaan dengan betul mengikut
konteks.

Ilmu
- Pend.Jasmani
dan Kesihatan
- Sains
Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal
dan mental
- Rasional

Kewarganegaraa
n
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati
orang lain
KBT
- KB

- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

18

TEMA 5
PERPADUAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk yang gramatis
dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan


ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil


penulisan berbentuk naratif daripada aspek
ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda
wacana dengan betul.
4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi
dan lirik lagu dalam nyanyian yang
dipersembahkan.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata arah
dan kata perintah dengan betul mengikut

Ilmu
- Pend.Jasmani
dan Kesihatan
- Sains
Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal
dan mental
- Rasional

Kewarganegaraa
n
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya

konteks.

- Menghormati
orang lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

19

TEMA 5
PERPADUAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata panggilan dalam
kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu
situasi secara bertatasusila.

Ilmu
- Pend.Jasmani
dan Kesihatan
- Sains

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal
dan mental
- Rasional

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan soalan yang bertumpu dan

Kewarganegaraa
n

bercapah dengan betul.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.

20

TEMA 5
PERPADUAN

4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
serta bahasa yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata arah
dan kata perintah dengan betul mengikut
konteks.

- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati
orang lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan betul
dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.

Ilmu
- Pend.Jasmani
dan Kesihatan
- Sains

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu

Nilai Murni
- Hemah tinggi

masalah.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan


bahan grafik dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi


bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menyatakan nilai berdasarkan
penceritaan yang dipersembahkan.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan


kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 memahami dan menggunakan imbuhan


awalan meN, peN, beR dan teR dengan
betul dengan mengikut konteks.

- Kebersihan fizikal
dan mental
- Rasional
Kewarganegaraa
n
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati
orang lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN 4 2013

( Penggal Kedua )
MINGG
U
21

TEMA / TAJUK
KEBUDAYAAN ,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara dengan betul
menggunakan kata, ayat dan
bahasa badan yang sesuai secara
bertatasusila.
2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai
sumber.
4.3.1 Mengujarkan dialog yang
mengandungi diksi yang betul serta
melakukan aksi yang sesuai dalam
lakonan.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak berdasarkan situasi
dengan betul

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

22

KEBUDAYAAN ,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan sastera untuk
mengenal pasti nilai yang baik.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan berbentuk


pandangan secara berpandu tentang
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton dan dibaca
menggunakan bahasa yang
gramatis.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul, dan
menyatakan
nilai melalui lakonan.
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
majmuk rangkaikata bebas dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

23

KEBUDAYAAN ,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber berbentuk ucapan dengan
tepat secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang
mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana
dan
menegaskan bahasa yang santun..

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat


yang mengandungi keindahan
perkataan dalam pembayang
pantun
dengan intonasi yang betul.

Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi dengan
betul.

24

KEBUDAYAAN ,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan


yang
mengandungi pelbagai jenis
ayat yang mempunyai sebutan e
pepet dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan bahasa
yang santun.
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun
empat kerat, serta menghasilkan
sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
pantun.
5.3.2 Memahami dan membina ayat
perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi
dengan
betul.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

25

JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara
semula dengan tepat menggunakan
sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan unsur seni dalamlagu


melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

26

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi yang betul menggunakan
diksi dan ayat yang sesuai.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan


yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
yang mempunyai sebutan e taling
dengan lancar,sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
3.7.1 Menghasilkan rangka penulisan
kreatif dengan betul.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan


baik yang tersurat daripada lirik
lagu
dalam nyanyian yang
dipersembahkan.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara
semula dengan tepat menggunakan

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup institusi
dengan
betul mengikut konteks.

JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik dan

sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.

27

dilihat dan yang ditonton dengan


tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
diksi dan ayat yang sesuai.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan naratif untuk
membuat ramalan yang wajar.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
jenis
imaginatif berbentuk keperihalan,
autobiografi dan dialog dengan
betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan


melodi dan lirik lagu dalam
nyanyian yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata


nama khas gelaran atau nama
panggilan dengan betul mengikut
konteks.

Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut ayat yang pelbagai jenis
dengan struktur yang betul dan
tepat.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan


ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.
28

JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat
yang tersurat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk menjana
idea dengan betul.
3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara
mekanis dengan betul dan kemas.

Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

4.2.1 Mengujarkan cerita yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
yang
jelas dan intonasi yang betul, serta
bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

KEWARGANEGARAAN

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Sejarah
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan
pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada

1.3.1 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan

pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

29

yang tersurat dan tersirat dengan


tepat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk membuat penilaian
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa


dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.

3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis dalam
bentuk tulisanberang kai dengan
betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas serta
menyatakan nilai berdasarkan
penceritaan yang dipersembahkan.

SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan
pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons yang sesuai
secara lisan terhadap soalan tanpa
kata tanya dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan bacaan
dengan betul.

2.5.1 Membaca, memahami, dan


menyusun maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa
dan memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik dengan betul.
3.4.1 Menulis perkataan yang

Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
30

SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

mengandungi imbuhan apitan


dengan ejaan yang tepat secara
imlak.

Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

4.3.1 Mengujarkan dialog yang


mengandungi diksi yang betul serta
melakukan aksi yang sesuai dalam
lakonan.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif sifatan dan perasaan
dengan
betul mengikut konteks.
Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan
pesanan yang didengar dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan bacaan
dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan
mengikut urutan yang betul.

Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul
maklumat yang tersurat dan
tersirat
daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk prosa dengan betul.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar

3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi


imbuhan apitan dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat secara imlak.

Tatabahasa
Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

31

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul, dan
menyatakan
nilai melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata


hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang gramatis dalam
situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan bacaan
dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik untuk
menyesaikan sesuatu masalah.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu


hasil penulisan berbentuk naratif
daripada aspek ejaan, imbuhan,
tanda baca dan penanda wacana
dengan betul.

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

32

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa,
dan
ayat dengan betul.

33

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat


yang mengandungi keindahan
perkataan dalam pembayang
pantun
dengan intonasi yang betul.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
arah dan kata perintah dengan betul
mengikut konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata panggilan
dalam
kalangan masyarakat berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.
2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meneroka ilmu.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah dengan
betul.
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun
empat kerat, serta menghasilkan
sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
pantun.

Ilmu :
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR,
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri
orang dan kata ganti nama diri
tanya
dengan betul dalam sesuatu situasi
secara bertatasusila.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan sastera untuk
mengenal pasti nilai yang baik.

3.3.4 Membina kerangka karangan


berdasarkan bahan grafik dengan
betul.
34

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa,


dan
ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Ilmu :
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan


baik yang tersurat daripada lirik
lagu
dalam nyanyian yang
dipersembahkan.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak berdasarkan situasi
dengan betul.

Ilmu :
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
Kajian Tempatan

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
35

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan betul
menggunakan kata, ayat dan
bahasa
badan yang sesuai secara
bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang
mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai
sumber.
4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan
baik yang tersurat daripada lirik
lagu dan nyanyian yang
dipersembahkan.
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
majmuk rangkai kata bebas dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan

Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar

Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

Ilmu :
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar

kata yang sesuai dalam pelbagai situasi


dengan betul.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
36

PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan
yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
yang mempunyai sebutan e pepet
dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan berbentuk


pandangan secara berpandu tentang
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton dan dibaca
menggunakan bahasa yang
gramatis.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul, serta
bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi dengan
betul.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan

Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

37

PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan


lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

maklumat yang tersirat tentang


sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
yang mempunyai pelbagai jenis
ayat
yang mempunyai sebutan e taling
dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana dan
menegaskan bahasa yang santun.
4.2.2 Mengujarkan cerita yang
mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
dan
jelas serta menyatakan nilai
berdasarkan penceritaan yang
dipersembahkan.
5.3.2 Memahami dan membina ayat
perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi
dengan
betul.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pandangan dan pendapat tentang
sesuatu perkara berdasarkan bahan
grafik menggunakan ayat yang

Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai

gramatis secara bertatasusila.

38

PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat
daripada bahan naratif untuk
membuat ramalan yang wajar.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang


mengandungi diksi yang betul
serta
melakukan aksi yang sesuai dalam
lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup institusi
dengan
betul mengikut konteks.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara
semula dengan tepat menggunakan
sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
39

EKONOMI,

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi yang betul menggunakan
diksi dan ayat yang sesuai.

Kemahiran Belajar
Cara Belajar

Tatabahasa
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Ayat Aktif

KEUSAHAWANAN
DAN PENGURUSAN
KEWANGAN

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat
yang tersurat daripada pelbagai
bahan bahan yang sesuai untuk
menjana idea dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan rangka penulisan


kreatif dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul, dan
menyatakan
nilai melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

40

EKONOMI,
KEUSAHAWANAN
DAN PENGURUSAN
KEWANGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara
semula dengan tepat menggunakan
sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata


nama khas gelaran atau nama
panggilan dengan betul mengikut
konteks.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


dilihat dan yang ditonton dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
diksi dan ayat yang sesuai.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan

Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Ganti Nama
Tunjuk
Kata Kerja Pasif

pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

tepat daripada pelbagai bahan yang


sesuai untuk membuat penilaian
dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan bacaan
dengan betul.

jenis
imaginatif berbentuk keperihalan,
autobiografi dan dialog dengan
betul.

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat


yang mengandungi keindahan
perkataan dalam pembayang
pantun
dengan intonasi yang betul.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut ayat yang pelbagai jenis
dengan struktur ayat yang betul
dan
tepat.
2.5.1 Membaca, memahami, dan
menyusun maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa
dan memindahkan maklumat
dalam
bentuk grafik dengan betul.

Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Ganti Nama
Tunjuk
Kata Kerja Pasif

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan


ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara
mekanis dengan betul dan kemas.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan
intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun
empat kerat, serta menghasilkan
sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
pantun.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.