Anda di halaman 1dari 19

Matapelajaran

Kelas / Masa / Hari/ Tarikh


Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 10.30-11.30, 11.30-12.30 ) / Isnin / 4.2.2013
Sekolah
Sekolahku Ceria
1.1 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tantang sesuatu
perkara
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul, memahami perkataan yang dibaca
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan
perkataan , idea ayat, wacana, nilai dan pengajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

Aras 1
i.

Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana

ii.

yang menarik dalam karya yang dibaca.


Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam
karya yang dibaca.

Objektif

Pada akhir P&P murid dapat :


a. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

yang dibaca.
a. Penerangan dan perbincangan
b. Murid bercerita berpandukan teks
c. Soal jawab dan latihan
Buku Teks dan buku kerja
Pendidikan Islam
Kasih sayang
Kemahiran berfikir,
Tanda baca

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Aspek
Objektif

Muzik
4 A / 7.40 8.40 / Isnin / 4.2.2013
Pengalaman Muzikal
Pada akhir P&P murid akan dapat :-

a. Memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut skor


2.2.2 Memainkan alat perkusi

Kemahiran

- Kemahiran bermain alat perkusi.( perkusi ringan )


a. Membaca dan menulis notasi lagu
b. Membaca dan menyanyi corak irama mudah
c. Menyatakan maksud istilah

Aktiviti
Impak
BBB
Nilai
Refleksi

Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang

Muzik
2 A / 9.40-10.10 / Isnin / 4.2.2013
Mulanya di Sini

Pembelajaran
Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard
Pembelajaran
Standard Prestasi
BBB
Nilai
Refleksi

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.1 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 10.30-11.30 / Selasa / 5.2.2013
Keselamatan jalan Raya
Sentiasa Berhemat, Semua Selamat
6.5- Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat
khusus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari asprk penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,nilai dan pengajaran


Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven daripada
pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang

Objektif

dibaca.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat :

Aktiviti

1. Membuat ulasan berpandukan petikan yang diberi


1. Murid membaca petikan
2. Perbincangan dan soal jawab

BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

3. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Berhati-hati,Bantu-membantu
Penanda wacana

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 7.10-8.10, 11.30-12.30 / Rabu / 6.2.2013

Keselamatan Jalan Raya


Cara Selamat menunggang Basikal
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
11.2 Menulis karya bukan sastera dari aspek penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,,wacana, nilai dan pengajaran


Aras 2(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara
yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat
Aras 1 (ii) menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang
dibaca
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Objektif

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa
Refleksi

a. Memahami perkara yang tersirat dalam petikan


b. Membuat karangan ulasan dengan betul
a. Penerangan dan perbincangan
b. Soal jawab
c. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menjaga Keselamatan Diri dan Orang Lain
Penanda wacana, kata bantu

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 12.00 1.00 / Khamis / 7.2.2013

Keselamatan Jalan Raya


Pandu Cermat Jiwa Selamat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau dibaca

Huraian Hasil Pembelajaran


Aras 3
(ii) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan
predikat
Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Objektif

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

a. Membaca dan mencari fakta dalam teks dengan betul


b. Membina ayat berdasarkan gambar yang diberi
a. Penerangan dan perbincangan
b. Soal jawab
c. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menghargai nyawa
Penjodoh bilangan, kata hubung

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang
Pembelajaran

Muzik
2 B / 7.10-8.00 / Khamis / 7.2.2013
Mulanya di Sini

Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.2 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3

Pembelajaran
Standard Prestasi
BBB
Nilai
Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

Mengenal pasti detik


Buku kerja
Rajin

Pendidikan Kesihatan
6A / 11.30 12.00 / Khamis / 7.2.2013
Kesihatan Diri Dan Keluarga
1.8 Kekeluargaan
Pada akhir P&P murid dapat :
a. Menyenaraikan masalah-masalah yang biasanya dialami semasa awal
remaja
b. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah
ramaja

Kemahiran
Aktiviti
BBB
Nilai
Refleksi

1.2.1 Kekeluargaan Keremajaan


1. Perbincangandalam kumpulan kecil
2. Ceramah tentang masalah remaja
Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10 9.10, 9.10 10.10 / Jumaat / 8.2.2013
Alam Sekitar
Menerokai Rahsia Alam
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi

Huraian Hasil Pembelajaran

yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.


Aras 1
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang
betul

Objektif

(i) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.


Pada akhir P&P murid dapat :
a. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul
b. Membaca petikan dengan intonasi yang betul .

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

a. Penerangan dan perbincangan


b. Latihan
Buku kerja
Kajian Tempatan
Tolong-menolong
Kemahiran berfikir,
Kata kerja

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

Pendidikan Jasmani
6A / 7.10 7.30 / Jumaat / 8.2.2013
Kecergasan
Kecergasan Fizikal
Pada akhir P&P murid dapat :
Aras 1 : Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular
Aras 2 : Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan

Kemahiran

Aktiviti
BBB
Nilai
Refleksi

kardiovaskular.
1.1.1 Daya Tahan Kardiovaskular
1.1.2 Kelenturan
1.1.3 Imbangan
1.1.4 Ketangkasan
a. Lari pecut/lari anak/lari sisi
b. Skip pelbagai arah pecut dan perlahan
c. Berjalan pelbagai kelajuan
Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 10.30-11.30, 11.30-12.30 ) / Isnin / 18.2.2013
Alam Sekitar
Warisan Alam
1.2 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tantang sesuatu
perkara
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul, memahami perkataan yang dibaca
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan
perkataan , idea ayat, wacana, nilai dan pengajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

Aras 1
iii.

Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana

iv.

yang menarik dalam karya yang dibaca.


Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam
karya yang dibaca.

Objektif

Pada akhir P&P murid dapat :


b. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya

Aktiviti
BBB

yang dibaca.
d. Penerangan dan perbincangan
e. Murid bercerita berpandukan teks
f. Soal jawab dan latihan
Buku Teks dan buku kerja

Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

Pendidikan Islam
Kasih sayang
Kemahiran berfikir,
Tanda baca

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Aspek
Objektif

Muzik
4 A / 7.40 8.40 / Isnin / 18.2.2013
Pengalaman Muzikal
Pada akhir P&P murid akan dapat :-

Kemahiran

b. Memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut skor


2.2.2 Memainkan alat perkusi

Aktiviti
Impak
BBB
Nilai
Refleksi

- Kemahiran bermain alat perkusi.( perkusi ringan )


d. Membaca dan menulis notasi lagu
e. Membaca dan menyanyi corak irama mudah
f. Menyatakan maksud istilah
Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang

Muzik
2 A / 9.40-10.10 / Isnin / 18.2.2013
Mulanya di Sini

Pembelajaran
Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard
Pembelajaran
Standard Prestasi
BBB
Nilai
Refleksi

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.3 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 10.30-11.30 / Selasa / 19.2.2013
Alam Sekitar
Alam Penuh Misteri
6.5- Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat
khusus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari asprk penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,nilai dan pengajaran


Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven daripada
pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang

Objektif

dibaca.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat :

Aktiviti

1. Membuat ulasan berpandukan petikan yang diberi


1. Murid membaca petikan
2. Perbincangan dan soal jawab

BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

3. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Berhati-hati,Bantu-membantu
Penanda wacana

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 7.10-8.10, 11.30-12.30 / Rabu / 20.2.2013

Alam Sekitar
Mensyukuri Nikmat Alam
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca
11.2 Menulis karya bukan sastera dari aspek penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,,wacana, nilai dan pengajaran


Aras 2(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara
yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat
Aras 1 (ii) menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang

Objektif

dibaca
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

c. Memahami perkara yang tersirat dalam petikan


d. Membuat karangan ulasan dengan betul
d. Penerangan dan perbincangan
e. Soal jawab
f. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menjaga Keselamatan Diri dan Orang Lain
Penanda wacana, kata bantu

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 12.00 1.00 / Khamis / 21.2.2013

Kebudayaan
Rencamnya Budaya Kita
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau dibaca

Huraian Hasil Pembelajaran


Aras 3
(ii) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan
predikat
Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alas an
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Objektif

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa
Refleksi

c. Membaca dan mencari fakta dalam teks dengan betul


d. Membina ayat berdasarkan gambar yang diberi
d. Penerangan dan perbincangan
e. Soal jawab
f. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menghargai nyawa
Penjodoh bilangan, kata hubung

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang

Muzik
2 B / 7.10-8.00 / Khamis / 21.2.2013
Mulanya di Sini

Pembelajaran
Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard
Pembelajaran
Standard Prestasi
BBB
Nilai
Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Buku kerja
Rajin

Pendidikan Kesihatan
6A / 11.30 12.00 / Khamis / 21.2.2013
Kesihatan Diri Dan Keluarga
1.8 Kekeluargaan
Pada akhir P&P murid dapat :
c.

Menyenaraikan masalah-masalah yang biasanya dialami semasa awal

remaja
d. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah
ramaja
Kemahiran
Aktiviti
BBB
Nilai
Refleksi

1.2.1 Kekeluargaan Keremajaan


3. Perbincangandalam kumpulan kecil
4. Ceramah tentang masalah remaja
Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10 9.10, 9.10 10.10 / Jumaat / 22.2.2013
Kebudayaan
Foto Tanda Persahabatan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi

Huraian Hasil Pembelajaran

yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.


Aras 1
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang
betul
(i) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Pada akhir P&P murid dapat :

Objektif

a. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul


Aktiviti

b. Membaca petikan dengan intonasi yang betul .


a. Penerangan dan perbincangan

BBB
Penerapan : Ilmu

b. Latihan
Buku kerja
Kajian Tempatan

Nilai

Tolong-menolong

KBT
Tatabahasa

Kemahiran berfikir,
Kata kerja

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

Pendidikan Jasmani
6A / 7.10 7.30 / Jumaat / 22.2.2013
Kecergasan
Kecergasan Fizikal
Pada akhir P&P murid dapat :
Aras 1 : Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam

melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular


Aras 2 : Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan
Kemahiran

Aktiviti

kardiovaskular.
1.1.5 Daya Tahan Kardiovaskular
1.1.6 Kelenturan
1.1.7 Imbangan
1.1.8 Ketangkasan
a. Lari pecut/lari anak/lari sisi
b. Skip pelbagai arah pecut dan perlahan

BBB
Nilai
Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

c. Berjalan pelbagai kelajuan


Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 10.30-11.30, 11.30-12.30 ) / Isnin / 25.2.2013
Kebudayaan
Warkah dari sabah
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tantang sesuatu
perkara
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul, memahami perkataan yang dibaca
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan
perkataan , idea ayat, wacana, nilai dan pengajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

Aras 1
v.

Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana

vi.

yang menarik dalam karya yang dibaca.


Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam
karya yang dibaca.

Objektif

Pada akhir P&P murid dapat :


c.

Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang


menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

yang dibaca.
g. Penerangan dan perbincangan
h. Murid bercerita berpandukan teks
i. Soal jawab dan latihan
Buku Teks dan buku kerja
Pendidikan Islam
Kasih sayang
Kemahiran berfikir,
Tanda baca

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Aspek
Objektif

Muzik
4 A / 7.40 8.40 / Isnin / 25.2.2013
Pengalaman Muzikal
Pada akhir P&P murid akan dapat :-

Kemahiran

c. Memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut skor


2.2.2 Memainkan alat perkusi

Aktiviti
Impak
BBB
Nilai
Refleksi

- Kemahiran bermain alat perkusi.( perkusi ringan )


g. Membaca dan menulis notasi lagu
h. Membaca dan menyanyi corak irama mudah
i. Menyatakan maksud istilah
Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang

Muzik
2 A / 9.40-10.10 / Isnin / 25.2.2013
Mulanya di Sini

Pembelajaran
Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard
Pembelajaran
Standard Prestasi

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.5 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Buku kerja
Rajin

BBB
Nilai
Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 10.30-11.30 / Selasa / 26.2.2013
Kebudayaan
Satu Negara Pelbagai Kebudayaan
6.5- Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat
khusus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari asprk penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,nilai dan pengajaran


Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven daripada
pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang

Objektif

dibaca.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat :

Aktiviti

1. Membuat ulasan berpandukan petikan yang diberi


1. Murid membaca petikan
2. Perbincangan dan soal jawab

BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

3. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Berhati-hati,Bantu-membantu
Penanda wacana

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 7.10-8.10, 11.30-12.30 / Rabu / 27.2.2013

Pelancongan

Jauh Perjalanan Luas Pandangan


10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca
11.2 Menulis karya bukan sastera dari aspek penggunaan

Huraian Hasil Pembelajaran

perkataan,idea,ayat,,wacana, nilai dan pengajaran


Aras 2(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara
yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat
Aras 1 (ii) menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang
dibaca
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Objektif

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

e. Memahami perkara yang tersirat dalam petikan


f. Membuat karangan ulasan dengan betul
g. Penerangan dan perbincangan
h. Soal jawab
i. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menjaga Keselamatan Diri dan Orang Lain
Penanda wacana, kata bantu

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10-9.10, 12.00 1.00 / Khamis / 28.2.2013

Pelancongan
Seronoknya Melancong
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau dibaca

Huraian Hasil Pembelajaran


Aras 3
(ii) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan

predikat
Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alas an
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran murid dapat :

Objektif

Aktiviti
BBB
Penerapan : Ilmu
Nilai
KBT
Tatabahasa

e. Membaca dan mencari fakta dalam teks dengan betul


f. Membina ayat berdasarkan gambar yang diberi
g. Penerangan dan perbincangan
h. Soal jawab
i. Latihan
Buku kerja
Pendidikan Moral
Menghargai nyawa
Penjodoh bilangan, kata hubung

Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Topik/Bidang

Muzik
2 B / 7.10-8.00 / Khamis / 28.2.2013
Mulanya di Sini

Pembelajaran
Standard

Pengalaman Muzikal

Kandungan
Standard
Pembelajaran
Standard Prestasi
BBB
Nilai
Refleksi

1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan


1.1.6 Menyanyi mengikut tempo.
- Lambat
- Cepat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Buku kerja
Rajin

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

Pendidikan Kesihatan
6A / 11.30 12.00 / Khamis / 28.2.2013
Kesihatan Diri Dan Keluarga
1.8 Kekeluargaan
Pada akhir P&P murid dapat :
e. Menyenaraikan masalah-masalah yang biasanya dialami semasa awal
f.

remaja
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah
ramaja

Kemahiran
Aktiviti

1.2.1 Kekeluargaan Keremajaan


5. Perbincangandalam kumpulan kecil
6. Ceramah tentang masalah remaja
Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental

BBB
Nilai
Refleksi

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari/ Tarikh
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu
6 A,6 B / 8.10 9.10, 9.10 10.10 / Jumaat / 1.3.2013
Pelancongan
Merakamkan Kisah perjalanan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi

Huraian Hasil Pembelajaran

yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.


Aras 1
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang
betul
(i) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Pada akhir P&P murid dapat :

Objektif

a. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul


Aktiviti

b. Membaca petikan dengan intonasi yang betul .


a. Penerangan dan perbincangan

BBB
Penerapan : Ilmu

b. Latihan
Buku kerja
Kajian Tempatan

Nilai

Tolong-menolong

KBT
Tatabahasa
Refleksi

Kemahiran berfikir,
Kata kerja

Matapelajaran
Kelas / Masa / Hari
Tunjang
Tajuk
Objektif

Pendidikan Jasmani
6A / 7.10 7.30 / Jumaat / 1.3.2013
Kecergasan
Kecergasan Fizikal
Pada akhir P&P murid dapat :
Aras 1 : Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular
Aras 2 : Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan

Kemahiran

Aktiviti

kardiovaskular.
1.1.9 Daya Tahan Kardiovaskular
1.1.10 Kelenturan
1.1.11 Imbangan
1.1.12 Ketangkasan
a. Lari pecut/lari anak/lari sisi
b. Skip pelbagai arah pecut dan perlahan

BBB
Nilai
Refleksi

c. Berjalan pelbagai kelajuan


Buku kerja
Menjaga kebersihan fizikal dan mental