Anda di halaman 1dari 2
Mata Pelajaran Kelas / Semester Hari,Tanggal Ulangan Akhir Semester Ganjil SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM Tahun

Mata Pelajaran Kelas / Semester Hari,Tanggal

Ulangan Akhir Semester Ganjil

SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM

Tahun Pelajaran 2013 / 2014

: Bahasa Jawa : 6 (Enam) / Ganjil : Rabu / 11 Desember 2013

Waktu : 09.30 11.00 WIB Nama : ………………………….

 • I. Wenehana tandha ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d wangsulan kang paling bener!

1.

Palemahan kang dienggo omah diarani ....

 • A. kebon

C. pekarangan

 • B. tegalan

D. sawah

2.

Papan kanggo kegiatan out bond lumrahe ing ....

 • A. segara

C. gunung

 • B. lapangan

D. sawah

3.

Wong kang penggaweane mimpin ing saben pertandhingan diarani ....

 • A. yuri

C. hakim

 • B. pengawas

D. wasit

4.

Wit krambil arane ....

 • A. tebon

C. glugu

 • B. damen

D. debog

5.

Kang kalebu tembung dwilingga yaiku ....

 • A. abang mbranang

 • B. adol bagus

 • C. ati-ati

 • D. edi peni

6.

Jagung, tela, kacang ijo, wijen iku diarani ....

 • A. pala kependhem

 • B. pala gumantung

 • C. pala kesimpar

 • D. palawija

7.

Bapak ngundhuh gedhang ....

 • A. sepasang

C. setundhun

 • B. sejodho

D. seperangkat

8.

Tulisane latin yaiku

Tulisane latin yaiku

....

 • A. pawarta sala

 • B. pawarta

 • C. pawarta ngayawara

 • D. pawarta mahargya

9.

Dika atine bungah biji ulanagan matematika apik. Dasanamane bungah yaiku ....

 • A. C. susah

seneng

 • B. D. nelangsa

sedhih

 • 10. Luku iku piranti kanggo ....

  • A. C. tetanen

ternak

 • B. D. sekolah

wiraswasta

 • 11. Wong kang penggaweane nglakokake dhokar diarani ....

A. C. B. D. 12. Nangka, klapa, duren iku diarani ....
A.
C.
B.
D.
12. Nangka, klapa, duren iku diarani ....
 • A. pala kependhem

 • B. pala kesimpar

 • C. palawija

 • D. pala gumantung

 • 13. Wong kang penggaweane gawe barang saka watu diarani ....

 • A. kundhi

C. empu

 • B. pandhe

D. jlagra

 • 14. Omah cilik kanggo nyimpen pari diarani

....

 • A. pagupon

C. lumbung

 • B. gubuk

D. gerdhu

.

 • A. mbranang

C. banget

 • B. ijo

D. mbrambang

 • 16. Yen mangan duren isine aja diulu. Isi duren jenenge ....

 • A. pelok

C. kwaci

 • B. pongge

D. beton

 • 17. Ana paribasan “ana kutuk ....

 • A. marani gebug

 • B. marani pakan

 • C. marani sunduk

 • D. marani kancane

 • 18. Wong tuwa anggone golek dhuwit direwangi ....

  • A. ngguya-ngguyu

  • B. mumbra-mumbru

  • C. nesa-nesu

  • D. adus kringet

 • 19. Wong kang penggaweane gawe barang saka kuningan diarani ....

  • A. empu

  C. pandhe

  • B. gemblak

  D. jlagra

  • 20. Kang kalebu tembung dwilingga salinswara yaiku ....

  • A. bocah-bocah

  C. bapak-bapak

  • B. mloya-mlayu

  D. lima-lima

  • 21. Manuk tuhu menclok pager, ....

   • A. yen sinau dadi pinter

   • B. aja ngenyek padha kanca

   • C. luwih becik sing prasaja

   • D. mata ngantuk njaluk turu

  22.

  23.

  24.

  Jeneng liyane Janaka, yaiku ....

  29.

  Gawe karangan utawa crita, dhisik dhewe nemtokake ....

  • A. judhul

  C. tema

  • B. jumlah tembung

  D. ukara

  30.

  Ngamati wong panen pari, sing dienggo methiki pari jenenge ....

  • A. pedhang

  C. pacul

  • B. ani-ani

  D. clurit

  31.

  Bapak nembe dhahar semangka.

  Ukara iku jejere ....

  • A. C. dhahar

  bapak

  • B. D. semangk

  nembe

  32.

  Yen omong sing cetha. Tembung omong krama aluse ....

  • A. C. ngendika

  criyos

  • B. D. matur

  sanjang

  33.

  Samangsa kowe gawe laporan tim main bal-balan, pemaine setim cacahe ana ....

  • A. C. 10

  8

  • B. D. 11

  9

  34.

  Tim Persipur kalah mungsuh Tim PSIS. Tembung kalah padha tegese ....

  • A. C. mimpang

  kawon

  • B. D. unggul

  babag

  35.

  35.
  22. 23. 24. Jeneng liyane Janaka, yaiku .... 29. Gawe karangan utawa crita, dhisik dhewe nemtokake
  • A. C.

  22. 23. 24. Jeneng liyane Janaka, yaiku .... 29. Gawe karangan utawa crita, dhisik dhewe nemtokake
  • B. D.

  22. 23. 24. Jeneng liyane Janaka, yaiku .... 29. Gawe karangan utawa crita, dhisik dhewe nemtokake

  A.

  Permadi

  C. Bima

  B.

  Gathutkaca

  D. Abimanyu

  A.

  jurnalis

  C. editor

  B.

  operator

  D. direktur

  Crita kang sipate mung ngayawara, yaiku ....

  A.

  pidhato

  B.

  dongeng

  C.

  surat kagem eyang

  D.

  pawarta

  yen ditulis latin

  yen ditulis latin

  unine ....

  A.

  kudu matur nuwun

  B.

  kudu matur sewu

  C.

  kudu nuwun sewu

  D.

  aku matur nuwun

  A.

  handphone

  C. televisi

  B.

  radio

  D. koran

  Budhe Anik tindak

  Bandung.

  Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing ndhuwur yaiku ....

  A.

  dhateng

  C. saking

  B.

  teng

  D. saka

  A.

  tembung garba

  B.

  tembung camboran

  C.

  tembung dasanama

  D.

  tembung entar

  yen diwaca unine ....

  yen diwaca unine ....

  a.

  Santo nyapu latar.

  b.

  Adhik maca buku.

  c.

  Tantri nulis layang.

  a.

  b.

  Simbah lara untu wis rong dina.

  Apa tegese tembung saroja?

  a.

  setengah sanga

  b.

  tuku sega

  Tembung liya saka wartawan yaiku ....

  Ing ngisor iki kalebu sarana komunikasi elektronik, kejaba

  Tembung kang tegese ora kaya makna salugune diarani ....

  25.

  26.

  27.

  28.

  II. Isenana ceceg ing ngisor iki kanthi patitis!

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45.

  Duren, nangka, lan pelem iku digolongake tanduran ....

  Tetanen kang banyune asale saka udan diarani sawah ....

  Bapak-bapak, Ibu-ibu, lan bocah-bocah iku diarani tembung ....

  Wajik klithik gula jawa, luwih becik ....

  Salah sijining asil tetanen saliyane pari yaiku ....

  Gedhang, sawo, lan pelem iku ditandur ana ....

  Handphone iku salah siji alat kanggo ....

  Kula sampun nedha, yen bapak wiwit enjang dereng ....

  Adhem ayem, bagas waras, campur adhuk iku kalebu tembung ....

  Ukara tanduk ing ngisor iki owahana dadi ukara tanggap!

  Ukara ing ngisor iki owahana dadi basa krama!

  Nalika bapak turu, aku lagi mangan.

  Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa.

  III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis!

  46.

  47.

  48.

  49.

  50.

  22. 23. 24. Jeneng liyane Janaka, yaiku .... 29. Gawe karangan utawa crita, dhisik dhewe nemtokake

  Ukara iku tulisen aksara Latin!