Anda di halaman 1dari 36

HJ.

ABDUL RANI HASSAN


JPM

TAJUK 1:
SASTERA DALAM PENGISIAN KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Sastera dalam KBSR


Dalam objektif sukatan pelajaran:
iv. membaca pelbagai bahan sastera dan
bahan berunsur pengetahuan
menggunakan teknik membaca yang
sesuai dan berkesan untuk memperoleh
ilmu dan memproses maklumat secara
kritis;

Sambungan
vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai
jenis penulisan kreatif dan berunsur
pengetahuan menggunakan kemahiran
menulis serta proses penulisan yang
sesuai dan betul;
ix. menghargai dan menghayati keindahan
bahasa melalui karya sastera
dan karya berunsur ilmu; dan
x. menghayati dan mengamalkan nilai
murni, sikap positif, semangat
patriotisme , dan perasaan cinta akan

Hasil Pembelajaran Kemahiran


Lisan
2. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara
yang
didengar, ditonton, dibaca , atau dialami
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat
serta
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa
yang sesuai dan tepat
Membuat ramalan berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat yang diberi dalam
bahan ilmu.

Membaca
7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks
yang dibaca
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
yang tersurat dan tersirat.
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis
ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan
sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada
pembaca.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.

Menulis
10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel
yang mudah, menarik dan bermakna.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.
11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton, atau
dibaca
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema
dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan
gaya bahasa.
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat
yang disampaikan oleh pihak lain.

Dalam KSSR

KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan
pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi
menggunakan pendekatan yang lebih interaktif.

Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek


menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek
baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid


tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru
menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan
mereka.

Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan


perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan
melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan
perubahan umur.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak
akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR).

Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang
akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk
KSSR.

Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya


dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik
dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta
meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek
Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis
mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009.

Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala
sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras,
Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada


penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta
kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT),
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.

Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan


tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT,
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard


Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur
lima dan enam tahun seluruh negara.

Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada


perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai
kemahiran 4M.

KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk


menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan
yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan
peringkat umur kanak-kanak prasekolah.

Sambungan
Standard Kurikulum BM dibina berasaskan enam
tunjang iaitu tunjang Komunikasi, Kerohanian,
Sikap dan Nilai, Kemanusiaan, Literasi Sains
dan Teknologi, Fizikal dan Estetika, dan
Ketrampilan Diri. Enam tunjang tersebut
merupakan domain utama yang menyokong
antara satu sama lain dan disepadukan
dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
Kesepaduan ini bertujuan untuk
membangunkan modal insan yang seimbang,
berpengetahuan dan berketerampilan.

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Sekolah Rendah digubal untuk
membolehkan murid berketerampilan
dalam berbahasa dan boleh
berkomunikasi untuk memenuhi
keperluan diri, memperoleh
pengetahuan, ilmu, kemahiran,
maklumat, nilai dan idea serta hubungan
sosial dan kehidupan harian

Objektif Umum

Bercerita sesuatu perkara dan


menceritakan semula perkara yang
didengar menggunakan sebutan yang
jelas, dan intonasi yang betul
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul
Membaca pelbagai bahan bacaan bagi
memperkaya kosa kata dan maklumat
untuk memupuk minat membaca

Sambungan

Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul
Menulis ulasan berdasarkan maklumat
yang diperoleh daripada pelbagai sumber
Menghayati dan mengamalkan nilai
murni, bersikap positif, semangat
patriotik dan kewarganegaraan melalui
aktiviti berbahasa

B.Aspek Seni Bahasa

Aspek seni bahasa merujuk kepada


keupayaan murid mengungkap dan
mengapresiasi keindahan bahasa,
memahami dan menghargai bahasa
melalui pembelajaran yang
menyeronokkan menerusi kepelbagaian
aktiviti secara didik hibur
Murid juga dapat menggunakan kreativiti
mereka dalam melahirkan idea melalui
penulisan dan lisan

Sambungan

Seni bahasa memberi penekanan kepada


keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid
melalui teknik penyampaian yang menarik dan
menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita,
berlakon dan berpuisi
Pembentukan ayat yang menggunakan simile,
peribahasa, bahasa kiasan dan personifikasi
yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif
juga menampakkan keindahan dan seni dalam
bahasa Melayu
Keindahan bahasa yang digunakan semasa
aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid
memantapkan lagi kemahiran berbahasa
mereka

Unsur dan Bahan Sastera

DEFINISI
Perkataan sastera berasal daripada
bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera
yang bermaksud katayang membawa
maksud khusus iaitu :Su indah, baik,,
lebih berfaedahSastera huruf atau
buku(ke) susastera (an) kumpulan bukubuku yang indah bahasanya dan baik
isinya

J.S Badudu
Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan
isi
Hashim Awang
Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.
GENRE SASTERA
Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera
atau seni yang dicirikan dengan sesuatugaya, bentuk
atau kandungan tertentu.
KAMUS DEWAN
Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau
puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaanyang
tertentu.

Unsur Sastera

Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam


kesusasteraan kepada empat , iaitu :
a.Intelek.
Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan
menarik dalam sesebuahKarya sastera
b.Emosi.
Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan
sastera.
c.Imaginasi.
Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan
pengarang terhadap satu-satubenda dan peristiwa.
d.Teknik.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di
dalam cerita , memilih kata-kata, mengaturrangkaprangkap dalalm sajaknya, meletakkan adengan-adengan
dalam lakonannya dan lain-lain.

Bahan Sastera

Kemahiran Sastera

Pengajaran dan pembelajaran bahasa boleh dijadikan


wahana yang berkesan untuk mengajar kemahiran
berfikir aras tinggi
Kesusasteraan menawarkan peluang untuk
membimbing pelajar meramal, merumus, menganalisis,
membuat inferens, membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah yang merupakan kemahiran
berfikir aras tinggi
Antara strategi yang berkesan untuk membolehkan
pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi adalah
dengan memberikan masalah yang mencabar,
membimbing pelajar memanipulasi maklumat untuk
menyelesaikan masalah dan menyokong usaha pelajar
mencuba sesuatu yang baharu

Selain dari itu, pelajar juga perlu diberi


peluang memainkan peranan yang aktif
dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
Guru yang mengajar kesusasteraan harus
mempunyai beberapa ciri seperti memilih
dan menggunakan bahan sastera yang
sesuai, peka terhadap minat dan
keperluan pelajar, sanggup melibatkan
pelajar secara aktif dan bersedia
membawa wacana kelas mencapai aras
tinggi dengan memberi contoh yang
konkrit

Perkara-Perkara Perlu Diberi


Perhatian

Pemilihan Teks
Taksonomi Untuk Mengajar Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (Enam Aras Kognitif)
Penglibatan Pelajar Yang Aktif Dalam Bilik
Darjah
Strategi dan Teknik Yang Boleh Digunakan
Soalan Terbuka
Pengurusan Grafik

ILMU

Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu


dan disiplin, contohnya ilmu dalam
bidang sains, dan geografi dapat
digunakan untuk memperkembangkan
ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu
lain yang berkaitan dengan hal-hal
semasa juga boleh dipertimbangkan oleh
guru dalam pengajaran dan
pembelajaran

NILAI MURNI

Penyerapan nilai murni dalam Standard


Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan
melahirkan insan yang berketrampilan dan
memiliki akhlak yang mulia. Selain itu,
penghayatan dan amalan murni dapat
membentuk generasi muda yang
berhemah tinggi dan berkeperibadian
luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang
nilai murni dalam masyarakat Malaysia
harus dipupuk secara langsung atau tidak
langsung selaras dengan nilai sejagat.

Kewarganegaraan

Penyerapan unsur patriotisme dan


kewarganegaraan dalam pendidikan
bahasa Malaysia mengutamakan
pemupukan semangat cinta dan taat
akan negara. Di samping itu,
pemupukan unsur ini bertujuan untuk
melahirkan warganegara yang
mempunyai jati diri, cinta akan bahasa
dan bangsa serta meningkatkan
komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya

Peraturan sosiobudaya dalam Standard


Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi
kesantunan bahasa, laras bahasa, dan
peribahasa yang diamalkan dalam
kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan
sosiobudaya ini mencerminkan falsafah
dan keperibadian masyarakat Malaysia.

Kemahiran Bernilai
Tambah

Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran


yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat
diaplikasikan dalam kehidupan seharian
murid. Kemahiran bernilai tambah yang
dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir,
Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi, Kemahiran Belajar Cara Belajar,
Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai,
Pembelajaran Konstruktivisme dan
Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas
tentang kemahiran bernilai tambah
dinyatakan seperti yang berikut;

Kemahiran Berfikir

Kemahiran berfikir diajarkan kepada


murid melalui pelbagai aktiviti yang
memerlukan pemikiran kritis dan kreatif
dalam kemahiran mendengar, bertutur,
membaca, dan menulis. Kemahiran
berfikir sama ada dari segi
mengkonsepsikan idea, menyelesaikan
masalah, atau membuat keputusan
adalah penting dalam kehidupan harian
dan kerjaya murid pada masa depan.

Kemahiran Teknologi Maklumat


dan Komunikasi

Kemahiran teknologi maklumat dan


komunikasi perlu diajarkan kepada murid
supaya mereka dapat menggunakan
komputer untuk tujuan komunikasi
seperti mengaplikasikan perisian,
menghantar dan menerima e-mel,
mengakses, memproses, menyebar dan
berkongsi maklumat serta berinteraksi
sosial melalui internet untuk meluaskan
penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam
urusan kehidupan.

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kemahiran belajar cara belajar perlu


diajarkan kepada murid supaya mereka
peka terhadap teknik pembelajaran yang
berkesan. Penguasaan kemahiran ini
membolehkan murid meningkatkan
pengetahuan, cekap bertindak untuk
menghadapi dunia yang sering berubah,
dan berkeupayaan mengamalkan
pembelajaran seumur hidup.

Kajian Masa Depan

Kajian masa depan ialah satu pendekatan


pengajaran untuk mendidik murid agar
lebih prihatin terhadap sesuatu perkara
atau isu yang berlaku pada masa lampau,
masa kini, dan masa depan. Hal ini
bermakna, murid dapat membuat
ramalan, menjangka akibat, serta
menangani perubahan supaya mereka
mendapat manfaat yang maksimum.

Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan pelbagai dapat


mengembangkan potensi kecerdasan,
minat dan kecenderungan murid kerana
setiap individu mempunyai kecerdasan
dan kebolehan yang berbeza.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam


pendidikan dapat melahirkan murid yang
berkeupayaan untuk membina
pemahaman dan pengetahuan baharu
mereka sendiri berdasarkan pengalaman
sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan
murid lebih faham, yakin, dan seronok
belajar sepanjang hayat mereka.

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah


pembelajaran yang mengaitkan isi
pelajaran dengan pengalaman harian
individu, masyarakat, dan alam
pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila
murid berupaya menghubungkaitkan
pengetahuan baharu secara bermakna
dan menghayati kerelevanan
pembelajaran dalam kehidupan mereka

Kreativiti dan inovasi

Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan


individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah,
menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang
tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang
objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks
tertentu. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi
melahirkan modal insan yang serba boleh dan
berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu
dipupuk ke tahap optimum supaya
mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan
idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan
amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia
pada masa hadapan

PENUTUP
Minta daun diberi daun,
Dalam daun buah
bidara;
Minta pantun diberi
pantun,
Dalam pantun ada
bicara.

Anda mungkin juga menyukai