Anda di halaman 1dari 59

Warto Tirta:

NONTON RONGGENG
klung klang klung nabuh calung
ana ronggheng munggah panggung
ngibing egat-egot sing nonton rubung
thiar their gelung bunder mambu seger
bakul balon mider-mider
kenthang kenthung blampak kumpak
tangan ronggeng ngikel pinjung mbukak
gunung mbukak ngablak-ngablak
wong sing nonton tambah surak
tukang bancer munggah
ngibing bukel mbleketaket
kemben mlongo duit maslup
slup
tangane aslap uslup
ronggenge keri jingkat jingkut
ngop sengop pipine mlengos
slendang sampur munggah mudhun
kembang mawar mubyar-mubyar
swara panggung tambah sumunar
ronggeng nembang karo gerongan
saur manuk olih tandhakan
kricik kimpyang kemricik duite ilang
arep gendhakan wadone sumelang
blampak kumpak unine kendhang
swara sindhene kemlanthang
nganti krungu ngawang-awang
njogede goyang-goyang
sing nonton tambah reang
tung tang tung tung
lawuh iwak sega jagung
nonton ronggeng krodhong sarung
nyikep prawan arep dambung
ati-ati ngoyak weteng bisa mlendhung
rama rama njaluk apa
inyong ora njaluk klapa
njaluka duit kebek seslepa
wong alit ora duwe aplak eplek
ora ongkek ora nyekek
ora ngodhe ora mangan
kricik kumricik kawula alit nasibe nggumblik
salah sethithik dipendhelik
pedagang kaki lima diorak arik padha mlayu krat karit
ngodhe awan bengi turu brelak brelik
kepengin mulya kudu rekasa dhisit
kepengin makmur kudu sregep lembur
gelem kesel bisa isel

Warto Tirta:

blampak kumpak tebla teblo


sirah ronggeng gela gelo
sing nontong pating pelolo
bujang-bujang padha jomblo
kepengin ngambung ora ilok
ser giser
ser
giser
geole ingsar ingser
bokonge tambah their
tapih mlorod ngisor puser
klinthar klinther pengen ngguyer
ronggeng ngibinge muter-muter
nyengop pipi keweruhan hansip
domeih mlayu muther
nyabrang gili ketabrak sekuter
tiba njengkelit
nangis banger
ditulungi tukang siter
diobati bapak dokter
plak kedumplak dumblang
nonton ronggeng kambi begadang
nginum anggur nggo gemagusan
kurang marem nginum ciu sisan
bareng mlaku gentayangan
iseng-iseng nggolet prawan
niate arep nggo jawilan
bareng nemu randha anyaran
mangsan atis nggo kringkelan
engklung engklak engklung eblung
ronggeng ngibing sing nonton rubung
penayagane nabuh calung
swarane kepenak retung

Kracak, 3 November 2004

Nonton Ronggeng geguritan terbaik dalam lomba menulis geguritan bahasa


Banyumasan Hut PGRI tahun 2004 Kabupaten Banyumas

Warto Tirta:

ALUN ALUN PURWAKERTA


wringin ribyong madheg dhuwur
thiar thiur katon subur
manuk blengok manuk kuntul
sliwar sliwer blebar bleber padha mabur
mider mider ngubengi alun-alun
ora keder ora bingung
sempyak sempyur mabur dhuwur
menclok gendhen kabupaten
nyucuk tuma ndara siten
olih amplop aja iren
wong nasib wong wis kapesthen
mulane ana rejeki aja padha bithen
manuk blengok manuk kuntul
menclok wringin thingak thinguk
ndeleng ngisor mandan sumpeg
anggota dhewan padha usreg
rapat-rapat pegawean seabreg
pog ging pog sing degolet amplop
bupati kudu sing ati-ati
nyambut gawe nggo ngabekti
najan ora sethithik sing othak athik
reka-reka nggo golet dhuit
salam tempel amplop ndempel
mata mlirik proyeke ngunthit
lah dalah wong gedhe rejekine akeh
wong cilik rejekine sethithik
dulat dulit ora olih
njagong dingkik angklik-angklik
salah sethithik bakal diculik
nasibe de-ancam wolak walik
manuk blengok manuk kuntul
mabur dhuwur menclok masjid agung
nyucuk kubah terus temungkul
urip kuwe aja ndhangar
eling gusti allah sing maha kuwasa

Kracak, 5 November 2004

Warto Tirta:

JENDRAL SOEDIRMAN
angine crita urung rampung
getih mlarah-mlarah
ngombar ati padha gerah
majau mlaku masnag tadhah
wong ewon sing padha takon
sapa jane
swara watuk ngukruk satengahe alas
adoh kana adoh kene
ora sangu bandha ora sangu dhuit
amung dhadha ora tedheng aling-aling
hawa adem anyeb remesep
udan deres awak bengkeres
swara watuk tengah wengi
ora patia genah larahe
nggugah tangi wong turu lali
ana jubah kenang barat klebat klebet
ambune wangi ngiteri bumi
wong ewon sing padha takon
sapa jane priyayi desa sing luhur budine
gede tekade sundhul langit tekane
ora gemedhe tindhak tandhuke
pangandiane alon nanging emas isine
neng dadane ana gendera abang putih
urube madhangi jagat
swara watuk tengah wengi
gemluthuk kaya gunung mledhug
udan deres kayon pating penthiur
tekan komandho dejunjung dhuwur
gerah paru ora ngurangi tekad
madhep mantep tetep madeg
tlasap tlusup milangi desa
ora ana bedhil apa mortil
sing bisa ngalahna wutahing getih sukma
kejaba pati saking illahi
gusti
!

Kracak, 10 November 2004

Warto Tirta:

WONG DESA
esuk uprut-uprut jenggelek tangi ucek-ucek
mbuang ketep ngelap iler
byar padhang srengengene esih remyeng
jago kluruk kukuruyuk
wong desa inyong mulai umnyeng
adzan subuh nggelonglong
nggugah wong turu nglenther
sing lanag bebedan sarung
sing wadon nganggo rukuh
mangkat mesjid ndepa sujud
maring gusti kang maha agung
kanggo dhasar mangkat ngodhe
kawula alit nggolet dhuit
byar gebyar srengengene mubyar
kembang kelapa manggar nyebar selatar
wong dhagang mangkat pasar
sing tani mangkat sawah
nggulawenthah ngulah lemah
bocah-bocah mangkat sekolah
rewangi umbah-umbah
karyawan tindhak kantor
kaum kodhen mangkat buruh
panas nggemplang udan gemerot bledheg ngampar
tetep sengkud oleh pahal
ngempani anak bojo sekandhang benthang
adus kringet nginum belet
mung nggolet sekilo asin nganti ulet
ora umuk ora muluk
ana padhang nggolet pangan
ana wengi turu lali
ngepi anak ngepi bojo saben wengi
ora bosen
bojo sisi tamat mati
gemati ati-ati
nastiti
ti
Kracak, 5 bNovember 2004

Warto Tirta:

KEMUTAN JAMAN SEMANA


inyong ora bakal lali
senajan lunga maring luar negeri
biyung sing ngandhut wetengan nganti lair
ngrumat kawit bayi nganti gedhe saiki
ora bisa ketung cacah kebecikane
inyon kemutan dong esih cilik
esuk uprut beruruten
biyung inyong tangi sholat subuh banjur monggeni
nggodong banyu karo dandanfg panci
liwet genen suluh klari
pawon ngebul pedangan ublek
mbukak sumbul medang clebek
nylekamin banget
esuk penther lunga kali nggawa ember
adus nyebur kambi masuh klambi
kususukan untu karao awu
rampung bali manggul watu
degeceli
kanggo thekthek gawe pondhasi
inyong kemutan angger mangsan udan
wuda klambi oyos-oyosan
jonjang playon cipret-cipretan
uruk-uruk udan gedhe
ana banyak ana lele
lelene mlebu mbale
kepaiten mele-mele
ricik-rici udan grimis
wong ngluthis wateke thukmis
inyong kemutan angger mangsan terang
biyung met bangkang inyong tunggu mijahan
mara kali iwak nggo rebahan
inyong repek biyung ngluban
madhang lawuh gesek
sambel tlenjeng nggo cowelan
mbenem budin mempur nggo jaburan
padhang wulan jublegan neng risban
bapane udud rokok kelmbak menyan
biyung nginang susuran mbako dleweran
urung akeh sing duwe tivi utawa radhio
urung padha sekolah esih akeh sing bodho
nanging wong desa ora gelem delombo
weruh dhuit matane ora ijo
Desa kutha sing digayuh urip mulya
10112004

Warto Tirta:

MBOKE
Mboke, mboke
wetu ngetung dina
krasa lara sampean lunga
medhot brayan alam dunya
najan urip urung sepira
gusti pinasthi titah
Mboke, mboke
dunya brana numpak bandha ora miguna
amung mori saukuran awak
sandhang pangan sepirang-pirang
ora degawa mlebu luang
amung ilmu sing manfaat
amal sholeh putra-putri sing ngabekti
Mboke, mboke
susahing ati ora kokur
madhang ora enak
brelak-brelik ora bisa turu
awek lemes balung kelulur
ngewangwung awang uwung
kelangan tresnamu pedhot umur
nglangut
Mboke, mboke
seingsor kembang kamboja dikubur
inyong tetep kemutan ora kena kelipur
bojo laki bisa nggolet maning
biyung siji ora bisa diganti
tekan pedhot pesthi
Mboke, mboke
lamun inyong nglongok senthong
mbukak klambu amben kasang mlompong
rasa getun ora bisa omong
kemutan nuli kebecikan
dadi segara
wadahing anak putu sebrayat kandhang benteng
Mboke, mboke
urung akeh anggone inyong bekti
nanging sampeyan mung semana tinitah gusti
mula inyong nelangsa mrebes mili nggemrot nangis
luh kali banyu mili
sesuwen-suwen ora mari-mari
jalaran biyung siji sing tek ati-ati
pepundhen uger-uger pusering bekti
duih gusti murbeng dumadi
muga swargi kang tinampi
Mboke, mboke
25022004

Warto Tirta:

KASMARAN
panas nggemplang
atine grungsang ora pengin mangan
merem ora turu
melek ora ogleg
ditakoni ora krungu
mesem guyu laya-luyu
kelayu-layu kemutan wong ayu
ati kangen kepengin ketemu
pringas pringis kemutan sing ireng manis
dipacul kena lemahe
disusul adoh omahe
rep ora asrep pikiran usrek
teng ora peteng lamun liyap-liyep
sedhela bae ora ngliyep
suweng ireng digadhekena
wis kadung seneng dikapakena
ilang ileng langit peteng
ati umyeng ndhas gemleyeng
mripat ndeleng thilang-thileng
polah tingkah tengang tengeng
tepes teles kudanan sore
awak lemes kedanan kowe
nganah ngeneh rongah rongeh
gering aking kemutan batin
emoh ginggang karo putri pilihan ati
mesti kemutan awan bengi

06112004

Warto Tirta:

NGENTENI BABARAN
ati nglangut nyawang pedhut
ilat pait cangkem udud
kemutan bojo inyong sing lagi ngandhut
sangang wulan wis nang wetengan
jabang bayi enat enut kapan babaran
turu ora lali awak nggreges kringet dleweran
ngadeg ora jejeg
njagong anggang onggong
jantung dheg-dheg pyar
barat gedhe ngamuk gunung
peteng dhedhet asem kecut
ora bisa sambat warah bundhet
njing gonjang ganjing bumi monyang manying
bleg ubleg- ubleg atine tambah sulek
irung bumpet ora pilek
nunggu wetengan bojo inyong ngereng-ngereng
grusah grusuh kamitenggengen
weteng anyel nguyel-nyel
nganti ambekane kamisesegen
duh gusti alloh sing maha welas
bojo inyong babaran
paraingana jabang bayi lair gangsar
aja nganti ana godha rubeda
gagiyan babaran
jabang bayi metu glogok soar
byar
goar-goar
ea ea ea ea

31032004

Warto Tirta:

NRAWANG
njagong risban bale umah
medang kopi lawuh mendhoan
bungah ati mring illahi
urip kuwe mung ngabekti
nrawang
ndeleng endahing bumi
lemah subur tanduran padha semi
rejeki mbanyu mili
bocah ngaji padha nuli
lanang wadon padha guyub rukun nyawiji
angon bebek angon meri mlaku ndilir pinggir gili
wong nyambut gawe macul sawah tanduri pari
dhampyak-dhamyak edi peni
latar umah lenang lening
palawija neng pekarangan dhiopeni
sugih bandha sugih rejeki
nyenengi ati
neng desa gotong royong esih krasa
guyub rukun kanggo mangun Negara
gethok tular informasi
sambung rasa ular-ular sadesa
sambung tresna sapadha-padha
jan !

07072004

10

Warto Tirta:

NYAWAH
Kakang tani ngubek belet
Dina wengi nggulawenthah
Nyebar winih ning gulahan
Sawah diwluku lan digaru dadi leleran
Nunggu wektu sawise labuhan
Banyu mili turut wangan
Adil ngadhang tekan neng tulakan
Ndaut winih debenjar-benjar sekothakan
Nuli tandur mlakune mundur
Jejer rapi katon akur
Wong tani padha syukur
Ngrumat sawah nganti subur
Besuk panen bakal makmur
Gabah vdepe mlarah-mlarah
Lumbung kebek atine bungah

13032004

11

Warto Tirta:
GURU
wingi setu siki minggu
bocah sekolah ora mlebu
murid piket ora nyapu
wong tua ora aweh sangu
dadi guru kudu sabar lan tawadhu
ngilmu dhasar ngilmu luhur kanti wilaku
lunga abab kanggo sebab
ana sebab dadi bab
suruh sangu weneh sangu
obor padhang kanggo sangu
guru
glugu turu nggo powotan
sapa lewat ora kangelan
aja gamam aja kesusu
ngadeg jejeg ana ela-elu
barang becik aja keliru
barang ala empakena betharakala
sangu ilmu
kon uripe ora kenang bendu
kolang kaling sabrang wetan
eling tineling aja rebutan
mbok dipangan mbrekayangan
mengko malah ora keduman
kukuruyuk jago kluruk bapak guru manthuk-manthuk
esuk-esuk mangan ondol karo gethuk
usap bathuk aja dithuthuk
jaman siki wis ora mathuk
mulang muruk kudu nganggo ilmu
guru
minggu prei ora mlebu
ngomong saru ora perlu
becik ilmu lumrah laku
salah sepethit sepenthung alu
jeg lajer ginejer sumber kawruh uger
sejejer ngelmu linuwih ning sumber
kudune

25112004

12

Warto Tirta:

SLAMETAN MIMITI PARI


mlaku-mlaku terut galengan
pinggir sawah kadhang tani padha sumringah
deleng pari kuning byah ngablak-ngablak
riwe janur kuning lajer gawaran
walang mabur slebar-sleber
manuk emprit cruwat-cruwit
satengahing ombak dami kasepu barat
rempyak liur-liur karias godongan kembang
pratandha gebyar ngumbar swara kanggo kabar
wektu mimiti tumiba
e dayohe teka
e gelarna klasa
gawe slametan ngaturi tangga saubenging umah
adat sowan mring dhewi sri sing nuruni lan nguri-nguri pari
sumrambah makmur kadhang tani
sujud pertiwi lemah subur detanduri
caos sajen kanggo ngabekti
roh leluhur wis padha mati
sing kerumat apa dene sing keliwat
sing kerapuan apa sing kesingsal
sedulur papat lima pancer
bubur abang bubur putih
wedang clebek wedang bening
dawegan wis cemawis
rokok linting klembak menyan
kupat lepet ngepung tumpeng
madhep mantep sidheku mlempeng
lebe teka urun donga
kanggo syarat niat khajat
neng pedengan ngecor wedang
swara piring gelas pating kemlunthang
arep kanggo nyuguh kadhang
sing tahlilan khusu pisan
rasa syukur tanduran pari wis twua
ngesuk awan padha panen
dhadha antep
ati asrep
syukur rumesep
mangseg
seg

Kracak, 07072005

13

Warto Tirta:

ANI-ANI
panas nggemplang ora dadi alangan
awak ireng thungtheng nggalur seneng bungah manah
gubug tengah sawah anakseni kringet ndlewer ati bungah
walang mabur pating sleber
cowat cowet cicit cuit
gabah kumpul dadi dhuit
lumbung kebek nabung disit
bocah-bocah dolanane dromelan
tuturutu oe oe
tuturutu oe oe
melu seneng melu bugah
ani-ani wis deasah mangkat sawah melu gepyok
nganggo tudhung
gawa kandhi sangu wedang
nyangking wakul mikul tumbu
gepyok pari gelar kandhi

01032006

14

Warto Tirta:

DERES
wong desa iyong esuk mruput esih pedhut
padha gumregah mangkat ngodhe
kathok klor sandhal bodol mikul pongkor
kaos oblong nyangklong arit
rewah rewoh kaput embun
urung mangan aplak-eplek
weteng suwung esih kelet
sarap wedang secangkir
kango dhasar menek klapa dhuwur
pating pethiur sundul mega
lunyu banyu plarad plorod ati kelad kelod
mapah blukang kanggo thingkrang
bledeg ngampar ora dadi soal
kalipur memble luber badheg sepongkor
udan deres awak bengkeres
emut anak bojo butuh mangan
golet dhuwit terut setetes manggar
padhang srengengene lagi abang
selot suwe akeh wng pasar
gedhong wakul isi gula jawa
olih sepira tuku beras lan beceran
ati bungah tur sumringah
sing lanang deres sing lanang molah
balik ngumah golet suluh ngindel badeg
gendis jawi regane murah
sikil mrejih menek klapa
rejeki tukang deres ora obah
kesel lungkrah ora tambah
weneh dhuit juragan nakal
rega manut kepotongan becik
ngurip beras lagi mangsan peceklik
endhas nggo sikil
jungkir walik presasat mata pating brelik
ndeleng branang mripat kunang-kunang
wong kota jere kepenak
wong desa urip sepangan pangan
nggo bancikan para juragan
lemah sebathok mangan separan-separan
umah gedheg pager tabag
unggul dina deres murih urip beres
dina wengi amung pasrah
nderes quran muji slamet
depa depepessujud sumarah
gusti alloh sing tinitah paring berkah

01032006

15

Warto Tirta:

CURUG CIPENDHOK
adoa manjat temurun gunung
curug cipendhok degoleti wong plesiran
kiwa tengen tanduran ijo royo-royo
banyu curug tiba mabyur bening linmtring
kaya kasaring saring
nomnoman plesir kanggo gendhakan
senggal senggol cekikikan
ngmbar tingkah ngripta crita
nyawiji katresnan nyambi jagongan
silir-silir godhong pines pating gumlewang
nembang asmarandana tekan awang-awang
duh kadhang sing lagi lumban manah
gawa sisir diarani sendhok
ayo plesir maring cipendhok
banyu curug bening lintring
tiba mancur gebyar gebyur
nyawang kaendahan alam padhang
ning sisihan njagong karo luthikan
curug cipendhok karang tengah
atine mongkog tambah bungah
curug cipendhok banyune cilik
sinambi ndhodhok dulat dulit
undhak-undhakan manjat disit
lagi labuh aja balik
sing gendhaan tambah asik
sing weruh aja brisik
sapa sira seneng dolan
wong loroan apa dhewekan
sing gebedan karo gendhakan
tambah tresna
wah remesep temenan
ali-ali ilang wrangkahe
aja lali karo kaendhahane
ali-ali kliru nganggone
aja lali panggonane
ngambah sepisan urung marem
balik maning tambah kesengsem
bola-bali ora bakal lingsem
edipeni sawangane
adhoh digoleti tur ngangeni
perek nyathek gawe greget
swarane adhem gawe manah tambah ayem

16

Warto Tirta:

curug cipendhok karang tengah


tengah curug banyune mlarah mlarah
melu cilongok pancen wis genah
mayuh sedulur padhang plesir nganah
yu ayuh kakang mbekayu
aja lali penghijoane wisata maju tandurane lemu
hawane seger alase subur
derumat lan derawat
alam lestari
sawangan kabungahan anak putu
nyegah banjir lan bebaya
watu pating gludag ireng menges maes ilen
iwak mlempat pating pletik
manuk prenja pating cruit
bancet mlumpat gunung
manjat murun ora etang etung
banget seneng kesengsem retung

31032006

17

Warto Tirta:

MESJID SAKA TUNGAL


nlusup gang pager kembang
liwat padhang tinulis sejarah
masjid saka tunggal mapan neng cikakak
pepundhen gusti para wali
madeg suci dhawuh para kyai
pusaka umat nyawiji nggelar sajadah ndepa bumi
syahadat tain suci kumanthil
tasbih brilian ngetung tahlil
junjung dhuwur kon misuwur
quran khadis decekeli para santri
aja owah rongah rangeh
sembah sujud maring illahi robbi
duh pangeran urip mung sadulit
kanggo apa numpuk dunya bandha
luwih becik numpak ilmu lan ibadah
kanggo sangu urip neng akherat
saka tunggal mesjid kuna jaman inyong urung ana
akeh cerita luhur ulama
mathok sujarah aja nganti lengah
warisan suci aja dibubrah
inyong jaga inyong rumat
tekan butul anak putu

27032006

18

Warto Tirta:

MONUMEN SOEDIRMAN
pinggir kali nadhah udan ngadhep gili
patung jendral Soedirman gawe ngeling eling
menawa laladan perang wis mari
ningane aja lali pegat mati
berjuang mangul bedil urak ladi
bambu runcing nggugah ati
rakyat Indonesia cancut tali wonda
bela kamardhikaane nagari
numpak jaran nukrak-nukrak
rakyat semarak ora selak
kabeh saruju sapa sing njajal awak
mecah Indonesia bakal diklethak
mula ja wani kemlithak
sepisan panginyongan denyek
bakal tek labrak
kulon kali wetan kali
tengah-tengah embang melathi
kari-kari aja lali
berjuang ngurak ladi tekan mati
monumen jendral Soedirman
nyundhuk langit belah awang-awang
kanggo sesawangan wong liwat
mengaku teges crita mringa anak putu sebrayat
angger laladan pahlawan pancen hebat
sapa bae sing arep nyacad bakal kewalat

01032006

19

Warto Tirta:

BATURADEN
Saerenging gunung slamet sing madeg gedhe dhuwur
Kasimpen panggonan adhem
Gawe seneng sapa bae sing padha teka
Amriksani kaendhahan warna
Kaubengi alas dadi nambah asri
Hawa asrep rumesep mring ati
Awak lungrah bisa seger
Pikiran grungsang bisa ilang
Kalipur neng maneka warna tanduran
Kembang dampyak-dampyak pinggir dalan
Silir hawa nelisik ngusap awak
Nambah renanging penggalih sing lagi sulek
Mlaku manjat temurun
Buang kringet adus pancuran banyu anget
Awak seger kruma muther
Kausap zat belerang
Kulit bersih bali sehat
Manah semringah
Nyecep wengi dalan padhang
Gang sumebyar putri idaman hidung belang
Wedhone klawad kliwid lanange sliwar sliwer gang sadhar
Marakna ora sadhar gawa impen kurag ajar
Nafsu kemanungsan tumplek blek
Ora eling ninggal kewajiban
Lampu neon gebyar gebyar
Ati inyong pyar kepyar
Kepengin njajal kayangapa olih pada lumban
Busyet !
Azan subuh kumandhang
Turu tangi gegian awan
Wong desa mangkat pahal
Baturaden inyong sayang
Wisata alam sing nggo pendengan
Aja ngasi kenang cidra
Mung gara-gara nafsu murahan
Subhanalloh

01032006

20

Warto Tirta:

BANYUMAS
gunung slamet madeg jejeg kemul pedhut
simbol kawibawan wong Banyumas
sing sregep nyambut gawe
gemati marang sedulur
gotong royong mangun desa
ceblaka pangandikane
jujur tindhak tandhuke
ra tedheng aling aling dhadhane
andhap asor budhine
iman takwa dasar kapercayaane
senajan ora bakal ninggal kabudayan adate
sasrawungan gethok tular ngraket paseduluran
sambat sinambat guyub rukun sakulawarga
tlatah Banyumas wutah getih inyong
tek cekeeli uger-ugering pratiwi
aku ora bakal boyong senajan bedhil nodhong
aja gumedhe neng arep inyong
pangkat bisa minggat dunya bisa mlarat
Banyumas inyong seneng
kampus sekolah njacrah
mulang muruk bocah kon pinter
angger pinter aja nggo minteri
angger bodo aja mbodhoni lan mbodokena
ngudi kaweruh dalan urip
sangu brayan tumeka mati
inyong bungah dadi wong Banyumas
akeh preyayi agung sin ngrembaka
nggulawenthah bela nagari wutah getih dilakoni
nambah edipeni kembang taman nuswantara
mujudena nggera tlatah kene
bisa mikul dhuwur mendhem jero mring leluhur
Raden Djoko Kahiman
tinitah madeg bupati sepisanan
sing dadi aluring sujarah
tlatah inyong tekan siki
dhawuhan sing kanggo tetenger paesan pepundhen kadipaten
desa kawitan pembuka cerita inyong padha
jan temenan ngemu suara wigati
anggone anak putu sing arep nepaki tilasan
bungah sungkem mring para winasis
pangripta nagari
pendhapa si panji panggon para priyayi
kajibah lagi nglakoni bekti
nata praja murih Banyumas satria
sing dadi punggawa adil becik lakune
ngayomi tanpa pamrih ora pilih kasih
picek dengkul diraup dikukup

21

Warto Tirta:

wargane makmur lemahe subur


ati tentrem ngode kepenak tur ayem
bencer ora bingung
adol kasile tanen regane dhuwur
turune anget anak bojo remaket
pawon ngebul pari kumpul selumbung
pedaringan kebek ati mangseg
urip waras mangkat ngodhe bregas
mlakune akas nggolet beras
ngibadah iklas
adoh sambekala nafsu betharakala
dalan-dalan regeng bocah-bocah padha seneng
padhang wulan padha jonjang
dolan dhos-dhosan sundha mandha beklen uber-uberan
nganti tumeka oyos-oyosan lan dus-dusan
kaline bening kelen numpak debogan
sing tua ngidung regeng-regeng
sing enom calungan ngibingi ronggeng
sindhene nyekar gerongan saur manuk karo penayagan
sing bancer thiar their
sing kadhohan krugu lagon eling-eling Banyumasan
ana ebeg lagi jogedan
dijantur kesurupan
ngokop banyu dedek seember
mangan godhong gandhul lan dawegan
ebege mlayu uber-uberan
weruh beling liren depangan
kendhangane buket mbleketaket
disenggaki sindhen njoged jigug
slendhange klebat klebet
sing nonton rubung unyel-unyelan
bakul jaran retep pinggir kalangan
dhalang jemblung beber cerita pewayangan
sing nabuh renyom
nyemil sajen setampah kambi tandhakan
bawor ngmong glogok soar
klawar klowor
bukak dhadha blakasuta
becik katitik ala ketara
ngibing jigug geol bokong Banyumasan
bleketaket pisan
inyong bungah
kali bacin mambu wangi
nyelah jimat pasucen kaki nini
tlatah kebasen dadi pepundhen
nguri-uri babad leluhur

22

Warto Tirta:

sumur metu banyu suci panjer sipanji


kutha Banyumas kawit rinakit
ringin ribyong gawe bombong
kanggo pengayom inyong
suket dampyak kanggo dolan bocah
mlaku bakyak wonge inyong gapyak
lungguh gupyuk suguh tandhang polah sopan santun
swara renyah lanyah semana
narendrane luhur wekasane
berbudi bawa laksana
paring tutur
suwuk
sembur
wuwur
inyong bungah
metu ngumah nyawang sawah pari padha byah
palawija neng pekarangan
pala gantung pala kasimpar
kurang lalab gethek pager semi kluban
seling kandhang sato kewan
nandhang gizi blumbang iwak
mancing welut nraca keong
godong gedang godong pring
dedol pasir dadi dhuit
kali serayu mil rejeki
mbanyuni sawah sakiwa tengen
udan deres banjir
gethek nyabrang gawa wong minggir
nyambat gawe ora bayaran
ngedeg brunjung padha sengkuyung
krigan gili bersih desa
wengi nyegah turu
awan nyegah pangan
lega lila ngawula gusti lair batin
rika neng kana inyong neng kene
bungah susah ngrumkebi desa
magreh, ma
magreh, yung
01042006

23

Warto Tirta:

PATUNG GATHOT SUBROTO


arepa mubeng-mubeng
saka bang wetan purwakerta
jebles ana patung gathot soebrata awe-awe
numpak jaran saguh dedeg padege
motor mobil trek atawabis sliwar sliwer
ngiteri bunderan ngarep er-es-u margono
mengkanaha wong sing padha liwat
sambat sinambat paring omat
dhadha inyong kimreteg
ana geni mulab-mulab
tuwuh sekang genen klari sing madhangi jagad
dadi obor ewon sing nyundhuk ati
banjur ngobar jimat satengahinmg umat
nyebrang sing padha lengah
kakang mbekayu
inyong ora lila enggane wong landa ngeruk dunya
nyedhot lenga apa maning emas tembaga
kue kabeh duek inyong, kang
duek rika, yu
aja gelem dilombo lan diwayu
ayuh reketek saeka kapti madeg jejeg jejeri bumi pertiwi
kabar pating sleber wong landa padha slempang
mlayu nggendhurit nganti kapicirit
wedi mbok perang kalah karo wong desa
lah inyong maju perang mung piandel tekad
sangu gobang karo pring lancip
degubeg janur kuning
landa nyerang sangu bedilo lan tenk
pluru mortal kanggo tameng
jajal, mbok ngedab-edabi
manune inyong gemang
eh kie lemah wutah getih inyong
sapa bae tak tundung lunga
rumpes kelor mujur ngalor
butul ngendi bae tak orak-arik
nganti dadi entab-entab pangamun amun
eram !
lumakune jaran mapyak kemluthuk
nyingkab pedhut gili padesaan
ora nyana angger during maca buku sujarah

24

Warto Tirta:

priyayi agung gathot soebroto


katulis emas
wong desa
wibawa bawa laksana
dedeg piadege dhuwur
andhap asor tanpa pamrih
pangandikane mantep
dadi suh lan thuladha prajurit
apa dene kawula alit
ngerek gendera merah putih neng langit
klebat klebet
sajreone dhadha murub roh pahlawan
ndedel muntab sesumbar
nyawa ilang ora kadingapa
landha mleset
sing wigati indonesia mardhika
manuk garudha ngayomi nagari
patung gathot soebroto
satengahe bunderan er es u margono
ngelingena aja padha turu lengah
mbok ana landa bali ngeneh
gueh,
aja ngasi, lur
05102004

25

Warto Tirta:

PASRAH
inyong asumpah pasrah
awak blopot robat rabbet
awan bengi kecubrukan
terut paceran lan kecomberan
ora idhep ora weruh
golet rohmat ridhao illahi
saba paran sepangan-pangan
luru krekel cut seupa
manjat murun gunung sangu sega jagung
mangan nungsag keloloden wungkal
pontang panting kesunggah beling
mung siji sing kudu kemutan
tetep eling maring illahi robbi
dhuh gusti, inyong pasrah
wadhuk runtah isi watu
rai gedheg
tangan cluthak
sikil jail
cungur thukmis
mata dulalapan
uek mlondo mikir jomblo
dhuh gusti, gustining manungsa sejagad
jaluk padhang srengengene
banyu mili ngisor rembes madu
wulan mayungi remyeng adhem ayem
madhang sega liwet turune anget
ora rongeh wira-wiri ngulet
lemah nusoni tanduran apa bae
barat sumilir kabeh daerah
dhuh gusti, inyong pasrah bongkokan
picek dhengkol dekukup deraup
nyawiji myang hyang widhi
sing nitah alif tekan ya
ora bisa noleh ora bisa mlingeh
kabeh sumarah lan sumeleh
dhawuh tiba
kudu ya
la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha
ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh la illaha ilalloh
allohu akbar
luruh
pasrah
sumarah
ra
25112004

26

Warto Tirta:

NGEBOR
gara-gara pinter geol bokong
munggah panggung derubung wong
nembang dangdhut ngorng-ngoreng
panggung oyag geyang-geyang
sing ngibing karo gleyar-gleyer
senggoyongan oyag oyeg
tembang dangdhut kanggo kesenengan
dadi dalan pangan serombongan
nontonm tivi, nyetel radhio, maca Koran
jagad oyeg padha surakan
wong wadon padha sumelang
wegah ginggang mbok ditinggal sing lanang
golet bojo sing bisa goyang
gara-gara pinter geol bokong
pahal nembang olih dhit segebong
bali desa dadi cukong
kena nggo gawe gedhong magrong-magrong
bungahna kulawarga atine monggok
tua enom lanang wadon
dina wengi kepengin ngebor
keliru ngebor bokong dadi ngglesor
kesasar ngebor pipa lapindo malah bocor
gawe sengsara maring wong
keliru nggleser ati tambah gemeter
keliru ngguyer bisa keblinger
keliru ngisor puser weteng mlendung rasane kleyer
ingsar-ingser depok ratu ngebor
akeh wong kepengin kesohor
bisa ngebor gasi nyonyor
kon sing lanang tambah nyosor
ibu-ibu gisus kepengin nyonto
rame-rame latian ngebor
bokong deingser rasane ser
tapih nyrimped tiba kejongkong
bathuk mlenong nangis ngorong-ngorong
gara gara pnter geol bokong
ider bokong butul hongkong
niat nyambut gawe malah entong brontong
bali ngodhe umah gari seplong
bukak senthong atine nlangsa nggelonglong
ning luar negri deremehna wong
golet dolar olihe weteng jemblong
dadi korban gaweane tekong

27

Warto Tirta:

sing teyeng geol tambah ngetop


sing tiru-tiru kur padha ndomblong
kelalen maring budhayane inyong
kudu eling lan waspadha
majune jaman ora bisa diadhang
rembesing budhaya terus mblandhang
mulane padha sangu iman lan taqwa
kanggo cekelan brayan neng alam dunya
aja ngasi keblinger ora duwe uger

2005

28

Warto Tirta:

B
R
E
G
!

breg !
oreg-oreg
ora sambat
ora pamit
bumi gonjang ganjing
mata kelap kelip
wong umyeng
padha ngriyeng
tua enom gedhe cilik
wolak-walik
pating njengkelit
umah gedhong umah gedhek
tumplek blek
blek
jungkir walik
jlerat jlerit
uput uput lindu teka
ngorak ngarik
ati maras miris nggegirisi
monyang manying
akeh wong cidra
akeh wong mati
dunya brana pungkas
tamnduran rumpes
panganan langka panggonan sirna

29

Warto Tirta:

JONJANG
made & yuwan
padhang wulan nglinthang
terang ketiga madan sue
swara adhem remesep
bocah padha jonjang linthongan
nembang dolanan
padhang wulan
wulane kaya rina
ayo kanca padha dolanan neng jaba
sinambi maca
lewane alam dunya
becik ketitik ala ketara
wong cilik dulat dulit
golet rejeki olihe setitik
wong gedhe menang kerahe
golek rejeki akeh pengarahe
dunya brana dadi raja
ngelmu luhur ora kajen dadi rekasa
punggawa gedhe kaya raja
kawula alit nganggo ancik-ancik
weteng lalat plilit merga angel golet dhuit
padhang wulan nglinthang
ati padhang ndeleng bocah pada jonjang
senajan urip urung kabegjan

2006

30

Warto Tirta:

TERANGAN

srengengene padhang
panas nggemplang
neng sawah utawa pekarangan
suket garing nglinthing
lemah pating bledhag
ngablag- ablag
sawah tegalan ora bisa tetanduran
ketiga nglinthang
wong desa kebingungan
pan buruh langka pegawean
beras larang keleletan
tuk padha sat
luruh pangan separan-paran
klayang-kloyong sumpeg
butuh pangan lan sandhang
ora kaleksanan

2006

31

Warto Tirta:

MLIRIK DHINGKLIK
ana barat semebrak
ana gludug gemluthuk
munggah gunung sapa ngerti dijaluk
ngintip dhingklik mbok bisa ngancik
tak tak tak tak dumblang dumblang
tung gentak gentung
kaki kaki barang kentrung
gelar sarung bukak tudhung
melani waktu sing lagi gandrung
aja nyela aja nyandhung kon ati ora linglung
apa jane sing lagi limbung
akeh wong masang wuwu agal ugul
awak dhewek sing paling unggul
kanggo golet tumpakan adhiluhung
senajan sing jagong kursi empuk esih wutuh mengkruk-mengkruk
anak bebek kon ora silem
awake dhewek kon ora dalem
klintar kelinter golet botoh ora pekewuh
saba desa ngusung uwuh
ora deundhang padha rawuh
ngaku sedulur ora rikuh
nembe ketemu bangeting gupuh
babe ana sing lagi digayuh
e lah dalah, huzya huzya
bak bak kukur kukur kreyuk kreyuk
ana wong nyadhong nganggo paruk
Esuk esuk mangan bubur
Blusak blusuk golet sedulur
uput uput ana jago kluruk
padhang jembrang nyingkab pedhut
ana sing antap untup plinthat plinthut
ngintip bar arep ngetut
theng-theng tut
si rasi-rsai ngentut
sapa wani aja plinthat plinthut
mlebu kalangan kanti luhur
aja nganggo cara entut burut
dang dang padhang jembrang
ning bang wetan srengengene wis branang
gamelan ditabuh pating gembrumyang
udhud nginthing bako garing
golet bithing padha sing eling
jaluk mangkat disit mbok keri tunggangan
munggah kursi empuk sing pengaji
sapa bae kepengin nyingkrik
sapa bae kepengin ngepet
sapa ngerti dadi gapet

32

Warto Tirta:

senajan pong ging ngepog ana sing olih pepet


nganti kesempled ora teyeng ogat aget
babak kukur kukur garuk garuk
golet bithing aslak usluk pating blusuk
wong monggeni pating gemluthuk
siki ngesuk aja padha ngantuk
ana jago agi padha kluruk
mangan emping mlarah-mlarah
dadi pemimpin kudu sing amanah
aja kukur lagi butuh padaha kerah
bareng sing kaleksanna ora eling ora weruh

082006

33

Warto Tirta:

ELING-ELING
kolang kaling sabrang wetan
eling eling jaman wis edan
lanang wadon padha puletan
tua enom kelalen sambatan
gedhe cilik padha wadanan
uger-uger budhaya padha ditinggal
nyembah gusti dadi ceremonial
bencana musibah dadi tontonan
aweh bantuan dadi kesombongan
politik mambrah-mambrah dadi tujuan
sujarah dadi guyonan
reformasi dadi umpruk abab
tontonan dadi tuntunan
wudel katon dadi lumrah
prawn kencur dedol murah
degawa om-om sing ngmbar syahwat
bocah sekolah tamat nganggur njeprah
ngodhe demo ngganggo rupiah
ngganggo jilbab mung nggo nutup polah
wong bener deinger-inger kon keblinger
wong salah nantang bayar ora gelem salah
wong kencot nyolong beras deencot-encot
wong sugih mbethithil numpak dunya
pejabat korupsi dadi sugih depuji-puji
munggah kaji bola-bali ora kelingan tanggane miskin
malah senang nganggo kethu putih
kolang kaling ndalan
eling eling kudu kemutan
senajan jaman wis edan
deleng srengenge nang bang wetan
gawa pepadang kanggo wong sing eling lan kemutan
dunya bisa lunga
pangkat bisa minggat
jan kewalat

2005

34

Warto Tirta:

DZIKIR

inyong depa
sema sumarah
neng tritis umah sinebut gusti, ya allah
suh luruh pasrah
nyawiji
ji
la illahailallah

2006

35

Warto Tirta:

MANTES-MANTES
Diajeng
Tekamu sing tanpa aba lan ora keraba
Incig-incig sededeg senyet
Breg
Reeeeg
Jantung inyong ora kemreteg
Kalayang
Kur pantese
Awakmu mandhep
Tumiba seba neng sisih welas asih slira inyong sing agi mblayang
Kangen kumanthil semelap ora klinglap
Mbok bae nyong bisa nglayap
Ambu wangi kembang jambe
Awan bengi kemutan kowe
Awan tuwuhing wengi
Ati gemriming awak ontang anting
Kringet adhem dleweran udu kesel
Ngingen nggangen-angen tanpa welas
Jebule mung mantes-mantes

2004

36

Warto Tirta:

PESTHI
satemah lumaku neng dunya
sawise tinitah
digedongana dikuncikana
pesthi gusti
ora bakal owah
anggere wektu teka
kabeh bakal kajibah
pet

2005

37

Warto Tirta:

NELAYAN
neng pinggir segara inyong trenyuh mrekambak
jagong deleng oabahing ombak
para nelayan gayuh weleh
golet iwak pahal sewayah-wayah
pasrah nasib maring gusti allah
kanggo biaya bocah sekolah
luruh kaya kulawarga saumah
kembang boreh dadi bleluluk
mangkat sore bali esuk
sangu jaring numpak prau
jangkah segara tanpa elung wektu
adoh kana adoh kene
sepisan mangkat segar diambah
ati bungah angger olih iwak mambrah-mambrah
bali esuk anak bojo sumarah

2005

38

Warto Tirta:

INYONG KANGEN KARO RIKA


kanggo kanca guru

kakang bekayu,
banyu sumur aja nggo kemu..
angger nggo kemu dadi larang regane garing untune
ngumur-umur pisah ora ketemu
bareng ketemu
pangling rupane ora pangling suwarane
kemutan jaman semana,
sing wadon ayu dheblong, dandane menor tur sementhor
moles pisan agine prawan
rambute riwean, pipine alus ambune wangi
lambene tipis pantese kemlithis
ngindhit tas lenjehan jengat jengit
awake semok, mempleg-mempleg, bokonge mentod
lembeyane lead-leod, sing deleng atine kemelod-kelod
kepengin nyengop, oalah gejrot!
lah sing lanang mlakune dregang, cengengesan gemagusan
tingkah polah bocah desa mlebu kota
sepatu kemlethok sul-sulane mlethek
sempongane mlithis, ngomonge ngguthis, bathuke klimis
weuh prawan kepengin gendhak
weuh gadhis kepengin nyriwis
thingak-thinguk gembelengan terut dalan
ora wani ngaku calon guru
mergane isin diarane sekolahe wong ora due dhuit
cing ciripit gula batu kejempit
isin sepetit mangkat sekolah numpak pit
godhong suruh go gawe tasbih, sugeng rawuh sugeng pinanggih
selawe taun plak semplak ora nana kabar semebar
inyong rika padha kelalen mbuh sapa
ana tudung sekang pring wulung
tudhung didelah ning tengah sawah
inyong bingung rika bingung
batir sekolah sue padha pisah
nguk cenganguk, ngok cengongok
sing wadon manthuk sing lanang nyengop
gemiyen inyong batir rika, plinthat-plinthut siki pangling ningen kepencut
belingan ndeplok bareng padha gendhakan
mlaku bareng padha gebedan
bocah es em a padha motoran
inyong mlaku padha capitan
sing weuh padha cekikikan

39

Warto Tirta:

ana wadon arep mlirika,weruh bae ora takon


isin maring sekolahe wong pinggiran
eladalah jaman owah wis kebubrah
molah-malik wis ketitik
sekolah tamat dadi pendhidhik, gaji sethithik go sangu urip
selot suwe selot akeh, numpak pit bosen nganti weleh
es ka mlayang mlayu ndhiler
eealah manyer, numpak motor slenthar slender
mangkat mulung kambi muter-muter
ketemu pacar atine gemeter
ditakoni calon mertua madan kedher
tambah dina tambah wulan tumpuk tundhung taun-taun
gaji guru madan kanjat prawan liwat padha gemrapyak
pengin kenal pengin dilamar
kang guru jengaten guru, kaya dene ketiban wahyu
akeh prawan padha kemayu, akeh bujang pada klayu
akeh wong tua duwe mantu guru
e la elo, kakang mbekayu aja drengki aja gela
kemutan rekasa aja kuciwa
senyatane rika siki lagi ketiban begja
undhang-undhang guru disahna, pamarintah niat bela
jagad godhong langit padhang, sing ora seneng aja padha gela
nasib orang siapa suka, tuhan berkehendak tak bisa ditolak
syukur-syukur, alhamdulillah, sujud syukur maring gusti allah
thung gentang genthung, ayu kanca padha rubung
nostalgia inyong ketemu kambi rika
syukur bungah rika wis gagh tur ora kalah karo pegawe lia
dong sekolah denyek wong deleng padha wegah
ati priatin mondhok umah turu neng dhuwur klasa
urip nyegah lan puasa, sega liwet karo uyah
nahan perih lan rekasa, wong ora duwe kepengin sekolah
sapa ngira sapa nyangka, siki ketemu rika wis numpak mobil mewah
sing neng desa sugih sawah, sing neng kota sugih bandha
umahe gedhong magrong magrong, eng tanggane diarani sombong
tanggal enom akeh sing nagih utangan
tanggal tua blingsatan, gali lobang tutup lobang
kue gambaran urip sing ora genah
maring sawah gawa runtah, godhong waru pating plunthah
inyong bungah rika bungah, dadi guru padha sing sumringah
mulang bocah kon padha pinter
mbesuk gedhe ana sing dadi dokter, sing insinyur bisa gawe helikopter
sing bodho planga-plongo, wali muride padha mbitho
umah guru padha semangar, metu ngguyu anake pinter
gendhong njogrog magrong-magrong urip lumayan kudu kelingan
sekolahane inyong
najan siki wis ora ana, aja padha sombong

40

Warto Tirta:

pitik walik lunga ngodhe, gemiyen cilik siki gedhe


ngumang pring aja dedamu, gemiyen gering siki lemu
inyong klayu karo sliramu, pipine alus kepengin ngambung
arep nembang maras mbok dipenthung
ala kacret isin bnaget, cinta ditolak atine mungkred
siki nyong ketemu rika, ora pangling ora bedha
ana kayu go gawe perabot, tiba nggethak ana sing jiot
gemiyen ayu bokonge menthot, bareng duwe anak dadi gembrot
pipine kempong senajan urung perot
gawe tekan kayu nangka, kayune wonene lemu-lemu
inyong kangen karo rika, slawe taun nembe ketemu
jangan lenca dekira bakmi
ditambah kuah enak sekali
dong sekolah cinta pernah bersemi
tamat sekolah ditinggal pergi
aduh bleg ! nelangsani ati
kejam nian dirimu tak berperi
siki inyong ketemu rika
sing bagus ora bisa gemagus, sing ayu ora bisa kemayu
wis padha tua isin anak isin putu
njukut senthir diselah dhuwur, ayuh batir nyambung sedulur
aja ndeleng dunnya bandha, delenga kanca sebrayat
luruhe urip bebrayan karo batir, nandur kebecikan mesthi langgeng
nandur sedulur awake subur, atine makmur jibar-jibur
lunga ngalor ngidul ora bingung
e ha e, jaman sing arep teka bakal mulya
gaji guru arep munthuk, apa temenan apa ora
ayo padha donga kon kaleksanan
supaya urip inyong tambah sejahtera
ana kewalen madan monyang, ana kereta aja nyenggol
aja kelalen karo inyong, warto tirta situkang banyol

Kracak, 21 januari 2006

41

Warto Tirta:

CENTHENG DESA
awing-awang
kango balayangan
siapa nyana wolak waliking jaman
gemiyen batir sekolah
dheweke kesed tur bebehan
biji kur mung mungan
senajan wong tuane kelebu sugih lumayan
ningen bocahe mprah-mprahan
malah kembul preman dadi centheng blanjaran
gatha gethe tingkah polahe
pengrasane bocah desa wis mlebu kutha
maraing tangga teparo nidhoknna tato
neng arep bapa biyunge mbrekeseng malang kedhek
karo bocah nom-noman mingkis klambi mbledeh benik
ngumbar omongan yen deweke dadi wong gledegan
aja wani sambat sembarangan
aja monggeni wayah wengi
bocah wingi aja kemlinthi
woen wuni kulite abang
angger wani maju tak tendhang

weh lah dalah


reformasi dadi mula bukane partai politik ngrembaka
wong padha balapan gawe partai
rumangsa ana kesempatan centheng desa melu bae rebutan
bab akeh batire dong rembugan kepilih dadi pengurus
sing baka nggulawenthah obah mosiking partai
nganggo dasi dawa sesisih
esih bersih moh deresiki
ana reformasi padha rebut korsi
wong cilik repot nasi
nah
pancen arep nggo dalan polah
pemilu di gelar dheweke kepilih dadi utusan calon anggota dhewan
tambah sumringah terus bae kampanye blusuk-blusuk mider desa
janji-janji lambe umpruk deambrah-ambrah
sanggup majukna desa, nyejahterakna rakyat
sing deomongi kur manggut-manggut
centheng desa pidhatone tambah rosa
dekeproki kaya lagi bur dhara
tawa program ngambrah ngambrah
asung bekti bkon sanguine tambah
kaos oblong madan cungklang
bolong sepira ditambal dluwang
milih inyong aja sumelang
kanggo rika siap berjuang

42

Warto Tirta:

lah jan
kemutan angger sekolah lagi dewulang ngesuhen guru
angger ulangan olihe sindik ondhol utawa kursi njengking
pintere olih embret omongan
ketambah dunya wong tuane lumayan
kena kanggo sangu kampanye golet bithing swara
bisa wuwur maring kanca sedulur
nandur blingo oyode mulur
nandur beweh madep dhuwur
arep jago eman sedulur
sregep aweh sregep wuwur
wow kedadian
centheng desa dadi wakil rakyat
tambah mbrekeseng cementheng-centheng
omongane rosa polahe neka-neka
senajan kemampuane mung-mungan
pikirane cupet pengalamane seupret
modal nekad kena nggo sangu mulya
mangkat sidhang sing penting tanda tangan
jagong grok
udud utawa ngantuk silir-silir gedhong ac
mangsan mikir mbodokna batir
mangsan tanda tangan gaji
nggekeng ora kena kecuil
salah kedaden wakil rakyat sing mata dhuitan
dunya rakyat padha nggo jimpitan
rembugan gawe anggaran
sue sue malah padha nggo rebahan
reformasi degemborna tekan awing-awang
ora olih adol korsi
ayuh bareng brantas korupsi
mbela nasib wong cilik sing taun-taunan melasi
ningen dheweke mengkruk-mengkruk jagong korsi
nyulap kuitansi dadi bukti
nggedhekena anggaran kanggo blanjaan
kunjungan kerja jane plesir pakansi
kabecikan nasib wong cilik kanggo golet banda
limang taun gaji mlarah-mlarah
pegawai cilik angkrik angkrik jagongane ngumblik
bayarane sepetit
kepengin gawe umah kridit
kempas kempis ngetung tanggal
wulan teka
tanggal enom gajian
wong nagih uluran
tanggal tengahan golet silihan
tanggal tua adol bedahan
saben dina mripate dulalapan
bingung biaya bocah sekolah
mangkat ngode sewayah wayah
neng pimpinan dekuyah kuyah

43

Warto Tirta:

urung genep limang taun dadi politikus


akeh kritik ora degubris
akeh saran delebokena kranjang runtah
nabuh gong tabuhe nyilih
bareng jagong kelalen sing milih
wolak waliking jaman robah
wakil-wakil sing sontoloyo deayab
debubrah ning generasi sing idialis
penegak hukum ngincer polah korupsi
centheng desa keder wedi detangkep polisi
dina wengi donga jampa-jampi
golet dukun kanggo nutupi bukti-bukti kuitansi
supaya kon aja katon nglomboni
bener jejer
becik ketitik
ala ketara
ruh reformasi esih ana sing suci
centheng desa deadili kebukti korupsi
pongingpog mlebu bui

21052004

44

Warto Tirta:

MENDHE
sang saya dalu lintang sumebyar
titi selot wengi wulan padang sumunar
sawise bocah padha jonjang
rampung sambat kesel
jaluk depende
amaben diresiki
klasa digelar
dian teplok cemanthel pager murub kelap kelip
neng latar wulane padhang
wong rondha mubeng desa
jaga ketentraman rukun warga
ayun-ayun, ayun badhan
badan siji dadi bingunging ati
kulup sekeloron jaluk dipendhe
deelus-elus, deusap-usap
dekundhang-kudhang
mlakune jigrag-jigrag kaya kidhang
budine apik kaya nabi
tumindhake becik kanggo thuladha batir-batir
besuk sugih nanging ora kikir
sregep ngibadah lan sidhekah
bisa munggah kaji
sugih ngelmu lan duwe dunya
ora kemaki apa maning kemlinthi
andhap asor berbudi laksana
tuwuh asih remesep dhadha
dadi tameng tumrap negara
bela kabecikan tanpa pamrih
ngundhuh upa tanpa merdaya
jejer jeneng bakal teka jeneng
ning dhadha saklurup sakeloron
semendhe cita luhuring wong tuwa
tinancep dadi cikal bakal sing arep teka
gumelar trah titising sukma
kulup
bubu sing lelet tur angler
tek slimuti kambi tresna asih sekang gusti illahi
murih besuk gedhe dadi wong kopama
adoh sing rubedha lan betharakala
akeh rejekine akeh godhane
dregang awake sehat rohanine
pinter pikirane lancip tindhak tandhuke
bisa junjung dhuwur jero wong tuwa

45

Warto Tirta:

BADA
corong-corong mesjid pating genthoar saut-sautan
kalimah takbir ngumandhang neng awang-awang
bedhug detabuh suara tambah syahdu
wulan romadhon jlirit atur pamit
wong puasa sewulan tutug
bayar zakat fitrah nggo nyucikena ibadah
kapuk megar tiba nglayang
kupluk anyar sregep sembahyang
romadhon awe-awe lunga
umat islam getun ora lila
detinggal wulan sing akeh berkah
tuku mrica digawa plesiran
rampung puasa padha takbiran
allohu akbar allohu akbar
tua enom gedhe cilik lanang wadhon padha sumebar
adhus gasik dandan resik mangkat masjid utawa lapang
nganggo klambi apik semribit mambu wangi
elur arep sholat id
maring kebon gawa klasa
klasa kual ning pinggiran
wulan romadhon padha puasa
wulan syawal padha lebaran
Desa kutha padha alim ulama nyiapkna riaya
siji syawal sholat id delakokena
allohu akbar allohu akbar
umat islam pating sumebar
ngagungena asma alloh makantar kantar
sholat id neng mesjid ora nyukup kanti tekan latar
klasa degelar jamaah kebek selapangan
ati bungah tilas menang perang
lebaran teka salaman mubeng-mubeng terut umah
pacitan lawuh medang njacrah semeja
ana baya mangan slada
ketiban bluluk ora sepira
bubar riaya pada bada
silaturahmi njaluk ngapura
kluban slada dekumbah sumur
maring sawah meme tudhung
lagi bada medang ora etung
bali ngomah wetenge bunthung

46

Warto Tirta:

sing adoh padha balik elur


sembah sujud maring wong tuwa lan sedulur
ziarah kubur nyekar maring leluhur
ngraketena silaturahmi sungkeman ngalor ngidul
ngodhe setaun dekumpul-kumpul
bali desa bagi sedekah atine mangkel
ngalap berkah sujud syukur
mugi gusti allah paring rejeki sing makmur
maring pasar tuku janganan
kurang uyah maring pedhangan
klambine anyar lunga salaman
terut umah padha medangan
arep bada dina prepegan
bakul-bakul padha seneng dodolan
nggolet bathi seundhungan
barang murah dedol larang
akeh wong butuh ora umat
mlebu pasar sesek uyel-uyelan
akeh copet padha golet pahalan
took-toko, warung-warung, buka padha balapan
sing sengeng bakul klambi lan beceran
dagangane laris dhuite mlarah-mlarah
ngetung bathi atine bungah
gawe pethi kayu jati
akeh bathi munggah kaji
gawe pethi kayune mentah
akeh bathi seneng sedekah
lebaran setaun sepisan
tekane deenteni wong sedunya
lungane detangisi kelangan
romadhon wulan sewu wulan
kebecikan tumplek blek dadi amalan
berkah ngibadah olih ampunan
setan sing nggodha padha debandha
surge debuka kanggo kaum muslimin lan muslimat
singa keh dosa kon padha taubat
iwak sayur bumbu tomat
tomat selawe kulite tiba
ayuh sedulur emut solat
solat kuwe kuncine swarga
wektu lebaran akeh wong ngapura
maring sepadha-padha menungsa
panggonane salah lan dosa
sing nguja apa dene sing ora kadimaha
sing derasa utawane ora krasa
sing katon lan ketaton dadi nlangsa
sing bisaa nganti sing bahaya

47

Warto Tirta:

klayar kluyur nggoleti beras


nguber beras decucuk dhara
ayuh sedulur padha iklas
bener salah padha ngapura
dina lebaran dina bada
pemimpin lan pejabat kudu kelingan rakyat
kepengin urip murwat tuku pangan sandhang ora kuat
akeh wong bisaa dadi mlarat
rebutan zakat sedhekah nganti ana sing sekarat
jangan klewih bumbu kamijara
tabah micin rasane pera
wong sugih dunya bandhuara
wong miskin wetenge lara
agi bada pada balapan sedekah
bubar bada balik mbethithil kaya bisaa
bebeh ngibadah alot sedhekah
mesjid musola ora padha deambah
kon padha jamaah aras-arasen wegah
esuk-esuk tangi kudu degugah
solat subuh srengengene wis munggah
quran gletak ora dewaca
bocah pasaran nang pondhokan
pondhokan kaji nyembeleh kurban
bubar lebarn mabok-mabokan
kelalen ngaji lan nderes quran
lah brabeh ben
aja kaya kuwe sedulur kabeh
nyambut gawe lan ngibadah kudu sing ikhlas
sing lakon cilik kanthi tumindhak becik
laku sethithik ketitik apik ningane nuli
tinimbang gedhe mung kanggo gumedhe
pamer ngalor ngidul ladha-ledhe
plenthang plentheng ora bisa kanggo tuladha
astagfirullah

2005

48

Warto Tirta:

PENGANTEN ANYAR
bujang prawan janji nglamar
urip bareng kualwargan
gethok dina niat besan
nyebar uleman maring kadang
gawe jenang pasang tragtag
janur kuning dipasang ngarep lawang
speker ngenthoar calung lan campursari kanggo hiburan
aweh ngerti barang gawe wis demimiti
wong kondangan nyangking tromol ndilir nuli
para sinoman peladen sandangane seragam rapi
nyambut tamu kakung putri
nyunggi baki isi pacitan jenang wajik apa dene utri
meja njacrah nderet toples isi roti
sohibul kahzat bungah ati
mesem guyu karo nyobati
mangga sami dedahari
sobatan kangge panjengan sami
besan teka gawa jodang isi panganan
bakal penganten dedandani moler pisan
sing wadon lambene menter menter
sing lanang maras degdegan raine menger-menger
pengulu teka penganten ngijab
rampung ngijab terus jejer
tumpeng ingkung neng meja ander
swasana bungah rame-rame deselingi campursari lewih maen
tuku suweng maring pasar
pasar klewer ana undar
paling seneng penganten anyar
bubar jejer udar-udar
penganten sekalian mesem guyu
semu isin kambi para tamu
lingsir wetu adicara jejer penganten rampung
para tamu sami kondur
gari para laden keduman beres-beres
sing duwe kajat mlebu sentong
niliki amplop sumbangan numpuk segebong
debukaki isi dhuit atine monggok
bojo laki cengar-cengir dikut ngetuni
decarik-carik niat mipil nyaur kridit
benang lawe dawa sepethit
pentilane degawe jarit
barang gawe utang disit
bubarane ora duwe dhuit

49

Warto Tirta:

jingakt jingkut pengantene mlebu senthong


mambu wangi kembang mlathi
rasa kesel wis delewati
atine deg-degan arep dwiwiti sing ngendi
jagong amben delang-deleng ting petheleng
sing lanang mathuk sing wadon ndingkluk
ngemek bathuk keliru kupluk
bareng nylinguk sing wadon kesikut
dengak maning urug tengkuk
ati mbededeg arep kesuh
bareng tangane decekel mlirik rikuh
pipine desun ala embuh
lampu listrik degeng-geyong
aja brisik mbok ana wong
lampu listrik deutak-utik
ngesun sethithik rasane asik
siki wis rinaket tali nikah
janji sakeloron pati urip dadi sumpah
penganten anyar mbabar tresna
mbuktekena gine gendhakan
kepnginane sepirang-pirang
gayuh rumah tangga sing kepenak
sakinah mawadah wa rahmah
buang runtah godhonge dammar
damar loro kayune mjubah
agi bunagh penganten anyar
bukak kado isine grabah
swasana umah rampung khajatan
sing rewang umbah-umbah garabah
sinoman rampung kari resik-resik panggung
barang silihan dibalekena kabeh
besan kondur nyangking brekat
bapa biyung bungah duwe mantu ayar
jangan beweh debuntel klaras
kanggo lawuh mandan enak
barang gawe oleih akeh beras
olih mantu tambah anak

2005

50

Warto Tirta:

TUNILAN LAN TUKANG UTHER


rame-rame mlaku-malku golet delengan
ana tunilan neng lapangan resepsi tujuh belasan
sing nonton akeh kebek sol-solan
lirak lirik ngincer prawan arep nggo gebedan
gawa tumbu layan pikulan
pikulan kayu abote tengah
malem minggu padhang wulan
nyawang wong ayu atine bungah
bocah cilik ngrubung bakul thoet-thoetan
sing tua rogoh sak ngetokena recehan
sing lagi gendhakan glenak glenik jawilan
tukang unther ndodhok ngisor wit gedhang
main kipyik degusah hansip
malyu genthurit kebirit-birit
pithine gigal
dadune kesingsal
dhuite ilang
modal urung bali tunilan bubar
balik ngomah kedangar-dangar
bukak lawang tiba kejengkang
bojone weruh kaget jengkel sumbar
anake nangis njaluk jajan
ora denei nangis gulangsaran
lanang wadon bojo laki padu tengah wengi pecungcengan
resepsi tujuh belasan maknane ilang
derusebi tukang main unther bajingan

2005

51

Warto Tirta:

PLESIR GUA LAWA


dina prei pada plesiran
mlaku-mlaku neng gua lawa
betah deleng khahanan sing endah
gone dhuwur silir-silir buang gerah
kringet ilang atine bungah
liren disit jagong gelaran klasa
mangan sangu kupat lawuh mendhoan
rasane enak nylekamin pisan
awak bregas mlaku trengginas
pikiran jembar nalar padhang
gua lawa wewengkon purbalingga
panggonan wisata bayarane murah
unik lan megah anugrah allah
tua enom tambah sumringah
aja kuciwa angger urung begja
begja susah aja kakean polah
plesir gua lawa neng purbalingga
ati bungah sukur karo gusti allah

2005

52

Warto Tirta:

KEBUT-KEBUTAN
wengi teka mangkat begadang
nganggo jaket jin katon gagah
numpak otor anyar gembelengan
metu gili kebut-kebutan
stang glewang tiba njekangkang
awak tatu getih mlarah-mlarah
wong tuane ngerti buru tilik
kaget nangis ngulang-nguling
kemutan motor kridit urung lunas
uang muka bae dadak adol lemah warisan
mung kanggo nyenengna anak sing dekudang
lah koh malah tiba motor ringsek ora karuan
tambah maning urusan
motor detahan polisi
bocah sing tiba degawa rumah sakit
wong tua nelangsa ora duwe dhuit
niat nyenengna anak lanang siji
degamblong dekudang kurang ati-ati
malah entong dunya entong dhuit

2005

53

Warto Tirta:

TSUNAMI
reg
oreg
oreg
pyok
sempyok
sebyur
byur
sebyaksebyaksebyaksebyak
byak
herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
keleler keleler keleler
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
allohuakbar
allohuakbar
allohuakbar
gonjang ganjing
oragoreg
segarabuminyeburdadisiji
ngemu getih
nyikep tatu
kumambang samu barang
jasadmanungsatandurankewantanduranbandadunyaumahseisine
ambyur
jerit
tangis
serambi mekah
lolalali
luh sat
swara ilang
pet
innalillahi wa innailaihi rojiun

2005

54

Warto Tirta:

KANGEN BIYUNG
Udan grimis tengah wengi
Hawa anyep remesep
Awak nlethek
Piker agi juthek
Emut biyung sing wis kepundhut dhisit
Among angen
Kangan
Gambar sing cemanthel neng pager
Nggrentesena suasana
Ati nglanggut tanpa nut
Dhadha njur kemreteg
Kemutan biyung
Pepundhen anak putu
Sanak sedhulur
yung
iyong keyungyun

2004

55

Warto Tirta:

BAPA
adeg adeg kulawarga
gondhelan titis trah sebrayat
sumur sumber kauripan
paring pepadang neng petengan
saka guru awak doyong
penggered genceng piker
penengah rembug gegoh
Bapa
uwan mrotok sepuh ngelmu
pengendikanipun suwuk ampuh
dadi sembur tatu laku
nuntun titah wuwur sabda suci adiluhung
kanggo dhawuh
dalan urip supaya kepenak dunya akherat

2005

56

Warto Tirta:

NGIRING BANDHOSA
luh leleran ngiring bandhosa
sedawa dalan elur iring-iringan
semribid sumebar ambu kembang
campur beras kuning kambi kapas
selang-seling dhuit klening nggo sawuran
pengormatan akhir tumuju alam kubur
pratanda salasijining warga kepundhut gusti alloh

2005

57

Warto Tirta:

NGUDARASA
atur tanggap warsa
kagem

ora nyana ora gliga wis dadi ngemu surasa


adoh kana adoh kene
lunga sing desa tumuju kutha
golet ngelmu kawruh begja
gegondhelan sembur wong tua
seneng lan susah dadi jamu leluhur
pait getir brantawali uyup-uyup awan bengi
konane awak dregeng
ati tambah
jiwa kuwat
piker padhang
kesepuh neng panase srengenge
ademe udan
remesepe embun
tanpa wegig wegah lumaku saguh
jejer paugeran munggah kekarepan karengkuh
senajan desa mawa cara
bumi mawa ciri
negara mawa tata
agama mawa syariat
ningen titah gemati ati-ati or lali kambi gusti illahi robbi
kelayon sambat kiwe nengen ngarep mburi
semut ireng mrambat satenahe papan alas greng
rongah rongeh kringet dleweran
manjat tumurun gunung gung liwang liwung
tumuju jembar padhange srengenge
ajimat andhap asor lemah manah
nekad tekan jogja
jenjem tresna tuwuh lega
kutha sing dadi panggon pangupa jiwa anak kathik kulawarga

58

Warto Tirta:

siki slimut wis gumelar wiwit ereng-ereng merapi tekn paring tritis
rawe-rawe rantas malang-malang putung
goda rubeda bakal kepungkes dening karsa suci mangun negari
sing pancen dadi ugering ati kanggo bekti pertiwi
getih pati sumpah janji
temetes neng tritis panggesangan pinuji
kanggo mutahna janji
urip kuwe kudu makarya sing taberi
sisihna wigah wigih
aja sok isinan ngudi kawruh becik
satindhake tumukul sanguning luhur budi
jangkep yuswa wis mataun-taun
neng arep pengilon
ora krasa angger pasuryan pancen wis beda
tegese wayah gumlewang yuswa kurung
ningen tekad tetp ngembaka dadi kembange taman perjuangan
ora kalah kambi kaum muda
tangan sideku ngampu rancang sesambat syukur maring gusti allah
bukak cathetan
rep sidhem
among swara manah kegugah
lair ora klambenan
seda mung gawa mori sedulur
gemiyen ora saiki dadi ana besuk arep ora ana
padha bali maring rahmatulloh

2006

59