Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.r
Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Ilahi dengan keizinan dan kurniaan-Nya
dapat kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan.Jutaan terima kasih saya
hulurkan kepada pensyarah ilmu pendidikan

Puan Mahanee Binti Mahmood

dengan berkat tunjuk ajarnya dapat saya memperbaiki kekurangan yang ada pada
kerja khusus ini.Ucapan terima kasih juga tidak dilupakan buat keluarga tercinta
yang telah banyak memberi sokongan, dorongan dan bantuan kepada saya
sepanjang tempoh saya menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan.Buat rakanrakan yang banyak memberikan pendapat dan sokongan moral hanya Allah sahaja
yang dapat membalas budi baik kalian semua. Insyaallah dengan selesainya
tugasan ini dapatlah kita sama-sama dan memahami dengan lebih telus lagi
mengenai akauntibiliti seorang pendidik dan pelan pembangunan profesion
perguruan sebagai satu usaha dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan
kebangsaan dan melaksanakan falsafah pendidikan guru dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Sesungguhnya kita sebagai bakal pendidik perlu mempunyai sifat
kebertangungjawaban dan kepimpinan dalam diri

sebagai satu panduan dan

pendoman dalam menongkah arus pendidikan pada hari ini . Akhir kata saya sekali
lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang
membantu saya menyelesaikan tugasan ini dan ribuan keampunan saya mohon jika
terdapat kekurangan dan kesilapan sepanjang melaksanakan amanah ini.
Sesungguhnya kekurangan itu dari kesilapan saya sendiri dan kelebihan itu
datangnya dari Allah s.w.t.