Anda di halaman 1dari 14

Bab 2 Perpektif

teori

Bab 2
PERSPEKTIF TEORI
DAN KAEDAH PENYELIDIKAN

Bab ini membincangkan:


 Epistemologi dan Ontologi di dalam penyelidikan
 Perspektif positivisme dan interpretivisme.
 Kaedah-kaedah penyelidikan
 Kajian-kajian eksploratori, diskriptif dan eksplanatori .

Di dalam Bab lepas dijelaskan bahawa proses penyelidikan memiliki pelbagai


tahap dan memerlukan prespektif teoretikal. Dalam penyelidikan diperlukan
pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Bab ini cuba menjelaskan cakupan
perspektif teoretikal yang ada, dan menyediakan arahan yang paling tepat
digunakan di dalam pelbagai projek penyelidikan.

PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIKAL DAN ONTOLOGIKAL

Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas
tentang batasan, dasar dan pondasi, alat, tolok ukur, keabsahan, validiti, dan
kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia. Epistemologi menyediakan
satu latar belakang falsafah untuk menentukan apakah jenis maklumat yang
munasabah dan mencukupi. Ontologi adalah proses mendapatkan pengetahuan
mengenai sesuatu bidang yang wujud di alam ini. Ontologi, dengan kata lain,
ialah kajian tentang keberadaan sesuatu, sifat-sifatnya, manakala epistemologi
pula cuba untuk memahami apakah makna untuk mengetahui.

8 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

Pada rajah berikut dijelaskan hubungan antara epistemologi, persepektif teori,


metodologi, dan kaedah - kaedah yang digunakan.

Perspektif teori Metodologi Kaedah


Epistemologi

Objektivisme Positivisme Kajian ujikaji Persampelan

Konstruktivisme Interpretivisme Kajian Tinjauan Analisis


statistic
Subjektivisme Interaktionisme Etnografi Soal Selidik
Simbolik
Fenomenologi Kajian Pemerhatian
Fenomenologi
Kritikal Inkuiri Teori dasar Kumpulan
focus
Feminisme Heuristik Inkuiri Studi kes
Posmodenisme Kajian Tindakan Analisis
Dll dokumen
Analisis Analisis
perbincangan Kandungan
Dll dll

Rajah 2.1 Hubungan antara Epistemologi, Perspektif teori, Metodologi dan


kaedah-kaedah Penyelidikan (Crotty, 1998).

Pemilihan kaedah-kaedah dalam pengumpulan data akan dipengaruhi oleh


kaedah penyelidikan yang dipilih. Manakala, metodologi akan dipengaruhi oleh
perspektif teoretikal yang digunakan oleh penyelidik, dan secara sedar atau tidak
sedar, oleh epistomologikal dari penyelidik.

Sekurang-kurangnya tiga kedudukan perlu ada. Objektif epistemologi, sebagai


contoh realiti itu wujud dan tidak bergantung pada kesedaran, dalam perkataan
lain, ia adalah satu kenyataan objektif di luar sana.. Jadi, penyelidikan adalah
berkaitan untuk menemui kebenaran objektif. Dari segi teori perspektif, ia
berkait rapat dengan objektifisme iaitu positivisme. Konstraktivisme pula,
menolak pandangan pengetahuan manusia.

9 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

Kebenaran dan makna tidak wujud dalam dunia luar, tetapi dicipta oleh perkara
interaksi pelbagai subjek dengan dunia itu sendiri. Makna dibina bukan
ditemukan, oleh itu, perkara yang dibincangkan ialah membina makna sendiri
dalam cara yang berlainan, malah berkaitan dengan fenomena yang serupa. Dari
segi perspektif teori yang berkait rapat dengan konstruktivisme iaitu
interpretivisme. Manakala interpretivisme dan objektivisme menyokong
epistemologi dengan cara yang berbeza, namun, kedua-duanya masih berasaskan
satu Ontologi (Chia, 2002).

Berbeza dengan konstruktivime, bagi subjektivisme, makna tidak timbul dari interaksi
pelbagai subjek dengan dunia luar tetapi dikenakan keatas objek oleh subjek. Pelbagai
subjek membangunkan makna, tetapi itu berbangkit daripada keadaan yang tidak
disadari, seperti mimpi, kepercayaan agama dll. Posmodermanisme dapat diambil
sebagai sebuah contoh perpektif teoretikal yang berkaitan dengan subjektivisme yang
menjadi ontologi.

Menurut Easterby-smith et al. (1991), mempunyai perspektif epistemologi adalah


penting kerana beberapa alasan. Pertama, ia boleh membantu menjelaskan isu-isu
perancangan penyelidikan. Hal ini bermakna bahawa perspektif epistimologikal
tidak setakat sebagai alat-alat perancangan penyelidikan. Perspektif
epistomologikal juga dapat memberikan struktur yang jelas bagi cadangan
penyelidikan termasuk pelbagai bukti yang sedang dikumpulkan, dari mana
asalnya, dan bagaimana ianya akan ditafsirkan. Kedua, sesuatu pengetahuan
tentang falsafah penyelidikan akan membantu penyelidik mengenal pasti
rekabentuk mana yang akan berjaya (bagi sesebuah set objektif penyelidikan)
dan mana yang tidak akan berjaya.

PERSPEKTIF TEORI

Berbeza dengan perspektif teori yang ada, positivisme dan pelbagai kumpulan
interpretivisme adalah antara paling berpengaruh. Sejumlah bentuk perpektif
teori lain seperti siasatan kritikal, postmodernisme dan feminisme, akan
digunakan di sini untuk menggambarkan nilai perspektif teori yang harmonis
dengan epistemologi penyelidik dan untuk mendemonstrasikan jenis-jenis
metodologi penyelidikan yang timbul.

Positivisme
Positivisme adalah paradigma epistemologi dominan dalam bidang sains social
sejak lama. Para pakar bersetuju bahawa dunia sosial berada di luaran para
penyelidik dan bahawa ciri-cirinya dapat diukur terus melalui pemerhatian.
Positivisme menyatakan pendapat bahawa;

10 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

 Realiti yang mengandungi apakah yang boleh diperolehi oleh deria–


deria- misalnya, apa yang boleh dilihat, dihidu, disentuh, dan
sebagainya.
 Inkuiri, sepatutnya berasaskan kepada pemerhatian saintifik (kerana
menentang spekulasi falsafah), dan kepada siasatan empiris.
 Pelbagai sains alam dan kemanusiaan berkongsi prinsip-prinsip logik
dan metodologi, yang berkenaan dengan fakta-fakta dan bukan
dengan nilai.

Interpretevisme (Pentafsiran)

Interpretivisme berkaitan rapat dengan konstruktivisme, yang menyatakan realiti


semulajadi (dan undang-undang sains) dan realiti sosial adalah berlainan, dan
oleh kerana itu, ia memerlukan jenis kaedah penyelidikan yang berlainan.
Manakala sains alam mencari konsistensi dalam data dengan tujuan membuat
kesimpulan 'undang-undang' (nomotetik), sains sosial itu sering berkenaan
dengan tindakan-tindakan bagi individu-individu (ideographic).

Kepentingan kita dalam alam sosial itu adalah untuk memfokuskan dengan tepat
pada aspek-aspek yang unik, individu dan kualitatif, manakala kepentingan kita
dalam alam semulajadi ialah menumpukan kepada lebih fenomena ikhtisari,
iaitu, mempamerkan keteraturan emprikal yang boleh dikuantifikasi
(Crotty,1998:68).

Terdapat lima contoh pendekatan interpretivis; iaitu: Interaktionisme simbolik,


fenomenologi, realisme, hermeneutik, dan inkuiri naturalistik.

Interaktionisme Simbolik

Interaksi manusia dengan dunia adalah diperantarakan melalui proses pembuatan


makna dan tafsiran. Ajaran-ajaran interaksionisme simbolik adalah :
 Manusia mentafsirkan makna benda dan tindakan di dunia dan ketika
mengambil tindakan terhadap tafsiran-tafsiran itu.
 Makna timbul daripada proses interaksi sosial itu.
 Makna dikendalikan dan diubah suai oleh satu proses interaktif yang
digunakan oleh manusia di dalam urusan dengan fenomena yang sukar.

Oleh itu, makna-makna tidak ditetapkan atau stabil tetapi disemak pada asas
kepada sebuah pengalaman. Hal ini termasuk takrif 'diri' dan ‘siapa kami’.
Sebagai contoh, jika seseorang dinaikkan pangkat dari penyelia kepada

11 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

pengurus, tanggapan seseorang itu terhadap diri sendiri dan syarikat itu mungkin
berubah, hal ini termasuklah perubahan dalam makna benda dan perubahan
dalam tingkah laku.

Bagi memahami proses ini, penyelidik-penyelidik perlu mengkaji tindakan


terhadap perkara, benda dan masyarakat daripada perspektif diri mereka. Jenis-
jenis bagi metodologi-metodologi penyelidikan yang kerap kali dikaitkan dengan
interaksionisme simbolik termasuklah etnografi dan penggunaan kaedah-kaedah
pemerhatian penyertaan dan teori yang berasas.

Fenomenologi
Fenomenologi memegang sebarang percubaan untuk memahami realiti sosial
yang menjadi asas kepada pengalaman manusia. Oleh itu, fenomenologi
mendesak bahawa kami (penyelidik) mesti menyimpan pemahaman lazim
berkaitan fenomena dan meninjau semula pengalaman mereka dan makna-makna
baru mungkin muncul. Jadual-jadual 2.1 dan 2.2 cuba member gambaran tentang
perbezaan antara fenomenologi dengan padadigma lain atau kaedah penyelidikan
lain.

Hasilnya akan menjadi makna baru atau lebih lengkap lagi bermakna atau
diperbaharui. Cubaan-cubaan dibuat sebagai cara untuk mengelakkan prasangka
daripada penyelidik yang pastinya akan mempengaruhi data. Oleh itu,
fenomenologi menjadi satu pengembaraan, melalui pengalaman peribadi dan
kefahaman kebudayaan. Nilai dianggap bukan sahaja untuk tafsiran-tafsiran bagi
penyelidik, tetapi juga sebagai perkara penyelidikan untuk diri mereka.

Tesch (1994) membezakan antara penyelidikan fenomenologi dan etnografi.


Manakala kedua-duanya adalah berpangkalan di atas huraian dan tafsiran,
penyelidikan etnografik adalah lebih tertumpu kepada kebudayaan dan
fenomenologi, tentang pengalaman manusia iaitu berkaitan dengan 'dunia
sebenar'.

JADUAL 2.1 Rumusan paradigma positivis dan fenomenologi

Paradigma Positivis Paradigma Fenomenologi


Kepercayaan Dunia adalah luaran dan Dunia dibina secara sosial dan bersifat

12 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

asas bersifat objektif subjektif


Pemerhati adalah bebas Kumpulan pemerhati diwujudkan untuk
Sains adalah nilai bebas menjadi pemerhati
Sains adalah terdorong oleh kepentingan
manusia
Penyelidik Tumpuan kepada fakta Tumpuan kepada makna
seharusnya Mengesan sebab akibat antara Cuba untuk memahami apa yang sedang
pembolehubah-pembolehubah berlaku
Membentuk rumus dan ujian Teori-teori binaan dan model-model
hipotesis (pendekatan daripada data (pendekatan induktif)
deduktif)
Kaedah-kaedah Mengoperasikan konsep- Menggunakan pelbagai kaedah untuk
yang terlibat konsep yang dapat diukur mengukuhkan pendapat-pendapat yang
berbeza daripada satu fenomena
Menggunakan sampel yang Menggunakan sampel kajian yang kecil
besar Kaedah-kaedah kualitatif
Kaedah-kaedah kuantitatif
(Sumber : Disesuaikan daripada Easterby-Smith et al., 1991)

JADUAL 2.2 Perbezaaan antara penyelidikan fenomenologi dan etnografi

Etnografi Penyelidikan fenomenologi


Kajian budaya Kajian ‘dunia kehidupan' pengalaman
manusia
Menemui hubungan antara budaya dan Menjelajah pembinaan peribadi dalam
tingkah laku dunia individu
Belajar tentang ‘tempat-tempat' Belajar tentang individu
Sebanyak mungkin pemberi maklumat Di antara 5 dan 15 ‘para peserta'
Kaedah: Penggunaan pemerhatian dan Kaedah: Penggunaan temuduga
beberapa temu duga mendalam dan tidak berstruktur
Unit analisis: acara Unit analisis: unit makna
Kebolehpercayaan: penyegitigaan Kebolehpercayaan: pengesahan oleh
para peserta
Sumber : Disesuaikan daripada Tesch (1994)

Realisme

Realisme bermula dari kedudukan gambar pelukis dunia sains yang seperti benar
dan paling tepat (Chia, 2002). Maka, untuk penyelidik realis, objek-objek kajian
seperti 'budaya', 'organisasi', 'perancangan perbadanan' wujud dan agak bebas
kepada pemerhati. Hal ini adalah kerana ia tersedia untuk analisis sistematik
seperti fenomena semulajadi. Oleh itu, pengetahuan adalah sentiasa di hadapan

13 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

melalui proses teori-bangunan di mana penemuan ditambah kepada perkara yang


sudah diketahui. Walaupun realiti mengandungi entiti, struktur dan peristiwa,
realisme memegang sesetengah ‘fakta’ yang dapat dilihat yang mungkin hanya
bersifat ilusi. Sebaliknya, mungkin terdapat fenomena yang tidak dapat dilihat
tetapi wujud.

Hermeneutik

Hermeneutik tradisi adalah mengaitkan sebahagian besar dengan falsafah orang


Jerman pada abad kesembilan belas, tetapi juga mempunyai hubungan dengan
fenomenologi dan psikoanalisis bagi Freud. Menurut perspektif Hermeneutik,
sosial realiti kelihatan sebagai dari segi sosial dibina, dari menjadi terpaku dalam
fakta objektif. Oleh itu, hermeneutik mempertikaikan tafsiran itu patut diberikan
dengan lebih faham daripada penjelasan dan huraian. Realiti sosial adalah terlalu
kompleks untuk memahami proses pemerhatian. Saintis mesti mentafsirkan
dengan tujuan untuk mencapai tahap pengetahuan yang lebih mendalam dan
kefahaman kendiri.

Penyelidikan Naturalistik

Menurut Lincoln dan Guba (1985), dalam paradigma naturalistik terdapat


pelbagai kenyataan terbina yang hanya boleh dipelajari secara menyeluruh.
Penyelidikan kepada kenyataan ini meningkatkan lebih banyak soalan daripada
jawapan, supaya ramalan dan kawalan hasil adalah sebahagian besar jangkaan
yang sia-sia, walaupun beberapa tahap pemahaman boleh dicapai (Guba, 1985).
Penyelidikan kendiri tidak mungkin terasing tetapi nilai terbatas oleh perspektif
penyelidik. Antara kes-kes ini, kemunasabahan berkurang ke atas sesuatu perkara
atau proses tetapi ia memberi kesukaran dalam mendapatkan sesuatu sebab dan
akibat. Fenomena hanya boleh difahami dalam persekitaran mereka; Dunia
sebenar adalah terlalu kompleks, pelbagai dan saling bergantung (Lincoln, 1985).

Penyelidikan Kritikal

Kajian berbentuk kritikal ini adalah satu penyiasatan meta-proses, yang mana
persoalan kini memegang nilai-nilai dan andaian-andaian serta cabaran struktur
sosial yang konvensional. Ia menarik kedua dua penyelidik dan para peserta
untuk membuang apa yang mereka istilahkan sebagai ‘kesedaran palsu' dengan
tujuan untuk membangunkan pemahaman cara baru sebagai satu panduan untuk

14 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

tindakan yang berkesan. Andaian-andaian itu yang berdasarkan di bawah


penyelidikan kritikal adalah :
 Idea merupakan pengantara oleh kuasa perhubungan dalam
masyarakat.
 Kumpulan tertentu dalam masyarakat berkeistimewaan terhadap
orang lain dan bersifat menindas pada kumpulan bawahan.
 Apa yang dipersembahkan sebagai ‘fakta-fakta’ yang tidak boleh
dipisahkan dari ideologi dan kepentingan diri dari kumpulan-
kumpulan yang dominan.
 Amalan penyelidikan aliran utama terbabit walaupun jika tidak
dipeduli dalam penghasilan semula bagi sistem kelas, perlumbaan
dan penindasan jantina.

Feminisme
Feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan falsafah moral yang
sebahagian besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan
perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah,
feminisme merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik, dan
ekonomi antara kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan yang
dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina harus tidak merupakan
faktor penentu yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosiopolitik dan
ekonomi seseorang. Sebahagian besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya
bimbang akan apa yang dianggapnya sebagai ketaksamaan sosial, politik, dan
ekonomi antara kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum lelaki sehingga
menjejaskan kepentingan kaum perempuan.

Postmodernisme
Postmodernisme adalah jauh daripada menjadi sistem penyatuan dari pemikiran
seragam dan kadang kala menggunakan kesalingbolehtukaran dengan konsep-
konsep seperti deconstructionisme dan poststructuralisme. Muncul daripada
kekecewaan ahli intelektual Perancis dengan fahaman Marxisme selepas
peristiwa 1968, postmodernisme bukan sahaja satu bentuk serangan ke atas
positivisme, tetapi kepada seluruh kemodenan agenda sejarah - dan terutamanya
fahaman Marxisme (Delanty, 1997). Tolakan postmodernisme mana-mana
negara ‘emansipasi' sosial, sebaliknya menitikberatkan kepelbagaian, ketaksaan,
ambivalens dan perpecahan. Sementara ahli falsafah seperti Habermas telah
melihat perpecahan dalam syarat-syarat negatif dan seperti satu ancaman kepada
komunikasi, postmodernisme melihat ia agak positif seperti satu peluang untuk
pilihan. Oleh itu, analisis pasca moden sering memfokuskan tentang tema dalam
pengiklanan, cara hidup, fesyen, subbudaya dan jantina.

15 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

PELBAGAI KAEDAH PENYELIDIKAN

Pemilihan kaedah penyelidikan ditentukan oleh satu kombinasi daripada


beberapa faktor. - sebagai contoh, sama ada penyelidik itu percaya bahawa
terdapat beberapa jenis dari luaran ‘kebenaran' yang perlu ditemui di luar sana,
atau sama ada tugas penyelidikan itu adalah untuk meneroka pelbagai perspektif
masyarakat secara semula jadi. Ia dipengaruhi pelbagai perspektif yang dimiliki
oleh penyelidik misalnya positivis, interpretivist, atau perspektif lain. Sikap
penyelidik juga mempunyai peranan yang menentukan misalnya teori mana
seharusnya digunakan – sebagai satu model teoretis atau perspektif (pendekatan
deduktif) atau beberapa model patut timbul daripada data sendiri (induktif).

Berikut akan dijelaskan sedikit sebanyak tentang pelbagai kaedah penyelidikan


yang biasa digunakan di dunia sebenar.

Penyelidikan Eksperimen dan Separa-Eksperimen

Dalam eksperimen saintifik subjek yang akan dikaji secara rawak ditetapkan
sebagai satu uji kaji. Kelompok uji kaji itu menerima ‘rawatan' dan keputusan-
keputusan dibandingkan dengan kumpulan kawalan yang tidak mendapat
rawatan. Dalam dunia sebenar, ia sering kali tidak mungkin menjalankan
penyelidikan uji kaji yang sebenar kerana kesukaran untuk mencari kumpulan
kawalan yang mudah dipadankan dengan syarat-syarat kunci pembolehubah
(seperti umur, jantina, pendapatan, gred kerja, dan sebagainya). Sebaliknya,
rekabentuk separa-eksperimen digunakan di mana penyelidik, sebagai contoh,
terpaksa mengesan kewujudan kumpulan-kumpulan daripada mengesan lukisan
pada sampel-sampel yang rawak.

Penyelidikan eksperimen dan separa-eksperimen kemudiannya memberi


penegasan kepada:
 Menghasilkan semula teknik uji kaji makmal dengan kaedah-
kaedah yang sangat berstruktur.
 Generasi daripada hipotesis awal.
 Pengawalan pembolehubah.
 Pengukuran Tepat (kuantitatif) luaran-luaran.
 Generalisasi daripada contoh-contoh untuk populasi yang serupa.

Penyelidikan Tindakan

16 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

Penyelidikan tindakan:
 Melibatkan kedua-dua orang penyelidik dan pengamal (atau pengamal
sebagai penyelidik dalam pertubuhan mereka sendiri).
 Boleh distrukturkan dan melibatkan penggunaan eksperimen manakala
kumpulan kawalan digunakan bagi menguji satu hipotesis.
 Boleh juga tidak berstruktur dan digunakan secara induktif/beraruhan
(dan secara kualitatif).

Tinjauan Analitis

Tinjauan analitis menegaskan:


 Satu pendekatan deduktif.
 Pengenalpastian populasi penyelidikan.
 Satu lukisan tentang sampel wakilan daripada penduduk/populasi.
 Kawalan pembolehubah.
 Generasi kedua-dua data kualitatif dan kuantitatif.
 Kebolehan sesuatu keputusan itu menjadi umum.

Penyelidikan fenomenologi

Penyelidikan fenomenologi:
 menekankan logik induktif.
 mencari pendapat-pendapat itu dan akaun-akaun subjektif dan tafsiran-
tafsiran para peserta.
 mengharapkan pada analisis data kualitatif
 bukan sangat membimbangkan dengan mengeneralisasi untuk populasi
lebih besar, tetapi dengan huraian mengikut konteks dan analisis.
Penyelidikan Heuristik.

Penyelidikan heuristik, melibatkan penyelidik itu dalam:


 satu pertanyaan apa yang mereka mahu dalam penyelidikan
 hidup, tidur dan bergabung dengan soalan kajian.
 membenarkan fungsi-fungsi dalaman gerak hati untuk memperluaskan
pemahaman soalan.
 menyemak semua data daripada pengalaman-pengalaman sendiri bagi
mengenal pasti makna-makna tersirat.
 membentuk satu sintesis kreatif, termasuk idea-idea untuk satu proposisi.

17 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

MEMILIH PENDEKATAN PENYELIDIKAN DAN STRATEGI

Kita mempunyai akses untuk satu lingkungan metodologi-metodologi


penyelidikan. Rajah 2.2 telah menunjukkan kaedah pengujian di bawah
deduktif /positivisme. Sebaliknya, kajian tindakan telah diletakkan pada induktif/
interpretivism. Tetapi ia merbahaya kepada kategori kaedah penyelidikan,
pendekatan khusus dan falsafah. Kajian tindakan, sebagai contoh, boleh
menggabungkan satu kualitatif, pendekatan induktif dengan satu tekanan
mencari pandangan dan persektif peserta. Satu siri kajian kes melibatkan campur
tangan banyak kumpulan, dengan menggunakan kuasa orang lain. Rajah 2.2,
kemudiannya, menjelaskan sesetengah kecenderungan-kecenderungan luas yang
sepatutnya tidak ditafsirkan sebagai perhubungan-perhubungan konkrit. Apa
yang penting, yakni sebarang falsafah, pendekatan dan kaedah yang diambil
untuk penyelidikan anda, sekiranya anda dapat menjustifikasikan gabungan
berkaitan dengan falsafah penyelidikan anda dengan soalan kajian.

Perhatikan bahawa yang kita akan memilih kaedah-kaedah pungutan


data. Ini bukan kerana pilihan tidak penting, tetapi kerana ia mustahil bagi
melakukannya sekali sehinggalah kita mempunyai satu persektif yang jelas
tentang falsafah, pendekatan dan kajian. Manakala kadang-kadang tuntutan
wujud untuk membuat membuat satu kaedah pengumpulan data atau satu lagi
adalah lebih sesuai untuk satu kaedah atau falsafah penyelidikan, sebenarnya
mereka sepatutnya dianggap sebagai tak berhubung kait satu dengan lainnya.

Tempoh masa kajian.

Dalam merancang penyelidikan, kita biasanya akan mempunyai beberapa jenis


idea sebagai skala masa yang tersedia. Jika ianya jangka pendek, anda mungkin
perlu menggunakan satu 'petikan' di mana data itu dipungut pada satu ketika.
Kajian-kajian berkeratan rentas kerap menggunakan satu kaedah menjalankan
tinjauan. Sebagai contoh, mereka mungkin cuba mengukur sikap-sikap
kakitangan dalam amalan-amalan kerja baru.

Epistemologi Objektivisme Constructivism Subjektivisme

Teori perspektif Positivisme Interpretivism

Deduktif Induktif

18 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

pendekatan penyelidikan

Kajian kes Teori yang berasas


Ekperimen Kajian tindakan Ethnograpy
Metodologi kajian Bancian Kajian heuristik

Jangkamasa Longlitud Keratan lintang

Pensampelan
Kaedah pengutipan Data sekunder
data Pemerhatian
Temubual
Kaji selidik
Tindakan-tindakan

RAJAH 2.2 Unsur-UNSUR proses penyelidikan ilmiah


(di petik daripada Saunders el al., 2000)

Jika skala masa anda adalah lebih baik, ia mungkin boleh menjalankan satu
kajian longitud, untuk mengkaji perubahan dan pembangunan sepanjang masa.
Mengambil contoh kita di atas, satu kajian longitud amalan bekerja mungkin
memeriksa perubahan dalam sikap kakitangan sepanjang masa, melihat pada
sikap sebelum memulakan kerja, dan kemudian pada waktu-waktu lain. Serupa,
kadar jenayah boleh dikaji bagi mengenal pasti faktor-faktor penjelasan seperti
perubahan demografi, keadaan sosial dan kaedah-kaedah pengawasan.

Kajian awal, deskriptif dan penjelasan

Manakala kita setakat ini mengelaskan kajian-kajian oleh kaedah penyelidikan


mereka, mereka juga boleh diklasifikasikan mengikut tujuan mereka. Menurut
Robson (1993), terdapat tiga perkara mengenai kajian: awal, deskriptif dan
penjelasan.

Kajian awal

19 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

Seperti yang dicadangkan, kajian awal dilakukan bagi mencari apa yang berlaku
dan menanyakan soalan mengenainya. Ianya berguna terutamanya tidak cukup
diketahui tentang sesuatu perkara. Kajian awal, mungkin membantu untuk
membuat keputusan sama ada perlu atau tidak kajian tersebut. Saunder et al
(2000) mencadangkan, kajian awal boleh dijalankan oleh:
 Satu carian kesusasteraan
 Bercakap dengan pakar-pakar dalam bidang
 Menjalankan temuramah dengan kumpulan fokus

Kajian deskriptif

Menurut Hedrick et al (1993), tujuan satu kajian deskriptif adalah bagi


menggantikan sekeping gambar satu fenomena seperti ia sepatutnya berlaku. Ini
mungkin, oleh deskriptif semata-mata (sebagai contoh, datar dan sifat jenayah
antara 16 - 21 tahun). Tetapi ia mungkin juga terdiri satu kajian normatif,
perbandingan data pada sesetengah standard (sebagai contoh, membandingkan
piawaian-piawaian sah penggunaan dadah pengelasan dadah untuk mengukur
keseriusan jenayah).

Kajian penjelasan

Beberapa kajian boleh juga berhubung kait secara semulajadi, dengan penekanan
pada penemuan hubungan sebab dan akibat antara pembolehubah-
pembolehubah. Jadi kita boleh menentukan hubungan antara penggunaan dadah
dan pembolehubah-pembolehubah lain seperti kelas sosial, pekerjaan, sikap
untuk memberi dadah dan sebagainya.

Menggunakan kaedah-kaedah berganda

Penyelidikan itu biasanya merangkumi sejumlah soalan-soalan penyelidikan


berbeza, jadi satu kaedah penyelidikan sesuai untuk satu soalan boleh jadi tidak
sesuai untuk satu lagi. Sebab kedua untuk menggunakan kaedah-kaedah
berganda adalah ia membolehkan data penyegitigaan diguna pakai. Easterby-
Smith et al (1991) mengatakan data penyegitigaan sebagai pengumpulan data itu
pada pelbagai masa atau daripada sumber-sumber berbeza. Pendekatan ini adalah
tipikal rekabenuk berkeratan rentas. Penyegitigaan metodologikal adalah
mungkin juga, dengan penggunaan satu kombinasi kaedah-kaedah seperti kajian
kes, temuduga-temuduga dan kajian-kajian. Semua kaedah mempunyai kekuatan
dan kelemahan. Jadi bukan sahaja penggunaan kaedah-kaedah berganda

20 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.


Bab 2 Perpektif
teori

membantu dalam penyegitigaan data, ia mengambil sendiri baki keluar mana-


mana kelemahan-kelemahan potensi dalam kaedah pengumpulan data setiap satu.

SOALAN

1. Paradigma penyelidikan apa yang dominan bagi kebanyakan abad ke-20


dan selepasnya?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kaedah pencarian kebenaran dan
pencarian perspektif.
3. Dalam pemilihan pendekatan dalam penelitian membabitkan
pengadopsian apa sahaja?
4. Jelaskan lima kaedah penyelidikan yang anda ketahui.

21 Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.