Anda di halaman 1dari 16

EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion


A. Menjelaskan konsep profesion dan profesionalisme
B. Menghuraikan ciri-ciri sebagai seorang profesional
2. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan
A. Menerangkan konsep etika dan akauntabiliti keguruan
B. Menghuraikan kod etika keguruan Malaysia dan akauntabiliti keguruan
C. Menghuraikan integriti guru dan peranan guru dalam mengamalkan
integriti dalam profesion keguruan
3. Isu-isu Etika Guru
A. Menjelaskan isu-isu etika guru
B. Membincangkan isu-isu dalam konteks profesion keguruan
4. Peringkat Perkembangan Guru
A. Menjelaskan peringkat-peringkat perkembangan yang dilalui oleh guru
dari status novis ke status pakar
B. Menghuraikan perubahan dalam proses belajar untuk mengajar yang
dialami oleh guru pada peringkat awal profesion keguruan
C. Mendapat gambaran menyeluruh bahawa pergerakan profesion keguruan
merupakan proses perkembangan yang memerlukan masa yang panjang
5. Peranan Guru Sekolah Rendah
A. Menjelaskan pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah
B. Menghuraikan amalan guru yang dapat memenuhi fungsi guru sesuai
dengan pendidikan semasa
C. Memupuk kesediaan guru praperkhidmatan untuk menerima perananperanan guru yang dikaitkan dengan guru yang berkesan
6. Kepemimpinan Guru
A. Menjelaskan konsep kepimpinan
B. Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis kepimpinan
C. Menghuraikan teori-teori kepimpinan dari perspektif tradisional dan
semasa
D. Menghuraikan kepentingan kepimpinan guru dan kepimpinan sekolah
dalam organisasi pendidikan
7. Struktur Organisasi Pendidikan
A. Menjelaskan struktur organisasi KPM dengan jelas serta menyatakan
fungsi setiap bahagian
B. Membincangkan struktur organisasi sekolah dengan mengenal pasti
kekuatan peranan bagi setiap unit/ sektor
C. Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab guru dan membuat refleksi
sejauh mana tugas dan peranan tersebut sanggup dilaksanakan
D. Membandingkan jangkaan guru terhadap komuniti dan murid-muridnya
dengan jangkaan komuniti dan murid terhadap guru
E. Memaparkan ciri-ciri insan guru yang bertanggungjawab dalam
menjayakan matlamat KPM
8. Perkembangan Profesional Guru : Pembelajaran Sepanjang Hayat

A. Menerangkan konsep pembelajaransepanjang hayat


B. Merancang dan memilih pelan pembelajaran sendiri
C. Melaksanakan penyelidikan tindakan dengan mengintegrasikan budaya
membaca, amalan reflektif dan kolaborasi dalam proses penyelidikan
D. Memasukkan elemen nilai tambah melalui pembelajaran sepanjang hayat
dalam pengajaran dan pembelajaran
E. Membuat refleksi dan perancangan untuk meningkatkan profesionalisme
diri sebagai guru
F. Memaparkan ciri-ciri kolaborasi dan musyawarah sewaktu menjalankan
kerja berkumpulan
G. Mengakses maklumat daripada pelbagai sumber untuk peningkatan
profesionalisme keguruan
Konsep
Profesion

Konsep
Profesional

Aspek
keguruan
Ciri-ciri guru
yang
profesional

Tajuk 1 Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion


Bidang yang mempunyai ciri-ciri kepentingan kemahiran intelek, latihan
ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat,
menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu
perkhidmatan, mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan
mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan hal-hal yang
berkaitan dengan pendidikan.
Bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan
serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu
profesion.
Seorang profesional perlu menguasai pengetahuan yang mendalam.
Profesionalisme sebagai sikap dan tindakan yang menyentuh aspekaspek yang berkaitan dengan pekerjaan.
Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar
Pengetahuan mengenai pelajar
Peningkatan profesionalisme guru
Bersikap profesional
Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
Kaya dengan ilmu
Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja
Bermoral teguh
Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran
Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa
Kebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid
Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan
semasa
Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia dan berwawasan
sebagai pendidik unggul pada setiap masa

McEwan
Sepuluh tret
guru yang
berkesan

Model Slavin
4 unsur
mempengaruhi
pengajaran
yang berkesan

Maksud etika

Fungsi kod
etika profesion

Kod etika
perguruan
Malaysia

Dorongan misi dan passionate


Positif dan benar
Guru sebagai pemimpin
With-it-ness
Gaya
Kepakaran dalam motivasi
Keberkesanan pengajaran
Budaya membaca
Street smarts (pintar)
Kehidupan mental
Kualiti pengajaran ( pelbagai kaedah pengajaran dan pelbagai bbm )
Kesesuaian aras pengajaran ( pengemas kinian kandungan dan sistem
penilaian serta mengikut aras kebolehan pelajar )
Insentif ( perancangan isi pengajaran serta memberikan motivasi sama
ada ganjaran atau dendaan )
Masa ( engaged time dan time on task )
Tajuk 2 Kod Etika dan Akauntabiliti Keguruan
Prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat
dari kebenaran
Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakan-tindakan
manusia dalam bahagian tertentu
Ilmu mengenai suatu kewajiban
Memberikan pedoman bagi setiap ahli dalam profesion mengenai prinsip
profesionalisme yang dirangkakan
Merupakan kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion yang
berkaitan
Membantu para profesional mencegah campur tangan pihak luar
organisasi profesion tentang hubungan etika dalam keanggotaan
profesion
Tanggungjawab terhadap pelajar
Utamakan kebajikan dan keselamatan pelajar
Bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama
Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali
mereka berhak mengetahuinya
Membimbing atau mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran
Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang
dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar
Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
lawatan dan menghadiri kursus supaya pengajaran mencapai mutu
tinggi

Konsep
akauntabiliti
keguruan

Tanggungjawab terhadap ibu bapa


Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak mereka
Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat
antara pendidikan dengan rumahtangga
Maklumat keadaan rumahtangga atau anak mereka disulitkan
Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak
secara teliti dan bijaksana
Mengelakkan diri menggunakan kedudukan sosial dan ekonomi ibu
bapa
Mengelakkan diri mengeluarkan kata-kata atau kelakuan menjejaskan
kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau
bertentangan dengan Rukun Negara
Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang
taatsetia, tanggungjawab dan berguna, menghormati perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama
Menghormati masyarakat di tempat kami berkhidmat dan memenuhi
tanggungjawab sebagai warganegara dan mengambil kegiatan
masyarakat
Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu
bapa serta institusi pendidikan dengan masyarakat
Berpegang tingkah laku sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalankan kehidupan dengan baik
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
Elakkan membuat sebarang mencemarkan nama atau menjatuhkan
maruah guru di hadapan pelajar atau ibu bapa
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan
kecekapan kami sebagai guru
Berusaha sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan kemajuan
ikhtisas dan sosial
Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat
Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion keguruan
Menjadi ahli pertubuhan guru
Tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru
terhadap profesionalisme keguruan
Akauntabiliti terhadap pelajar
Mendidik pelajar ke tahap cemerlang dalam pencapaian akademik

Integriti guru

Membentuk potensi pelajar secara menyeluruh supaya melahirkan


pelajar yang seimbang dan harmoni dari intelek, rohani, emosi, sosial,
fizikal
Membentuk sahsiah pelajar dan mendidik pelajar ke tahap moral yang
tinggi agar menjadi warganegara yang baik dan berguna
Akauntabiliti terhadap diri sendiri
Harus berpengetahuan luas dan berketerampilan dalam bidang mata
pelajaran yang diajar
Mengemaskini diri tentang perkembangan baharu
Pengetahuan kandungan pedagogi dan psikologi kanak-kanak
Kemahiran cara penyampaian maklumat secara berkesan,
interpersonal, pengurusan bilik darjah, disiplin, motivasi pelajar,
penglibatan murid
Bersikap positif, melaksanakan tugas secara adil, model pelajar,
tingkah laku yang baik
Akauntabiliti terhadap ibu bapa
Mewujudkan hubungan yang erat dengan ibu bapa supaya mendapat
sokongan dalam apa jua masalah yang berkaitan dengan sahsiah atau
pencapaian akademik pelajar
Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara
Memenuhi hasrat negara sebagai rakyat Malaysia berlandaskan
prinsip-prinsip yang termaktub dalam Rukun Negara
Melaksanakan tugas demi mencapai cita-cita dan aspirasi dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar supaya dapat
membimbing dan membentuk mereka menjadi warganegara yang
setia, bertanggungjawab, menghormati semua orang daripada
pelbagai budaya, keturunan dan agama
Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan selain
Menjalin hubungan baik sesama rakan sejawat
Menghormati
profesionnya
dan
berusaha
melaksanakan
tanggungjawab
Bersedia membantu rakan sejawat baharu
Menguasai ilmu atau pengetahuan kandungan terkini, pengetahuan
kandungan pedagogi, pedagogi bestari dan kemahiran pedagogi
Meningkatkan profesionalisme diri melalui pelbagai strategi
Menggunakan sepenuhnya kemudahan sedia ada di pusat kegiatan
guru, pusat sumber dan perpustakaan setempat bagi meningkatkan
kualiti pengajaran dan memartabatkan profesion keguruan
Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu
anggota perkhidmatan pendidikan dan organisasi pendidikan

Isu kesantunan
guru

Isu kepedulian
guru

berlandaskan etika dan piagam pelanggan organisasi


Sebagai penjawat awam membawa makna bahawa guru perlu
melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut
kepentingan umum
Mendidik pelajar penuh keikhlasan dan kejujuran untuk melahirkan
generasi berguna
Mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar yang berteraskan
keikhlasan serta sifat penyayang
Pemuafakatan erat antara guru dengan ibu bapa akan memupuk
kerjasama baik
Melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan
Tajuk 3 Isu-isu Etika Guru
Kesantunan melibatkan perlakuan verbal atau nonverbal, ia dapat dilihat
dari pelbagai segi dalam pergaulan harian
Setiap guru wajib mempamerkan perlakuan yang santun menerusi katakatanya dan mahir berkomunikasi dengan menggunakan peraturanperaturan berbahasa serta mengawal tingkah lakunya
Tatacara bertindak dan berbahasa yang harus dilakukan oleh guru mesti
mengikut norma-norma masyarakat di tempat guru berkhidmat
Kesantunan berbahasa yang perlu dipatuhi oleh guru:
Kata-katanya mengandungi maksud ujaran yang jujur, ikhlas dan
benar
Intonasi suara yang sesuai
Memilih penggunaan kata ganti nama diri dan sistem panggilan serta
sapaan yang tepat yang menghormati pihak yang mendengar
Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyatakan maksud
Mematuhi peraturan berbahasa yang menepati masyarakat
Kesantunan nonverbal melibatkan perlakuan seperti gaya berpakaian,
cara duduk, cara berhubung dengan pihak lain seperti senyum, salam dan
beramah tamah
Ciri kesantunan guru sebagai garis panduan:
Ikhlas, jujur, baik hati, penyayang dan sanggup berkorban
Bersyukur dan berterima kasih atas nikmat dan kebaikan diperoleh
Berani, tegas dan mampu membetulkan perkara-perkara keji
Menghargai dan menghormati pihak lain
Menggunakan kata-kata untuk perkara-perkara yang baik
Peramah, pemurah dan bersedia membaiki kelemahan diri
Kepedulian guru merujuk kepadda gabungan perasaan, pemikiran dan
perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa
melaksanakan tugas
Hall et al mengemukakan model Concerns-Based Adoption 7 peringkat:

Penampilan
guru

Berniaga di
sekolah

Kerjaya
sambilan

Pengurusan
masa

Pengurusan
kewangan

Teori
keprihatian
( Fuller )

kesedaran, informational, personal, pengurusan, akibat, kolaboratif dan


fokus semula
7 kategori kepedulian guru yang dikenal pasti:
kepedulian bukan melibatkan pengajaran,
peranan sebagai guru,
kandungan subjek dan disiplin,
hubungan peribadi / sosial/ emosi guru dengan pelajar,
kaedah pengajaran dan penilaian pembelajaran pelajar,
pembelajaran pelajar terhadap bahan pengajaran
penambahbaikan diri sebagai guru
merangkumi gabungan pengalaman lampau, hubungan sosial, nilai, sikap
dan kepercayaan
Howard menghuraikan 4 ciri:
penampilan untuk perbezaan ( guru berada pada tahap selesa
terhadap ciri-ciri bangsa, agama dan jantina )
penampilan untuk berdialog ( mempunyai minat dan keinginan tahu
terhadap orang lain )
disilusi ( keterbukaan melihat luar daripada budaya sendiri )
demokrasi ( bersikap terbuka dan memberikan peluang kepada
pelajar )
guru yang menjalankan perniagaan sebenarnya melanggar etika
perkhidmatan awam dan guru terikat dengan Perintah Am yang bertujuan
mengawal tingkah laku dan etika pekerja dalam perkhidmatan awam
kakitangan awam perlu memohon kelulusan untuk melakukan kerja
sambilan bagi menambah pendapatan dan kelulusan hanya diberikan jika
tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan
pengurusan masa ialah perancangan masa yang berkesan sama ada
secara harian, mingguan atau jangka masa panjang untuk memberikan
masa bagi aktiviti kuliah, belajar, riadah, tanggungjawab peribadi dan
rehat
kutipan wang sumber wang awam (SUMA) adalah masalah
guru bertanggungjawab mengutip yuran dan menghadapi masalah
pengeluaran resit
guru mengambil masa yang lama untuk menguruskan kewangan pelajar
guru harus mengamalkan sifat kemuliaan kesederhanaan serta
kebijaksanaan berhemat dalam pengurusan kewangan diri dan keluarga
Tajuk 4 Peringkat-peringkat Perkembangan Guru
keprihatinan didefinisikan oleh Fuller sebagai tanggapan guru / sesuatu
yang dianggap sebagai masalah atau sesuatu yang selalu difikirkan oleh
guru dan ingin membuat sesuatu terhadapnya
3 peringkat keprihatinan:

5 peringkat
perkembangan
guru ( Trotter )

7 teras
pengetahuan

Guru sebagai
pengamal ilmu
dan kemahiran

Peringkat keprihatinan terhadap diri


Peringkat keprihatinan terhadap tugas
Peringkat impak
Perkembangan guru sebagai proses semula jadi
Peringkat novis
belajar dan berusaha mempelajari fakta yang spesifik secara objektif
serta menguasai konsep asas dan peraturan asas untuk bertindak
Peringkat novis lanjutan
berusaha menambah maklumat berkaitan proses P&P
memantapkan pengetahuan tentang peristilahan, prinsip dan konsep
yang berkaitan profesiionnya
Peringkat cekap
memiliki sijil atau ijazah dalam bidang keguruan
mula memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah P&P
Peringkat mahir
mudahnya dapat mengenal pasti elemen-elemen penting dalam
sesuatu tugas,
mempunyai kemampuan kognitif yang tinggi untuk mencerakin dan
menganalisis persekitaran pembelajaran secara kreatif dan tersendiri
Peringkat pakar
Menggunakan pengalamannya secara holistik
Boleh memahami dan menangani maklumat yang banyak dan
pelbagai serta masih dapat mempamerkan gaya pengajaran yang
lancar
Dianggap sebagai jurucakap atau orang yang berautoriti dalam
profesionnya
Pengetahuan isi kandungan
Pengetahuan pedagogi am
Pengetahuan kurikulum
Pengetahuan kandungan pedagogi
Pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri pelajar
Pengetahuan tentang konteks pendidikan
Pengetahuan tentang falsafah, maklamat dan nilai pendidikan
Tajuk 5 Peranan Guru Sekolah Rendah
Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi : pengetahuan isi
kandungan, pengetahuan pedagogi am dan pengetahuan konteks
pendidikan
Menstrukturkan pengajarannya dengan mengintegrasikan unsur-unsur
kemahiran belajar dan kemahiran berfikir dalam penyampaian isi
kandungan agar dapat menghasilkan pelajar yang mampu berfikir pada
aras tinggi serta sesuai dengan gaya pembelajaran dan gaya kognitif

Pembimbing

Pengamal
reflektif

Penyelidik

Agen
sosialisasi

mereka
Kemahiran boleh dimiliki melalui pembacaan, perkongsian maklumat
dengan rakan sejawat, amalan refleksi, menghadiri kursus dan amalan
penyelidikan tindakan
Bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing
individu yang
memerlukannya untuk mencapai kefahaman, pengetahuan dan kemahiran
tertentu
Guru sebagai pembimbing berperanan untuk:
Menyemaikan minat dan motivasi terhadap mata pelajaran akademik
supay meningkatkan pencapaian
Membimbing pelajar mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri,
minat dan kecenderungan diri terhadap bidang yang diceburi, sesuai
dengan minat dan kebolehan agar bakat dan potensi dikembangkan
Menanamkan minat dan sikap yang sihat
Mengenal pasti dan membantu pelajar yang bermasalah
Perlu merangkumi aspek sosial, moral dan etika dalam proses P&P
Refleksi tentang keadaan pengajaran yang bermasalah berlaku pada tiga
aras yang berbeza:
Teknikal
Praktikal( guru cuba mengkaji hasil dan kesan daripada cara-cara
yang digunakan demi mencapai maklamat pendidikan )
Kritikal ( cuba menggabungkan kriteria akhlak, etika dan tindakan
profesional dalam pengajarannya )
Manfaat melalui amalan reflektif :
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri untuk mencapai tahap
prestasi baik
Menjadi guru yang lebih yakin
Pengajaran lebih berkesan berdasarkan prinsip dan teknik
Tindakan dan keputusan berasaskan ilmu
dan pengetahuan
pedagogi berkesan
Pemikiran reflektif didokumentasikan dalam bentuk tulisan sebagai
sumber rujukan
Kebaikan guru sebagai penyelidik:
Menambah kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan bilik darjah
dan meningkatkan kemahiran mengajar
Memudahkan kolaborasi dengan murid-murid dan guru lain
Berpeluang mengembangkan komitmen bersama ke arah
penambaikan dan peningkatan kualiti profesion
Guru berperanan membentuk individu yang mampu bersosialisasi dan
memiliki kecerdasan emosi yang tinggi agar dapat menyesuaikan diri

Agen
perubahan

Pengganti ibu
bapa

Pembentuk
tingkah laku

Pengurus
pembelajaran

Konsep asas
kepemimpinan

dalam dunia pekerjaan


Guru harus terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh
komuniti setempat
Corak dan nilai hidup guru, pertuturan dan penggunaan bahasa,
menghormati peraturan dan undang-undang serta respons guru kepada
golongan yang kurang bernasib baik
4 bidang membina keupayaan moral untuk menghadapi perubahan:
Membina visi peribadi
Inkuiri
Masteri
Kolaborasi
Guru mesti mengamalkan konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat
Bersifat generatif iaitu satu idea baharu dapat menjanakan idea-idea dan
inovasi secara berterusan atau progresif
Guru sebagai agen perubahan dikaitkan pegangan peranan moral
Dengan mempamerkan kasih sayang, kemesraan dan menyediakan
pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkualiti, guru boleh
berperanan sebagai pengganti ibu bapa serta melayan pelajar yang
dahagakan kemesraan dan kasih sayang
Pendekatan behavioris:
Memberikan fokus kepada perubahan tingkah laku
Tingkah laku merupakan tindakan yang boleh diperhatikan, didengar
dan diukur
Mengutamakan penggunaan peneguh semula jadi memberikan fokus
kepada pemikiran, perasaan, keperluan psikologikal dan emosi
seseorang individu
Memberikan peluang kepada individu untuk menguasai kawalan
terhadap tingkah laku sendiri
Guru bertanggungjawab untuk:
Merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti P&P
Menguruskan bilik darjah dari aspek peraturan dan rutin pengendalian
kelas
Menguruskan persekitaran fizikal dari segi susunan kerusi meja dan
perabot, suhu, pencahayaan, keceriaan, tempat simpanan peralatan
Menguruskan persekitaran psikososial bilik darjah dengan
memastikan persekitaran pembelajaran mesra, perasaan diterima dan
saling hormat
Menguruskan proses pentaksiran
Tajuk 6 Kepimpinan Guru
Kesan kepemimpinan dapat diperlihatkan dari aspek kemampuan serta
kebijaksanaan pemimpin mempengaruhi perasaan, keyakinan dan


Jenis-jenis
kepemimpinan

Teori-teori
kepemimpinan

tindakan pengikut-pengikutnya ke arah mencapai matlamat yang dikongsi


bersama
Kepemimpinan yang berkesan adalah tertakluk kepada konteks, jenis
pengikut serta isu / matlamat organisasi
Kepemimpinan semula jadi ( anggota kumpulan tertua )
Kepemimpinan berkarisma ( kualiti istimewa atau luar biasa )
Kepemimpinan birokratik ( berstruktur mengikut prosedur yang ditetapkan
dalam sesebuah organisasi )
Kepemimpinan teragih ( kepemimpinan diagihkan )
Teori tradisional teori tret
Keperluan untuk kejayaan
Keperluan untuk kuasa
Keyakinan diri
Kematangan emosi
Kemahiran teknikal
Kemahiran konseptual
Kemahiran interpersonal
Teori tradisional teori tingkah laku
Teori X dan Teori Y
Grid Pengurusan
5 jenis tindakan kepemimpinan:
1. Kelab rekreasi
2. Papa
3. Berpasukan
4. Berorientasikan tugas
5. Di pertengahan jalan
Teori tradisional teori situasi
Teori kontinjensi Fiedler
Teori Situasi Hersey dan Blanchard
Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara
2 variable:
Gaya kepemimpinan
Tahap sokongan persekitaran
Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan atau
perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam 3 dimensi
kritikal:
Hubungan pemimpin-ahli
Struktur tugasan
Kedudukan kuasa
Tahap kematangan ahli ditafsirkan berdasarkan 2 aspek:
Kematangan psikologikal
Kematangan pengendalian tugas

Implikasi
kepemimpinan
kepada
sekolah

Kepemimpinan
sekolah dan
guru

Teori semasa teori transformasi


Menjadi pemangkin kepada perubahan
Mencabar daya berfikir dalam kalangan pengikutnya
Berunding sebelum bertindak
Meningkatkan kesedaran dan keprihatinan pengikut
Teori semasa kepemimpinan moral
Implikasi teori tret
Terdorong oleh misi dan berjiwa guru
Positif dan benar
Pemimpin guru
With-it-ness
Gaya guru
Pakar motivasi
Keberkesanan pengajaran
Berpengetahuan
Street smart
Berdaya fikiran
Implkasi teori X dan teori Y
Implikasi toeri tingkah laku
Implikasi teori situasi
Implikasi teori transformasi
Merangsang pelajar bersama-sama menghayati dan menerima nilai
ideologi dan visi ke arah menzahirkann wawasan sekolah
Guru menonjolkan imej pemimpin yang dapat menjadi sumber
inspirasi kepada pelajar untuk dijadikan ikutan
Menetapkan harapan memperoleh pencapaian yang tinggi melalui
motivasi,bimbingan dan amalan hidup pemimpin
Menjana permuafakatan, menggalakkan kerja kolaboratif,
memperjelas kepentingan kerja berpasukan
Mempamerkan
keprihatinan,
menghormati
keunikan
dan
kepelbagaian kebolehan individu untuk berkembang ke arah
mencapai potensi tertinggi
Kepemimpinan sekolah
Kepemimpinan guru
Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran
mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembangunan
diri pelajar mengikut tahap tertinggi yang ditetapkan oleh KPM
Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum
yang berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang
pengkhususan
Menjadi pakar rujuk, memberikan khidmat nasihat dan
membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang

Cabaran
kepemimpinan

Visi, misi dan


Matlamat KPM

Carta
organisasi
KPM

pengkhususan
Menjadi kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan,
meneroka inovasi dan penemuan baharu dalam mata pelajaran
kepakaran
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai dan
pengarah PPD, JPN, KPM
Wawasan pendidikan Negara
Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan masyarakat
Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti
Perkhidmatan penyayang untuk merapatkan hubungan
Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan kuassa
Budaya ilmu melalui budaya membaca, budaya belajar, budaya
berfikir, budaya berwacana, budaya menulis dan budaya berkarya
Sekolah penyayang yang memupuk harga diri
Budaya cemerlang, mempunyai sikap berusaha ke arah
kecemerlangan
P&P Sains dan Mate dalam Bahasa Ibunda
Transformasi Kokurikulum Sekolah Rendah
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
Tajuk 7 Struktur Organisasi Pendidikan
Visi: Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang
Menekankan sifat sekolah mempunyai pertalian kuat dengan sifat
generasi yang akan dilahirkan
Y.B Menteri Pelajaran Malaysia mempunyai 2 Timbalan Menteri dan 1
Setiausaha Parlimen
KPM mempunyai 2 Timbalan Ketua Setiausaha:
TKSLI Pembangunan
1. Bahagian Kewangan
2. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
3. Dewan Bahasa dan Pustaka
4. Majlis Peperiksaan Malaysia
5. Institut Terjemahan Negara Malaysia
TKSU Pengurusan
1. Bahagian Hal Ehwal Korporat
2. Bahagian Audit Sekolah
3. Bahagian Audit Dalam
4. Bahagian Matrikulasi
5. Penasihat Undang-undang
6. Bahagian Tajaan
7. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
8. Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi
9. Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa
10. Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Organisasi
sekolah

Tugas dan
tanggungjawab
guru

Jangkaan guru

Konsep
pembelajaran
sepanjang
hayat
Pelan
pembelajaran
peribadi

Budaya
membaca

3 orang Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM):


TKPPM Sektor Operasi Pendidikan
TKPPM Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan
TKPPM Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan
Guru besar dibantu 3 Penolong Kanan(PK)
Penolong Kanan I ( Kurikulum dan Pentadbiran ) PK1
Penolong Kanan II ( Hal Ehwah Murid ) PK HEM
Penolong Kanan III ( kokurikulum ) PK KK
Pengamal ilmu pengetahuan dan kemahiran
Penerap Nilai
Pendidik
Pakar Rujuk
Mentor
Penyelidik
Agen Sosialisasi
Agen Perubahan
Pembina Negara Bangsa
Jangkaan terhadap pelajar : hasil pembelajaran, tingkah laku
Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah : kerja kuat dan
berusaha, bersikap adil, memimpin dengan penuh amanah, menjaga
kebajikan
Jangkaan terhadap ibu bapa dan komuniti : mengawal tingkah laku murid,
memberi sokongan moral
Jangkaan terhadap piri sendiri : kualiti kerja
Tajuk 8 Perkembangan Profesionalisme Guru
Menghadiri seminar dan bengkel
Menyertai kursus-kursus pendek dan panjang
Terlibat dalam konsultansi
Budaya membaca
Menjalankan penyelidikan
Pembelajaran Di Rumah : OLL
Pendidikan Dewasa : kursus atau program pengajian lanjutan
Pendidikan Berterusan : PJJ, OLL, kursus interaktif atas talian
Pengetahuan Pekerja : pengetahuan pedagogi, kandungan m/pelajaran
Persekitaran Pembelajaran Kendiri
Panduan dapat difikirkan dan diamalkan:
Peruntukkan masa untuk membaca setiap hari
Membawa buku ke mana-mana sahaja
Kurangkan aktiviti lain
dapatkan ruang sunyi dan sudut bacaan
sediakan senarai bahan bacaan

Menyelidik

Amalan reflektif

Kolaborasi dan
musyawarah

Latihan dalam
perkhidmatan

kunjungi pameran buku dan kedai buku


penyelidikan tindakan (PT), kepentingannya :
1. menambah baik amalan P&P kendiri guru secara langsung
2. memfokus pada sesuatu kajian, mengkaji secara mendalam punca
masalah dan mencari pendekatan terkini, menarik perhatian
3. menggalakkan budaya kolaborasidengan pihak lain
4. pendokumentasian dan bukti sesuatu pernyataan
5. mendorong budaya reflektif dan bersikap terbuka, mampu
menerima dan mengaku kelemahan dan bersedia memperbaiki
6. memberikan peluang untuk nilai tambah dalam peningkatan
profesionalisme keguruan
kepentingan amalan reflektif dalam bidang keguruan
1. mengimbangi antara pengalaman sendiri atau golongan dahulu
2. membawa maklum balas yang berterusan berkaitan dengan isu
3. pensyarah membimbing guru melalui jurnal, catatan guru pelatih
4. pembelajaran diri : menilai dan meyemak amalan dan tanggapan
jenis-jenis amalan reflektif
1. amalan reflektif semerta : berlaku semasa sedang bertindak
2. amalan reflektif ke atas tindakan : berlaku secara lisan @ bukan
lisan
3. amalan reflektif untuk tindakan : berlaku selepas sesuatu tindakan
diambil dan bantu guru mempelajari pengetahuan baharu
cara pengajaran reflektif:
1. penulisan jurnal refleksi
2. pengurusan portfolio
kolaborasi sebagai bekerja dengan orang lain dalam projek bersama yang
mempunyai matlamat sama hendak dicapai
musyawarah ialah rundingan yang berlangsung dan mencapai kata
sepakat atau persetujuan terhadap sesuatu tindakan yang diambil dan
penting bagi membina kesepakatan
cara-cara guru berkolaborasi :
1. pengajaran berpasukan
2. kolaborasi melalui kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK)
3. kolaborasi natara organisasi / institusi / agensi
objektif kursus:
1. mendedahkan guru-guru dengan inovasi terkini dalam bidang
pendidikan
2. memenuhi tuntutan semasa dan keperluan negara
3. meningkatkan kualiti pengajaran di bilik darjah dengan
menawarkan kursus yang berkaitan pengurusan emosi dan
spiritual, menangani disiplin dan masalah tingkah laku murid
dengan pendekatan

Pembelajaran
autentik

Akses
maklumat
daripada
pelbagai
sumber

4. memperlengkapkan guru dengan kecekapan


aktiviti pembelajaran berasaskan keadaan sebenar, contoh dalam
pengajaran mikro
menyiapkan tugasan dengan mengenal pasti dan meneliti tugasan yang
membolehkan pelajar menginterpretasikan secara terbuka
memeriksa dan mengkaji tugasan dalam jangka masa tertentu
berpeluang berkolaborasi dengan pihak lain
boleh diintergrasikan dan dilaksanakan merentas dalam pelbagai m/p
berpusatkan pelajar
sumber yang dapat membekalkan pelajar dengan pelbagai maklumat :
1. program adobe
Rich Internet Application (RIA)
Adobe Digital Careers
Portfolio Elektronik, Penilaian Digital dan rancangan
mengajar dengan Adobe Acrobat
Saluran TV Pendidikan Adobe
2. program ERIC
3. E-pembelajaran
4. E-perpustakaan, E-buku dan E-jurnal