Anda di halaman 1dari 4

Kebaikan Gotong-royong dalam Masyarakat

Gotong-royong bermaksud sesuatu aktiviti masyarakat yang dijayakan


dengan konsep kerjasama, tolong-menolong dan bermuafakat.
Amalan bergotong-royong dapat meringankan kerja-kerja yang hendak
dilakukan. Sesuatu kerja yang berat seperti mengadakan majlis kendurikendara, mengurus kematian dan membina jambatan dapat dilakukan
dengan mudah.
Gotong-royong ini juga dapat menjimatkan masa wang. Apabila
sekumpulan anggota masyarakat melakukan sesuatu kerja,kerja itu dapat
diselesaikan dalam masa yang singkat.
Semangat gotong-royong juga dapat menyemai benih-benih perpaduan
dalam kalangan masyarakat.Pada zaman moden ini, penduduk Bandar sibuk
dengan tugas seharian sehingga jiran di sebelah rumah pun tidak
dikenali.Tetapi, semangat gotong-royong dapat mengelakkan keadaan ini.
Kehidupan masyarakat akan bertambah sejahtera melalui amalan
gotong-royong ini.Ini adalah kerana sikap bertanggungjawab dan tolak ansur
dapat dipupuk melalui aktiviti ini.

Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing adalah dasar gotongroyong.Justeru itu, semangat bergotong-royong ini harus dipupuk sejak kecil
lagi dalam diri setiap insan.Ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih
bertanggungjawab di hari muka.

TulissebuahsyarahanyangbertajukFaedahBergotongroyong:.
SelamatsejahterasayaucapkankepadaTuanPengerusiMajlis,barisanhakimyangariflagi
bijaksana,GuruBesar,guruguru,danparahadirin.Adapagiyangmuliaini,sayaakan
menyampaikansebuahsyarahanyangbertajukFaedahBergotongroyong.
Hadirinsekalian,
MenurutKamusDewan2009,konsepgotongroyongmembawamaksudmengerjakanatau
mengusahakansesuatusecarabersamasama.Berdasarkanmaknaini,sebarangaktivitikerja
yangdilaksanakansecarabersamasamabolehlahdianggapsebagaibergotongroyong.

Amalanbergotongroyongmemastikansemuakerjadapatdilaksanakandengancepat,mudah
danmenjimatkankossertameriah.Sebagaicontoh,majlisperkahwinanmenjadilebihmudah
untukdilaksanakanjikasemuaahlimasyarakatbekerjasamamelaksanakannyaselain
menjimatkankosuntukmengupahorangdatangmemasakataumembinapelaminbuatpasangan
pengantin.Ringkasnya,sikapmementingkandiridapatdihindarkanmenerusiamalanyangmurni
ini.
Dikampungkampung,amalaninimasihlagibolehdilihatdanberlakusehinggahariini.Dengan
amalanini,kitabukansahajadapatmenjimatkankosdanmasatetapimengeratkanperpaduan
sesamaahlimasyarakatsetempatkeranaberlakunyainteraksiketikaamalnbergotongroyongini
dilakukan.
Olehitu,amalaninimerupakansatutradisimuliayangperludikekalkan.Kitasebagairakyatdi
negarainiyangterdiridaripadapelbagaikaumperlumengekalkanamalanmurniinisupayasatu
masyarakatyangbersatupadumampudihasilkandenganmudah.Perpaduanyangselamaini
wujudbanyakbergantungkepadakekerapanaktivitibergotongroyonginidilakukan.
Memandangkanmasatidakmengizinkansayauntukterusberkatakata,biarlahsaya
mengundurkandiridahulu.
Sekian,terimakasih.

KARANGAN: GOTONG-ROYONG

Kepentingan Amalan Gotong-royong


Contoh Pendahuluan
Kegiatan gotong-royong merupakan amalan turun-temurun. Kegiatan ini
masih diamalkan di kawasan kampung. Oleh itu, kegiatan ini perlu
disemarakkan kembali kerana banyak manfaatnya kepada masyarakat.
Contoh Isi Penting
Kegiatan ini dapat mengeratkan silaturahim antara sesama kita.
Masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Usaha kerajaan untuk
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum dapat direalisasikan melalui
kegiatan seperti ini.
Contoh Penutup
Kesimpulannya, amalan ini hendaklah dipupuk kepada golongan muda.
Amalan yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas ini mampu
mewujudkan sebuah negara yang bersih, harmoni, dan bersatu padu.

Kebaikan Amalan Gotong-royong


Mengikut Kamus Dewan, gotong-royong bermaksud tolong-menolong atau kerja
bersama-sama. Aktiviti gotong-royong masih banyak dilakukan di kampung-kampung
dan kurang dilakukan di bandar pada masa ini. Pada pendapat saya, aktiviti gotongroyong ini perlu dihidupkan kembali dalam masyarakat di negara kita. Terdapat
beberapa kebaikan amalan gotong-royong jika diamalkan dalam kehidupan seharian.
Kebaikan pertama amalan gotong-royong ialah dapat memudahkan kerja yang
kita lakukan. Dengan membuat kerja secara gotong-royong, kerja yang kita lakukan
akan lebih senang. Di kampung, majlis yang diadakan biasanya dibuat secara gotongroyong seperti majlis perkahwinan. Dalam sesuatu majlis yang diadakan itu,, penduduk
kampung akan membantu tuan rumah khususnya dalam kerja memasak dan
mendirikan khemah.
Selain itu, amalan gotong-royong juga dapat menjimatkan masa dan tenaga.
Kerja yang dilakukan akan mengambil masa yang lebih singkat jika dilakukan secara
gotong-royong. Contohnya, gotong-royong dalam membersihkan kawasan balai raya
atau sekolah. Apabila kerja yang kita lakukan cepat siap, secara tidak langsung kita
dapat menjimatkan masa dan tenaga.
Amalan gotong-royong juga membolehkan kita menjimatkan belanja. Dalam
sesetengah keadaan, kita boleh menjimatkan perbelanjaan sehingga lima puluh
peratus. Sebagai contoh, jika sesebuah majlis perkahwinan dibuat secara gotongroyong, kita tidak perlu membayar upah pekerja dan kos penyediaan makanan. Selain
itu, kita juga boleh menjimatkan perbelanjaan membina tempat menunggu bas, jika
dibuat secara gotong-royong.
Di samping itu, aktiviti gotong-royong juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam
kehidupan kita. Amalan nilai-nilai murni ini amat penting dalam mewujudkan sebuah
masyarakat yang bertanggungjawab. Antara nilai-nilai murni yang dapat dipupuk dalam
aktiviti gotong-royong ialah bekerjasama, bertolak ansur dan kerajinan. Selain itu,
amalan bergotong-royong juga dapat memupuk sikap berjimat cermat dalam
masyarakat.
Aktiviti gotong-royong juga dapat mewujudkan perpaduan kaum. Perpaduan
kaum amat penting di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum
dan agama. Contohnya, dengan mengadakan gotong-royong bagi menjayakan
Program Sambutan Bulan Kemerdekaan, perpaduan masyarakat akan terjalin secara
langsung atau secara tidak langsung. Sesungguhnya, dengan wujudnya perpaduan
kaum dalam kalangan rakyat, negara kita akan terus aman dan maju.
Sebagai kesimpulan, aktiviti gotong-royong mempunyai beberapa faedah kepada
masyarakat dan negara. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu Maufakat
Membawa Berkat. Pada pendapat saya, pihak kerajaan boleh juga memupuk amalan
gotong-royong melalui kempen yang diadakan di televisyen dan surat khabar secara

berterusan. Aktiviti gotong-royong ini wajar diamalkan semula. Oleh itu, semua pihak
mestilah memainkan peranan dengan mengamalkan budaya hidup bergotong-royong
ini dalam kehidupan seharian.

Anda mungkin juga menyukai