Anda di halaman 1dari 6

SOBRE LAVALUACI...

36306-3T
Taller multidisciplinari de lrea
Coneixement de si mateix i autonomia personal
Professor: Enric Monforte
El present document s una descripci del procs davaluaci que es seguir a
lassignatura. Aquest document s complementari de la guia docent. Amb tot, davant
qualsevol situaci imprevista el professor prendr les decisions ms adients.
* Sobre lassistncia a les classes:
En principi, com lassistncia a classe no s obligatria, lalumnat podr decidir si hi
assisteix o no. Malgrat aix, per tal de poder seguir litinerari davaluaci formatiu
continu (A), en considerar lobligatorietat dassistir al 80% de les sessions, es passar
llista a totes les sessions del quadrimestre. Cap absncia a classe podr ser justificada i,
conseqentment el nombre de faltes determinar litinerari davaluaci de cada alumna
o alumne.
* Hi ha 3 possibles itineraris davaluaci:
A

Itinerari formatiu continu

Itinerari mixte

Itinerari examen final

Per a lalumnat que assisteix regularment a


classe.
Per a lalumnat que no assisteix al 80% de les
classes.
Per a lalumnat que no assisteix a classe.

A) ITINERARI FORMATIU CONTINU


* Sobre els grups de treball:
Els grups seran de cinc persones. Caldr que emplenen la fitxa didentificaci de grup
(penjada a laula virtual), i la lliuren per correu electrnic al professor el ms aviat
possible.
* La nota final del quadrimestre ser el resultat de la suma de les segents notes:
N1 + N2 + N3 + N4 = Nota final
Cal aprovar cadascuna de les parts per poder aprovar lassignatura

CONCEPTE
Disseny duna Unitat Didctica +
exposici (grup)
Treball monogrfic grups parallels
N2
(grup)
Autoavaluaci: Participaci en el bloc de
N3
lassignatura + diari (individual)
Recensions sobre les exposicions dels
N4
monogrfics (individual)
N1

VALORACI
(sobre nota final)
30%
20%
30%
20%

Explicaci dels diferents conceptes de litinerari A:


N1
Elaboraci duna Unitat Didctica + exposici (30% de la nota final)
Elaboraci duna Unitat didctica de primer o segon cicle, amb el desenvolupament de 5
sessions prctiques. La unitat constar duna srie dapartats requerits pel professor.
Com es tracta dun projecte tutoritzat, es celebraran una srie de reunions per tal de
supervisar el treball (cal concertar cita prviament).
Al final del quadrimestre el grup exposar una sessi de la Unitat Didctica a laula o a
lespai que considere oport, en la que tots els membres del grup han de participar
activament. El treball ser presentat en paper i tamb es penjar al blog de grup.

TEMPORALITZACI TREBALL UNITAT DIDCTICA

Exposici
Entrega del treball

Exposici

Document escrit

Altres criteris

16, 21, 28 i 30 dabril


5, 7, 12, 14 i 19 de maig
19 de maig
Criteris davaluaci de N1
-Adequaci didctica.
50%
-Participaci activa de tot el grup.
-Ajustament al temps, lespai, el material i el grup.
-Respecte pels punts establerts al gui.
50%
-Informaci coherent i adequada didcticament.
-Respecte als aspectes formals: llenguatge, faltes, etc.
-Ajustar-se als terminis.
-Assistir a les tutories establertes.
-Fer un bon s de fonts bibliogrfiques.

N2
Treball monogrfic grups parallels (20% de la nota final)
Aquest apartat correspon a la realitzaci dun treball monogrfic en grup sobre un tema
proposat pel professor/grup, el qual shaur dexposar a classe i penjar al blog de grup.
Les exposicions duraran un mxim de 15 minuts (deixant 2 3 min. al final per a
preguntes) i es faran el 26 i 31 de mar, i el 14 dabril (3 mxim per dia). Les
exposicions consistiran en presentar el tema elegit, sempre relacionant-lo amb el
contingut del taller, a partir del material consultat o la investigaci o experincia
realitzada. El treball shaur de penjar al blog de grup i haur danar acompanyat dels
enllaos i materials que considereu importants per tal de poder aprofundir en el tema
que heu exposat.
Tamb shaur dentregar al professor, per tal que ho penge al blog de lassignatura:
- un resum del treball (al voltant de 250 paraules) que permetr que es
puga continuar el debat de forma virtual.
- 4 possibles preguntes dexamen sobre el tema.

Criteris davaluaci del treball de grups parallels


-Participaci i implicaci de totes les persones del grup.
-Qualitat del contingut i de les propostes prctiques.
-Ls adequat i intens de les fonts bibliogrfiques
-La preparaci i claredat de lexposici.

N3
Autoavaluaci: Participaci en el bloc de lassignatura + diari (30% de
la nota final)
* Diari dactitud i participaci a les clases (10%):
Cada alumna haur de fer una autoavaluaci desprs de cada sessi (reflexionant sobre
el seu comportament a classe, la seua actitud i comproms) i enregistrar-la a la Fitxa
individual de seguiment davaluaci (penjada a laula virtual). En aquesta, hi ha dos
apartats, un per a la valoraci quantitativa (de l1 al 10) i una altra per a la justificaci
qualitativa.

* Participaci al blog de lassignatura (20%):


Lassignatura contar amb un blog on saniran realitzant diferents publicacions.
Lalumnat haur de participar al blog realitzant comentaris a les publicacions que
apareguen i aportant feedback als treballs presentats pels seus companys i companyes.
Al final del quadrimestre, desprs dintercanviar impressions i negociar una
qualificaci, professor i alumnat acordaran la nota que correspon a aquest apartat.
El requeriment per aprovar aquest apartat s fer un mnim de 8 comentaris al blog de
lassignatura. Els comentaris es poden realitzar a qualsevol de les entrades del blog. Per
poder ser valorats hauran de tenir una qualitat mnima i respectar les normes que
apareixen a lapartat publicacions al blog.

N4
Recensions dels monogrfics (20% de la nota final)
Sha de realitzar una recensi de cadascun dels treballs monogrfics exposats (excepte
del propi monogrfic) i lliurar-la per aula virtual respectant la data indicada.
La recensi ha de ser un escrit, dun mxim de 3 fulls, en qu es done compte, duna
manera reflexiva i crtica, de la temtica exposada als monogrfics exposats a classe. En
cap cas es tracta de fer un resum de contingut, ni de cap exposici didees principals i
secundries.
Objectius
La realitzaci de les recensions respon als segents objectius:

1. Comprensi del tema del monogrfic.


2. Comprensi de la realitat educativa a partir del tema monogrfic.
3. Capacitat per a reflexionar sobre la realitat i sobre les idees plantejades al
monogrfic i a les propostes prctiques oferides per les companyes autores del
treball.
4. Capacitat per a relacionar idees i temes.
5. Capacitat descriure amb correcci sintctica i ortogrfica a lhora dexpressar
les idees.
Normes de presentaci i data de lliurament
Totes les recensions sentregaran virtualment i de forma impresa dintre dels terminis
indicats a laula virtual:
- En forma impresa: fulls grapats.
- En format pdf es penjaran a laula virtual.
Pel que fa les normes de presentaci:
- Totes les recensions han de portar una capalera amb el nom i cognom de
lautor/a, aix com el ttol de la recensi.
- Lletra Times New Roman, tamany 12 i interliniat de 1,5.
Valoraci
La qualificaci recollir el resultat de la valoraci duna o dues reflexions triades a a
latzar pel professor. La valoraci de la recensi estar fonamentada en els segents
aspectes:
1. Comprensi i reflexi crtica:
a. Capacitat crtica i reflexiva de lexposici.
b. Rigor i precisi amb que sutilitzen els conceptes.
c. Utilitzaci de materials de referncia.
d. Grau delaboraci de les idees.
e. Profunditzaci de les argumentacions.
2. Expressi didees:
a. Correcci gramatical.
b. Exposici clara i ordenada.
c. Organitzaci del text seqncial i lgica.

B) ITINERARI MIXTE
La nota final del quadrimestre ser el resultat de la suma de les segents notes:
N1 + N2 = Nota final
(Cal aprovar ambdues parts)

CONCEPTE
N1
N2

Disseny duna Unitat Didctica + exposici*


Examen

VALORACI
(sobre nota final)
40%
60%

Es realitzar una exposici oral de la Unitat didctica realitzada davant el


docent.
Lexamen es realitzar en la data assignada al calendari del curs.

C) ITINERARI EXAMEN FINAL


La nota final del quadrimestre es correspon amb el resultat obtingut a un examen teric
100% de la nota final.
final (en la data que figura al calendari) amb supsits prctics
Els continguts avaluables corresponen a tots els materials lliurats a classe i penjats als
blocs, tots els treballs monogfics dels diferents grups, aixi com els marcs legals sota els
quals es desenvolupa lEducaci Infantil a la Comunitat Valenciana.