Anda di halaman 1dari 8

Anunt de participare (utilitati) numarul 151324/05.06.

2014

- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: S.C RAJA S.A CONSTANTA
Numar anunt: 151324 / 05.06.2014
Denumire contract: Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020
Stare procedura: In desfasurare

Planuri anuale de achizitii publice


An
Denumire plan

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de entitatea contractanta


Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020

II.1.2)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod
postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari
Externe , Tel. +40 241664046 , In atentia: Dl. Stelian Budes ,
Email: ionprd@yahoo.co.uk , Fax: +40 241612283 , Adresa internet
(URL): http://www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau


de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie;
servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii
conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetele Constanta, Ialomita, Calarasi, Dambovita si
Brasov
Codul NUTS: RO223 - Constanta

Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)

II.1)

II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020
- Elaborarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport: Studiul de
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului
asupra Mediului, Studii si expertize, Avize si acorduri, etc.;
- Elaborarea documentatiilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei
de desfasurare a licitatiilor pentru contractele de servicii si lucrari;
- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor,
conform Legii 10/1995.

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:


Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Valoarea estimata fara TVA : 38.728.653 Moneda: Lei


Etapa I = 26.600.756 lei
Etapa II = 12.127.897 lei
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
(Rev.2)

79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)


II.1.7)

Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost


definite de proiectant in Devizul General este de 0 lei.

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu

II.1.8)

Etapa I = 26.600.756 lei


Etapa II = 12.127.897 lei

Impartire in loturi
Nu

II.1.9)

Vor fi acceptate variante


Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

Valoarea estimata fara TVA: 38,728,653 RON


II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare


84 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

-> Prestari servicii

III.1)

Conditii referitoare la contract

-> Asistenta tehnica pentru pregatirea


aplicatiei de finantare
si a documentatiilor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria
de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020

III.1.1)

Depozite valorice i garantii solicitate

-> Servicii de proiectare care sa cuprinda:


cca. 22 statii de tratare (reabilitari si extinderi),
cca. 89 surse de apa (reabilitari si extinderi),
cca. 15 statii de pompare apa (reabilitari si extinderi),
aproximativ 173 km conducta aductiune (reabilitari si extinderi),
aproximativ 22 km magistrale (reabilitari si extinderi),
aproximativ 524 km retea de distributie (reabilitari si extinderi),
cca. 42 rezervoare de apa (reabilitari si extinderi),
cca. 8 statii de epurare (reabilitari si extinderi),
aproximativ 30 km colector principal (reabilitari si extinderi),
cca. 76 statii de pompare apa uzata (reabilitari si extinderi),
aproximativ 514 km retea canalizare (reabilitari si extinderi),
aproximativ 99 km conducta refulare (reabilitari si extinderi).
-> Servicii de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995.
Activitatile se vor desfaura pe parcursul a doua etape:
etapa I 17 luni (de la semnarea contractului, cu finalizare cel tarziu la
31.12.2015,
etapa II 67 luni
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor pe etape, specializarile si
cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA : 38.728.653 Moneda: Lei

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare n cuantum de 750.000 lei n


conformitate cu prev. art.86 din HG nr.925/2006. Pentru constituirea garantiei de
participare sub forma unui instrument de garantare se va respecta Formular nr. 1.
Pentru constituire cu OP, cont: RO07 RZBR 0000 0600 0145 0417 Raiffeisen
Bank Constanta. n cazul IMM-urilor, conf. Legii nr.346/2004 (facnd dovada n
acest sens) garantia de participare se constituie n procent de 50% din cuantumul
precizat mai sus. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de
la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. n cazul depunerii de oferte n
asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi
prezentata n original si va fi nsotita de traducerea autorizata si legalizata n limba
romna. Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare n
cuantumul si forma solicitate ( Formular nr. 1), cu o alta perioada de valabilitate
decat cea solicitata n documentatia de atribuire, sunt respinse n cadrul sedintei de
deschidere. Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta
in original, vor fi incluse in oferta sau vor fi depuse personal la inceputul sedintei
de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
Cursul leu/valuta la care se vor raporta ofertantii pentru cuantumul garantiei de
participare este cel din data publicarii anuntului de participare(www.bnr.ro).In
cazul n care ofertantul depune o contestatie la CNSC si acesta se va afla in
oricare din situatiile prevazute la art. 278^1 din OUG 34/2006, AC va retine din
garantia de participare suma calculata conform prevederilor art. 278^1.
Deasemenea retinerea garantiei de participare se va face si in conditiile prevazute
la art.87 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din
valoarea fara TVA a contractului de servicii si se constituie conform art. 90 din
HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract
(Formular nr. 2) sau prin retineri succesive cu respectarea prevederilor art. 90 alin.
(3) din HG nr. 925/2006. n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria
ntreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n

Formular nr.5) de catre Ofertant/Ofertant asociat - se alege cazul corespunzator


4. Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din ordonanta
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare
Formular nr.6 ) - de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinatorse alege cazul corespunzator
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:

acest sens) garantia de buna executie se constituie n procent de 50% din


cuantumul precizat n documentatia de atribuire.
III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Etapa I- Fondul European de Dezvoltare Regionala 81,48%; Buget de Stat 17,52%
; Buget Local 1% Etapa II- POIM

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie


contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare

III.1.4)

1. Felix Stroe Director General;


2. Aurel Presura Director General Adjunct;
3. Tereza Baranescu Director Economic;
4. Elena Sfrija Director Juridic;
5. Ion Preda Director Dezvoltare si Finantari Externe;
6. Stelian Budes - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;
7. Rodica Mihai - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;
7. Dana Munteanu - Manager Proiect;
8. Maria Boghici - Manager Proiect U I P- D;
9. Irina Sirbu Sef Serviciu Juridic;

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la


inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat n ultimii 5 ani,
printr-o hotarre definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani,
activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare
Formular nr. 4 )- de catre Ofertant/Ofertant asociat/tert sustinator - se alege cazul
corespunzator.
2. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare
Formular nr.4 A )- de catre Ofertant/Ofertant asociat, iar pentru tert sustinator art. 181 lit. a), c ^1 si d) din OUG nr. 34/2006- se alege cazul corespunzator.
Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care nregistreaza datorii la
bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)
documentele prezentate trebuie sa ateste ndeplinirea obligatiilor scadente in luna
anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice romne documentele se prezinta n original, copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul, iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta n original sau copie lizibila cu
mentiunea conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere autorizata si
legalizata. n cazul in care n tara de origine sau n tara n care este stabilit
operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate
situatiile, atunci se accepta o declaratie pe proprie raspundere.
Modalitatea de indeplinire : prezentarea urmatoarelor certificate
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general)
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)
de catre Ofertant/Ofertant asociat - se alege cazul corespunzator
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"conform Ordinului nr.314/2010.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare

Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la


procedura initiata n vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor
prezenta n original. Pentru persoanele juridice romne documentele se prezinta n
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul,
iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta n original sau copie
lizibila cu mentiunea conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere
autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice/fizice romne
Documente de confirmare:
- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului n
raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile
legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate al
respectivului operator economic.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului
constatator, in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii
documentului depus in oferta.
Pentru persoanele juridice/fizice straine.
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a
operatorului economic.
Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita
de depunere a ofertelor.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate

Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2011, 2012 si 2013, sa fie
cel putin n suma de 70.000.000 Lei.
Se va completa: Declaratie privind cifra de afaceri globala (Formular nr.7).
Documente relevante:
- bilantul contabil sau extrase de bilant nregistrat la organele competente (n cazul
n care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii n care este
stabilit ofertantul) sau raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
edificatoare.
Documentele relevante care certifica ndeplinirea cerintei
obligatorii privind cifra de afaceri se prezinta n copie lizibila cu mentiunea
conforma cu originalul.
Documentele emise in alta limba dect romana vor fi prezentate n copie lizibila
cu mentiunea conforma cu originalul nsotite de traducere autorizata si
legalizata.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr.7.
Intreprinderile mici si mijlocii, pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de
afaceri globale, in conformitate cu prevederile art.16 din Legea 346/2004.Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M.- Formular nr. 17
Nota: Pentru conversia n RON, daca documentele sunt ntocmite n alta moneda,
se va lua n considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru fiecare an in parte.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din
OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura
sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si
art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formularul nr. 7B si
Formular 6.
Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant (alteledecat documentele
relevante) cu scopul participarii la procedura initiata n vederea atribuirii
contractului de achizitie publica se vor prezenta n original, inclusiv angajamentul
ferm al tertului/tertilor sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Angajament ferm , conform Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B,
Formularul 4, Formularul 4A si Formularul nr. 6.
Cerinta 2.
Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare pentru o perioada de 4 luni
pentru contractul licitat, independent de angajamentele pentru alte contracte, de
minim 1.800.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare sau orice document specific
autoritatii competente din Romania sau tara de origine prin care sa se demonstreze
ca in momentul semnarii contractului va avea disponibilitate sau acces la active
lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a

indeplini fluxul de numerar pentru servicii potrivit contractului.


Nota: Pentru conversia n RON, daca situatiile financiare sunt
ntocmite n alta moneda, se va lua n considerare cursul valabil din data publicarii
anuntului de participare (www.bnr.ro).
III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita
pentru depunerea ofertei, a prestat servicii similare celor descrise la Cap. II.2.1
Cantitatea totala sau domeniul si in Caietul de Sarcini, duse la bun sfarsit, avand o
valoare de minim 35.000.000 lei, concretizate intr-un contract sau din maxim 3
contracte (servicii a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu cea de mai
sus).
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului
limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii similare celor descrise de
clasificarea CPV la Cap. II.1.6, duse la bun sfarsit, avand o valoare de minim
21.000.000 lei, concretizate intr-un contract sau din maxim 4 contracte
(servicii a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu cea de mai sus).
Sintagma servicii duse la bun sfarsit inseamna :
- servicii receptionate partial sau
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune
expirarea perioadei de garantie)
Completare Formular nr.8.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente
emise de catre beneficiarul serviciilor, care sa contina datele de identificare
acontractului/contractelor declarat/ declarate. Din aceste documente trebuie sa
reiasa: valori, perioade de prestare. In situatia n care ofertantul a avut calitatea de
subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa
calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii ndeplinita de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularele nr. 8 si 8 C
Pentru conversia n RON, daca documentele sunt ntocmite n alta moneda, se va
lua n considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru anul respectiv
(www.bnr.ro). Pentru anul 2013 cursul la care se vor raporta ofertantii este cel din
data publicarii anuntului de participare (www.bnr.ro).
Certificate/documente emise de catre beneficiarul serviciilor, care sa contina
datele de identificare a contractului/contractelor declarat/ declarate, valori,
perioade de prestare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta
in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificari si completari ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din
OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care

beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin


care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice
si profesionale invocate. Prezentare Formular nr. 8A. Persoana ce asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.
a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formular nr. 8B
si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Angajament ferm , conform Formular nr. 8A, Formularul nr. 8B,
Formularul 4, Formularul 4A si Formularul nr. 6.
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual,
intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care ofertantul are intentia de a subcontracta o parte/parti din contract
atunci acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza
sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle n situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG
nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora, Formular nr. 3B, si Formular nr. 6.
Fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006,
ofertantul are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contractul respectiv. In cazul in care ofertantul are
intentia de a subcontracta o parte/parti din contract atunci acesta are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se
afle n situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
HG 925/2006 -Art. 96 - (1) n cazul n care parti din contractul de achizitie
publica urmeaza sa se ndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la ncheierea contractului de
achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati n oferta. Contractele prezentate
trebuie sa fie n concordanta cu oferta si se vor constitui n anexe la contractul de
achizitie publica. OUG 34/2006 -Art.44 (2)Autoritatea contractanta are dreptul de
a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai n cazul n care oferta comuna este
declarata cstigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie
necesara pentru buna ndeplinire a contractului.
Cerinta nr. 3
Se vor prezenta in mod obligatoriu Lista experti principali pentru implementarea
Proiectului. Completare Formular nr.15.

Studii superioare;
Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta profesionala in functia de Lider de echipa, Lider adjunct de echipa, sef
Departament sau echivalent, in cel putin 1 (unu) proiect.
2. LIDER ADJUNCT DE ECHIPA
Calificari si abilitati
Studii superioare;
Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta dovedita in min. 1 (unu) proiect de asistenta tehnica sau management
de proiect.
3. EXPERT FINANCIAR
Calificari si abilitati
Studii superioare in domeniul economic
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta profesionala specifica
Participarea ca expert financiar in minim 1 (unu) proiect.
4. INGINER DE PROCES EPURAREA APELOR UZATE
Calificari si abilitati
Studii superioare in domeniile constructii hidrotehnice/ civile/ instalatii/ ingineria
mediului/ imbunatatiri funciare sau echivalent
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Minim 3 ani experienta in domeniul elaborarii solutiilor de epurare a apelor uzate
si tratare/depozitare a namolurilor rezultate din tratare apa/ apa uzata
5. INGINER DE PROCES TRATAREA APEI
Calificari si abilitati
Studii superioare in domeniile constructii hidrotehnice/ civile/ instalatii/ ingineria
mediului/ imbunatatiri funciare sau echivalent
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Minim 3 ani experienta in domeniul elaborarii solutiilor de tratare a apei in scopul
potabilizarii.
6. EXPERT ACHIZITII
Calificari si abilitati

Experti principali

Studii superioare;
Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Implicarea intr-un proiect/ contract la nivelul caruia a desfasurat activitati similare
celor ce fac obiectul procedurii.

1. LIDER DE ECHIPA
Calificari si abilitati

7. INGINER DE MEDIU
Calificari si abilitati

Studii superioare in ingineria mediului.


Experienta profesionala generala de minim 5 ani.
Participarea in calitate de expert ingineria mediului in minim 1 (un) proiect, in
infrastructura de apa/apa uzata.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularele nr. 15, 15A si 16
In vederea dovedirii experientei solicitate persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului de servicii se solicita (altii decat expertii
atestati/autorizati conform legii) CV- uri n original, declaratii de disponibilitate/
angajamente de participare obtinute pentru personalul care nu este angajat al
operatorului economic, precum si documente-suport care sa probeze indeplinirea
cerintelor (copie de pe fisa de post/ copie de pe contractul de munca/ copie de pe
contractul de colaborare sau prestari servicii/alte documente relevante prin care se
face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate si din care sa reiasa
raporturile legale existente ntre persoana nominalizata si operatorul economic
care depune oferta).
CV-urile expertilor propusi vor fi semnate de catre titulari, datate si insotite de
documente din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea
profesionala, calificarea fiecarei persoane propuse si atestarea profesionala, dupa
caz.
Pentru expertii atestati/ autorizati conform legii se va prezenta numai copie dupa
atestat/ autorizatie/ legitimatie.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta
in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificari si completari ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din
OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice
si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Prezentare
Formular nr. 8A
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4,
Formularul 4A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Pentru persoanele juridice romne si straine, documentele relevante care certifica
ndeplinirea cerintelor obligatorii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se
prezinta n copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.
Documentele emise in alta limba dect romana vor fi prezentate n copie lizibila
cu mentiunea conforma cu originalul nsotite de traducere autorizata si
legalizata.
Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la
procedura initiata n vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor
prezenta n original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
Cerinta nr. 1
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din
seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise n conditiile art.

193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate n termen de valabilitate la data


limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile care fac obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin
care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi
metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca ndeplinesc nivelurile de
performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 9001 sau alte documente echivalente, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
Conform art.193^1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii
standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de
catre o alta persoana. In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita
individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o
realizeaza (conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2). Pentru persoanele
juridice romne si straine, documentele relevante care certifica ndeplinirea
cerintelor obligatorii se prezinta n copie lizibila cu mentiunea conforma cu
originalul.
Documentele emise in alta limba dect romana vor fi prezentate n copie lizibila
cu mentiunea conforma cu originalul nsotite de traducere autorizata si
legalizata.
Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la
procedura initiata n vederea atribuirii contractului
de achizitie publica se vor prezenta n original.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu n conformitate cu
SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta
ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de
mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, sau
alte documente echivalente, aflat/aflate n termen de valabilitate la data limita de
depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin
care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica n ndeplinirea
contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 14001 sau alte documente echivalente, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
Conform art.193^1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii
standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de
catre o alta persoana. In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita
individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o
realizeaza (conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2). Pentru persoanele
juridice romne si straine, documentele relevante care certifica ndeplinirea
cerintelor obligatorii se prezinta n copie lizibila cu mentiunea conforma cu
originalul.
Documentele emise in alta limba dect romana vor fi prezentate n copie lizibila
cu mentiunea conforma cu originalul nsotite de traducere autorizata si
legalizata.
Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la

procedura initiata n vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor


prezenta n original.
III.2.4)

Contracte rezervate

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta


120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor

Nu

Data: 04.08.2014 13:00 20.08.2014 ora 13:00

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

Locul: SC RAJA SA, Str. Calarasi, Nr. 22-24, Constanta, Romania.

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Nu

Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici,


observatorii UCVAP ( daca este cazul).

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale


membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu

VI.1)

Contractul este periodic


Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii

Da

Licitatie deschisa

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational


Sectorial de Mediu

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

Nu

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu


exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 01.08.2014 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare


04.08.2014 11:00 20.08.2014 ora 11:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Tip de finantare: Program / Proiect


Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3)

Alte informatii
- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa
pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor
contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. - In
situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret,
Autoritatea Contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o
noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit
ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. - Functie
de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti,
sustinatori) documentele solicitate la capitolul III.2 conditii de participare vor fi
completate si depuse de participanti conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa
2. - Documentatia de atribuire este publicata atasat anuntului, in SEAP(www.elicitatie.ro). Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP
operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor
semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor
de semnatura electronica). - Clauza suspensiva: "Executarea contractului de
achizitie publica in integralitatea lui de catre partile semnatare este conditionata de
incheierea de catre Autoritatea Contractanta a contractelor de finantare cu
Autoritatea de Management, semnarea contractului de servicii facandu-se cu
respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta
precizeaza ca executarea contractului este suspendata pana la momentul emiterii si
comunicarii catre Prestator a ordinelor administrative de incepere aferente
etapelor I si II de catre Autoritatea Contractanta, moment la care fondurile

necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea fiecaruia dintre cele 2 contracte
de finantare (aferente fiecareia dintre cele doua etape de programare: 2007 2013,
respectiv 2014 - 2020) cu Autoritatea de Management. In cazul n care, indiferent
de motive, contractele de finantare cu Autoritatea de Management nu se vor
semna, Autoritatea Contractanta si rezerva dreptul de a anula procedura de
atribuire a prezentului contract de achizitie publica sau de a rezilia contractul,
dupa primirea notificarii din partea Autoritatii de Management cu privire la
neacordarea finantarii, derularea contractului devenind imposibila. Ofertantii din
cadrul acestei proceduri nteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Autoritatea de
Management nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu n cazul
anularii procedurii de atribuire sau a imposibilitatii prestarii sarcinilor prevazute
atat in etapa I cat si in etapa a II-a a contractului de servicii, indiferent de natura
acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Autoritatea de
Management au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de
mai sus/clauzei suspensive, asumndu-si ntreaga raspundere n raport cu
eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi n situatia descrisa". - Activitatile
se vor desfaura pe parcursul a doua etape: etapa I 17 luni (de la semnarea
contractului, cu finalizare cel tarziu la 31.12.2015), etapa II 67 luni.
VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti ,
Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 ,
Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642/ +40 218900745 , Adresa internet
(URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG
nr.34/2006

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod
postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Fax: +40 241662577/ +40
241661940 , Adresa internet (URL): http://www.rajac.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt


04.06.2014 14:53