Anda di halaman 1dari 22

KONSEP KBAT

Disampaikan Oleh:

NOOR HASHIMAH HASHIM


Pensyarah Kanan
Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara
Kementerian Pendidikan Malaysia

OBJEKTIF SESI
Peserta dapat:
1. Menjelaskan kepentingan KBAT dalam sistem pendidikan
negara
2. Menyediakan sekolah dengan persekitaran KBAT

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMAHIRAN ALAF 21
Pemikiran kreatif dan
Penyelesaian
Masalah
(Critical Thinking and

Problem Solving )

Inisiatif dan
Keusahawanan
(Initiative and

Entrepreneurialism)

Kerjasama merentasi
jaringan dan
Kepimpinan Melalui
Pengaruh
(Collaboration across

Ketangkasan dan
Penyesuaian
(Agility and

Keberkesanan Lisan
dan Komunikasi Bertulis
(Effective Oral and

Mengakses dan
Menganalisis
Maklumat
(Accessing and

Networks and Leading


by Influence)

Written Communication)

Adaptability)

Analyzing
Information)

Rasa ingin tahu dan


imaginasi yang tinggi
(Curiosity and

Imagination)

Tony Wagner, The Global Achievement Gap (2010)

4K ( 4Cs)

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Menaakul

Inkuiri
Kemahiran
Berfikir
Aras Tinggi

Penyelesaian
masalah

Teknik
Penyoalan

Kreativiti

DEFINISI KBAT
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan
dan

refleksi

bagi

menyelesaikan

masalah,

membuat keputusan, berinovasi dan berupaya


mencipta sesuatu.
Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013)

KONSEP KBAT
KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah
(KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT).
Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif,
kritis, logik dan metakognitif.
Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap
berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema
yang tidak pasti keputusannya.
Menggunakan KBAT, murid mampu memberi penjelasan,
membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta
dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan.
9

Pengajaran KBAT meningkatkan pencapaian akademik.

Pengajaran KBAT membantu dalam perkembangan


intelektual.
Kemahiran ini sangat diperlukan untuk hidup di dunia
yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.
Pelajar pada keseluruhannya tidak memiliki KBAT yang
mantap.
Tahap IQ yang tinggi tidak semestinya menggambarkan
penguasaan KBAT.
KBAT ini boleh diajar dan dipelajari.

Creating - generating of new ideas, products or ways of viewing things


(menjana idea, produk atau cara baharu)
Evaluating - justifying a decision or action
(mewajarkan keputusan atau tindakan)

Analising seeing patterns and classifying information, concepts and


theories into component parts (mengenal pasti corak dan mengelas
maklumat, konsep dan teori kepada komponen)
Applying - using information in another familiar situation
(menggunakan maklumat dalam satu situasi lain)
Understanding - explaining ideas or concepts
(menerangkan idea atau konsep)
Remembering - recalling information (mengingat kembali maklumat)

ELEMEN DALAM

MELAKSANAKAN KBAT

14

ELEMEN UTAMA
KBAT

KURIKULUM

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

ELEMEN SOKONGAN
KBAT

SOKONGAN
KOMUNITI &
SWASTA

KOKU
SUMBER

BINA
UPAYA

PERANAN PENGURUSAN
Tentukan polisi soalan KBAT sekolah
Fokus pencerapan
PdP meberikan penekanan kepada kemahiran
menyoal
PdP memberikan penekanan kepada penggunaan
alat berfikir
Pendedahan kepada murid dan waris

Mengapa murid kita perlu berfikir


pada aras yang tinggi?

Adakah kita jadi begini?