Anda di halaman 1dari 4

Pendidikan seni visual dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam

meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej
yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak
dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.
Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa, sentuhan, bau, penglihatan,
pendengaran adalah fitrah yang Tuhan berikan kepada manusia. Pancainderan ini perlu
disuburkan melalui sentuhan yang murni. Pengalaman seni memerlukan kepekaan
terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni, sebagai contoh semasa
melukis, pelajar perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang
difokuskan, maka berlakulah pengamatan secara teliti.

Moholy Nagey menyatakan, satu cara untuk ilistrasi emosi adalah dengan
menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Sebenarnya
melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi terhadap diri pelajar ialah mereka akan
merasakan kepuasan, lega, lapang perasaan, stabil emosi, dan ketengaan dari
tekanan perasaan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis, kraf atau apa-apa
kegiatan seni akan menimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan
dalam hasil karya yang dibuat itu.
Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalinkan pelbagai unsur seni
dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur
dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan
murid berasa lebih seronok. Selain itu, murid akan berasa lebih selesa dan lebih
mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar.
Secara semula jadi, kebanyakan aktiviti seni tidak dapat mengelakkan murid-murid
daripada terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kerjasama. Aktiviti berkelompok
menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk
mencapai kejayaan bersama.
Pendidikan seni visual juga mampu memenuhi keperluan sosial yang asas. Muridmurid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa
yang sama memerlukan kasih sayang. Dalam kegiatan seni, keperluan untuk belaian
sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja
menghasilkan karya seni. Maka, terbentuklah satu situasi ideal yang dapat
memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai
anggota kumpulan. Kanak-kanak juga akan merasakan bahawa guru dan rakanrakan prihatin terhadap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki.
Mata pelajaran ini juga amat penting untuk luahan perasaan dan aras keyakinan
yang tinggi. Kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat
melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain
terhadap dirinya. Guru juga boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui
tingkah laku yang dipamerkan. Hal ini kerana, perasaan merupakan reaksi badan
terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Di samping itu,
perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada
seseorang.
Menurut Laura Chapman, 1978, sifat semula jadi bagi seseorang kanak-kanak
ialah memerlukan perhatian, belaian, sentuhan dan sebagainya. Tanpa kita sedari
perkembangan seni tampak minda kanak-kanak berlaku dengan begitu pesat sekali.
Sebelum meningkat remaja, kanak-kanak mengalami tiga tahap perkembangan seni

tampak. Peringkat manipulatif sekitar umur 2 hingga 5 tahun. Peringkat melakar


simbol-simbol berumur 5 hingga 9 tahun dan peringkat pra-remaja iaitu sekitar umur
10 tahun hingga 13 tahun. Berdasarkan kajian oleh ahli-ahli psikologi barat,
perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanak-kanak. Perbezaan mungkin timbul
ialah berdasarkan factor persekitaran, bimbingan berterusan daripada keluarga atau
latar belakang pendidikan. Melalui proses membentuk kreativiti dari diri kanak-kanak
itu akan terbina dengan baik.
Apabila mencapai umur remaja sekitar 10 hingga 15 tahun, tahap penguasaan
ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. Seseorang pelajar itu
sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu bentuk dengan
lebih baik. Pada peringkat ini, sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan
yang betul mengenai seni, maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang.
Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965) pada peringkat ini merupakan peringkat
yang paling konflik dan genting. Pelajar akan mengalami tekanan untuk memilih
bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses membesar mereka.
Persaingan dalam kalangan pelajar berlaku peringkat ini.
Pelajar yang lemah akan mengalami masalah yang dinyatakan tadi. Sekiranya
dibimbing dan diberi penerangan yang betul, kemungkinan minatnya terhadap seni
akan terkabur. Berbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang
positif. Mereka akan menjadi lebih berdisiplin, cekal dan berminat dengan subjek
seni itu.
Seterusnya, subjek ini dapat melahirkan tenaga professional dalam pelbagai
bidang. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, kita amat memerlukan
ramai tenaga professional. Jurutera, arkitek, doktor, saintis dan penguam merupakan
bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh negara. Akibat kekurangan itu, kita
terpaksa mengimport dari luar negara. Dalam bidang kerjaya, seni boleh memainkan
peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai
dengan minat mereka. Selain untuk keperluan negara, pelajar yang memilih bidang
ini boleh merancang untuk membentuk satu profesion baru. Menjadi seniman
sepenuh masa contohnya. Walaupun negara kita masih baru dalam bidang ini,
namun telah terdapat ramai artis yang mampu hidup mewah dengan menjadikan
seni sebagai satu profesion sepenuh masa.
Seni visual memupuk dan mendidik sifat kecintaan pada seni dan estetika. negara
perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni ini perlu dijadikan
teras kepada pembentukan masyarakat. Seni boleh dijadikan satu formula
membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Pada hari ini
melalui sebuah agensi kerajaan, kita melihat beberapa agenda penting disambut
setiap tahun. Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan
pelbagai bentuk kebudayaan. Antaranya program Tahun Melawat Malaysia anjuran
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Selain daripada itu, ada
pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelancong.
Program seperti ini wajar diadakan dan dipergiat lagi. Namun apa yang penting di
sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh. Terutama sekali ialah
kesan penghayatan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan itu.
Pendidikan seni visual juga memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan
dalam masyarakat. Masyarakat kita memang kaya dengan khazanah warisan

budaya. Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita. Pinggan
mangkuk, peralatan memasak, ukiran kayu, seni batik dan tenunan atau tekstil,
hamparan tikar mengkuang atau pandan, anyaman kelarai, seni binaan rumah kayu
atau kampung dan seterus seni budaya sopan santun dan adat istiadat.
Seni warisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. Tidak
banyak lagi generasi hari ini yang mengamalkan menghulurkan tepak sirih apabila
menyambut kedatangan tetamu. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah
melupuskan semua warisan itu. Seni itu wajar dipertahankan daripada hilang terus
atau mengalami kepupusan. Terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan.
Seni kraftangan umpamanya seperti seni anyaman mengkuang dan seni anyaman
kelerai. Seni tekat, tembikar dan banyak lagi contoh yang bileh diketengahkan.
Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf ini tidak lagi menjadi pilihan masyarakat
kini.
Seni visual mampu melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri. Budaya
menunjukkan bangsa. Kata-kata ini jelas kepada kita bahawa sesebuah masyarakat
itu mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam
masyarakatnya. Mengekalkan kebudayaan mereka supaya ia dikenali dan dihormati
bukanlah satu tugas yang mudah. Kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui
perkembangan budayanya. Ada yang berpendapat, mengenali sesuatu bangsa itu
lebih mudah dari mengenali budayanya.
Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan
seni, budaya dan warisannya. Kita mestilah meletakkan tanggungjawab di bahu
masyarakat akan kepentingan nilai seni dan estetika. Kefahaman dan
tanggungjawab ini perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Sekolah dan institusi
pengajian tinggi merupakan tempat yang paling wajar. Peranan murid, guru atau
pendidik, pensyarah, dan pihak kementerian pendidikan amat penting untuk
merealisasikan perkara ini. Justeru, selain apa yang disebutkan tadi, semua
masyarakat juga boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada
kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah citacita yang murni ini.
Selain daripada semua ini, kepentingan seni visual juga dapat dibahagikan kepada
dua iaitu dari segi psikologi dan sosiologi. Peranan psikologi dilihat dari segi
perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan
sensitiviti, emosi, kreativiti, dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui
aktiviti seni visual.
Emosi bermaksud keupayaan melahirkan idea, rasa hati,membuat pertimbangan
dan pernyataan diri. . Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat
membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibiliti, mencorak perlakuan
perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta, prihatin atau rasa takut. Sensitiviti pula
bermakna kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi
sosial serta estetik. Oleh itu, kita dapat mewujudkan kebolehan untuk merasa dan
menghayati.
Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada
kepada penghasilan yang lebih menarik dikatakan kreatif. Individu ini sensitif kepada
masalah di sekelilingnya, yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam
bentuk penghasilan. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya

kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu


keadaan supaya lebih sempurna. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan
kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih
baik. Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan
keupayaan membuat dan merekacipta, menjadikan individu lebih imaginatif dalam
pengkaryaan dan perekaan.
Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan
persekitaran, orang lain,masyarakat, peristiwa dan benda. Pendidikan seni visual
dapat memantapkan pengucapan, curahan idea, gambaran pemikiran dan perasaan,
menggambar, memberi makna menerusi perkataan, pergerakan, arahan dan simbol.
Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea, perasaan dan
emosi.
Dari segi sosiologi pula seni visual berperanan membentuk dan mengembang
budaya setempat dan sejagat. Hal ini dapat dibahagikan kepada lapan iaitu
nasionalisme, persekitaraan, propaganda, ritual, spiritual, pengeluaran, pemujukan
serta perniagaan dan perdagangan.
Pendidikan seni visual dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan
sayangkan negara. Sebagai contoh kita boleh lihat banyak hasil karya yang
memaparkan unsur nasionalisme seperti Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret
pemimpin negara. Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti
terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Antara
contohnya Rumah rakit Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di
Kampung, karya Lai Foog Mooi, reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman.
Tambahan pula, pendidikan seni visual juga merupakan saluran untuk
menyampaikan dan menyebar idea, hasrat atau kepercayaan, pengaruh dan kuasa.
Contohnya Poskad kepada Dunia, karya Awang Damit Ahmad. Poskad kepada
dunia (199). Seni visual menyumbang dalam amalan ritual atau upacara sesuatu
budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Kebanyakan hasil
karya adalah berbentuk 3D atau arca. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri,
yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor.
Dari segi spiritual pula, hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis
dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Contohnya, Semangat Bumi, Air, dan
Udara, karya Patrick Ng Kah Onn. Hasil seni visual adalah berasaskan kepada
faktor cita rasa, gaya, fungsi dan kegunaan. Oleh hal yang demikian, kebanyakan
hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Contohnya
penghasilan batik dan songket. Dari segi pemujukan pula, hasil seni visual
berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Contoh-contohnya yang jelas ialah
papan billboard dan poster. Pembelajaran seni visual dapat menghasilkan barangan
yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Antara contoh yang
jelas ialah bidang pembungkusan.

Anda mungkin juga menyukai