Anda di halaman 1dari 5

PETA KONSEP

PENTAKSIR
AN
Proses pengumpulan
data, mengukur,
menaksir dan keputusan
penilaian

Proses
mendapat
maklumat
dan
menentuka
n tindakan

Pentaksir
Orang yang
ditafsir
Instrument
Respon
Skor

Portfolio
Ujian saringan
dan
Ujian
Diagnostik

Projek
Ujian
Pemerhatian
Temu bual

SUPIAH BT MAT YUSOF


PGSRPK08

mukasurat 1

PETA KONSEP

KEPENTINGAN
PENTAKSIRAN

Mengenalpasti
faktor penyebab
kepada sesuatu
kelemahan

Mudahkan guru
merancang p @
p yang sesuai

Mengesan
kelemahan
pelajar dalam
pelbagai aspek

SUPIAH BT MAT YUSOF


PGSRPK08

mukasurat 2

Mengetahui
keupayaan dan
pengetahuan
asas pelajar

PETA KONSEP
SIR
TA
G
idgljm
uthsPEKN
epncarbM
yko
EP
K
I G
T
N
E
N
A
EN
P
S IR
K
A
T
N
A

Mn
a
rb
e
p
aa
u
b
m
e
ig
d
t
n
e la
p
p ia
c
jrn
n

en
M
hu
ta
e
g
i
ta h
b
e
s
p
a
lj e
r
a
n

Gu
o le
rb
h
nk
m
a
k
te
a
tu
iy
n
ha
d
e
g
n
d
es
s
i
a
u

ma
lh
a
s
g la
n
e
M
in
ui
th
e
t p
a
y
e
s
in
rtima
e
bs
n
h
a
k
g
lrk
a
itu h
n

SUPIAH BT MAT YUSOF


PGSRPK08

mukasurat 3

2.0 PENGENALAN
Pentaksiran dalam pembelajaran bertujuan mendapatkan informasi dan maklumat bagi
menentukan tahap keupayaan dan kebolehan murid dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Berdasarkan keputusan yang diperolehi guru boleh merancang dan
mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kemampuan murid.
Bukti-bukti dan bahan yang dikumpul dalam satu tempoh masa membolehkan guru
mentafsir keberkesanan aktiviti pembelajaran

Bukti dan data ini dapat diambil dalam

bentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian
diagnostik. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan
gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca,
menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi
murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai
mengikut tahap kebolehannya.
Menurut
memerhati

Cronbach (1970), ujian

ialah satu prosedur yang sistematik

perlakuan atau tingkah laku seseorang individu

untuk

dan menghuraikan

dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori.


Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa:

Ujian

adalah

perlakuan

suatu

cara

untuk

mendapatkan

yang diperlihatkan oleh murid

contohan

di dalam keadaan

yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi


daripadanya

akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian

atau pengadilan. (Raminah 1991:2)

Secara ringkas Pengujian ialah : Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur
perubahan tingkah laku. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu
pembelajaran. Boleh dalam bentuk pemerhatian, ujian lisan mahupun bertulis.
Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap
sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada
sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Hal ini seterusnya bagi
SUPIAH BT MAT YUSOF
PGSRPK08

mukasurat 4

membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat


berhubung pengajaran dan pembelajaran.
Secara ringkasnya Penilaian ialah : Satu proses membuat pertimbangan dalam
mentafsir hasil pengukuran. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian
murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum.
Bagi murid-murid pula, hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi
mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik. Prestasi mereka yang baik
seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. Sebaliknya,
keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar murid berkenaan untuk
berusaha dengan lebih kuat. Setengah-setengah ibu bapa, setelah mendapat
maklum balas tentang hasil ujian anak-anak mereka akan berikhtiar untuk
mendapatkan bimbingan tambahan bagi anak-anak mereka.

Kemahiran sosial didefinisikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di
rumah, sekolah dan bersama masyarakat. Sesetengah pendidik merujuk kemahiran sosial
sebagai keupayaan sosial individu yang mampu mencapai kejayaan tanpa menggangu orang
lain. Terdapat beberapa aspek dalam kemahiran sosial iaitu kemahiran berkomunikasi,
kemahiran asertif, kemahiran bergaul, kemahiran menyelesaikan masalah dan lain-lain lagi.
Tujuan pentaksiran kemahiran sosial adalah untuk mengenalpasti murid yang mempunyai
kelemahan dalam bersosial. Kemahiran sosial membolehkan mereka berinteraksi dan menjaga
hubungan antara masyarakat dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. Kemahiran ini
juga membantu mereka dalam menyesuaikan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang melibatkan
orang lain. Mereka juga akan mengetahui cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang
lain mengikut intonasi suara, gerak geri, mimik muka dan emosi yang betul. Sekiranya mereka
gagal menguasai kemahiran ini, ia akan menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri,
mengasingkan diri dari orang lain dan menyebabkan kemurungan.
Kemahiran tingkah laku ialah melibatkan perangai, kelakuan dan cara seseorang itu
membawa penampilan dirinya. Ia merupakan karektor asas benda hidup kerana setiap benda
hidup di dunia ini mempunyai perwatakan yang tersendiri. Faktor utama yang mempengaruhi
tingkah laku ialah melalui persekitaran.
SUPIAH BT MAT YUSOF
PGSRPK08

mukasurat 5