Anda di halaman 1dari 11

Pengenalan

Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk


Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini bertujuan untuk mendapatkan rekod
penilaian kecergasan bagi memberi maklumat tentang tahap kecergasan
murid.

Kecergasan yang optimum adalah kunci utama dalam membantu murid


melaksanakan aktiviti harian tanpa merasa letih atau lesu. Dengan
mengadakan satu aktiviti kecergasan yang terancang mengikut prosedur
yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang
ditetapkan dapat memberikan satu penilaian yang standard.

Murid akan dinilai dua kali setahun dan ini akan memberikan maklumat
kepada mereka. Dengan itu, mereka diharap akan lebih bermotivasi dalam
mengamalkan gaya hidup yang sihat dan bertanggungjawab dalam mencapai
kesejahteraan diri bagi memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kesejahteraan

negara

selaras

dengan

Kebangsaan.

hasrat

Falsafah

Pendidikan

Objektif

Objektif SEGAK ini adalah untuk memastikan murid dapat


i)

mengetahui kepentingan kecergasan fizikal

ii)

melakukan kecergasan fizikal yang dirancang oleh pentadbir


sekolah

iii)

menganalisis,

mengintepretasi

dan

menyimpan

rekod

kecergasan fizikal individu.


iv)

Melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan


fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara
sistematik.

v)

Pengiktirafan tahap kecergasan individ berdasarkan prestasi


semasa.

Bateri Ujian
a. Naik Turun Bangku (3 minit)
b. Tekan Tubi (1 minit)
c. Ringkuk Tubi Separa (1 minit)
d. Jangkauan Melunjur

Ukuran Antropometrik
a. Jisim Badan
b. Berat Badan

Masalah atau Isu Utama

A) Kaedah Pentadbiran Instrumen

Kebanyakan guru atau pentadbir ujian kurang prihatin dalam


merancang prosedur ujian hingga menyebabkan skor yang dihasilkan adalah
kurang meyakinkan. Seorang guru atau pentadbir itu hendaklah memberikan
penerangan dan mendemonstrasikan tentang cara atau protokol melakukan
ujian kecergasan. Guru juga perlu memastikan pelajar mengambil bahagian
dengan penuh minat dan penuh rasa tanggungjawab.

Guru seringkali tidak peka dengan tahap kesihatan pelajar. Haruslah


diambil kira bahawa tahap kesihatan pelajar ini akan mempengaruhi tahap
kecergasan mereka pada hari tersebut. Adalah tidak adik untuk mengambil
maklumat murid jika murid tersebut tidak sihat.

Tahap keselamatan adalah penting dalam menjalankan ujian. Guru


seringkali terlupa untuk memberikan taklimat keselamatan kepada murid
sebelum memulakan aktiviti. Di samping itu, sesi memanaskan badan dan
menyejukan badan seringkali dipandang ringan oleh guru dan murid. Jika
dilakukan sekalipun, murid biasanya tidak melakukan dengan bersunguhsungguh dan ini akan memberikan kesan dalam ujian yang akan dilakukan.

Prosedur melakukan ujian juga perlu diberikan taklimat terlebih dahulu


agar murid jelas dengan apa yang mereka akan lakukan. Perlu maklum

bahawa tidak semua murid yang faham maksud kecergasan fizikal.


Melakukan ujian tanpa mengetahui objektif sebenar boleh menyebabkan
murid tidak serius dalam menjalani ujian mereka.

Guru juga selalu bias dalam mencatat atau membaca jarak dan masa
yang diperolehi oleh murid. Mereka tidak membuat bacaan dengan tepat dan
kadang-kala hanya membuat anggaran kasar.

B) Guru Terlatih

Kekurangan guru Pendidikan Jasmani yang terlatih merupakan


masalah biasa yang berlaku di sekolah-sekolah. Oleh itu, pihak sekolah
biasanya akan meminta guru-guru sandaran tidak terlatih ataupun guru-guru
yang bukan opsyen Pendidikan Jasmani untuk mengajar matapelajaran
tersebut.

Pengukuran dan penilaian haruslah dilakukan oleh guru yang terlatih


untuk mendapatkan ujian yang sah dan boleh dipercayai sekaligus
memperolehi skor ujian yang sah. Jika ujian ini dilakukan oleh guru yang tidak
terlatih maka ujian ini boleh dianggap tidak sah dan keputusan boleh
dipertikaikan. Guru yang tidak terlatih biasanya mempunyai darjah ketekalan
yang rendah dalam mentadbir ujian.

C) Peralatan dan Bahan Ujian

Peralatan dan bahan ujian yang digunakan perlulah dalam keadaan


yang baik dan tidak mempunyai ralat-ralat tertentu. Kebanyakan guru tidak
begitu prihatin terhadap ralat yang terdapat pada peralatan atau bahan ujian.
Pengendalian peralatan dan bahan ujian juga dititikberatkan. Guru atau
pentadbir perlu mahir dalam mengendalikan peralatan dan bahan ujian agar
tidak mempengaruhi kesahan dan ketekalan alat tersebut.

Keselamatan peralatan juga perlu diambil kira. Guru seringkali terlupa


untuk memeriksa tahap keselamatan alat yang hendak digunakan. Sebagai
contoh, dalam ujian naik turun bangku 3 minit memerlukan bangku ketinggian
30.5cm. Jika bangku yang hendak digunakan tidak diperiksa terlebih dahulu
maka

tahap

keselamatan

telah

diabaikan.

Murid

boleh

mengalami

kecederaan jika bangku tersebut sudah rosak.

D) Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen atau Bateri Ujian

Instrumen atau ujian yang digunakan bertujuan untuk mengukur dan


menilai maklumat yang dikehendaki. Oleh itu intrumen atau ujian hendaklah
mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan bagi menghasilkan keputusan
yang tepat dalam kecergasan fizikal murid.

Dalam SEGAK, tidak dinyatakan kesahan, kebolehpercayaan dan


objektiviti ujian atau instrumen yang digunakan. Ini telah menunjukkan

bahawa Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia


gagal mengenalpasti dan memilih ujian yang sah atau benar-benar mengukur
kecergasan f. Kegagalan ini akan menghasilkan fizikal murid.

E) Pengurusan Dan Organisasi Ujian

Ujian Tekan Tubi dan Ujian Ringkuk Tubi Separa 1 minit dilakukan
secara berpasangan di mana murid A dan murid B akan bergilir-gilir untuk
melakukan ujian dan seorang lagi sebagai pencatat. Di sini harus ditekankan
bahawa tidak semua murid dapat mengira dengan baik terutama murid yang
kurang bijak.

Kadang-kala bilangan yang dikira oleh murid adalah lebih

banyak atau lebih kurang daripada bilangan yang sebenar. Jika keadaan ini
berlaku maka guru tidak akan mendapat maklumat yang sebenar.

F) Jenis Ujian Anthropometrik

Untuk mengetahui komposisi murid, ujian indeks jisim badan telah


dipilih iaitu dengan mengira berat badan dan ketinggian berdiri murid.
Dapatan ini kurang objektif untuk mengetahui BMI seseorang murid.
Ketinggian duduk dan panjang depa patut diambil kira dalam memilih jenis
ujian kerana kedua-dua aspek ini mempengaruhi kemampuan dan kebolehan
pelajar melakukan aktiviti atau lakuan motor dengan berkesan.

G) Prinsip Latihan

SEGAK
kecergasan

bukan

fizikal

sahaja

murid

bertujuan

bahkan

untuk

menggariskan

mengetahui
prinsip

maklumat

latihan

bagi

mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi murid. Ini bermakna


murid perlu menjalani latihan berterusan untuk mengelakkan penurunan
dalam prestasi mereka.

Terdapat lima prinsip dalam latihan yang diberikan iaitu prinsip tambah
bebanan,

prinsip

perbezaan

individu,

prinsip

kekhususan,

prinsip

kebolehbalikan dan prinsip kepelbagaian latihan. Oleh itu adalah penting bagi
guru Pendidikan Jasmani agar mematuhi dan mengikuti prinsip yang telah
ditentukan.

Dalam prinsip tambah bebanan misalannya perlu dibuat secara


beransur-ansur untuk mengelakkan kecederaan. Guru perlu memastikan
latihan yang diberikan adalah sesuai dengan peringkat umur dan fizikal murid.
Guru yang memaksa murid untuk berlatih dengan beban yang terlalu berat
boleh menyebabkan kecederaan kepada muridnya.

Dalam prinsip perbezaan individu pula guru perlu menyesuaikan


latihan mengikut keupayaan individu. Prinsip kekhususan pula menekankan
bahawa latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan
keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.

Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Jika guru tidak
mengalakkan murid untuk terus berlatih, penurunan prestasi akan berlaku.
Guru yang tidak bermotivasi juga boleh menyebabkan murid-murid kurang
bermotivasi dalam latihan. Guru haruslah kreatif dalam merancang pelbagai
latihan yang boleh meningkatkan minat individu dalam sesuatu aktiviti untuk
mengelakkan kebosanan.

H) Masa Pentadbiran Ujian

Masa turut memberikan kesan dalam mendapatkan tahap kecergasan


murid. Misalnya, jika waktu pendidikan jasmani dilakukan selepas waktu
rehat, guru perlu mempertimbangkan keadaan murid kerana mereka baru
selesai makan dan kebanyakan murid terutamanya murid sekolah rendah
mengambil kesempatan untuk bermain ketika waktu rehat. Ini akan
menyebabkan murid akan letih jika dibandingkan dengan waktu lain.

I) Peranan Pihak Sekolah

Kita seringkali mendengar keluhan ekoran masalah yang dihadapi oleh


guru-guru Pendidikan Jasmani dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan
Jasmani di sekolah. Antaranya adalah kurangnya sokongan daripada pihak
sekolah

yang

menganggap

bahawa

mata

pelajaran

PJK

adalah

matapelajaran tidak penting. Ini menyebabkan guru-guru kurang bermotivasi


untuk meningkatkan prestasi kecergasan murid.

Memang terdapat segelintir pihak sekolah yang tidak menekankan


kepentingan bersukan di sekolah masing-masing dan lebih mementingkan
akademik. Dalam situasi ini selain guru, murid juga tidak sedar akan
kepentingan kecergasan kepada mereka. Tidak hairan jika SEGAK ini tidak
akan dilaksanakan di sekolah-sekolah dan guru hanya akan memberikan nilai
tanpa mengadakan ujian bagi tujuan laporan sahaja.

Oleh itu adalah penting bagi pihak sekolah untuk memastikan guruguru

Pendidikan

Jasmani

melakukan

ujian

tersebut

dengan

betul.

Pemantauan perlu dilakukan bagi memastikan objektif sebenar SEGAK ini


tercapai.

Dalam meningkatkan motivasi murid, pihak sekolah tidak boleh


menyerahkan semuanya kepada guru Pendidikan Jasmani sahaja. Murid
yang meningkat tahap kecergasan contohnya bolehlah diberikan ganjaran
sebagai satu dorongan kepada mereka agar terus berusaha.

J) Peranan Kementerian Pelajaran Malaysia

Selain daripada pihak sekolah, pihak kerajaan juga perlu mengambil


berat segala perancangan yang telah dikemukakan. Pemantauan perlu
dilakukan setiap masa untuk memastikan objektif SEGAK tercapai dan sijil
yang diperolehi oleh murid adalah berdasarkan pencapaian sebenar murid itu.

Rumusan

SEGAK merupakan satu program penilaian yang sesuai bagi semua


murid dari Tahun 4 hingga Tingkatan 5. Selain daripada memberikan nilai
kecergasan fizikal murid, SEGAK juga mempunyai lima prinsip latihan yang
bertujuan untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi murid.

SEGAK bukan sahaja bertujuan untuk menilai tahap kecergasan fizikal


murid semata-mata. Beberapa aspek keselamatan telah digariskan kepada
guru-guru supaya mereka peka dengan keselamatan murid. Oleh itu, guruguru perlu memastikan mereka mematuhi panduan yang telah ditentukan
untuk mengelakkan situasi yang tidak diingini berlaku.

Dalam mengendalikan SEGAK, adalah penting bagi seorang pentadbir


itu mengetahui prosedur ujian yang dijalankan untuk memastikan kesahan,
kebolehpercayaan dan objektiviti ujian. Seorang guru yang terlatih akan
memberikan darjah ketekalan yang tinggi dalam mentadbir ujian.

Motivasi pelajar juga merupakan elemen penting dalam memastikan


nilai

yang

diperolehi

adalah

nilai

sebenar.

Murid

perlu

ada

rasa

tanggungjawab dan berminat untuk menjalani latihan dan ujian yang diberikan
oleh guru.

10

Pihak sekolah dan kementerian turut memainkan peranan yang penting


dalam memastikan objektif SEGAK tercapai. Kerjasama dari semua pihak
akan dapat memberikan manfaat kepada semua dalam membentuk individu
yang sihat dan sejahtera dalam merealisasikan Wawasan 2020.

11

Anda mungkin juga menyukai