Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh : 09 September 2009 Tingkatan : 1 Gemilang


Bilangan
Masa : 8.20-9.40 pagi : 28/30
Murid

Tajuk Umum : Ibadah


Tajuk Pelajaran : Tayammum
Objektif Am : Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri setiap masa
Hasil
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
Pembelajaran
(1 Menghuraikan pengertian tayammum
)
(2 Memberikan 3 perbezaan antara tayammum dengan wudu’
)
(3 Melaksanakan tayammum dengan betul
)
Kemahiran : Membanding beza
Berfikir

Penghayatan : Bersih dan jujur amalan mulia.


Nilai

Penggabung : Pendidikan Kesihatan


Jalinan

Pengetahuan : Pelajar telah mempelajari tajuk wudu’ dan telah mengetahui tentang
Sedia Ada pentingnya kebersihan dalam Islam dan kehidupan dalam pengajaran lepas

Bahan Bantu : Debu tanah atau bedak, gambar


Mengajar

Rujukan Guru : (1 Zulkarnain Yunus & Mohd Salam Kamil. (2009). Xpress Vista PMR 1-2-3
) Pendidikan Islam. Selangor, Sasbadi Sdn Bhd. M/s 48-49.

(1
Isi Pelajaran : Pengertian tayammum dan sebab tayammum
)
(2
Syarat dan rukun tayammum
)
(3
Perkara-perkara yang membatalkan tayammum
)
(4
Cara-cara melakukan tayammum
)

KOMPONEN PENGAJARAN
Induksi Set
1. Guru menceritakan permasalahan sekiranya kita mengalami ketiadaan air.
Guru bertanyakan kepada pelajar ”bagaimanakah kita hendak menunaikan solat ketika
2.
ketiadaan air?
3. Pelajar memberi pelbagai jawapan
Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan mengaitkan dengan
4.
tayammum.

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 1
Perkembangan Isi
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
1. Guru menerangkan pengertian
tayammum serta bertanyakan
kepada
pelajar, mengapakan dibolehkan
bertayammum?
1. Teori tayammum
2. Guru merumus dan
mengembangkan
jawapan yang diberikan oleh
pelajar.

Syarat-syarat
tayammum
1. Telah masuk waktu
solat
2. Debu tanah
mestilah Guru menerangkan syarat-syarat
suci daripada najis tayammum kepada pelajar serta
3. Debu mestilah menunjukkan contoh bahan-bahan
2.
kering yang boleh digunakan untuk
dan tidak bertayammum dan bahan yang tidak
bercampur boleh digunakan.
dengan lumpur.
4. Membersihkan najis
Sebelum
bertayammum

Rukun tayammum
1. Niat
2. Menyapu muka Guru menjelaskan kepada pelajar
3.
3. Menyapu tangan mengenai rukun tayammum.
hingga ke siku.
4. Tertib
Perkara-perkara yang Menyoal pelajar mengenai perbezaan
membatalkan antara tayammum dengan wudu’ dan
tayammum mengaitkan perkara-perkara yang
1. Semua perkara membatalkan tayammum.
yang
membatalkan
4. wudu’
2. Ada air sebelum
solat
sekiranya
bertayammum
kerana
ketidaan air.
5. Cara- cara 1. Guru akan mendemonstrasikan cara
bertayammum tayammum dengan diperhatikan
1. Tekan kedua-dua oleh
tapak pelajar
tangan ke atas
debu 2. Guru akan meminta 4-5 orang
yang suci. pelajar

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 2
2. kemudian sapu untuk melakukan tayammum secara
muka betul.
dengan debu tadi
disertai dengan niat
3. Seterusnya tekan
kedua tapak ke atas
debu sekali lagi,
kemudian sapu
debu tersebut di
tangan kanan dan kiri
hingga ke siku

Rumusan
1. Islam menitik beratkan aspek kebersihan
2. Suci dan bersih adalah dua perkara yang berbeza
Bersuci boleh dilakukan dengan tayammum apabila ada sebab-sebab yang diharuskan
3.
syarak.
Penilaian
1. Pelajar telah dinilai semasa ditanya mengenai perbezaan wudu’ dan tayammum
2. Pelajar telah dinilai semasa pelajar melakukan demostrasi tayammum.
3.
Latihan Susulan
1.
2.
Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 3