Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh : 09 September 2009 Tingkatan : 1 Gemilang


Masa : 8.20-9.40 pagi Bilangan Murid : 28/30

Tajuk Umum : Ibadah


Tajuk Pelajaran : Tayammum
Objektif Am : Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri setiap masa
Hasil
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
Pembelajaran
(1) Menghuraikan pengertian tayammum
(2) Memberikan 3 perbezaan antara tayammum dengan wudu’
(3) Melaksanakan tayammum dengan betul

Kemahiran : Membanding beza


Berfikir

Penghayatan : Bersih dan jujur amalan mulia.


Nilai

Penggabung : Pendidikan Kesihatan


Jalinan

Pengetahuan : Pelajar telah mempelajari tajuk wudu’ dan telah mengetahui tentang pentingnya
Sedia Ada kebersihan dalam Islam dan kehidupan dalam pengajaran lepas

Bahan Bantu : Debu tanah atau bedak, gambar


Mengajar

Rujukan Guru : (1) Zulkarnain Yunus & Mohd Salam Kamil. (2009). Xpress Vista PMR 1-2-3
Pendidikan Islam. Selangor, Sasbadi Sdn Bhd. M/s 48-49.

Isi Pelajaran : (1) Pengertian tayammum dan sebab tayammum


(2) Syarat dan rukun tayammum
(3) Perkara-perkara yang membatalkan tayammum
(4) Cara-cara melakukan tayammum

KOMPONEN PENGAJARAN
Induksi Set
1. Guru menceritakan permasalahan sekiranya kita mengalami ketiadaan air.
2. Guru bertanyakan kepada pelajar ”bagaimanakah kita hendak menunaikan solat ketika ketiadaan air?
3. Pelajar memberi pelbagai jawapan
4. Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan mengaitkan dengan tayammum.
Perkembangan Isi

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 1
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
1. Guru menerangkan pengertian
tayammum serta bertanyakan kepada
pelajar, mengapakan dibolehkan
bertayammum?
1. Teori tayammum
2. Guru merumus dan mengembangkan
jawapan yang diberikan oleh pelajar.

Syarat-syarat tayammum
1. Telah masuk waktu
solat
2. Debu tanah mestilah
Guru menerangkan syarat-syarat
suci daripada najis
tayammum kepada pelajar serta
3. Debu mestilah kering
2. menunjukkan contoh bahan-bahan yang
dan tidak bercampur
boleh digunakan untuk bertayammum dan
dengan lumpur.
bahan yang tidak boleh digunakan.
4. Membersihkan najis
Sebelum
bertayammum

Rukun tayammum
1. Niat
2. Menyapu muka Guru menjelaskan kepada pelajar mengenai
3.
3. Menyapu tangan rukun tayammum.
hingga ke siku.
4. Tertib
Perkara-perkara yang Menyoal pelajar mengenai perbezaan antara
membatalkan tayammum tayammum dengan wudu’ dan mengaitkan
1. Semua perkara yang perkara-perkara yang membatalkan
membatalkan wudu’ tayammum.
4.
2. Ada air sebelum solat
sekiranya
bertayammum kerana
ketidaan air.
Cara- cara bertayammum 1. Guru akan mendemonstrasikan cara
1. Tekan kedua-dua tapak tayammum dengan diperhatikan oleh
tangan ke atas debu pelajar
yang suci.
2. kemudian sapu muka 2. Guru akan meminta 4-5 orang pelajar
dengan debu tadi untuk melakukan tayammum secara
5. disertai dengan niat betul.
3. Seterusnya tekan
kedua tapak ke atas
debu sekali lagi,
kemudian sapu debu
tersebut di tangan kanan
dan kiri hingga ke siku

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 2
Rumusan
1. Islam menitik beratkan aspek kebersihan
2. Suci dan bersih adalah dua perkara yang berbeza
3. Bersuci boleh dilakukan dengan tayammum apabila ada sebab-sebab yang diharuskan syarak.
Penilaian
1. Pelajar telah dinilai semasa ditanya mengenai perbezaan wudu’ dan tayammum
2. Pelajar telah dinilai semasa pelajar melakukan demostrasi tayammum.
3.
Latihan Susulan
1.
2.
Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 3

Anda mungkin juga menyukai