Anda di halaman 1dari 42

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHUNG HUA, SIBU

SKOP KERJA
Pengetua
1. Mukadimah
1.1 Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum dan kokurikulum serta memastikan
pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan dan RRPPS.
1.2 Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran, dan kewangan sekolah.
1.3 Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.
1.4 Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/67 1982 (Pindaan).
2. Bidang Tugas
2.1 Pengurus Kurikulum Kerja Ikhtisas
2.1.1 Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian
Pendidikan.
2.1.2 Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.
2.1.3 Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran
mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan.
2.1.4 Menentukan kualiti dan kuantiti kerja murid-murid serta pemeriksaan buku murid-murid.
2.1.5 Menentukan polisi-polisi tentang penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Data-data analisis
peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.
2.1.6 Menyelia dan mencerap proses pengajaran dan pembelajaran.
2.1.7 Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Murid-murid Buku Profil, Buku
Kedatangan Murid-murid, dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari semasa ke semasa.
2.1.8 Mengajar sebilangan waktu.
2.1.9 Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu.
2.1.10 Menentukan keberkesanan penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
2.1.11 Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan
berkesan.
2.1.12 Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum.
2.2 Pembangunan Diri Murid-murid
2.2.1
Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri murid-murid seperti Kemahiran
Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi.
2.2.2 Menentukan polisi-polisi tentang pelaksanaan disiplin sekolah.
2.3 Pengurusan dan Pembangunan
2.3.1 Murid-murid
2.3.1.1 Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid-murid.
2.3.1.2 Menyemak Buku Jadual Kedatangan Murid.
2.3.1.3 Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada muridmurid dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan.
2.3.1.4 Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.
2.3.1.5 Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan.
2.3.1.6 Menandatangani surat akuan dan sijil berhenti sekolah.
2.3.1.7 Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.
2.3.1.8 Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan murid-murid.
2.3.1.9 Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan murid-murid semasa berada di
sekolah.
2.3.1.10
Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik.
2.3.2Pengurusan Personel
2.3.2.1 Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan,
penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan
dilaksanakan.
2.3.2.2 Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari semasa ke
semasa tentang sasaran dan mutu kerja.
2.3.2.3 Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of staff) dan menjalankan
penyeliaan sepanjang tahun.
2.3.2.4 Memastikan guru memiliki permit mengajar/Buku Biru (Pendaftaran Guru).

2.3.2.5 Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan
di bawah bidang kuasanya.
2.3.2.6 Menjaga kebajikan pegawai.
2.3.3Kewangan
2.3.3.1 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
2.3.3.2 Mengawal dan menyemak pemberian per kapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod
akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan
KERAJAAN.
2.3.3.3 Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya.
2.3.3.4 Mengawal stok dan harta benda sekolah.
2.3.3.5 Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian.
2.3.4Kemudahan Fizikal
2.3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang, dan persekitaran sekolah berada
dalam keadaan baik.
2.3.4.2 Mempertingkatkan keceriaan sekolah.
2.3.4.3 Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam
keadaan baik.
2.3.4.4 Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik.
2.3.4.5 Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.
2.4 Pembangunan Organisasi dan Diri
2.4.1Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.
2.4.2 Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta
memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri.
2.4.3 Mengawal Learning Experiences berdasarkan pemerhatian, data, dan seliaan serta
menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan Learning Experiences
murid-murid.
2.4.4 Merancang kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.
2.4.5 Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.
2.5 Pembangunan Kendiri
2.5.1 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
2.5.2 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R & D).
2.5.3 Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ikhtisas dan pengurusan.
2.5.4 Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
2.5.5 Memberikan sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang
memerlukannya.
2.5.6 Menjadi Penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah.
2.5.7Menghadiri kursus, seminar, dan sebagainya yang dianjurkanoleh Kementerian/Jabatan dan
Agensi-agensi Luar.
2.5.8Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan.
Penolong Kanan Pentadbiran
1. Mukadimah
1.1 Penolong Kanan bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai matlamat Dasar
Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Penolong Kanan bertanggungjawab bagi melicinkan
pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid, dan
menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan
tercapai.
2. Bidang Tugas
2.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
2.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat,
dan keselamatan.
2.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah-sekolah yang mempunyai sidang petang.
2.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
3. Senarai Tugas
3.1 Kurikulum
3.1.1 Menentukan pelaksanaan kursus pengajian.
3.1.2 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggalan, dan lain-lain.
3.1.3 Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran.
3.1.4 Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber,
makmal, dan bengkel.
3.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
3.1.6 Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang baru mengajar
dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.
3.1.7 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan
tindakan susulan.
3.1.8 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian,
peperiksaan, dan penilaian dan mencadangkan tindakan susulan.
3.1.9 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.
3.1.10 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat-pejabat
Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, dan Kementerian Pendidikan.
3.1.11 Membantu dalam penentuan buku-buku teks, bahan pusat sumber, dan lain-lain buku
bacaan dan kesesuaiannya.
3.1.12 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.
3.2 Pentadbiran
3.2.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru sekolah.
3.2.2 Membantu menyelaras hal-ehwal peperiksaan, kursus, dan latihan untuk guru dan
kakitangan bukan guru.
3.2.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat dan perangkaan.
3.2.4 Membantu merancang kalendar sekolah.
3.2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.
3.2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
3.2.7 Menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
3.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran.
3.2.9 Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
3.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.
3.3 Kebersihan dan Keindahan Sekolah
3.3.1 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan
sekolah.
3.4 Keselamatan
3.4.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Pengetua.
3.4.2 Bersama-sama dengan Pengetua, merancang, dan melaksanakan Latihan Mencegah
Kebakaran/Latihan Kebakaran, dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.
3.4.3 Guru penasihat unit keselamatan.
3.5 Tugas Lain
3.5.1 Menganggotai ahli jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
3.5.2 Menyemak buku kedatangan murid-murid.
3.5.3 Menguruskan kemasukan, penempatan, dan pertukaran murid-murid.
3.5.4 Menguruskan pertukaran murid-murid.
3.5.5 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
3.5.6 Menyemak buku kemajuan murid-murid dan jadual markah.
3.5.7 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid (HEM)


1. Mukadimah
1.1 Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid (HEM) bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai
Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penolong Kanan HEM bertanggungjawab mempertingkatkan
kebajikan pelajar, aktiviti kokurikulum, dan penerapan nilai-nilai murni.
2. Bidang Tugas
2.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan.
2.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal pendidikan jasmani, kokurikulum, disiplin dan
kaunseling, keselamatan dan kebajikan murid, buku teks, biasiswa dan bantuan kewangan,
penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah, dan
pengawasan asrama (jika ada).
2.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang.
2.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 2.3 di atas.
2.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
3. Senarai Tugas
3.1 Disiplin
3.1.1 Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.
3.1.2 Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
3.1.3 Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
3.1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salah laku.
3.1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin murid dan laporan murid.
3.2 Bimbingan dan Kaunseling
3.2.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersamasama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling.
3.2.2 Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan
laporan yang diperlukan.
3.2.3 Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.
3.3 Program Perlindangan Murid
3.3.1 Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan
program-program lain di peringkat sekolah.
3.3.2 Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.
3.4 Pentadbiran
3.4.1 Mengurus surat akuan, sijil-sijil murid, pengesahan, dan pengedaran sijil berhenti sekolah.
3.4.2 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.
3.4.3 Membantu menyediakan anggara belanjawan sekolah.
3.4.4 Membantu merancang kalendar sekolah.
3.5 Kesihatan
3.5.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.
3.5.2 Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti
menguruskan Kad , PKS 1/PKS 2, dan Kad Tenaga Asas.
3.5.3 Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah.
3.5.4 Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.
3.6 Skim Pinjaman Buku Teks
3.6.1 Menyelaraskan hal-hal pengeluaran, pengambilan, dan pengagihan, dan hapuskira.
3.6.2 Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok, dan mengawal Bilik Buku
Bantuan.
3.6.3 Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks.
3.7 Biasiswa dan Bantuan
3.7.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa dan bantuan.
3.7.2 Mengemaskinikan rekod-rekod biasiswa bantuan.
3.7.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid.
4
Pengawasan Asrama (Jika ada)
4.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan waden-waden asrama.


Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.
Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.
Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.
Menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan penghuni asrama.
Membantu dalam urusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah.
Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan
kokurikulum.
4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.
4.10
Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.
Tugas Lain
5.1 Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari
semasa ke semasa.

Penolong Kanan Petang


1. Mukadimah
1.1 Penolong Kanan Petang bertanggungjawab kepada Pengetua dalam mentadbirkan sidang
petang sekolah.
2. Bidang Tugas
2.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan, dan
Penolong Kanan (HEM).
2.2 Pengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi
sidang petang.
2.4 Membantu mengeratkan hubungan antara guru-guru sidang pagi dan petang.
2.5 Membantu Pengetua menyedia dan menilai pengajaran dan pembelajaran.
2.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
3. Senarai Tugas
3.1 Kurikulum
3.1.1 Membantu dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sidang petang.
3.1.2 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.
3.1.3 Menyelaras penggunaan Pusat Sumber, Program Radio dan Televisyen, dan lain-lain.
3.1.4 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.
3.1.5 Menyelaras pengurusan ujian dan peperiksaan sekolah.
3.2 Kokurikulum
3.2.1 Menyelaras kegiatan kokurikulum, pakaian seragam, persatuan, kelab, sukan, dan
permainan.
3.3 Disiplin, Bimbingan dan Kaunseling
3.3.1 Menyelaraskan semua jenis tindakan disiplin.
3.3.2 Menyelaraskan aktiviti bimbingan dan kaunseling.
3.3.3 Melaksanakan peraturan-peraturan dan undang-undang sekolah serta mengawas
keselamatan murid sidang petang.
3.4 Program Keselamatan dan Perlindungan Murid
3.4.1 Menyelaraskan program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan program-program
lain di peringkat sekolah.
3.4.2 Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.
3.5 Pentadbiran
3.5.1 Merekodkan segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sidang petang.
3.5.2 Menyelaras pungutan yuran, derma, dan jenis pungutan yang lain.
3.5.3 Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal/bengkel, dan pekerja am sekolah bagi
sesi petang.
3.5.4 Membantu merancang takwin sekolah.
3.5.5 Membantu merancang menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
3.5.6 Menyemak buku kedatangan murid-murid sidang petang.
3.5.7 Menguruskan hal-hal kemasukan dan pertukaran murid-murid siding petang.

3.5.8 Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan
pemulangan.
3.5.9 Menguruskan hal-hal biasiswa yang berkaitan dengan mengedar borang permohonan.
3.5.10
Membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan,
keselamatan, kebersihan, dan keceriaan sekolah bagi sidang petang.
Tugas Lain
4.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa tertentu yang diarah oleh Pengetua.
4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa
ke masa.

Penolong Kanan Kokurikulum


1. Bidang Tugas
1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
1.2 Mengajar bilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum, iaitu sukan, permainan,
kelab, persatuan, dan unit beruniform.
1.4 Menjadi setiausaha dalam gerakerja kokurikulum sekolah.
1.5 Mencadangkan perlantikan guru penyelaras, guru penasihat kelab, guru rumah sukan,
setiausaha sukan sekolah, jurulatih, dan pengurus pasukan.
1.6 Menyediakan belanjawan aktiviti gerko.
1.7 Memantau aktiviti gerko.
1.8 Menyemak buku atau kad gerko murid-murid.
1.9 Menguruskan pengelolaan pertandingan-pertandingan antara sekolah.
1.10 Memastikan rekod-rekod dan data-data kemas kini.
1.11 Menyimpan rekod dan data kokurikulum.
2. Proses Kerja
2.1 Sebagai Setiausaha Gerakerja Kokurikulum Sekolah
2.1.1 Mendapatkan semua maklumat dan data yang berkaitan dengan kokurikulum.
2.1.2 Merekod dan menyimpan maklumat dan data semua aktiviti kokurikulum.
2.1.3 Menguruskan semua surat-menyurat yang berkaitan dengan kokurikulum.
2.1.4 Berbincang dengan Pengetua untuk menetapkan tarikh dan agenda mesyuarat
Jawatankuasa Kokurikulum.
2.1.5 Mendapatkan minit mesyuarat dan laporan mesyuarat gerak kerja kokurikulum.
2.2 Melantik Guru Penyelaras
2.2.1 Memilih calon untuk jawatan guru penyelaras gerko.
2.2.2 Berbincang dengan pihak pengurusan untuk menetapkan calon guru.
2.2.3 Mengeluarkan surat perlantikan.
2.2.4 Memberitahu guru penyelaras tentang bidang tugas dan kuasanya.
2.2.5 Memastikan guru penyelaras gerko menjalankan tugas masing-masing.
2.3 Melantik Guru Penasihat Gerko
2.3.1 Mengedar borang pemilihan gerko kepada setiap guru.
2.3.2 Guru-guru memilih bidang gerko dengan mengisi borang pemilihan gerko.
2.3.3 Berbincang dengan pihak pengurusan untuk menetapkan calon guru.
2.3.4 Mengagih-agihkan guru menjadi guru penasihat gerko bagi kelab atau persatuan dan unit
beruniform.
2.3.5 Memaklumkan guru semasa mesyuarat staf.
2.3.6 Memastikan guru penasihat gerko menjalankan tugas masing-masing.
2.4 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum
2.4.1 Menetapkan tarikh mesyuarat selepas berbincang dengan Pengetua.
2.4.2 Menyediakan agenda mesyuarat seperti kata alu-aluan, pengesahan minit mesyuarat yang
lepas, perkara-perkara berbangkit, dan menentukan dasar kokurikulum sekolah.
2.4.3 Menempah bilik mesyuarat.
2.4.4 Memastikan mesyuarat dijalankan mengikut jadual.
2.4.5 Minit mesyuarat diedarkan kepada setiap guru.
2.4.6 Tindakan susulan semua guru.

2.5 Menyediakan Belanjawan Untuk Aktiviti Gerko


2.5.1 Mengedarkan borang belanjawan kepada setiap kelab, persatuan, dan unit beruniform.
2.5.2 Ketua guru penasihat mengisi borang setelah berbincang dengan AJK dalam kelab dan
persatuan masing-masing.
2.5.3 Menerima kembali borang-borang yang dilengkapi.
2.5.4 Memasukkan data dalam kertas kerja cadangan belanjawan aktiviti gerko.
2.5.5 Menyerahkan cadangan belanjawan aktiviti gerko kepada JK Kewangan untuk kelulusan.
2.5.6 Memaklumkan ketua guru penasihat tentang jumlah belanjawan yang diluluskan.
2.6 Memantau Aktiviti Gerko
3.1.1 Memastikan guru penasihat gerko membuat kempen atau promosi untuk mendapatkan
ahli-ahli baru.
3.1.2 Memastikan setiap kelab, persatuan, dan unit beruniform menadakan mesyuarat agung
untuk memilih AJK dan menjelaskan perlembagaan kepada setiap ahli.
3.1.3 Memastikan setiap gerko menetapkan rancangan atau program tahunan mengikut
format yang telah disediakan.
3.1.4 Guru penasihat gerko menjalankan tugas masing-masing.
3.1.5 Guru penasihat membuat laporan aktiiviti dalam fail atau buku rekod gerko.
3.1.6 Memastikan guru penasihat gerko mengadakan sesi post-mortem selepas aktiviti.
2.7 Menyemak Buku/Fail Gerko
2.7.1 Mengedarkan buku/kad gerko kepada guru penasihat gerko.
2.7.2 Memastikan guru penasihat gerko mengisi dan merekod maklumat dalam buku/fail gerko,
iaitu
2.7.3.1 Carta organisasi
2.7.3.2 Perlembagaan
2.7.3.3 Senarai nama ahli
2.7.3.4 Rancangan/program tahunan
2.7.3.5 Rekod kehadiran ahli
2.7.3.6 Laporan aktiviti
2.7.3.7 Laporan kewangan
2.7.3.8 Pemarkahan
2.7.3 Menerima buku/fail gerko dariapda semua guru penasihat gerko.
2.7.4 Menyemak dan menandatangani buku/fail gerko.
2.7.5 Menyerahkan buku/fail gerko kepada Pengetua untuk disemak dan ditandatangani jika
perlu.
2.7.6 Membuat laporan dan mengambil tindakan susulan tentang perkembangan kelab,
persatuan, dan unit beruniform jika perlu.
2.7.7 Menerima kembali buku/fail gerko daripada Pengetua.
2.7.8 Menyerahkan buku/fail gerko kepada guru penasihat gerko.
2.8 Menguruskan Pengelolaan Pertandingan-pertandingan Antara Sekolah
2.8.1 Menerima arahan daripada Jabatan Pendidikan Bahagian.
2.8.2 Membentuk jawatankuasa kerja untuk mengelolakan pertandingan.
2.8.3 Menetapkan tarikh mesyuarat dan agenda mesyuarat jawatankuasa kerja yang terdiri
daripada pengerusi, setiausaha, dan urusetia-urusetia.
2.8.4 Menetapkan tarikh, masa, tempat, syarat-syarat, dan peraturan am pertandingan.
2.8.5 Mengeluarkan surat pemberitahuan dan borang penyertaan bersama dengan syarat-syarat
pertandingan.
2.8.6 Menerima maklum balas tentang penyertaan.
2.8.7 Menempah gelanggang atau tempat yang sesuai.
2.8.8 Menentukan jadual dan prosedur pertandingan.
2.8.9 Mempengerusikan mesyuarat pengurus pasukan yang meliputi jadual pertandingan,
pengadilan, undian, dan lain-lain.
2.8.10
Memantau perjalanan pertandingan.
2.8.11
Memastikan semua urusetia menjalankan tugas masing-masing.
2.8.12
Mengadakan mesyuarat post-mortem.
2.8.13
Membuat laporan pertandingan.
2.8.14
Menghantar laporan kepada pihak yang berkaitan.

2.8.15
Laporan difailkan.
2.9 Memasti dan Menyimpan Rekod dan Data Kokurikulum
2.9.1 Mengagihkan borang pendaftaran gerko kepada setiap pelajar untuk memilih bidang gerko.
2.9.2 Mengumpul kembali borang yang telah dilengkap isi daripada setiap murid.
2.9.3 Mengelompokkan borang pendaftaran mengikut kelab, persatuan, dan unit beruniform.
2.9.4 Memasukkan data dan maklumat setiap murid dalam sistem maklumat gerko.
2.9.5 Borang pendaftaran disimpan di dalam bilik gerakan gerko (jika ada)
2.9.6 Membuat pindaan dan mengemas kini maklumat jika berlaku perpindahan murid-murid
dalam sistem maklumat gerko.
2.9.7 Mencetak dan mengedarkan sesalinan pendaftaran gerko murid-murid kepada guru
tingkatan untuk direkodkan di dalam fail kelas.
Penolong Kanan Tingkatan 6
1. Bidang Tugas
1.1 Mengajar 8 waktu seminggu
1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan dan Pentadbiran Tingkatan Enam.
1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Kurikulum Tingkatan Enam.
1.4 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Hal Ehwal Murid Tingkatan Enam.
1.5 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Kokurikulum Tingkatan Enam.
1.6 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pembangunan Organisasi Tingkatan Enam.
1.7 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pembangunan Kendiri.
2. Senarai Tugas
2.1.

Pengurusan dan Pentadbiran


2.1.1 Merancang dan melaksanakan Perancangan Strategik Tingkatan Enam.
2.1.2 Merancang dan mengurus pembukaan kelas Tingkatan Enam.
2.1.3 Mengurus perancangan takwim sekolah.
2.1.4 Mengurus Jadual Waktu dan Agihan Tugas Guru.
2.1.5 Mengurus Hal Ehwal Peperiksaan, Kursus dan Latihan untuk guru.
2.1.6 Mengurus kutipan data dan maklumat.
2.1.7 Mengurus Anggaran Belanja Tahunan Sekolah.
2.1.8 Menyelaras semua jenis Kutipan/Bayaran.
2.1.9 Mengurus dan menyemak Stok/Inventori Peralatan Sekolah.
2.1.10 Membantu Pengetua membuat Penilaian Prestasi Guru.
2.1.11 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.2.

Kurikulum
2.2.1 Menguruskan Sukatan dan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian.
2.2.2 Memantau perjalanan Panitia Mata Pelajaran mengikut perancangan.

2.2.3 Mengurus, menyelia dan menyelenggara peralatan dan kemudahan pengajaran dan
pembelajaran.
2.2.4 Mengambil tindakan atau mencadang tindakan susulan terhadao laporan yang berkaitan
dengan kurikulum.
2.2.5 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan Penilaian dan
Peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan.
2.2.6 Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabatn Pelajaran Daerah
(PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
2.2.7 Membantu di dalam pemilihan Buku Rujukan dan Pusat Sumber.
2.2.8 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Guru Ganti.
2.2.9 Menyelia dan Mencerap Pengajaran dan Pembelajaran guru.
2.2.10 Menyelaras Mesyuarat Kurikulum.
2.2.11 Menyelia urusan Penyelidikan dan Pembangunan.
2.2.12 Memastikan guru akademik melaksanakan tugas seperti dalam Tugasan Guru Akademik.
2.3.

Pengurusan Hal Ehwal Murid


2.3.1 Menyelaras urusan yang berkaitan kaunseling, keselamatan, kebajikan dan kesihatan
murid, biasiswa, penerbitan dan percetakan.
2.3.2 Menguruskan aktiviti pembangunan, disiplin dan penampilan murid. Mengurus rekod dan
maklumat murid.
2.3.3 Mengurus dan mengemaskini rekod pendaftaran, kemasukan dan penempatan, pertukaran
dan menyemak buku kedatangan harian murid.

2.4.

Pengurusan Kokurikulum
2.4.1 Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum.
2.4.2 Menyelia urusan persatuan, kelab dan sukan permainan.
2.4.3 Menyelaras penyertaan dalam kokurikulum di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa.
2.4.4 Menyelia pengurusan Pemarkahan dan Pensijilan Kokurikulum.
2.4.5 Menyelia program-program kepimpinan murid.
2.4.6 Menyelia pelaksanaan aktiviti kokurikulum seperti dalam Tugasan Guru Kokurikulum.

2.5.

Pembangunan Kendiri / Profesionalisme

2.5.1 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.


2.5.2 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
2.5.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan sekolah (Penyelidikan dan Pembangunan).
2.5.4 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan.
2.5.5 Melibatkan diri dalam persatuan yangnberkaitan dengan profesion keguruan.

2.6.

Pembangunan Organisasi

2.6.1 Mewujudkan hubungan dua hala diantara sekolah dengan ibubapa/ masyarakat/ komuniti.
2.6.2 Merancang pelaksanaan kursus/ latihan untuk guru-guru.

Ketua Bidang
1. Bidang Tugas
1.1 Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.
1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang
berkaitan dengan bidangnya.
1.3 Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang
berkaitan dengan bidangnya.
1.4 Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah murid-murid.
1.5 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang
berkaitan dengan bidangnya.
1.6 Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya, dengan pihak
luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, latihan mengajar bagi guru-guru
pelatih/maktab/universiti, dan seumpamanya.
1.7 Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.
2. Senarai Tugas
2.1 Kurikulum
2.1.1 Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal/Mingguan dan
lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
2.1.1Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.
2.1.2Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
2.1.3Membimbing guru terlatih, guru yang baru, dan guru sandaran dalam menjalankan tugastugas mereka.
2.1.4 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.
2.1.5 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya dan mengambil tindakan
sewajarnya.
2.1.6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan, dan
pengayaan.
2.1.7 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang
dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan
Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.1.8 Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar, dan
bahan-bahan pendidikan lain.
2.1.9 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa-jawatankuasa lain yang
diarahkan oleh Pengetua.
2.1.10 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan, dan perjumpaan di sekolah dalam
konteks perkembangan staf.
2.1.11 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru tentang pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.
2.1.12 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluas amalan-amalan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum.
2.1.13 Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
2.2 Kokurikulum
2.2.1 Merancang, menyelaras, dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang
bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik muridmurid.
2.2.2 Merancang, mengawal, dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.
2.3 Pengurusan

2.3.1 Membantu menentukan dan mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah
bidang dan kawalannya.
2.3.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus, dan latihan untuk guru.
2.3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis
perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.
2.3.4 Membantu merancang takwim sekolah.
2.3.5 Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya.
2.3.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.
2.3.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
2.3.8 Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang, atau bahan yang
berkaitan dengan bidangnya.
2.3.9 Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah
dan sekolah.
2.3.10 Menentukan murid dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga
keceriaannya.
2.3.11 Menyelia kerja-kerja kursus murid-murid, mempertingkatkan murid, dan program Penilaian
Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.
3. Tugas Lain
3.1 Berhubung dengan PKG, Pejabat Pendidikan Daerah, dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.
3.2 Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan
berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.
3.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat tentang semua mata pelajaran
dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.
3.4 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.
3.5 Membantu pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual
waktu sekolah, dan urusan pusat sumber.
3.6 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
Ketua Panitia
1. Menentukan penggunaan sukatan pelajaran yang kemas kini.
2. Menentukan penggunaan bahan bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran dan pengajaran
yang kemas kini.
3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran mingguan, bulanan, dan penggal.
4. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalam dan pemeriksaan kertas-kertas jawapan.
5. Menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan
untuk memajukan taraf pencapaian dari semasa ke semasa seperti mengadakan:
5.1 kelas-kelas tambahan
5.2 ceramah-ceramah menjawab soalan
5.3 peraduan-peraduan tertentu
5.4 kuiz
5.5 bahas
6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu diadakan oleh sekolah untuk perpustakaan atau rujukan guru.
7. Mengkaji dan menilai buku-buku teks yang baru untuk dipilih dan digunakan oleh sekolah.
8. Memberi kerjasama kepada Jawatankuasa SPBT untuk menjadi keselamatan buku-buku teks yang
digunakan.
9. Bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran-pameran jika ada.
10. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan kerja bagi tiap-tiap tingkatan jika diperlukan.
11.Mengumpul sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan dalam dan luar untuk semakan dan
rujukan di perpustakaan sekolah.
12. Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran
baru, pengkaedahan pengajaran dan pembelajaran baru jika ada.
13. Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekalkan dan meninggikan prestasi pelajar-pelajar.
14. Mengadakan dan melaksanakan peraturan-peraturan panitianya.
15. Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya sepenggal sekali atau lebih kerap lagi, jika perlu.

16. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

Setiausaha Peperiksaan
1. Menjadi penyelaras pungutan yuran peperiksaan dan menyelia semua urusan peperiksaan awam
dan dalaman yang diambil oleh murid.
2. Mendaftar calon-calon yang akan mengambil peperiksaan dan membantu murid supaya mengisi
borang pemilihan mata pelajaran dengan tepat denganbantuan guru-guru tingkatan.
3. Meneliti dan melaksanakan semua kehendak, panduan dan peraturan serta pekeliling lain yang
bersangkutan dengan peperiksaan yang dikeluarkan oleh JPN / Kementerian.
4. Menguruskan pertukaran pusat peperiksaan bagi calon-calon yang bertukar sekolah, sama ada
dalam/luar negeri. Surat pertukaran pusat hendaklah dikirimkan bersama-sama dengan surat
pertukaran sekolah.
5. Mengurus penyemakan borang-borang komputer dan surat-surat yang berkaitan dengan
peperiksaan awam/dalaman.
6. Berbincang dengan AJK Jadual Waktu tentang pakej mata pelajaran elektif

Guru Tingkatan
1. Bidang Tugas
1.1 Pengurusan & Organisasi Kelas
1.1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingkatan, Penolong Ketua
Tingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan, dan AJK Keceriaan; memastikan bahawa AJK
Kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam, menyapu lantai,
mengelap tingkap, menyusun kerusi-meja, dan membuang sampah. Memastikan bahawa
AJK Keceriaan sentiasa mengemas kini papan kenyataan dan papan maklumat dari
semasa ke semasa, menyediakan langsir, dan bunga (jika perlu) untuk kelas.
1.1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:
1.1.2.1
Jadual waktu
1.1.2.2
Jadual tugas
1.1.2.3
Perabot kelas, seperti kerusi, meja, meja guru, dan papan hitam
diinventorikan
1.1.2.4
Moto kelas
1.1.2.5
Alat pembersihan, seperti penyapu, bakul sampah, dan pengaut
sampah.
1.1.3 Menentukan kawat elektrik, kipas angin, dan lampu berada dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
1.1.4 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan.
1.1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
1.1.6 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid-murid.
Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut:
1.2 Jadual Kedatangan Kelas
1.2.1 Merekodkan semua butir murid-murid dalam jadual kedatangan, terutamanya Bahagian
Yuran Khas, nombor masuk, dan butir diri termasuk nombor telefon.
1.2.2 Menandakan kedatangan harian murid-murid setiap waktu, mencatatkan nama muridmurid yang tidak hadir dan jumlahkan bilangan hari ketidakhadiran setiap minggu/bulan.
1.2.3 Menutup jadual kedatangan murid-murid pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkannya
kepada PKHEM.
1.2.4 Mencatatkan pertukaran murid-murid dan memberitahu kerani berkenaan, PK 1 dan
PKHEM untuk catatan dalam buku pendaftaran sekolah tentang Buku Teks Pinjaman.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.2.5 Jika ada murid-murid yang tidak hadir lebih daripada tiga hari, guru tingkatan dikehendaki
menghubungi ibu bapa/penjaga murid-murid itu dan melaporkan kes itu kepada Penolong
Kanan.
Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti, Surat Akuan & Kad 001
1.3.1 Memastikan bahawa setiap murid mempunyai kad kemajuan murid.
1.3.2 Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum, dan fizikal di
dalam kad kemajuan murid-murid bagi setiap semester/penggal.
1.3.3 Menyampaikan kad kemajuan murid-murid kepada ibu bapa.
1.3.4 Mengambil Kad 001 daripada Penyelaras Kad 001.
1.3.5 Menyelia dan mengisi:
1.3.5.1
Mark Sheet bagi setiap peperiksaan sekolah
1.3.5.2
Kad 001
1.3.5.3
Sijil Berhenti dan surat akuan bagi murid-murid yang meneruskan
persekolahan lulus
Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri & Disiplin
1.4.1 Memberikan galakan, motivasi, dan merangsangkan minat murid-murid terhadap akademik.
1.4.2 Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah (jika perlu).
1.4.3 Sentiasa prihatin terhadap semua masalah murid-murid.
1.4.4 Melaporkan kemerosotan pelajaran dalam kalangan murid-murid kepada Guru Bimbingan
dan kaunseling.
1.4.5 Melaporkan murid-murid yang menghadapi masalah kesihatan kepada Guru Kesihatan.
1.4.6 Melaporkan pelajar yang melanggar disiplin sekolah kepada Guru Disiplin.
1.4.7 Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut:
1.4.7.1
Mendapatkan dan mengisi di dalam dua salinan borang Melanggar
Peraturan Sekolah yang dapat diperoleh daripada Penyelaras Tingkatan atau Bilik
Tatasusila.
1.4.7.2
Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.
Buku Teks, Biasiswa & Bantuan
1.5.1 Memastikan bahawa skim pinjaman buku teks diagih kepada murid-murid yang layak dan
memastikan bahawa buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.
1.5.2 Mengemaskinikan fail SPBT dari semasa ke semasa.
1.5.3 Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama muri-murid
yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada
guru SPBT.
1.5.4 Mengenal pasti murid-murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan
melaporkannya kepada Guru Kebajikan.
1.5.5 Melaporkan kemerosotan pelajaran dalam kalangan murid-murid yang mendapat biasiswa
kepada Guru Biasiswa.
Pungutan Wang Yuran Khas, Yuran Pembangunan, & Yuran-yuran Lain
1.6.1 Mengutip yuran peperiksaan mengikut masa yang ditetapkan.
1.6.2 Resit hendaklah dikeluarkan dan nombornya direkodkan dalam jadual kedatangan.
1.6.3 Wang pungutan hendaklah diserahkan kepada Pengetua secepat mungkin dan mesti
menerima resit rasmi.
Pendaftaran Murid-murid Baru
1.7.1 Menerima kemasukan murid-murid baru daripada Pengetua/Penolong Kanan 1.
1.7.2 Mendaftarkan murid-murid baru ke dalam buku kemasukan murid-murid dan mendapatkan
nombor pendaftaran murid-murid baru dari buku kemasukan murid-murid daripada
Penolong Kanan HEM.
1.7.3 Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) daripada sekolah yang terdahulu
dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.
1.7.4 Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkannya kepada
Guru Biasiswa.
1.7.5 Menentukan menerima kad kemajuan pelajar dan Kad 001 daripada sekolah yang
terdahulu.
1.7.6 Menentukan rumah sukan.
1.7.7 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.

1.8 Murid Keluar


1.8.1 Menentukan borang SPBT, kad kemajuan murid, dan Kad 001 dihantar ke pejabat.
1.8.2 Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi murid-murid Darjah Enam,
Tingkatan 3, dan Tingkatan 5.
1.8.3 Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.
1.8.4 Menentukan buku teks telah dipulangkan.
1.8.5 Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.
1.9 Kokurikulum
1.9.1 Bertanggungjawab menerangkan peraturan sekolah tentang kokurikulum kepada semua
murid.
1.9.2 Memastikan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama
mereka mengikut persatuan, kelab, dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras
Kokurikulum.
1.9.3 Menggalakkan murid-murid bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum.
1.10
Guru Kaunselor & Guru Disiplin
1.10.1 Menjalankan tugas sebagai seorang guru kaunselor.
1.10.2 Menjalankan tugas sebagai seorang guru disiplin.
1.11
Hal-hal Lain
1.11.1 Melantik ketua tingkatan dan penolongnya pada awal persekolahan.
1.11.2 Menguruskan dan mengaturkan tempat duduk murid-murid di dalam kelas.
1.11.3 Menyediakan borang surat akuan (Testimonial) bagi murid-murid Tingkatan 5/6 yang akan
digunakan oleh pengetua semasa diminta oleh mereka
1.11.4 Menguruskan pemberian buku teks mengikut peraturan-peraturannya.
1.11.5 Melaporkan murid-murid yang perlu diberi bimbingan/kaunseling kepada PKHEM dan
memberikan kerjasama yang diperlukan.
1.11.6 Menggalakkan penyediaan papan kenyataan untuk menampalkan guntingan-guntingan
suratkhabar yang berguna.
1.11.7 Bertanggungjawab tentang kebajkan kelasnya.
1.11.8 Memastikan semua murid memakai pakaian seragam sekolah dengan sepenuhnya.
1.11.9 Memastikan murid-murid tidak menconteng dinding, meja dan kerusi dengan sebarang
perkataan atau lukisan.

Guru
1. Bidang Tugas
1.1 Disiplin Kelas
1.1.1 Selain daripada tugas mengajar, semua guru adalah bertanggungjawab mengawal disiplin
murid-murid di dalam dan di luar bilik darjah.
1.1.2 Guru yang melakukan waktu gantian untuk guru yang tidak hadir dipertanggungjawabkan
menyelia dan mendisiplinkan murid-murid yang berkenaan.
1.1.3 Guru sendiri perlu menunjukkan teladan yang baik supaya dapat menjadi contoh yang
positif kepada murid-murid sekolah.
1.2 Proses Pengajaran dan Pembelajaran
1.2.1 Guru-guru dikehendaki masuk kelas pada masa yang tepat.
1.2.2 Guru-guru diwajib mengemaskinikan buku rancangan pelajaran pada setiap masa.
Rancangan tahunan hendaklah disediakan pada awal tahun persekolahan.
1.2.3 Semua guru perlu memastikan bahawa segala rancangan dan persediaan mengajar adalah
berdasarkan sukatan pelajaran untuk mata pelajaran yang berkaitan.
1.2.4 Guru wajib menyediakan segala pengajaran sebelum menghadapi murid kelas.
1.2.5 Semua latihan, terutamanya kerja rumah dan karangan murid-murid mesti disemak dengan
teliti. Perubahan-perubahan dan pembetulan mesti dibuat dan disemak semula.
1.2.6 Semua guru digalakkan untuk menggunakan BBM dan mengambil inisiatif diri untuk
mencari kaedah pengajaran yang lebih efektif.
1.3 Ketidakhadiran Guru

1.3.1

Guru-guru yang terpaksa keluar semasa waktu sekolah dikehendaki meminta kebenaran
untuk berbuat demikian daripada pihak Pengetua/Penolong Kanan.

1.3.2

Guru yang tidak hadir kerana sakit teruk atau menghadapi hal-hal peribadi yang penting
hendaklah memberitahu pihak sekolah dengan serta-merta. Sijil sakit daripada pegawai
perubatan atau hospital hendaklah diserahkan dengan secepat mungkin.

1.3.3 Waktu guru bertugas tidak semestinya berpandu pada waktu sekolah sahaja. Semua guru
boleh disuruh menjalankan tugas untuk tempoh masa tidak melebihi setengah daripada
jumlah cuti sekolah.
1.3.4 Semua guru juga mungkin diminta menjalankan tugas tambahan oleh pihak sekolah dari
masa ke masa.

Guru Bertugas Harian


1. Guru bertugas dikehendaki datang sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula dan
pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas sekolah berakhir.Guru sesi pagi datang pada pukul 6.40
pagi dan guru sesi petang pada 12.30 tengahhari.
2. Membantu Pengetua membuat pengawasan menyeluruh terhadap murid-murid sebelum loceng
pertama dibunyikan dan pada waktu rehat di sekitar kawasan sekolah selain mengambil tindakan
yang segera dan menasabah apabila perlu. Ketika waktu pulang, guru mestilah mengawasi keadaan
lalu lintas supaya tidak berlaku kesesakan lalu lintas.
3. Mengawasi kebersihan bilik darjah, tandas, kantin, dan kawasan sekolah.
4. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah dan melaporkannya.
5. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu melaporkannya
terus kepada Pengetua dan Penolong Kanan HEM supaya tindakan segera dapat diambil.
6. Menguruskan murid-murid yang sakit dengan menelefon ibu bapa mereka untuk membawa mereka
pulang
7. Menguruskan rawatan murid-murid yang sakit atau menghantar mereka ke hospital/rumahnya.
8. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama murid-murid berkenaan.
9. Memastikan ketepatan waktu kedatangan murid-murid, masa rehat, dan masa pertukaran guru agar
terkawal.
10. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan atau penemuan barang-barang.
11. Menentukan keselamatan murid-murid di sekitar kawasan sekolah dan mengawal harta benda
sekolah.
12. Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah, seperti sukan, persatuan-persatuan, pasukan berpakaian
seragam, dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.
13. Membuat catatan tentang perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan
di dalam Buku Laporan Bertugas seperti kedatangan murid-murid, guru dan kakitangan, murid-murid
yang ponteng, tidak hadir atau sakit, ucapan/pengumuman penting dalam perhimpunan, dan lawatan
pelawat.
14. Mengelolakan perhimpunan sekolah dan menentukan semua guru dan murid-murid menghadiri
perhimpunan.
15. Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman dalam perhimpunan sekolah.
16. Memeriksa buku catatan ketua pengawas.

Juru Audit Dalaman/Pembantu Juru Audit Dalaman


1. Membaca dan memahami pekeliling/surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan
perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa.
2. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.

3. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan. (pesanan


tempatan, invois, bil, baucer dan cek).
4. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam BUKU TUNAI kerajaan/SUWA/Panjar
wang runcit.
5. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.

Guru Data
1. Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh
Guru Besar/Pengetua (PGB).
2. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh
Bahagian-Bahagian di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan
sekolah dan lain-lain agensi kerajaan.
2.1 Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi seperti EMIS iaitu
melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan
dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang
ditetapkan yang berkaitan dengan:
2.1.1 Guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar
2.1.2 Murid seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain
2.1.3 Staf bukan guru
2.1.4 Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah
2.1.5 Pendaftaran PTK
2.1.6 Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa
2.2 Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat pendidikan seperti
HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), KWAMP,
peperiksaan, asrama, kokurikulum, Buku Teks dll.
2.3 Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian komputer; namun bagi sekolah Bestari
tanggungjawab teknikal dibuat oleh Penyelaras IT.
2.4 Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat peringkat sekolah bagi
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2011-2015.
2.5 Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat
sekolah.
2.6 Menjadi Setiausaha Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Sekolah (JMPS).
2.7 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke
semasa.

Senarai Tugas Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah


Guru Perpustakaan & Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.


Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersamasama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah.
Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum
sekolah.
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.
Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber
Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.
Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan
dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

8.
9.

Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.


Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan
sumber.
10.
Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan
Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
11.
Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
12.
Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah.
13.
Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.
14.
Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.
15.
Mempromosi dan menjadi ahli persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri.
16.
Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber
Sekolah.
17.
Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, mengurusan, program dan
aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
18.
Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan
Pusat sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap
tahun.
19.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.
Guru Perpustakaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Menguruskan perlantikan pengawas PSS.


Menyediakan peraturan penggunaan Perpustakaan.
Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.
Melatih pengawas PSS yang baru dilatih supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di
perpustakaan.
Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.
Menguruskan pembelian buku.
Merekodkan buku perolehan di dalam buku stok.
Mengelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.
Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.
Merawat buku.
Menguruskan hapuskira buku.
Membuat laporan tahunan untuk direkod.
Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihat
pentadbir.

Guru Media/APD
1. Memastikan alat-alat BBM/APD/Komputer yang berkuasa elektrik dan bahan software/hardware
sentiasa dalam keadaan baik.
2. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Penyelaras PSS.
3. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak
selepas digunakan.
4. Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/Komputer.
5. Menguruskan penggunaan BBM/APD/Komputer secara berterusan.
6. Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual sekolah.
7. Memastikan bahawa keselamatan BBM/APD/Komputer terjamin.
8. Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga dan alat-alat BBM/APD/Kmputer.
9. Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD/Komputer dalam pengajaran dan direkodkan dengan
kemas.
10. Memastikan bahawa bilik BBM/APD/Komputer sentiasa kemas, selamat dan ceria.
11. Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD/Komputer.

12. Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihat
pentadbir.
Guru Bilik Sumber
1. Mencatatkan semua bekalan alat perkakasan (hardware) dan bahan-bahan perisian (software) yand
diterima ke dalam buku stok alat Bantu mengajar.
2. Mengelas dan mengkatalog semua alat perisian yand diterima.
3. Menyediakan dan mengedarkan katalog alat Bantu mengajar dari semasa ke semasa untuk
pengetahuan guru-guru dan para pelajar yang memerlukan.
4. Mengadakan sesi perkembangan staf dalam pembinaan media kos rendah dan praktikal serta
menggalakkan penggunaan media pengajaran-pembelajaran yang bersesuaian oleh guru-guru dan
para pelajar.
5. Menasihat dan membimbing guru serta pelajar tentang kaedah memilih jenis-jenis media yang
bersesuaian, praktikal dan berkesan untuk pengajaran-pembelajaran.
6. Mewujudkan budaya pinjaman dan penggunaan alat dan bahan Bantu mengajar yang sistematik dan
berkesan kursusnya bagi keperluan pengajaran para guru.
7. Mengadakan promosi bagi menggalakkan penggunaan ABM dari semasa ke semasa untuk
makluman guru dan pelajar.
8. Melaporkan sebarang kerosakan alat-alat perkakasan atau perisian kepada Penyelaras PSS supaya
tindakan segera boleh dilakukan untuk penggantian atau pembaikan. (Jika penyelaras PSS tiada
pada keadaan genting, tindakan segera boleh dilakukan, tetapi perlu dilaporkan kepada penyelaras
PSS).
9. Menentukan bahawa semua peralatan Bantu mengajar agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh
digunakan.
10. Menyediakan buku-buku rekod yang diperlukan bagi kemudahan penyemakan oleh pihak atasan
atau pegawai-pegawai pendidikan.
11. Menentukan supaya Buku Rekod Penggunaan disediakan bagi kemudahan para pengguna membuat
catatan penggunaan atau membuat tempahan.
12. Menyediakan senarai semak yang bersesuaian untuk memastikan semua tugas yang berkaitan telah
dirancang dan dilaksanakan,
13. Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihak
atasan.
Guru Khidmat Komputer
1. Menentukan dasar pentadbiran, pembelian dan pengurusan komputer termasuk keperluan-keperluan
semasanya.
2. Mempunyai catatan (buku stok) semua perbekalan alatan atau perkakasan serta perisian seperti
komputer, kertas, disket, reben, dakwat dan lain-lain.
3. Bertanggungjawab untuk melatih dan membudayakan penggunaan komputer melalui program literasi
komputer yang bersesuaian.
4. Menggalakkan penggunaan komputer untuk tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran.
5. Melaporkan sebarang kerosakan supaya dapat dilakukan tindakan baikpulih atau penggantian
dengan kadar yang segera.
6. Menyediakan risalah PSS yang terkini untuk makluman guru-guru dan murid-murid.
7. Mempromosikan PSS dengan tayangan power point atau perisian yang bersesuaian.
8. Menyediakan senarai semak yang bersesuaian untuk memastikan semua tugas yang berkaitan telah
dirancang dan dilaksanakan.
9. Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihat
pentadbir.
Pengawas Pusat Sumber Sekolah
1. Membersihkan Bilik PSS pada setiap pagi.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mengisi nama kad ahli/kad pinjaman untuk murid-murid Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6.
Memproses buku dengan menulis Slip Kerja Buku.
Memasukkan data buku ke dalam Sistem Rangkaian Komputer.
Mengklasifikasikan buku-buku fiksyen kepada tahap kategori yang ditetapkan.
Memasukkan data pinjaman/pemulangan buku ke dalam Sistem Rangkaian Komputer .
Menyusun buku-buku/alatan PSS dengan teratur dan rapi.
Mengisi borang butiran jumlah buku yang dibaca oleh murid ke dalam laporan Program NILAM.
Memulihkan buku-buku yang rosak.
Memberi tunjuk ajar teknik-teknik mencari bahan bacaan yang sesuai kepada murid pada waktu
rehat.
11. Membantu guru tingkatan untuk memastikan murid-murid mematuhi peraturan semasa berada di
dalam perpustakaan.

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Program NILAM


1. Penyelaras Program NILAM
1.1. Memberi taklimat tentang pelaksanaan Program NILAM pada setiap awal
Menyediakan jadual waktu penggunaan perpustakaan untuk setiap kelas.
1.2. Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan.
1.3. Merancang anggaran perbelanjaan Program NILAM.
1.4. Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat sekolah.
1.5. Membuat pengagihan tugasan guru-guru kelas.
1.6. Memastikan program berjalan dengan lancar.
1.7. Menjadi urus setia untuk pemberian anugerah NILAM di peringkat sekolah.
1.8. Mengenal pasti dan membimbing calon untuk anugerah NILAM peringkat negeri.
1.9. Mendapatkan pengesahan laporan dan data NILAM daripada Pengetua.
1.10.Menghantar laporan dan data NILAM ke PKG.
1.11.Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.

tahun.

2. Setiausaha / Penolong Setiausaha Guru NILAM


2.1. Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat menyurat.
2.2. Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang berkaitan.
2.3. Membantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti NILAM.
2.4. Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAM.
2.5. Mengumpulkan maklumat (kertas kerja, laporan, bahan, data) dan menyerahkan kepada
penyelaras program.
2.6. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada
Penyelaras Program dan salinan kepada Pengerusi.
2.7. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.
3. Guru Data NILAM
3.1. Mengumpul data rekod membaca dan Rakan Pembaca murid daripada Guru Tingkatan setiap
bulan.
3.2. Memasukkan data ke pangkalan data.
3.3. Menganalisis data rekod membaca murid dan rekod aktiviti Rakan Pembaca.
3.4. Menyerahkan analisis data rekod membaca murid dan analisis aktiviti Rakan Pembaca kepada
Guru NILAM.
3.5. Mengemas kini data NILAM.
3.6. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.

4. Ketua Bidang / Ketua Panitia


4.1. Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan untuk murid.
4.2. Merancang dan menyelaras aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah
pembacaan berkualiti.
4.3. Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM bersama-sama Penyelaras
Program.
4.4. Memantau pelaksanaan Program NILAM.
4.5. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.
5. Guru Kelas / Guru Tingkatan
5.1. Mewujudkan sudut bacaan kelas di kelas masing-masing.
5.2. Menyampaikan rekod bacaan ke PSS.
5.3. Mendapatkan rekod bacaan dari PSS.
5.4. Mengedarkan buku bacaan.
5.5. Membuat pinjaman buku dari PSS.
5.6. Menyemak dan merekod data bacaan.
5.7. Menyimpan dan mengemaskini rekod bacaan murid.
5.8. Memastikan projek berjalan mengikut perancangan.
5.9. Mengesah dan menandatangani rekod bacaan murid (jika ditentukan oleh sekolah).
6. Guru Perpustakaan
6.1. Membuat penggredan buku.
6.2. Menyediakan bahan bacaan yang mencukupi bagi menjalankan Program NILAM.
6.3. Memastikan pemilihan dan perlantikan pengawas perpustakaan dilaksanakan oleh setiap guru
kelas.
6.4. Memastikan pengisian nama kad ahli dijalankan oleh pengawas perpustakaan.
6.5. Menyediakan atau mengelaskan buku-buku fiksyen dan bukan fiksyen kepada murid-murid
mengikut kategori yang sesuai.
6.6. Memberi latihan intensif kepada pengawas perpustakaan untuk mendedahkan pengetahuan
tentang cara memasukkan data pinjaman dan pemulangan buku ke dalam Sistem Rangkaian
Komputer.
6.7. Memproses buku-buku baru supaya dapat dipinjam oleh murid-murid.
6.8. Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok (Projek Pukal).
6.9. Membuat pengagihan tugas pengawas perpustakaan.
6.10. Membuat penilaian rekod peminjaman dan pemulangan individu serta laporan bacaan individu.
6.11.Mengadakan pameran buku-buku terbaru untuk murid-murid.
6.12. Membantu setiausaha menganjurkan aktiviti untuk menyokong Program NILAM.
6.13. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.
7. Guru Mata Pelajaran
7.1. Membantu dalam pemilihan bahan bacaan.
7.2. Menggalak dan membimbing murid membaca buku-buku fiksyen.
7.3. Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah pembacaan
aktif.
7.4. Memastikan dan menggalakkan murid-murid membuat laporan bacaan individu mata pelajaran
berkenaan.
7.5. Menyemak Buku Laporan Program NILAM dan memberi komen jika ada.
7.6. Mengesah dan menandatangani rekod bacaan murid (Sekiranya ditentukan oleh pihak sekolah).
Setiausaha Kokurikulum
1. Bidang Tugas

1.1 Menyelaras rancangan/jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan MSSD, MSSN, dan
MSSM sepanjang tahun dengan pihak pengurusan sekolah.
1.2 Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan.
1.3 Mencadangkan perlantikan Ketua Guru Rumah dan Guru-guru Rumah.
1.4 Menyelaraskan kegiatan, latihan, dan pertandingan dan antara rumah dan sekolah supaya
sesuai dengan hari, masa, tempat, gelangggang, dan padang.
1.5 Menyediakan kertas kerja lengkap untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah.
1.6 Menyediakan keperluan peralatan sukan untuk tahun berkenaan.
1.7 Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan sukan yang dianjurkan oleh
badan-badan sukan yang lain.
1.8 Memastikan alat sukan dalam keadaan baik.
1.9 Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guru berkenaan.
1.10 Menyimpan dan mengemaskinikan stok peralatan dan kelengkapan sukan.
1.11 Mengaturkan pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu.
1.12 Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan dibaiki
oleh sekolah mengikut keutamaannya.
1.13 Mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah.
1.14 Menilai semula rancangan sukan sekolah serta mencadangkan langkah-langkah untuk
meninggikan prestasi sukan sekolah.
1.15 Merekodkan penglibatan dan pencapaian murid-murid dalam kegiatan sukan.
2. Proses Kerja
2.1 Menyelaras Rancangan/Jadual Sukan Sekolah Bersesuaian Dengan Rancangan MSSD, MSSN,
dan MSSM
2.1.1 Mendapatkan rancangan/jadual MSSD, MSSN, dan MSSM bagi tahun semasa.
2.1.2 Merancang dan merangka rancangan/jadual aktiviti sukan sepanjang tahun.
2.1.3 Berbincang tentang cadangan jadual aktiviti sukan bersama PKKK.
2.1.4 Pengesahan berkenaan cadangan rancangan/jadual aktiviti sukan oleh Pengetua.
2.1.5 Mesyuarat kokurikulum bersama penyelaras sukan dan permainan.
2.1.5.1 Takwim sukan dan permainan
2.1.5.2 Pelaksanaan aktiviti sukan dan permainan
2.1.5.3 Tanggungjawab penyelaras sukan dan permainan
2.1.6 Laporan aktiviti sukan dan permainan oleh penyelaras kepada setiausaha sukan.
2.1.7 Penilaian aktiviti bagi semua sukan dan permainan.
2.2 Agihan Murid-murid Mengikut Rumah Sukan
2.2.1 Merujuk rekod/data maklumat bilangan murid-murid bagi setiap rumah sukan mengikut
jantina tahun sebelumnya.
2.2.2 Mendapatkan maklumat terkini jumlah kemasukan murid-murid baru bagi tahun semasa.
2.2.3 Membuat agihan murid-murid mengikut rumah sukan berdasarkan jantina.
2.2.4 Mendapatkan keluluasan daripada PKKK.
2.2.5 Menyerahkan senarai keahlian baru rumah sukan kepada Ketua Rumah Sukan.
2.2.6 Mempamerkan senarai agihan rumah sukan di papan notis untuk makluman murid.
2.2.7 Merekod dan menyimpan data-data keahlian rumah sukan.
2.3 Mencadangkan Pelantikan Ketua Guru Rumah Sukan dan Guru-guru Rumah Sukan
2.3.1 Mencadangkan calon untuk ketua guru rumah sukan dan guru-guru rumah sukan dalam
bentuk bertulis.
2.3.2 Mendapatkan persetujuan dan nasihat daripada PKKK.
2.3.3 Pengesahan agihan tugas berkenaan oleh Pengetua.
2.3.4 Mengeluarkan surat lantikan.
2.3.5 Memaklumkan penasihat rumah sukan tentang bidang tugas yang dipertanggungjawabkan.
2.3.6 Merancang jadual latihan rumah sukan
2.3.6.1 Penggunaan padang
2.3.6.2 Penggunaan alatan sukan
2.3.7 Memastikan pelaksanaan jadual latihan dan penggunaan alatan sukan teratur.
2.3.8 Melaporkan pelaksanaan rancangan rumah sukan kepada PKKK dari semasa ke semasa.
2.4 Menyelaras Kegiatan/Latihan dan Pertandingan Antara Rumah-rumah Sukan dan Sekolahsekolah

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.4.1 Merujuk takwim sukan dan permainan yang telah dirancang dan disusun.
2.4.2 Menyelaras tarikh, masa, dan tempat aktiviti yang dilaksanakan sekiranya terdapat
pertindihan aktiviti lain.
2.4.3 Memantau persediaan dan persiapan aktiviti yang akan dilaksanakan.
2.4.4 Memastikan aktiviti yang dirancang dilaksanakan mengikut masa perancangan.
2.4.5 Laporan pelaksanaan aktiviti.
Menyediakan Kertas Kerja Untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah
2.5.1 Merujuk takwim kokurikulum berkaitan tarikh pelaksanaan sukan tahunan sekolah semasa.
2.5.2 Membuat kertas cadangan KOT.
2.5.3 Pengesahan kertas kerja atau kertas cadangan oleh PKKK.
2.5.4 Perbincangan bagi pembentukan JK Persiapan Kejohanan dan JK Teknikal Kejohanan
tersebut.
2.5.5 Memaklumkan kepada Pengetua berkaitan bentuk kejohanan olahraga tahunan semasa.
2.5.6 Memastikan persiapan padang pada masa yang ditetapkan dan keperluan peralatan
mencukupi.
2.5.7 Memastikan kelancaran kejohanan olahraga tahunan sekolah.
2.5.8 Membuat laporan dan penilaian kejohanan olahraga.
Menyediakan Keperluan Peralatan Sukan Untuk Tahun Berkenaan
2.6.1 Menyemak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya.
2.6.2 Menyenaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan guru penyelaras
sukan dan permainan.
2.6.3 Membuat anggaran harga bagi peralatan yang diperlukan.
2.6.4 Menyerahkan senarai anggaran keperluan peralatan untuk tujuan penyemakan dan
pengesahan.
2.6.5 Perbincangan berkaitan jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan bagi setiap sukan
permainan.
2.6.6 Merekod dan menyimpan peralatan sukan yang diterima dengan sistematik,
Menyelaras Penyertaan Sekolah Dalam Kegiatan Sukan Anjuran Badan-badan Sukan Yang Lain
2.7.1 Memantau persediaan dan persiapan pasukan sekolah dan menghadapi pertandingan.
2.7.2 Memastikan penghantaran borang penyertaan pasukan sekolah pada masa yang
ditetapkan.
2.7.3 Memastikan pengangkutan dan penginapan pasukan sekolah diurus oleh pengurus
pasukan. (Jika perlu)
2.7.4 Memastikan keperluan-keperluan lain seperti ubat-ubatan dan makanan tambahan
pasukan sekolah telah diuruskan oleh pengurus pasukan.
2.7.5 Memastikan pengurus pasukan membuat laporan pencapaian pasukan sekolah pada
setiap pertandingan yang disertai.
Memastikan Alatan dan Kelengkapan Sukan Dalam Keadaan Baik
2.8.1 Menyemak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya.
2.8.2 Merekod peminjaman dan pemulangan alatan sukan yang digunakan.
2.8.3 Merekod kerosakan alatan sukan yang digunakan.
2.8.4 Menyusun alatan-alatan sukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan.
2.8.5 Memastikan tempat-tempat simpanan alatan sukan dalam keadaan baik dan teratur.
2.8.6 Membuat laporan kerosakan dan kekurangan alatan sukan dalam tempoh 2 kali setahun.
Merekod Penglibatan Dan Pencapaian Murid-murid Dalam kegiatan Sukan
2.9.1 Menerima laporan daripada pengurus pasukan tentang penglibatan murid-murid.
2.9.2 Mengkaji pencapaian murid-murid dalam acara sukan yang disertai.
2.9.3 Mencadangkan penganugerahan kepada Jawatankuasa Gerko.
2.9.4 Mengesahkan cadangan.
2.9.5 Merekodkan semua maklumat yang berkaitan dalam fail sukan.

Guru Tingkatan Sebagai Ketua Guru Rumah


1. Memastikan bahawa adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan murid-murid).
2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.

3. Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan murid-murid yang meliputi olahraga dan
permainan.
4. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan.
5. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.
6. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi
masalah.
7. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
8. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang murid-murid kepada Setiausaha Sukan untuk
dicalonkan sebagai wakil sekolah.
Pembantu Guru Tingkatan Sebagai Guru Rumah
1. Bidang Tugas
1.1 Mematuhi arahan ketua rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
1.2 Bertanggungjawab dalam membentuk dan melatih pasukan rumah.
1.3 Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang ditetapkan.
1.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman, dan ubatan yang
mencukupi.
1.5 Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumah dan melaporkannya kepada ketua
guru rumah dan diserahkan kepada setiausaha sukan.
1.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun
untuk tindakan setiausaha sukan.
1.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua guru rumah untuk perhatian guru
permainan pasukan sekolah.
1.8 Mengambil kehadiran pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan.
1.9 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumah dan diserahkan kepada ketua guru
rumah pada penghujung Penggal II.
2. Proses Kerja
2.1 Mematuhi arahan ketua guru rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
2.1.1 Mengadakan mesyuarat antara guru untuk pengagihan tugas.
2.1.2 Menyenaraikan tugas-tugas guru dengan terperinci.
2.1.3 Mengisi semua maklumat murid-murid ke dalam borang.
2.2 Bertanggungjawab dalam membentuk dan melatih pasukan rumah.
2.2.1 Mengadakan latihan dan mengenal bakat-bakat murid-murid dalam sesuatu aktiviti.
2.2.2 Membentuk pasukan dan melatih mengikut jadual yang tertentu.
2.3 Mengawas perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang ditetapkan.
2.3.1 Menerangkan kepada murid-murid tentang langkah-langkah keselamatan sebelum
pertandingan.
2.3.2 Membentuk jawatankuasa untuk menguruskan pertandingan.
2.3.3 Membuat jadual pertandingan dan semua persediaan dan peralatan yang diperlukan.
2.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman, dan ubatan yang
mencukupi.
2.4.1 Menyimpan dan mengemaskinikan buku inventori.
2.4.2 Menyemak peralatan di dalam stor PJ dan stor sukan dari semasa ke semasa.
2.4.3 Membuat laporan tentang alat-alat yang perlu dibeli.
2.5 Merekodkan keputusan-keputusan antara rumah dan melaporkannya kepada ketua guru rumah
dan diserahkan kepada setiausaha sukan. Menyimpan rekod keputusan di dalam fail keputusan
rumah.
2.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun
untuk tindakan setiausaha sukan.
2.6.1 Menyenaraikan peralatan yang perlu dibeli pada penghujung tahun untuk tindakan
setiausaha sukan.
2.6.2 Mengemaskinikan rekod peralatan yang ada.
2.6.3 Menyediakan buku rekod keluar masuk peralatan itu.
2.6.4 Melantik pengawas peralatan.

2.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua rumah untuk perhatian guru
permainan pasukan sekolah.
2.7.1 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi untuk dipilih mewakili sekolah.
2.7.2 Mengemaskinikan rekod tentang kemajuan pemain-pemain.
2.8 Mengambil kehadiran pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan.
2.8.1 Mengambil kehadiran pemain-pemain pada masa kegiatan.
2.8.2 Mengambil tindakan untuk menegur pemain-pemain yang selalu ponteng kegiatan itu.
2.8.3 Memberitahu pemain-pemain bahawa penilaian aktiviti kokurikulum seseorang murid dalam
setiap jenis aktiviti yang disertainya.
2.9 Menyimpan rekod penglibatan murid-murid dalam aktiviti rumah dan diserahkan kepada ketua
guru rumah pada penghujung Penggal II.
2.9.1 Menerangkan kepada murid-murid tentang penglibatan murid-murid dalam aktiviti rumah
supaya murid-murid tahu tentang markah penglibatan itu.
2.9.2 Borang rekod penglibatan murid-murid disediakan oleh setiausaha sukan supaya seragam
sebelum diedarkan kepada guru rumah.
2.9.3 Guru rumah dikehendaki menyerahkan borang rekod penglibatan murid-murid yang telah
lengkap diisi kepada PKKK untuk simpanan sekolah.
Penyelaras Unit Badan Beruniform
1. Bidang Tugas
1.1 Meneliti dan memastikan aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan dengan
sempurna.
1.2 Mengumpul laporan setiap unit dan diserahkan kepada Pengetua dan PKKK untuk rekod
sekolah.
1.3 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian gerakerja kokurikulum kepada
guru-guru penasihat unit gerakerja kokurikulum untuk diisikan dan disahkan. Borang-borang
yang lengkap diisi hendaklah dipungut dan diserahkan kepada Setiausaha Pengurusan
Maklumat Murid.
1.4 Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit dan jika perlu mengubahsuaikan kegiatan serta
mengadakan mesyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan.
1.5 Membantu PKKK merancang dan menyusun semua gerakerja kokurikulum di sekolah.
1.6 Membantu PKKK menyelaras, menyelia dan menilai pelaksanaan semua program gerak kerja
kokurikulum sekolah.
1.7 Menentukan bahawa semua gerakerja kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan
sepanjang tahun.
1.8 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal gerak kerja kokurikulum.
1.9 Membantu PKKK mendapatkan laporan tentang kegiatan-kegiatan setiap bidang kokurikulum
untuk diserahkan kepada PKKK.
1.10 Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah secara bergilirgilir.
1.11 Membantu PKKK menguruskan penilaian gerak kerja kokurikulum.
1.12 Membantu PKKK merancang kursus pendek kepada AJK Tertinggi Unit Badan Beruniform
tentang cara-cara menggerakkan atau memajukan unit.
1. Proses Kerja
2.1 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan
dengan sempurna
2.1.1 Menerima takwim gerak kerja kokurikulum sepanjang tahun.
2.1.2 Menentukan jadual pemantauan untuk setiap unit gerko.
2.1.3 Menjalankan pemantauan dan pemeriksaan aktiviti setiap unit gerko.
2.1.4 Membuat laporan tentang perlaksanaan aktiviti setiap unit.
2.1.5 Mengemukakan cadangan untuk memajukan unit-unit gerko.
2.2 Mengumpul laporan kegiatan daripada setiap unit untuk rekod sekolah
2.2.1
Menetapkan aspek-aspek yang perlu ada dalam semua laporan gerko.
2.2.2
Mengedarkan borang laporan yang standard kepada semua guru penasihat.
2.2.3
Menetapkan tarikh-tarikh untuk menghantar laporan kegiatan.

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.7

2.8

Mengumpulkan laporan daripada semua guru penasihat.


Menilai laporan dan membuat komen tentang laporan tersebut.
Menyerahkan laporan secara kelompok kepada PKKK.
Menyelia dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian gerak kerja kokurikulum
Mencadangkan aspek dan kritieria penilaian bersama Ahli Jawatankuasa Gerko.
Menetapkan aspek dan kriteria penilaian berdasarkan dasar sekolah masing-masing.
Menyediakan borang penilaian.
Mengedarkan borang penilaian kepada semua guru penasihat.
Menetapkan tarikh untuk menghantar borang penilaian.
Mengumpul borang penilaian daripada semua guru penasihat.
Borang yang telah dikumpul diteliti untuk tindakan selanjutnya.
Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit
2.4.1 Memastikan semua borang penilaian dan buku/fail gerko daripada setiap unit telah
dilengkap isi.
2.4.2 Menetapkan tarikh untuk mengadakan mesyuarat penyelarasan.
2.4.3 Mengadakan mesyuarat penyelarasan penilaian bersama semua ahli jawatankuasa
gerko.
2.4.4 Menilai keaktifan setiap unit dan keberkesanan guru-guru penasihat dalam
membimbing unit tersebut.
2.4.5 Mencadangkan penganugerahan kepada unit yang cemerlang.
Membantu merancang dan menyusun gerak kerja kokurikulum
Menghadiri mesyuarat penyelaras.
Menentukan jenis sukan, permainan, kelab, persatuan, dan unit beruniform.
Mencadangkan guru-guru penasihat.
Menentukan jadual pelaksanaan gerko sepanjang tahun.
Menentukan dasar penyertaan murid-murid dalam setiap gerko.
Memaparkan jadual pelaksanaan gerko pada papan notis.
Menyelia dan menilai keberkesanan pelaksanaan semua program gerak kerja kokurikulum
Memberikan taklimat kepada semua guru pnasihat di bawah bidang masing-masing tentang tugas guru
penasihat gerko.
Memberi taklimat kepada murid-murid tentang aktiviti kokurikulum.
Memastikan guru penasihat mematuhi peraturan gerak kerja kokurikulum.
Menerima maklum balas daripada guru penasihat tentang aktiivti dan program gerko dari
semasa ke semasa.
Membuat pemeriksaan terhadap fail, surat-surat untuk setiap unit gerko.
Memastikan semua maklumat untuk tujuan penilaian adalah kemas kini dan lengkap.
Membuat laporan tentang keberkesanan dan keaktifan gerko.
Mengambil tindakan susulan berdasarkan penilaian dan memaklumkan kepada PKKK tentang
tindakan yang akan diambil.
Memantau tindakan susulan jika perlu.
Membantu menyelesaikan masalah berbangkit tentang gerak kerja kokurikulum
2.7.1 Mengenal pasti jenis dan punca masalah.
2.7.2 Mendapatkan penjelasan dan maklum balas tentang masalah berbangkit daripada guru
penasihat.
2.7.3 Mengemukakan masalah kepada jawatankuasa gerko.
2.7.4 Mengemukakan strategi untuk menyelesaikan masalah.
2.7.5 Memantau keberkesanan strategi.
2.7.6 Memastikan masalah telah diselesaikan.
Berhubung dengan pihak/agensi luar dalam hal-hal gerak kerja kokurikulum
2.8.1 Mengenal pasti agensi luar yang mempunyai hubungan dengan gerak kerja kokurikulum.
2.8.2 Mengenal pasti jenis bantuan yang boleh diberikan kepada kelab, persatuan dan unit
beruniform yang sejajar dengan dasar pendidikan dan peraturan sekolah.
2.8.3 Agensi luar mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah.
2.8.4 Memastikan agensi luar mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah.
2.8.5 Memantau penglibatan agensi luar dalam aktiviti gerko.

2.8.6 Memastikan guru-guru penasihat menyampaikan penghargaan kepada agensi luar yang
telah menghulurkan sumbangan kepada pihak sekolah.
2.9 Menyediakan minit mesyuarat jawatankuasa gerak kerja kokurikulum sekolah secara bergilirgilir
2.9.1 Memilih calon untuk jawatan Setiausaha semasa mesyuarat Jawatankuasa Gerak Kerja
Kokurikulum.
2.9.2 Mengeluarkan surat lantikan.
2.9.3 Memaklumkan setiausaha tentang bidang tugas.
2.9.4 Mencatatkan minit mesyuarat.
2.9.5 Minit mesyuarat dihantar kepada PKKK untuk disemak.
2.9.6 Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua ahli.
2.10
Membantu menguruskan penilaian gerak kerja kokurikulum murid-murid
2.10.1 Memastikan guru penasihat telah membuat penilaian untuk setiap ahli berdasarkan
kritieria yang telah ditetapkan.
2.10.2 Menerima cadangan senarai nama murid-murid yang layak untuk pensijilan guru
penasihat.
2.10.3 Mengesahkan senarai nama murid-murid daripada guru penasihat.
2.10.4 Mencetak sijil untuk murid-murid yang layak.
2.11
Membantu merancang kursus pendek kepada AJK Tertinggi
2.11.1 Menganalisis jenis kursus yang diperlukan untuk AJK Tertinggi.
2.11.2 Menetapkan tarikh, tempat, dan masa kursus.
2.11.3 Membentuk jawatankuasa kerja untuk mengelolakan kursus.
2.11.4 Mendapatkan penceramah yang bersesuaian dengan tema dan kehendak kursus.
2.11.5 Memantau perjalanan kursus.
2.11.6 Membuat laporan tentang keberkesanan kursus.
Penyelaras Kelab/Persatuan
1. Bidang Tugas
1.1 Meneliti dan memastikan aktiviti yang dirancangkan oleh setiap kelab/persatuan dilaksanakan
dengan sempurna.
1.2 Mengumpul laporan setiap kelab/persatuan dan diserahkan kepada Pengetua dan PKKK untuk
rekod sekolah.
1.3 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian gerakerja kokurikulum kepada
guru-guru penasihat kelab/persatuan gerakerja kokurikulum untuk diisikan dan disahkan.
Borang-borang yang lengkap diisi hendaklah dipungut dan diserahkan kepada Setiausaha
Pengurusan Maklumat Murid.
1.4 Meneliti dan menilai kegiatan setiap kelab/persatuan dan jika perlu mengubahsuaikan kegiatan
serta mengadakan mesyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan.
1.5 Membantu PKKK merancang dan menyusun semua gerakerja kokurikulum di sekolah.
1.6 Membantu PKKK menyelaras, menyelia dan menilai pelaksanaan semua program gerak kerja
kokurikulum sekolah.
1.7 Menentukan bahawa semua gerakerja kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan
sepanjang tahun.
1.8 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal gerak kerja kokurikulum.
1.9 Membantu PKKK mendapatkan laporan tentang kegiatan-kegiatan setiap bidang kokurikulum
untuk diserahkan kepada PKKK.
1.10 Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah secara bergilirgilir.
1.11 Membantu PKKK menguruskan penilaian gerak kerja kokurikulum.
1.12 Membantu PKKK merancang kursus pendek kepada AJK Tertinggi Kelab/Persatuan tentang
cara-cara menggerakkan atau memajukan kelab/persatuan.
2. Proses Kerja
2.1 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap kelab/persatuan
dilaksanakan dengan sempurna
2.1.1 Menerima takwim gerak kerja kokurikulum sepanjang tahun.

2.5

2.1.2 Menentukan jadual pemantauan untuk setiap kelab/persatuan gerko.


2.1.3 Menjalankan pemantauan dan pemeriksaan aktiviti setiap kelab/persatuan gerko.
2.1.4 Membuat laporan tentang perlaksanaan aktiviti setiap kelab/persatuan.
2.1.5 Mengemukakan cadangan untuk memajukan kelab/persatuan gerko.
2.2 Mengumpul laporan kegiatan daripada setiap kelab/persatuan untuk rekod sekolah
2.2.1
Menetapkan aspek-aspek yang perlu ada dalam semua laporan gerko.
2.2.2
Mengedarkan borang laporan yang standard kepada semua guru penasihat.
2.2.3
Menetapkan tarikh-tarikh untuk menghantar laporan kegiatan.
2.2.4
Mengumpulkan laporan daripada semua guru penasihat.
2.2.5
Menilai laporan dan membuat komen tentang laporan tersebut.
2.2.6
Menyerahkan laporan secara kelompok kepada PKKK.
2.3
Menyelia dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian gerak kerja kokurikulum
2.3.1
Mencadangkan aspek dan kritieria penilaian bersama Ahli Jawatankuasa Gerko.
2.3.2
Menetapkan aspek dan kriteria penilaian berdasarkan dasar sekolah masing-masing.
2.3.3
Menyediakan borang penilaian.
2.3.4
Mengedarkan borang penilaian kepada semua guru penasihat.
2.3.5
Menetapkan tarikh untuk menghantar borang penilaian.
2.3.6
Mengumpul borang penilaian daripada semua guru penasihat.
2.3.7
Borang yang telah dikumpul diteliti untuk tindakan selanjutnya.
2.4
Meneliti dan menilai kegiatan setiap kelab/persatuan
2.4.6 Memastikan semua borang penilaian dan buku/fail gerko daripada setiap
kelab/persatuan telah dilengkap isi.
2.4.7 Menetapkan tarikh untuk mengadakan mesyuarat penyelarasan.
2.4.8 Mengadakan mesyuarat penyelarasan penilaian bersama semua ahli jawatankuasa
gerko.
2.4.9 Menilai keaktifan setiap kelab/persatuan dan keberkesanan guru-guru penasihat dalam
membimbing unit tersebut.
2.4.10 Mencadangkan penganugerahan kepada kelab/persatuan yang cemerlang.
Membantu merancang dan menyusun gerak kerja kokurikulum
2.5.1
Menghadiri mesyuarat penyelaras.
2.5.2
Menentukan jenis kelab/persatuan..
2.5.3
Mencadangkan guru-guru penasihat.
2.5.4
Menentukan jadual pelaksanaan gerko sepanjang tahun.
2.5.5
Menentukan dasar penyertaan murid-murid dalam setiap gerko.
2.5.6
Memaparkan jadual pelaksanaan gerko pada papan notis.
2.6
Menyelia dan menilai keberkesanan pelaksanaan semua program gerak kerja kokurikulum
2.6.1 Memberikan taklimat kepada semua guru pnasihat di bawah bidang masing-masing tentang tugas guru
penasihat gerko.
2.6.2
Memberi taklimat kepada murid-murid tentang aktiviti kokurikulum.
2.6.3
Memastikan guru penasihat mematuhi peraturan gerak kerja kokurikulum.
2.6.4
Menerima maklum balas daripada guru penasihat tentang aktiivti dan program gerko dari
semasa ke semasa.
2.6.5
Membuat pemeriksaan terhadap fail, surat-surat untuk setiap unit gerko.
2.6.6
Memastikan semua maklumat untuk tujuan penilaian adalah kemas kini dan lengkap.
2.6.7
Membuat laporan tentang keberkesanan dan keaktifan gerko.
2.6.8
Mengambil tindakan susulan berdasarkan penilaian dan memaklumkan kepada PKKK tentang
tindakan yang akan diambil.
2.6.9
Memantau tindakan susulan jika perlu.
2.7
Membantu menyelesaikan masalah berbangkit tentang gerak kerja kokurikulum
2.7.7 Mengenal pasti jenis dan punca masalah.
2.7.8 Mendapatkan penjelasan dan maklum balas tentang masalah berbangkit daripada guru
penasihat.
2.7.9 Mengemukakan masalah kepada jawatankuasa gerko.
2.7.10 Mengemukakan strategi untuk menyelesaikan masalah.
2.7.11 Memantau keberkesanan strategi.
2.7.12 Memastikan masalah telah diselesaikan.

2.8

Berhubung dengan pihak/agensi luar dalam hal-hal gerak kerja kokurikulum


2.8.1 Mengenal pasti agensi luar yang mempunyai hubungan dengan gerak kerja kokurikulum.
2.8.2 Mengenal pasti jenis bantuan yang boleh diberikan kepada kelab, persatuan dan unit
beruniform yang sejajar dengan dasar pendidikan dan peraturan sekolah.
2.8.3 Agensi luar mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah.
2.8.4 Memastikan agensi luar mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah.
2.8.5 Memantau penglibatan agensi luar dalam aktiviti gerko.
2.8.6 Memastikan guru-guru penasihat menyampaikan penghargaan kepada agensi luar yang
telah menghulurkan sumbangan kepada pihak sekolah.
2.9 Menyediakan minit mesyuarat jawatankuasa gerak kerja kokurikulum sekolah secara bergilirgilir
2.11.7 Memilih calon untuk jawatan Setiausaha semasa mesyuarat Jawatankuasa Gerak
Kerja Kokurikulum.
2.11.8 Mengeluarkan surat lantikan.
2.11.9 Memaklumkan setiausaha tentang bidang tugas.
2.11.10 Mencatatkan minit mesyuarat.
2.11.11 Minit mesyuarat dihantar kepada PKKK untuk disemak.
2.11.12 Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua ahli.
2.12
Membantu menguruskan penilaian gerak kerja kokurikulum murid-murid
2.12.1 Memastikan guru penasihat telah membuat penilaian untuk setiap ahli berdasarkan
kritieria yang telah ditetapkan.
2.12.2 Menerima cadangan senarai nama murid-murid yang layak untuk pensijilan guru
penasihat.
2.12.3 Mengesahkan senarai nama murid-murid daripada guru penasihat.
2.12.4 Mencetak sijil untuk murid-murid yang layak.
2.13
Membantu merancang kursus pendek kepada AJK Tertinggi
2.13.1 Menganalisis jenis kursus yang diperlukan untuk AJK Tertinggi.
2.13.2 Menetapkan tarikh, tempat, dan masa kursus.
2.13.3 Membentuk jawatankuasa kerja untuk mengelolakan kursus.
2.13.4 Mendapatkan penceramah yang bersesuaian dengan tema dan kehendak kursus.
2.13.5 Memantau perjalanan kursus.
2.13.6 Membuat laporan tentang keberkesanan kursus.

Guru Sukan / Permainan


1. Membentuk jawatankuasa.
2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran, dan minat murid dalam permainan.
3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
6. Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan/kelas/tingkatan/sekolah.
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar sekolah.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
11. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.
12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa berada dalam keadaan baik, selamat,
dan mencukupi untuk digunakan.
13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.
14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkannya.
15. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri, wakil
daerah/negeri dan negara).
16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kehidupan & Sukan, Majlis Sukan
Negeri, dan Persatuan Permainan dan Sukan.

17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.
Guru Penasihat Unit Badan Beruniform / Kelab / Persatuan
1. Bidang Tugas
1.1 Mengadakan mesyuarat agung kelab/persatuan untuk melantik AJK kelab/persatuan berkenaan.
1.2 Mengadakan peraturan atau perlembagaan kelab/persatuan.
1.3 Merancang kegiatan kelab/persatuan untuk satu tahun.
1.4 Menyerahkan perkara-perkara berikut kepada Jawatankuasa Gerak Kerja Kokurikulum seperti
Perlembagaan Persatuan, senarai AJK, sasaran dan rancangan kegiatan setahun, anggaran
Perbelanjaan, dan keperluan persatuan.
1.5 Memastikan setiap aktiviti itu dijalankan mengikut jadual dan berjalan lancar.
1.6 Hendaklah menghadiri setiap mesyuarat atau perjumpaan/kegiatan kelab/persatuan, sukan dan
permainan atau unit beruniform.
1.7 Mengawal dan mengemaskinikan papan kenyataan kelab/persatuan, sukan dan permainan atau
Unit Beruniform dan mengelakkannya daripada disalahgunakan.
1.8 Bertanggungjawab memberi bimbingan kepada murid-murid menyediakan laporan kegiatan
mengikut format tertentu selewat-lewatnya seminggu selepas setiap kegiatan dijalankan.
1.9 Mengiringi setiap rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya.
1.10 Bertanggungjawab mencatatkan penglibatan setiap pelajar di dalam kad murid.
1.11 Mengurus penyertaan ahli kelab/persatuan, sukan dan permainan atau unit beruniform dalam
kegiatan atau pertandingan di peringkat daerah/negeri.
1.12 Memajukan kelab/persatuan dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai.
1.13 Sekiranya ada pungutan selain daripada yuran kelab/persatuan, sukan dan permainan atau
unit beruniform, guru penasihat hendaklah menyerahkan wang kepada PKKK.
1.14 Semua kegiatan lawatan anjuran kelab/persatuan, sukan dan permainan atau unit beruniform
hendaklah mendapat kebenaran daripada pengetua.
1.15 Bertanggungjawab menyerahkan senarai nama murid-murid yang menyertai kegiatan di luar
kawasan sekolah kepada PKHEM, Ketua Warden, Penyelia Makanan, dan Kewangan.
1.16 Bertanggungjawab menempah van/bas sekolah jika pengangkutan diperlukan.
1.17 Memastikan setiap murid-murid yang mengikuti aktiviti di luar sekolah mempunyai surat
kebenaran yang ditandatangani oleh ibu atau bapa atau penjaga.
1.18 Memastikan borang pelepasan diisi dengan lengkap dan diedarkan satu salinan kepada
PKHEM, PKKK, dan Guru Tingkatan.
1.19 Berbincang dengan AJK bagi menyediakan peralatan yang diperlukan dan tatacara untuk
melaksanakan aktiviti.
1.20 Menyediakan laporan lengkap kepada PKKK pada akhir tahun.
2. Proses Kerja
2.1 Mengadakan Mesyuarat Agung
2.1.1 Mendapatkan tarikh daripada takwim induk sekolah.
2.1.2 Mengesahkan tarikh, masa, dan tempat untuk mengadakan mesyuarat agung.
2.1.3 Menentukan agenda mesyuarat seperti:
2.1.3.1
Ucapan guru penasihat
2.1.3.2
Pemilihan AJK
2.1.3.3
Taklimat tentang bidang tugas AJK
2.1.3.4
Penerangan tentang perlembagaan
2.1.3.5
Yuran keahlian
2.1.3.6
Penerangan tentang pengendalian aktiviti
2.1.4 Menyediakan minit mesyuarat.
2.1.5 Menyerahkan minit mesyuarat kepada PKKK dan Guru Penyelaras.
2.1.6 Menfailkan minit mesyuarat.
2.2 Merancang Aktiviti dan Program Sepanjang Tahun
2.2.1 Menetapkan mesyuarat AJK bersama dengan guru penasihat.
2.2.2 Merancang aktiviti dengan mengambil kira perkara berikut:
2.2.2.1
Jenis aktiviti
2.2.2.2
Masa aktiviti
2.2.2.3
Tempat aktiviti
2.2.2.4
Tenaga pakar

2.2.2.5
Keselamatan murid-murid
2.2.3 Mengemukakan rancangan kepada PKKK untuk mendapatkan kelulusan.
2.2.4 Melaksanakan aktiviti mengikut rancangan.
2.2.5 Menyediakan laporan aktiviti.
2.3 Melaksanakan Aktiviti Gerko
2.3.1 Menetapkan tarikh, masa, dan tempat untuk menjalankan aktiviti.
2.3.2 Memaklumkan kepada semua ahli.
2.3.3 Mengedarkan borang kebenaran dan pelepasan ibu bapa.
2.3.4 Memastikan semua ahli mendapat kebenaran daripada ibu bapa.
2.3.5 Menempah pengangkutan jika perlu.
2.3.6 Mengambil kehadiran ahli dan guru.
2.3.7 Taklimat ringkas sebelum aktiviti dimulakan.
2.3.8 Menjalankan aktiviti seperti yang telah dirancang.
2.3.9 Memantau perjalanan aktiviti.
2.3.10 Tindakan susulan selepas aktiviti seperti membersihkan kawasan dan mengemaskan
peralatan.
2.3.11 Menyediakan laporan aktiviti.
2.4 Merekod Aktiviti Gerko
2.4.1 Menerima buku atau fail gerko daripada PKKK.
2.4.2 Mengisi maklumat-maklumat di dalam buku / fail:
2.4.2.1Carta organisasi
2.4.2.2Senarai nama guru penasihat
2.4.2.3Senarai nama ahli
2.4.2.4Senarai nama AJK
2.4.2.5Yuran keahlian
2.4.2.6Anggaran perbelanjaan
2.4.2.7Rancangan Tahunan
2.4.3 Merekod setiap aktiviti tentang:
2.4.3.1
Kehadiran guru dan murid-murid
2.4.3.2
Laporan aktiviti mingguan
2.4.3.3
Laporan kewangan
2.4.4 Memberi penilaian (markah dan gred) kepada ahli pada pertengahan penggal kedua.
2.4.5 Menyerahkan buku atau fail gerko kepada Guru Penyelaras untuk disemak oleh PKKK.

2.1

Jurulatih Sekolah
1.
Bidang Tugas
1.1 Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagi pasukan.
1.2 Memajukan minat pelajar-pelajar dalam pasukan.
1.3 Membentuk, membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka.
1.4 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar dalam permainan.
1.5 Menentukan peralatan/gelanggang permainan sentiasa berada dalam keadaan sempurna dan
selamat untuk digunakan.
1.6 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk
meningkatkan prestasi pasukan.
1.7 Guru permainan sekolah menjadi Pengerusi Jawatankuasa Permainan Antara Rumah bagi tiaptiap jenis permainan.
2. Proses Kerja
Menentukan Kerja Yang Kemas dan Berkesan Bagi Pasukan
2.1.1 Merancang program latihan selaras dengan jadual yang telah ditetapkan.
2.1.2 Membentuk pasukan sekolah mengikut kumpulan umur yang tertentu dengan mengadakan
pemilihan dan latihan.
2.1.3 Mengurus aspek-aspek dokumentasi, surat kebenaran, pakaian, dan peralatan pasukan di
mana perlu.
2.1.4 Menyimpan rekod dan data pertandingan dan melaporkannya kepada PKKK.

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.1

2.1.5 Mengumpul semua jenis kegiatan dalam setahun seperti penglibatan, kejayaan, dan lainlain dengan lengkap dan disusun dengan teratur.
Memajukan Minat Murid-murid Dalam Pasukan
2.2.1 Membantu murid-murid dalam menerokai keilmuan menerusi penglibatan yang bercorak
penyertaan untuk semua.
2.2.2 Melibatkan penyertaan semua murid dalam semua perancangan yang dibuat.
2.2.3 Meningkatkan kemahiran dengan mengendalikan kursus yang berkaitan dengan bidangbidang yang disertai oleh murid-murid (peringkat sekolah mahu pun luar sekolah).
2.2.4 Menetapkan jadual atau masa bagi membolehkan sisi kursus kemahiran berjalan lancar.
2.2.5 Menyerahkan nama peserta yang terpilih kepada PKKK untuk tindakan selanjutnya.
Membentuk, Membuat Pilihan dan Melatih Pasukan Sekolah Mengikut Jadual Yang Dirangka
Menyediakan perancangan yang teliti sepanjang tahun.
Meningkatkan kemahiran dengan latihan yang sistematik.
Mengiringi/mengawasi setiap aktiviti yang diadakan di luar kawasan sekolah.
Menyediakan borang pelepasan/kebenaran daripada ibu bapa/penjaga.
2.7.1 Memastikan keselamatan murid-murid sentiasa dijaga sepanjang aktiviti/pertandingan
dijalankan.
Mendapat Khidmat Nasihat Daripada Mereka Yang Pakar Dalam Permainan
2.8.1 Berhubung dengan persatuan/pihak yang berkaitan sama ada di peringkat daerah,
bahagian mahupun negeri.
2.8.2 Menulis surat/berhubung dengan telefon kepada pihak yang berkenaan.
2.8.3 Berbincang dengan pihak yang berkenaan tentang kemahiran yang diperlukan oleh pihak
sekolah dalam bidang yang bakal disertai.
2.8.4 Menyediakan kertas kerja dan seterusnya diedarkan kepada pihak sekolah.
Pengurus Pasukan
1. Bidang Tugas
1.1 Bertanggungjawab dalam membentuk pasukan permainan sekolah.
1.2 Mengawasi perjalanan latihan dan pertandingan pasukan masing-masing.
1.3 Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk pertandingan antara rumah.
1.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman, kenderaan,
perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada adan mencukupi.
1.5 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar, memastikan pelajarpelajar itu dilindungi insurans serta berada di tempat permainan.
1.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan
sekolah dan pertandingan-pertandingan peringkat sekolah kepada Setiausaha Sukan.
1.7 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan bagi permainan itu dan
menyerahkan kepada Setiausaha Sukan pada akhir Penggal II.
1.8 Merancang bersama-sama dengan guru-guru permainan rumah tentang aktiv iti-aktiviti tahunan
pada awal penggal.
1.9 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk
meningkatkan prestasi pasukan.
1.10
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
1.11
Mencatatkan penglibatan setiap pelajar di dalam permainan berkenaan untuk dijadikan
asas di dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kokurikulum pelajar berkenaan. Laporan
ini setelah disahkan hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Kokurikulum
Sekolah melalui Setiausaha Sukan.
2. Proses Kerja
Mengurus Pasukan Permainan Sekolah
2.1.1 Memastikan tarikh, masa, tempat, dan syarat-syarat pertandingan.
2.1.2 Membuat pemilihan pasukan mengikut kriteria, bilangan pemain utama dan simpanan yang
telah ditetapkan.
2.1.3 Mendapatkan pengesahan penyertaan daripada Pengetua dan menguruskan penghantaran
borang penyertaan.
2.1.4 Merancang program latihan dan tetapkan jadual waktu latihan.

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Mendapat kebenaran pelepasan ibu bapa dengan mengisi borang yang telah disediakan.
Menyenaraikan keperluan-keperluan seperti pengangkutan, makanan, minuman, pakaian,
bola, ubat-ubatan, insurans/takaful, dan lain-lain.
Memastikan semua keperluan disediakan dan mencukupi seperti menempah bas melalui
Pejabat Am Sekolah, menempah m akanan dan minuman, menyediakan jersi, seluar, dan
lain-lain dan membeli insurans kemalangan.
Mengadakan sesi motivasi.
Menghadiri mesyuarat pertandingan.
Memastikan semua pemain tiba pada waktu yang ditetapkan.
Mendaftar pasukan/pemain untuk pertandingan.
Menyaksikan perlawanan yang berlangsung dan merekodkan keputusan.
Membuat aduan jika berlaku ketidakadilan.
Mencatatkan penglibatan murid-murid dalam permainan berkenaan dalam kad/buku
kokurikulum pelajar.
Mengadakan post-mortem.
Merancang tindakan susulan jika terdapat kekurangan.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA MAKLUMAT & PENGKOMPUTERAN SEKOLAH (JMPS)


- Wakil Jawatankuasa HEM
o Membantu dari segi maklumat asrama, biasiswa, anak yatim, kelas elektif, KWAMP, SPBT, enrolmen
dan lain-lain.
Pembantu Tadbir Perkhidmatan
o Membantu dari segi kewangan, rumah guru dan maklumat perkhidmatan guru.
Wakil Jawatankuasa Kokurikulum
o Membantu dari maklumat padang/gelanggang, guru dan aktiviti kokurikulum dan lain-lain.
Wakil Jawatankuasa Kurikulum
o Membantu dari segi mata pelajaran elektif, mata pelajaran biasa dan profil sekolah.
Wakiil Jawatankuasa Inventori
o Membantu dari segi maklumat kemudahan sekolah.
Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Tingkatan
1. Ketua tingkatan mesti mengetahui peraturan-peraturan sekolah dengan baik. Mereka adalah selaku
wakil kelas yang mengambil berat terhadap perkara-perkara yang berlaku di dalam kelas dan yang
berlaku di sekolah.
2. Mereka mesti berkelakuan baik dan menunjukkan contoh atau teladan yang baik pada setiap masa.
3. Mereka mesti mengawasi gerak-geri rakan sepelajarnya di dalam kelas dan hendaklah juga
memahami mereka dengan lebih mendalam lagi.
4. Mereka tidak boleh bersikap mementingkan diri sendiri dan bongkak, tetapi hendaklah peramah dan
bertimbang rasa kepada rakan-rakan sepelajar dan juga menghormati mereka.
5. Mereka hendaklah mempunyai hubungan yang rapat dengan guru tingkatan mereka, pihak pentadbir
sekolah, dan Pengetua dan mesti bekerjasama dengan ketua tingkatan dari kelas lain dan juga
pengawas-pengawas sekolah.
6. Apabila guru tiada di dalam kelas (5 minit selepas loceng berbunyi), mereka mestilah melapor kepada
Pengetua atau Penolong Kanan; dan kalau tiada guru di dalam kelas, kelas mesti senyap.
7. Ketua tingkatan mesti membantu guru tingkatan mereka memeriksa sama ada pelajar-pelajar di
dalam kelasnya memakai seragam sekolah yang lengkap dan kemas termasuk lencana sekolah (tag
nama), kasut, dan sebagainya.
8. Ketua tingkatan mesti memastikan bahawa rakan sepelajarnya berada di dalam kelas sebelum loceng
berbunyi supaya semua pelajar telah bersedia untuk menghadapi pelajaran apabila guru masuk
mengajar.

9. Mereka hendaklah membantu guru tingkatan menyediakan jadual membersih kelas, memastikan bilik
darjah dan sekitar dalam keadaan bersih dan kemas dan juga menjaga perabot-perabot dan
kelengkapan yang terdapa di dalam kelas.
10. Apabila mengadakan uji kaji di dalam makmal sains, ketua tingkatan mestilah membantu guru untuk
memastikan bahawa rakan sepelajarnya tidak melanggar sebarang peraturan di dalam makmal sains.
11. Apabila terdapat perkara yang ganjil berlaku di dalam kelas yang memerlukan tindakan segera, ketua
tingkatan mesti melaporkan kepada guru tingkatan atau pihak pentadbir dengan segera.
12. Ketua tingkatan mesti menjalankan sebarang arahan atau tugas yang mungkin dikehendaki oleh
pihak sekolah dari semasa ke semasa.
SENARAI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
1. Pegawai Aset
1.1 Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset di Bahagian/Jabatan/Sekolah.
1.2 Menguruskan aset kerajaan mengikut Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA)
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 yang telah ditetapkan.
1.3 Menguruskan tindakan pelupusan, kehilangan, dan hapus kira mengikut Tatacara Pengurusan
Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 yang telah ditetapkan.
1.4 Menguruskan Verifikasi Stor (bagi Stor Pusat/Utama) mengikut jadual.
1.5 Menyediakan Laporan Tahunan tentang Pengurusan Aset.
2. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
2.1 Memeriksa harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
2.2 Memeriksa setiap aset berserta kad daftar.
2.3 Menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan
Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.
3. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan
3.1 Menyediakan Laporan Pemeriksaan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga
Pemeriksa Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-17) dan dikemukakan kepada Urus Setia Pelupusan
Jabatan/Sekolah tua dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.
SENARAI TUGAS GURU TINGKATAN 6
Guru Akademik Tingkatan 6
1. Bilangan waktu mengajar bagi Guru Akademik Tingkatan Enam sekurang-kurangnya 16 waktu
hingga maksimun 24 waktu.
2. Jumlah waktu mengajar Guru Tingkatan Enam dipenuhi dahulu dengan mata pelajaran Tingkatan
Enam sehingga mencapai tahap maksimum seboleh mungkin atau jumlah minimum untuk mata
pelajaran Tingkatan Enam 16 waktu, maka baki waktu boleh dipenuhkan dengan mengajar
Tingkatan 1 hingga 5 (jika perlu).
3. Guru akademik yang menjawat gred jawatan yang tinggi iaitu Gred DG52 atau DG48, perlu
memegang jawatan khas di sekolah tersebut samada:
3.1 Setiausaha Peperiksaan Sekolah
3.2 Ketua Penyelidikan
3.3 Ketua Unit Mta Pelajaran Tingkatan Enam
3.4 AJK Majlis Kurikulum Sekolah
4. Bidang tugas guru akademik terbahagi kepada dua iaitu interaksi dengan murid dan tanpa interaksi
dengan murid.

Tugas
Interaksi
Di Dalam

Perkara
Akademik
Kokurikulum

Jumlah
Waktu
16 - 24
2

Bilik
Darjah
Tugas Di
Luar Bilik
Darjah

Jumlah

18 - 26

Persediaan

Penilaian &
Pentaksiran

Penggubalan Item

Jumlah

15
Jumlah Besar

33 - 41

Guru Akademik Tingkatan 6 (Amali)


1. Senarai tugas dan tanggungjawab Guru Amali Tingkatan Enam adalah sama seperti Guru Akademik
Tingkatan Enam.
2. Jika terdapat hanya seorang Guru Amali Sains Tingkatan Enam, guru tersebut dilantik menjadi
penyelaras dan bertanggungjawab terhadap makmal-makmal sains Tingkatan Enam. Beliau
menjalankan tugas memastikan Pengurusan Makmal Sains adalah seperti yang sepatutnya.
3. Jika terdapat lebih daripada seorang Guru Amali Sains Tingkatan Enam, seorang guru perlu dipilih
sebagai penyelaras bagi makmal-makmal sains Tingkatan Enam.
4. Jika terdapat Guru Amali Pendidikan Seni Visual atau Komputer, guru tersebut menjadi penyelaras
dan bertanggungjawab terhadap makmal atau bilik mata pelajaran berkenaan.
Guru Akademik Tingkatan 6 (Kokurikulum)
1. Senarai tugas dan tanggungjawab sama seperti Guru Akademik Tingkatan Enam.
2. Jika terdapat hanya seorang Guru Kokurikulum, guru tersebut adalah merupakan penyelaras
kokurikulum bagi murid Tingkatan Enam.
3. Jika terdapat lebih daripada seorang Guru Kokurikulum, seorang guru perlu dipilih sebagai
Penyelaras Kokurikulum bagi murid Tingkatan Enam.
4. Senarai tugas Penyelaras Kokurikulum adalah seperti berikut:
4.1 Merancang dan menyelaras Jadual Tugas Kokurikulum bagi guru Tingkatan Enam.
4.2 Merancang dan menyelaras aktiviti kokurikulum murid Tingkatan Enam.
4.3 Menyelaras markah 10% kokurikulum dan menyimpan rekod.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PBS


1.
2.

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.


Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun.
2.1
Mesyuarat Kali Pertama Menetapkan Hal Tuju, Matlamat, Menyediakan Jadual Aktiviti
dan Sebagainya
2.2
Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama
2.3
Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua
2.4
Mesyuarat Kali Keempat Postem Mortem Pelaksanaan
2.5
Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada
pengoperasian / pelaksanaan semua komponen PBS sekolah.

SENARAI TUGAS PENGENDALIAN PBS


Pentaksiran Sekolah (PS) memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah, guru, murid dan ibu
bapa.
1.

Pentadbir Sekolah
1.1 Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek
pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS.
1.2 Menyediakan peralatan, bahan dan jadual.
1.3 Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS.
1.4 Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod.
1.5 Menjalankan pemantauan dan penyelarasan.

2. Guru
2.1 Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran.
2.2 Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat
tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran.
2.3 Menyediakan instrumen pentaksiran.
2.4 Memberi maklum balas tentang pencapaian murid.
2.5 Membantu membaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh.
2.6 Mengumpul rekod dan data pencapaian murid.
3. Pentaksir Sekolah
3.1

Fungsi / Peranan
3.1 Membantu pihak pentadbiran sekolah dalam merancang, mengurus, melaksana, dan
menganalisis maklumat dalam proses:

3.2

3.1.1

Pentaksiran Sekolah

3.1.2

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

3.1.3

Pentaksiran Psikometrik

Bidang Tugas
3.2 Mengurus pentaksiran peringkat sekolah bagi murid atau kelas yang melaksanakan SPPK
bagi pentaksiran sekolah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, dan
pentaksiran psikometrik.
3.2.1

Mengumpul, merekod, menyimpan, dan mengemas kini data dan maklumat


pentaksiran murid.

3.2.2 Menyediakan bahan dan dokumen pentaksiran yang diperlukan oleh guru pentaksir.
3.2.3 Mengurus penghantaran maklumat murid dan pelaporan ke peringkat daerah, negeri
atau kementerian.

3.2.4 Mengurus eviden pentaksiran dan pelaporan perkembangan murid.


3.2.5

Mengurus setia mesyuarat Jawatankuasa SPPK sekolah (tidak termasuk


mencatat minit dan pentaksiran psikometrik).

3.2.6

Menghadiri taklimat berkaitan pentaksiran bersama guru.

3.2.7 Merekod profil perkembangan murid secara menyeluruh.


3.2.8 Mengurus surat-menyurat berkaitan pentaksiran.
3.2.9 Mengurus rekod pentaksiran jika berlaku pertukaran murid.
3.2.10

Mengurus pelaporan prestasi murid

3.2.11

Menjalankan tugas-tugas lain berkaitan SPPK dari semasa ke semasa.

4. Murid
4.1 Mengetahui dan memahami standard prestasi.
4.2 Mengetahui perkara yang perlu dikuasai.
4.3 Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai.
4.4 Membaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan.
5. Ibu Bapa
5.1 Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran.
5.2 Memahami dan menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan anak.
5.3 Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences).
5.4 Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan.

MANUAL PENJAMINAN KUALITI PBS


Manual Penjaminan Kualiti bertujuan memberi panduan kepada pihak yang berkenaan seperti guru
mata pelajaran, Guru Cemerlang, Ketua Panitia, Ketua Bidang, Guru Besar, pegawai Pejabat Pelajaran
Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan penjaminan
kualiti pelaksanaan PBS. Setiap individu yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem
pentaksiran pendidikan adalah bertanggungjawab menjamin kualiti dan mutu pentaksiran yang
dikendalikan. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran.
Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan
sebenar tentang tahap pembelajaran murid. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu
dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Indikator atau
petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran adalah kesahan, kebolehpercayaan,
kebolehtadbiran, dan keadilan.

Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui:


a. Pementoran

b. Penyelarasan
c. Pemantauan
d. Pengesanan

1. Pementoran
Pementoran PBS adalah proses membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk
melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan.
1.1 Objektif Pementoran
1.1.1

Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat tentang pelaksanaan dan pengurusan
PBS.

1.1.2

Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang


dibimbing / menti.

1.1.3 Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing / menti.


1.1.4 Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS.
1.1.5 Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing
/ menti.
1.2 Jenis Pementoran
1.2.1 Formal
1.2.2 Informal
1.3 Jenis Mentor
1.3.1 Mentor Dalaman terdiri daripada
1.3.1.1

Ketua Panitia dan / atau

1.3.1.2

Jurulatih Utama dan / atau

1.3.1.3

Guru Cemerlang dan / atau

1.3.1.4

Guru Besar dan / atau

1.3.1.5

Mana-mana guru yang dilantik

1.3.2 Mentor Luaran terdiri daripada


1.3.2.1
Pegawai Lembaga Peperiksaan dan / atau
1.3.2.2

Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan / atau

1.3.2.3

Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan / atau

1.3.2.4

Mana-mana pegawai yang dilantik

1.3.3 Kekerapan pementoran adalah mengikut keperluan.


1.4 Pelaksanaan Pementoran

1.4.1

Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS
(SPPBS).

1.4.2 Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran.


1.4.3 Mendedahkan penggunaan pelbagai jenis instrumen pentaksiran.
1.4.4 Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan pengajaran dan pembelajaran.
1.4.5 Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran.
1.4.6 Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing/menti.

2. Penyelarasan
Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang
disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan.
2.1 Objektif Penyelarasan
2.1.1 Menyeragamkan skor Pentaksiran Sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan
pernyataan standard, deskriptor dan evidens dalam dokumen Standard Prestasi.
2.1.2 Menyeragamkan skor Pentaksiran Pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik
sesuatu tugasan yang ditetapkan.
2.1.3 Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di
sekolah.
2.1.4 Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi murid.
2.1.5 Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua murid.
2.2 Penyelaras
2.2.1

Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru-guru yang dilantik oleh Jawatankuasa
PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS)

2.2.2 Penyelaras Luaran yang terdiri daripada pegawai Lembaga Peperiksaan, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
2.2.3 Kekerapan aktiviti penyelarasan ditentukan oleh Jawatankuasa PBS dan perlu dijadualkan.
2.3 Pelaksanaan Penyelarasan
2.3.1

Sebelum Penyelarasan
2.3.1.1
Menentukan tarikh, tempat, masa penyelarasan oleh Jawatankuasa PBS,
Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan sekolah.
2.3.1.2

Mengadakan perbincangan tentang

2.3.1.2.1

Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan

2.3.1.2.2Kesesuaian instrumen yang digunakan


2.3.1.2.3Kefahaman tentang penskoran
2.3.1.2.4Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor

2.3.2

Semasa Penyelarasan
2.3.2.1

Memilih evidens murid secara rawak mengikut pencapaian.

2.3.2.2

Membanding skor yang diberikan oleh guru.

2.3.2.3

Menyelaras pemberian skor.

2.3.3

Selepas Penyelarasan
2.3.3.1

Menyediakan laporan penyelarasan.

2.3.3.2

Menyelaras skor murid, jika perlu.

3. Pemantauan
Pemantauan PBS ialah proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan
yang ditetapkan.
3.1 Objektif Pemantauan PBS
3.1.1

Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi.

3.1.2

Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.

3.1.3

Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru.

3.1.4

Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.

3.1.5

Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan.

3.2 Jenis Pemantau


3.2.1 Pemantau Dalaman ialah guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah
(rujuk senarai JK PBS).
3.2.2 Pemantau Luaran yang dilantik dalam kalangan:
3.2.2.1
Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia
3.2.2.2
Pegawai Lembaga Peperiksaan
3.2.2.3
Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri
3.2.2.4
Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah
3.2.3 Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS, mengikut
jadual yang ditentukan oleh Jawatankuasa PBS.
3.3 Pelaksanaan Pemantauan
3.3.1 Sebelum Pemantauan
3.3.1.1
Menentukan tarikh, tempat, masa pemantauan oleh Jawatankuasa PBS,
Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah.
3.3.1.2
Menyediakan instrumen pemantauan (contoh: senarai semak)
3.3.2 Semasa pemantauan
3.3.2.1

Memastikan pelaksanaan adalah mengikut garis panduan.

3.3.2.2

Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau.

3.3.2.3

Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS.

3.3.2.4
Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi
khidmat nasihat.
3.3.3 Selepas pemantauan

3.3.3.1
3.3.3.2

Melaporkan dapatan pemantauan.


Menyenaraikan kekuatan dan keberkesanan pelaksanaan PBS kepada guru.

3.3.3.3 Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS.

4. Pengesanan
Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran
dalam pelaksanaan PBS.
4.1 Objektif Pengesanan PBS
4.1.1 Mengenal pasti kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran yang digunakan.
4.1.2 Meningkatkan kesahan, kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran instrumen pentaksiran.
4.1.3 Mencadangkan penambahbaikan menyeluruh instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan
PBS.
4.1.4 Pengesanan dilaksana mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan.
4.2 Pegawai Pengesanan
4.2.1

Pegawai Pengesanan Dalaman ialah guru mata pelajaran yang dilantik oleh
Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS).

4.2.2 Pegawai Pengesanan Luaran yang dilantik dalam kalangan:


4.2.2.1

Pegawai Lembaga Peperiksaan

4.2.2.2

Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri

4.2.2.3

Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah

4.3 Pelaksanaan Pengesanan PBS


Aktiviti pengesanan diadakan semasa dan / atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS.
4.3.1

Sebelum pengesanan
4.3.1.1
Menentukan tarikh, tempat, masa pengesanan oleh Jawatankuasa PBS, Jabatan
Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan sekolah.
4.3.1.2

4.3.2

Menyediakan instrumen pengesanan (contoh: senarai semak)

Semasa pengesanan
4.3.2.1

Menyenaraikan isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen pentaksiran.

4.3.2.2

Mencadangkan penyelesaian.

4.3.3 Selepas pengesanan hendaklah memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan.