Anda di halaman 1dari 13

BMM 3111- Semantik dan Peristilahan

Bahasa Melayu
Tajuk : 2. Fitur Makna dalam Bahasa Melayu
2.1 Sifat Makna
2.2 Kelas Makna
2.3 Lewah dalam Makna

oleh :
Adnan bin Md. Arshad
BMM 6A PPG Ambilan Jun 2011
Pensyarah Pembimbing:
En. Azizan b. Abd. Aziz

2.1 Sifat Makna


Fitur atau ciri semantik merupakan hubungan makna
bagi sejumlah kata yang masing-masing mempunyai
ciri-ciri tersendiri.
Ciri semantik bermaksud, perkataan-perkataan
dimasukkan ke dalam golongan masing-masing
menurut makna perkataan berkenaan.
Zaaba (1965) menggolongkan perkataan kepada jenisjenis yang berikut :
I. Perkataan nama Segala perkataan yang menyebut
benda atau orang misalnya kakak, burung, meja,
kerusi, bantal
II. Perkataan perbuatan Segala perkataan yang
menyebut perbuatan yang dikerjakan atau keadaan
yang wujud misalnya ambil, masak, duduk, mahu,2
jadi

2.1 Sifat Makna


I. Perkataan sifat (nama) Segala perkataan
yang menerangkan atau menunjukkan sifat
sesuatu nama atau perbuatan atau lainnya
kecil, besar, tua, cantik
II. Perkataan sendi Menyambungkan antara
perkataan dengan perkataan,antara
bahagian-bahagian ayat dan ungkapan
dengan, dan, oleh, sebab

2.1 Sifat Makna

iii. Perkataan seruan Perkataan yang


semata-mata gunanya bagi
mengeluarkan perasaan hati semasa
memanggil, terperanjat, hairan,
mengejek dan sebagainya.
aduh, amboi, cis dan sebagainya.
Makna bersifat dinamis dan evolusi.
dinamis - boleh berubah-rubah
evolusi - boleh berkembang
4

2.1 Sifat Makna

Ciri yang menentukan sesuatu makna


1. Pilihan : ungkapan yang dihasilkan mesti dipilih
mengikut kesesuaian ,jika tidak ungkapan tersebut
adalah tidak bermakna.
2. Budaya : budaya masyarakat penutur berkait rapat
dengan bahasa kerana hanya mereka yang
memahami budaya masyarakat penutur dapat
bertutur secara betul melalui konteks budaya.
3. Konteks : makna juga ditentukan bergantung kepada
situasi dan perasaan penutur semasa
menyampaikan sesuatu ungkapan itu. Contoh :
duduk
4. Makna dalam peribahasa : makna dalan peribahasa
5
(kiasan/simpulan bahasa/pepatah dll) digunakan bagi

2.1 Sifat Makna

Faktor perubahan sifat makna :


perkembangan bahasa itu sendiri.
tanggapan penutur
perluasan makna
pembatasan/penyempitan makna
tujuan simbolik dan stilistik

2.2 Kelas Makna


i. Makna emotif
Menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda,
2001:101) makna emotif adalah makna yang
timbul akibat adanya reaksi pembicara atau
sikap pembicara mengenai atau terhadap
sesuatu yang difikirkan atau dirasakan.
Makna emotif ialah makna yang sama tetapi
berbeza nilai rasa bahasanya.
Misalnya perkataan meninggal dunia, mati,
wafat, mampus, mangkat dan kojol adalah
makna emotif yang membawa maksud sudah7

2.2 Kelas Makna


ii. Makna Konotatif
Makna konotatif ialah makna yang
diperolehi berbeza daripada makna yang
tertulis atau makna yang diujarkan
makna konotatif ialah makna tersirat.
Contohnya Cantiknya muka macam tu,
kata cantik bukan membawa maksud
lawa atau indah tetapi makna yang
sebaliknya.
Yang dimaksudkan oleh pengujar dalam ayat ini
ialah muka orang yang dilawan cakap itu
bukanlah cantik tetapi tidak jelita atau rupawan.
8

2.2 Kelas Makna

makna konotatif juga sering dikaitkan


dengan peribahasa
bunga dedap,
kepala batu,
lidah bercabang
harapkan pagar, pagar makan
padi.

2.2 Kelas Makna

iii. Makna Piktorial


Menurut Shipley (dalam Mansoer
Pateda, 2001:122)
- Adalah makna yamg muncul
akibat bayangan pendengar atau
pembaca terhadap kata yang
didengar atau dibaca mengikut
kefahaman masing-masing.

10

2.3 Lewah Dalam Makna

Def: berlebih-lebihan sehingga


tertambah perkara, hal, dan
sebagainya yang tidak perlu
contohnya seperti :
mereka semua
kasut boot
papa kedana
demi untuk
11

2.3 Lewah Dalam Makna

Faktor berlakunya lewah dalam


makna:
1. pengulangan
mereka-mereka
Ibu bapa-ibu bapa

2.penambahan imbuhan yang tidak


diperlukan
memperbesarkan - sepatutnya
memperbesar
dipersetujui - sepatutnya disetujui
diperhalusi - sepatutnya dihalusi

12

2.3 Lewah Dalam Makna

3.kata sendi yang berturut-turut


demi untuk
selain daripada itu

13