Anda di halaman 1dari 24

Integrasi Teknologi

dalam Proses P&P


NOOR FARADZILLA ISWANA
BINTI OMMAR

Maksud Integrasi TMK


Penggunaan teknologi pembelajaran
untuk

memperkenal,

menambah

mengukuh

kemahiran.

dan

Penggunaan

teknologi mesti digabung jalin dengan


kaedah pengajaran untuk memberi nilai
tambah kepada aktiviti P&P.

Peranan guru dalam Pengintegrasian


TMK dalam P&P.
Menghasil dan menggunakan bahan atau
media pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai dengan keperluan pembelajaran
murid.
Mengetahui dan memahami aspek-aspek
rancangan
pengajaran
(instructional
planning),
reka
bentuk
pengajaran(instructional design) dan yang
cukup penting ialah teori pembelajaran.

Guru tidak mengajar menggunakan TMK


tetapi TMK sebagai suatu alat ataupun
bahan untuk membantu memudahkan
guru menyampai dan memudahkan murid
memahami dan membina sesuatu ilmu
pengetahuan serta membentuk
kemahiran.

Mod Tutorial

Mod
Komunikasi

Mod
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Mod Aplikasi

Mod
Penerokaan

Mod Tutorial
TMK

digunakan

untuk

menyampaikan

kandungan

pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan


dan merangkumi;
i.Pendedahan kandungan (pembelajaran ekspositori)
ii.Tunjuk cara sesuatu fenomena dengan kawalan sistem
iii.Latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh
sistem

Mod Penerokaan
Murid dapat menentukan dan mengawal
maklumat yang diterima berbanding mod
tutorial yang mana murid hanya menerima
bahan pembelajaran yang ditentukan dan
dikawal oleh sistem.
Tujuan utama mod penerokaan bukannya untuk
mencari jawapan tetapi memfokus kepada
penglibatan murid dalam membentuk konsep
atau kefahaman tentang sesuatu perkara.

TMK digunakan sebagai medium untuk


i. mencari dan mengakses maklumat secara
penerokaan daripada bahan sumber seperti
CDROM, portal maklumat dan internet
ii. mempelajari dan mengkaji sesuatu
fenomena secara tunjuk cara di bawah
kawalan murid sendiri
iii.mengalami, mempelajari dan mengkaji
sesuatu fenomena secara simulasi di bawah
kawalan sistem

Mod Aplikasi
medium untuk membantu murid
melaksanakan tugasan pembelajaran dan
menyalurkan maklumat kepada orang lain.
Dengan bantuan perisian aplikasi murid
dapat memberi tumpuan kepada aktiviti
pembelajaran yang sebenar.

Contoh

Editor grafik
Editor bunyi
Editor
Movie
Perisian persembahan elektronik
Editor laman web untuk menyampaikan
persembahan

Mod Komunikasi
TMK digunakan sebagai medium
perhubungan oleh guru dan murid di
lokasi yang berbeza menghantar dan
menerima maklumat antara mereka.
Perkongsian maklumat boleh berlaku
melalui bentuk teks, grafik, audio, video
atau pelbagai kombinasi.

Contoh

Chat
Email
Audio conference
Video conference
Pembinaan laman web untuk akses
melalui internet

Keperluan Integrasi TMK dalam P&P


Ramai murid-murid belajar secara field dependent. Belajar secara
konkrit. Mereka mudah faham jika ada rajah, ilustrasi dan latihan.

Dalam ICT ada bahan interaktif, grafik, teks dan muzik.

Internet membolehkan kanak-kanak meneroka, mencari bahan.

Dapat meneroka berulang kali.


E-mail (komunikasi), net meeting membolehkan guru dan kpelajar
bertukar idea.

Kelebihan ICT Dalam P&P:

1. Pembelajaran berpusatkan kanak-kanak


penerokaan dan penemuan.
2. Membawa sikap positif mereka ada
peluang luas dalam aktiviti pembelajaran
berbanding tradisional.

3.Kanak-kanak dapat menimba ilmu dengan


contoh praktikal.

4.ICT menyediakan kaedah dengan


penekanan kepada penciptaan dan
penerokaan secara aktif. Kanak-kanak
mencari bukan menerima secara satu hala.

5. Penilaian dapat dilakukan selepas


aktiviti selesai.

6. Bahan dapat digunakan berulangkali.

Ciri-Ciri Integrasi ICT Dalam P&P


Bahan ICT mesti mesra pengguna
arahan jelas, bahasa yang sesuai dan
jangkamasa sesuai.
Bercorak interaktif ada maklum balas
kepada pengguna.
Contoh: Salah atau Betul.

CD ada bahan sokongan seperti


gambarajah, carta atau perkataan.
Pengajaran dapat diindividukan
dengan cara aktiviti dibuat
berdasarkan kebolehan.
Sabar dan tidak penat.

Strategi Mengintegrasi ICT Dalam


P&P.
Berikan peluang semua pelajar berinterkasi
dengan komputer.
Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan
supaya mudah dinilai.
Pelajar lemah diberi latih tubi. Pelajar
cemerlang diberi latihan berbentuk
pengayaan.

Guru boleh menghubungi kanakkanak di rumah dengan e-mail.


Hantar gambar, grafik, tanya
keluarga dll

Penutup.
Penggabungan ICT dalam P&P
memerlukan kemahiran dan komitmen
secara tekal.
Peranan guru mengintergrasikan ICT
bermula dari persediaan sebelum
mengajar, semasa dan penilaian selepas.

Kegagalan dalam merancang


akan merugikan kanak-kanak
dan membazirkan masa guru.

Contoh RPH

Anda mungkin juga menyukai