Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Tahun

: 4 Unggul

Bidang

: Membentuk dan membuat binaan

Aktiviti

: Assemblaj

Tema

: Alam semula jadi

Tajuk

: Serangga

Jenis-jenis Media

: Alat - gunting
Bahan - gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai.

Masa

: 8.45 pagi hingga 9.45 pagi (60 Minit)

Bahan Bantu Mengajar : LCD, Laptop


Bilangan Murid

: 27 / 27

EMK

: Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, teknologi komunikasi dan


maklumat

STANDARD KANDUNGAN : i. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual


yang ada pada arca teknik asemblaj.
ii. Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan arca teknik asemblaj.
iii. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan arca
teknik asemblaj.
iv. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.
PERSEPSI ESTETIK :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca
teknik asemblaj.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk-konkrit
3.1.1.2 Ruang nyata
3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1Kepelbagaian -bahan, warna dan saiz
3.1.2.2 Imbangan -simetri atau tidak simetri

3.2 APLIKASI SENI :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat - gunting
3.2.1.2 Bahan -gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
3.2.2.1 Teknik - asemblaj
3.3 EKSPRESI KREATIF

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.secara kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik
asemblaj.
3.4 APRESIASI SENI:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan
pada aspek bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Pengetahuan Sedia ada

: Pernah melihat model robot di persekitaran, dalam televisyen

Kemahiran Berfikir (KB)

: Menjana idea, membanding beza

MASA / LANGKAH

ISI PELAJARAN (Ilustrasi

(Standard

Visual Aktiviti)

Pembelajaran)
SET INDUKSI

Guru menayangkan video

1. Guru menunjukkan

BBM : LCD,

Persepsi Estetik

Robocop kepada murid

video robocop.
2. Murid melakukan

Laptop

(5 MINIT)
Soalan:

AKTIVITI

aktiviti sumbang
saran dengan guru

1. Apakah robot yang

CATATAN

KBT : Verbal
Linguistik

selepas video

kamu lihat dalam

tersebut

video tersebut.

ditayangkan.

Nilai :

2. Apakah komponen

3. Murid mengangkat

fizikal yang utama

tangan secara

terdapat pada robot

sukarela untuk

tersebut.

menjawab soalan

Jangkaan Jawapan:

yang ditanya.
4. Guru mengaitkan

Kerjasama,
Berusaha
Ilmu : Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi

video tersebut
1. Robocop
2. Tangan, kepala, mata,

dengan isi pelajaran


pada hari ini.

Teknik : Soal
jawab

kaki, badan
Strategi :
Kemahiran
berfikir
LANGKAH 1

ISI PELAJARAN

Aplikasi Seni

AKTIVITI 1 :

(10 MINIT)

Guru mempamerkan

sejarah dan budaya

gambar robot kepada murid

assemblaj secara

sebagai pembayang.

1. Guru mendedahkan

ringkas.
2. Guru menerangkan

KBT : Verbal
Linguistik
Nilai : Kreativiti,
Tekun, berusaha

komponen penting
yang terdapat di
sesebuah robot iaitu
tangan, kepala,

Ilmu
Pendidikan :
Sains

mata, kaki dan


tangan.
3. Guru
mempamerkan

Teknik :
Penerangan

model robot yang


telah dibina.
4. Murid diminta tampil
ke hadapan untuk

Strategi :
Kemahiran
Mendengar

merasai dan
memegang model
robot tersebut.
LANGKAH 2
Ekspresif Kreatif
(40 MINIT)

AKTIVITI 2 : KUMPULAN

Aktiviti 1:
1. Murid diminta
menyediakan

KBT : Menjana
idea,
menentukan

bahan-bahan yang

sumber,

diperlukan mengikut

menimbang,

kesesuaian produk

membuat

yang akan

keputusan,

dihasilkan.
2. Murid mula

menyelesaikan
masalah.

menggunting botol
yang dibawa
mengikut kehendak
mereka.
3. Murid memotong
botol pada bahagian
tengah botol

4. Murid membentuk
botol seperti bentuk
sayap serangga dan
membuat kemasan
potongan.

5. Murid membuat
lakaran bentuk
sayap serangga
pada kertas kotak.

6. Murid menggunting
bentuk lakaran yang
telah dilakar.

7. Murid

Pendekatan :
Kontekstual,
Kontruktivisme
PN : Tekun,
Rajin, bersabar,
kerjasama

menggabungkan
botol yang digunting
bersama dengan
bentuk kertas kotak
daripada lakaran.
8. Murid melekatkan
sayap pada
bahagian kiri dan
kanan botol.

9. Murid melakar dan


memotong bentuk
kaki serangga.

10. Murid melekatkan


kaki serangga pada
bahagian botol
(Badan serangga).

11. Murid membuat


kemasan pada
projek yang telah
dihasilkan.
PENUTUP

Kognitif:

1. Murid diminta

MI :

Apresiasi Seni

Apresiasi berdasarkan

membuat apresiasi

Interpersonal

(5 MINIT)

bahasa seni visual.

berdasarkan Asas

, Linguistik

Seni Reka merujuk


Sosial:

produk yang telah

Pameran di hadapan kelas.

dihasilkan.
2. Murid

PN : Berani,
Berdikari

mempamerkan
produk hasil kerja di
hadapan kelas
Penerapan Nilai (PN)

secara kumpulan.
: Tekun, rajin, bersabar, kerjasama, kreativiti, berdikari

Fokus Multiple Inteligence (MI) : Interpersonal, Linguistik


Kosa Kata (Optional)
Pendekatan

: timah, besi, tembaga, tangan, kepala

: Kontekstual, Kontruktivisme

REFLEKSI :