Anda di halaman 1dari 22

KOLEJ MATRIKULASI

LABUAN
KEMAHIRAN DINAMIKA
Kemahiran Interpersonal & Kemahiran Berpasukan:

Asas Komunikasi
Pensyarah : En. Danda N. Kumar
Kumpulan 1 (BP3T12) :
Connielyn Jonius
(MS1415518203)
Frydoreen Masmin
(MS1415518767)
Michelle Darius
(MS1415518964)
Picholas Phoa Kian Ann (MS1415517713)

OBJEKTIF
Selepas mempelajari topik ini, pelajar
dapat:
Memberikan definisi komunikasi
Menyatakan elemen komunikasi
Mengenali bidang komunikasi
Mengenali perbezaan komunikasi lisan
dan komunikasi bukan lisan

DEFINISI KOMUNIKASI

S.Bernard Rosenblatt,
Communication in Business (1983)
komunikasi pertukaran idea,
pendapat, maklumat, perhubungan
dan sebagainya yang mempunyai
tujuan dan dipersembahkan secara
peribadi atau tidak peribadi melalui
simbol atau isyarat yang bertujuan
untuk mencapai matlamat
organisasi.

DEFINISI KOMUNIKASI

Sulaiman Masri (1997) merumuskan


bahawa, komunikasi bermula apabila
satu mesej (maklumat) daripada
pengirim (penutur, penulis)
dipindahkan menerusi alat atau
saluran tertentu kepada penerima
(pembaca, pendengar) yang
kemudiannya memberikan maklum
balas (mentafsir) mesej tersebut.

RUMUSAN KOMUNIKASI

Satu proses perpindahanmaklumat,perasaan,


idea, danfikiranseseorang individu kepada
individu atau sekumpulan individu yang lain.
Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara
hidupandan merangkumi kedua-dua:
perbuatan menghantar maklumat.
proses untuk bertukar-tukar maksud.

Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara


lisan mahupun tidak lisan, misalnyabahasa
gerak-geri,bahasa isyarat,sentuhan,hubungan
mata, danpenulisan.

PROSES KOMUNIKASI

PROSES KOMUNIKASI
*BARRIERS
Halangan-halangan
dan gangguan pada
situasi seperti bunyi
bising,kesibukan,kur
ang pendengaran,
dan sebagainya

ELEMEN KOMUNIKASI

Penyampai : Tempat bermulanya komunisasi sama ada individu atau


kumpulan.
Penerima : Individu, kumpulan atau orang ramai yang menjadi
sasaran mesej.
Maklumat/Mesej : Idea dan maklumat mahupun perasaan yang ingin
dikongsi bersama diantara sumber dan penerima.
Maklum Balas : Respon yang diberikan oleh penerima terhadap
mesej daripada sumber.
Saluran : Medium yang boleh digunakan oleh sumber untuk
menyampaikan mesej kepada penerima.
Kesan : Apa yang didapati hasil daripada proses komunikasi yang
berlaku.

BIDANG KOMUNIKASI

Intrapersonal
Interpersonal
Dalam kumpulan
Awam
Massa
Antara kebudayaan (Intercultural)

KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL

Komunikasi yang terjadi dengan diri


sendiri.
Kontemplasi, intuitif, pemikiran
(taakulan), meditasi (bercakap dengan
diri sendiri),monolog.
Bila?

KOMUNIKASI
INTERPERSONAL

Komunikasi secara langsung pada waktu dan tempat yang


sama.
Proses komunikasi antara individu (lebih dari seorang
individu). proses komunikasi diantara seseorang dengan
seseorang yang lain.atau antara manusia.
Proses komunikasi ini sangat berkesan kerana ia
melibatkan unsur maklum balas serta berdasarkan
lapangan yang sama.
Bila?

KOMUNIKASI DALAM
KUMPULAN

Berlaku secara formal atau tidak


formal.
Melibatkan lebih daripada dua individu.
Komunikasi kumpulan kecil
bolehmelibatkan kelompok sehingga
25 orang malah lebih lagi di dalam
suatu kumpulan besar.
Berperanan membuat keputusan.
Bila?

KOMUNIKASI DALAM
KUMPULAN

Ciri-ciri komunikasi dalam kumpulan:

Saiz kumpulan sesuai


Tingkat interaksi
Peranan ahli
Kesepakatan
Faham matlamat yang perlu dicapai

KOMUNIKASI AWAM

Berucap di khalayak ramai.


Lazimnya seorang pengucap kepada
ramai pendengar.
Bila?

KOMUNIKASI MASSA

Bertujuan untuk penyebaran umum.


Melalui media massa
Berbentuk sehala

KOMUNIKASI ANTARA
KEBUDAYAAN
(INTERCULTURAL)

(Sarbaugh) Komunikasi antara dua


atau lebih individu yang mempunyai
latar belakang, identiti yang berbeza
dan mereka memaparkan identiti
sendiri dalam proses komunikasi.

KOMUNIKASI ANTARA
KEBUDAYAAN
(INTERCULTURAL)

Halangan komunikasi antara budaya


Salah faham
Etnosentrik (memandang budaya sendiri

sebagai pusat bagi sesuatu perkara lain


yang dinilai berdasarkan rujukkan kelompok
sendiri.)
Tiada kompetensi budaya(pengetahuan
budaya sendiri dan orang lain, sensitiviti
budaya, nilai budaya, dalam kumpulan dan
luar kumpulan, ketidakpastian, prejudis dan
stereotaip)

KOMUNIKASI LISAN

Komunikasi lisan merupakan proses


komunikasi yang menggunakan
percakapan untuk menyampaikan
maklumat kepada penerima.
Bila ?

KOMUNIKASI BUKAN LISAN

Komunikasi bukan lisan merupakan


komunikasi yang tidak menggunakan
percakapan.
Terbahagi kepada dua ;
Tingkah laku
Unsur fizikal

KOMUNIKASI BUKAN LISAN

Tingkah laku
Bahasa badan
Pandangan mata

KESIMPULAN

Komunikasi yang berkesan mampu


memberi impresi yang baik dan
mewujudkan kesefahaman antara satu
dengan yang lain.

RUJUKAN

http://
transformasi-ummah.blogspot.com/201
1/12/komunikasi-berkumpulan.html
http://sheysan.wordpress.com/2010/12/
01/komunikasi-antara-budaya/