Anda di halaman 1dari 3

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : _________________________
Nama Penulis : NUR MUSERNAH BINTI MUSINI
Tarikh

: 17 Ogos 2011

Penghargaan
Syukur alhamdulillah segala puji bagiNya, saya dapat menyiapkan
tugasan kerja kursus pendek ini dengan jayanya. Disini saya ingin merakamkan
ucapan setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa
saya yang tidak jemu memeberi dorongan dan galakan serta nasihat untuk saya
membuat tugasan ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah yang membimbing
saya sepanjang saya membuat tugasan ini.
Hasil daripada bimbingan pensyarah tersebut saya dapat membuat
tugasan ini dengan penuh yakin, disamping itu,saya dapat melatih diri saya agar
rajin bertanya dan berbincang dengan pensyarah untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik dalam membuat sesuatu tugasan. Ucapan ribuan terima kasih juga
saya tujukan kepada rakan-rakan sekelas yang banyak membantu dalam
menerangkan cara untuk membuat tugasan ini mengikut apa yang dikehendaki.
Sekali lagi saya inigin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua individu
yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sepanjang saya membuat
tugasan ini.

ISI KANDUNGAN
SURAT

MUKA

HALAMAN PENGAKUAN

PENGHARGAAN

ii

ISI KANDUNGAN

iii

1.0Pendahuluan
2.0Definisi Kompetensi
2.1Kompetensi Personal
2.2Kompetensi Sosial
3.0 Pengajaran
4.0Kompetensi Personal
5.0Rancangan Pengajaran Harian
6.0Penutup

1
2

BIBLIOGRAFI

18

LAMPIRAN

19

2-5
6-9
10
10-11
12-16
17