Anda di halaman 1dari 262

KELAS

SUBJEK

MINGGU

6 PLUTO

BAHASA
MELAYU

MINGGU 1

4 NEPTUN

SEJARAH

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

MINGGU 6

MINGGU 7

MINGGU 8

MINGGU 9

MINGGU 10

MINGGU 11

MINGGU 12

MINGGU 13

MINGGU 14

MINGGU 15

MINGGU 16

MINGGU 17

MINGGU 18

MINGGU 19

MINGGU 20

MINGGU 21

MINGGU 22

MINGGU 23

MINGGU 24

MINGGU 25

MINGGU 26

MINGGU 27

MINGGU 28

MINGGU 29

MINGGU 30

MINGGU 31

MINGGU 32

MINGGU 33

MINGGU 34

MINGGU 35

MINGGU 36

MINGGU 37

MINGGU 38

MINGGU 39

MINGGU 40

MINGGU 41

MINGGU 42

MASA (BM )

ISNIN / 11.30 - 12.30

RABU / 7.40 - 9.10

KHAMIS / 8.40 - 9.40

JUMAAT / 8.40 - 10.10

MASA (SEJ)

SELASA / 10.30 - 11.30

RABU / 10.30 - 11.30

HASIL PEMBELAJARAN

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain


dalam situasi formal dan tidak
formal
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan
seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang sesuai.
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang
sesuatu perkara.
1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan
meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan permintaan.
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan
transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan
perkhidmatan
2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar,
ditonton, dibaca , atau dialami

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan


dan intonasi yang baik dan jelas.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
dan tepat.
3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah,
betul, menarik, dan berkesan
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
betul dan laras bahasa yang sesuai.
3.2

Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti


yang terancang.
4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara
bertatasusila
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara terperinci, tepat , dan tersusun.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang
sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai
secara sopan dalam aktiviti yang terancang.
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak
pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata
sepakat.

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan


gaya pembacaan yang sesuai
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam
pelbagai teks
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada
internet.
6.2

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan
daripada teks.
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh.
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan
maklumat khusus.
6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.
7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks yang
dibaca

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang


tersurat dan tersirat.
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis
ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan
sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh
minat membaca.
8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam
penulisan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai
yang kemas.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu perkara.
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang
sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan.

8.6

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

9.1

Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada


bahan yang didengar atau dibaca.
9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk


e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

10.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan


dibaca.
11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton,
atau dibaca
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan
perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari
segi tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan
pengajaran, dan gaya bahasa.

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.

ARAS HASIL PEMBELAJARAN


1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan
seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1 : i. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.
Aras 2 : i. Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang
sesuai dalam perbualan.
Aras 3 : i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka
dalam perbualan.
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

Aras 1 : i. Mengemukakan soalan tanpa kata tanya


Aras 1 : ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata
tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan
penerangan.
Aras 1 : iii. Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan
yang munasabah.

Aras 2 : i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang


topik yang dibincangkan.
Aras 2 : i. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang
diberikan.
Aras 3 : i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang
sesuatu perkara.
Aras 1 :i. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan
dengan menggunakan intonasi yang betul dan
bersopan.
Aras 1 : ii. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan
mengikut
keutamaan.
Aras 2 : i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti
dan membuat tindakan wajar.
Aras 2 : ii. Melaksanakan araahan serta pesanan dengan
cepat dan terancang.

Aras 3 : i. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

Aras 3 : ii. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti


dan membuat tindakan tepat.
Aras 3 : iii. Melaksanakan araahan serta pesanan dengan
cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan
tertentu.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan


meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan permintaan.
Aras 1 : i. Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik
yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
Aras 1 : ii. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan
yang kukuh.
Aras 2 : i. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara
yang diminta dengan sopan.
Aras 2 : ii. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak
tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat,
intonasi, dan gaya yang sesuai.
Aras 3 : i. Merayu dengan menggunakan strategi yang
berkesan untuk memujuk pihak
lain.
Aras 3 : ii. Melahirkan rasa hati dengan berterus terang
secara berhemah.
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
Aras 1 : i. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan
tersirat berdasarkan intonasi.
Aras 2 : i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan
ayat dalam sesuatu pengucapan.
Aras 3 : i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam
bahan secara analitis.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan


transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan
dan perkhidmatan
Aras 1 : i. Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang
dan perkhidmatan yang diperlukan.
Aras 1 : ii. Berbincang untuk mendapatkan persetujuan
semasa berurusan.
Aras 2 : i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi
yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa
berurusan.
Aras 3 : i. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam
sesuatu urusan.
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 1 : i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
Aras 1 : ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian
yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
Aras 2 : i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan
intonasi yang baik.
Aras 3 : i. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang
didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
dan tepat.

Aras 1 : i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang


dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
Aras 2 : i. Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas,
isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.
Aras 3 : i. Membentangkan tindakan susulan bagi
menyelesaikan sesuatu tugasan.
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
betul dan laras bahasa yang sesuai.
Aras 1 : i. Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.

Aras 1 : ii. Mengemukakan isi yang diperoleh


jelas.

dengan

Aras 2 : i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 2 : ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan


menggunakan laras bahasa yang sesuai.
Aras 3 : i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan
sesuatu perkara.
Aras 3 : ii. Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara
yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat
dan padat.
3.2

Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 : i. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan


memberikan alasan yang rasional.
Aras 2 : i. Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.
Aras 3 : i. Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan
mengemukakan bukti yang
wajar.
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam
aktiviti yang terancang.
Aras 1 : i. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas
dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja.
Aras 1 : ii. Membidas hujah dengan alasan yang kukuh
menggunakan kesantunan bahasa.
Aras 2 : i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu
tajuk dengan menggunakandiksi, ayat, sebutan, intonasi dan
gaya yang sesuai.
Aras 3 : i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi,
ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan.
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara terperinci, tepat , dan tersusun.
Aras 1 : i. Mengamati inti pati perbincangan untuk
menyuarakan pandangan yang meyakinkan.

Aras 1 : ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Aras 2 : i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu


diskusi dengan terperinci
Aras 3 : i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum
balas.
Aras 3 : ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan
denganlarasbahasayangbetul.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain.
Aras 1 : i. Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau
membangkang
sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh
pihak lain secara bersopan.
Aras 2 : i. Memberikan kritikan yang positif secara
bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan
pemerhatian.
Aras 3 : i. Memberikan komen dan cadangan balas yang
membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman
secara bersopan.
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang
sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai
secara sopan dalam aktiviti yang terancang.
Aras 1 : i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk
perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.
Aras 2 : i. Menegaskan hujah untuk menyokong atau
menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan
alasan yang konkrit.
Aras 3 : i. Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah
lawan dengan sopan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak


pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai
kata sepakat.
Aras 1 : i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau
menolak sesuatu pendapat.
Aras 2 : i. Mempengaruhi pihak lain untuk menerima
pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.
Aras 3 : i. Menerima atau menolak pandangan dengan
memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan
untuk mendapatkan persetujuan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 : i. Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
Aras 1 : ii. Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat
yang berbeza.
Aras 2 : i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
Aras 3 : i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.

Aras 3 : ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.


5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.

Aras 1 : i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan


intonasi yang betul.
Aras 1 : ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.
Aras 2 : i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
Aras 2 : ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang
dibaca.
Aras 3 : i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan
lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang
sesuai.
Aras 3 : ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang
dibaca.
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada
internet.
Aras 1 : . Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang
betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.
Aras 2 : i. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.
Aras 3 : i. Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk
mendapatkan maklumat.
Aras 3 : ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.

6.2

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 : i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai


kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.
Aras 2 : i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa
dalam pelbagai genre.
Aras 3 : i Memberikan pandangan tentang ciri-ciri
penulisan genre.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi
sampingan daripada teks.
Aras 1 : i. Membaca dan mengecam isi-isi penting
daripada pelbagai bahan bacaan.
Aras 2 : i. Membaca dan mengenal pasti idea yang
terdapat dalam teks.
Aras 3 : i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan
yang terdapat dalam teks.
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh.
Aras 1 : i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk
mendapatkan gambaran umum.
Aras 1 : i. Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir
dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

Aras 2 : i. Membaca bahagian pengenalan atau prakata


sesebuah buku.
Aras 3 : i. Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan
glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan
maklumat khusus.
Aras 1 : i. Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan
perkara yang dikehendaki dalam teks.
Aras 2 : i. Membaca dan mengimbas fakta yang relevan
daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.
Aras 3 : i. Membaca dan mengumpul maklumat secara
imbasan untuk membuat kesimpulan.
6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.
Aras 1 : i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang
dibaca untuk membuat ramalan.
Aras 1 : ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau
maklumat yang diperoleh.
Aras 2 : i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam
perenggan awal bahan yang dibaca
Aras 3 : i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks
untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang


tersurat dan tersirat.
Aras 1 : i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
Aras 1 : ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara
ringkas.
Aras 2 : i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
Aras 3 : i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan
bahan grafik dan bukan grafik.
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis
ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan
sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
Aras 1 : i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang
memberikan kesan dengan menyatakan sebab.
Aras 2 : i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks
prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
Aras 3 : i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
Aras 1 : i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan
minat membaca.

Aras 2 : i. Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks


pelbagai bahan yang dibaca.
Aras 3 : i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks
yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca.
Aras 3 : ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang
dibaca.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 1 : i.

Menulis pelbagai jenis ayat.

Aras 2 : i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata


hubung.
Aras 3 : i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 1 : i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk.
Aras 2 : i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.
Aras 3 : i. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat
untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai


yang kemas.
Aras 1 : i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai
dengan kemas dan cantik.
Aras 2 : i. Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.
Aras 3 : i. Menulis ayat dalam perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 1 : Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama
dengan menggunakan ayat yang gramatis.
Aras 2 : i. Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi
sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis.
Aras 3 : i. Membina isi utama dan isi sampingan supaya
menjadi perenggan yang koheran.
Aras 3 : ii. Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang
sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat
huraian.
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang
sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan.
Aras 1 : i. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan
menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Aras 2 : i. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana


untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.
Aras 3 : i. Menghubungkaitkan isi utama dengan isi
sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk
menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan
karangan.
Aras 1 : i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal
pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
Aras 1 : ii. Menulis karangan yang lengkap bersesuaian
dengan format.
Aras 2 : . Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik
untuk membina pelbagai jenis perenggan isi.
Aras 3 : i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciriciri wacana yang baik.

9.1

Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

Aras 1 : i. Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda


baca yang betul.
Aras 2 : i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.
Aras 3 : Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan
dan tanda baca yang betul.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada


bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 1 : i. Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.
Aras 2 : i. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran
kerangka.

Aras 3 : i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil


daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.
Aras 1 : i. Menulis dan menyusun maklumat mengikut
kronologi.
Aras 2 : i. Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik
yang dikemukakan mengikut keutamaan.
Aras 3 : i. Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan.
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi)
termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 1 : i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.

Aras 1 : ii. Membina draf karangan yang lengkap.

Aras 2 : i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks


kepada pelbagai genre.
Aras 2 : ii. Menulis karangan menggunakan bahasa yang
kreatif.
Aras 3 : i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,
tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat,
indah dan menarik.
10.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 : i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan


ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.
Aras 2 : i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur ayat.
Aras 3 : i. Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam
penulisan.
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan
dibaca.
Aras 1 : i. Membezakan isi penting dengan isi sampingan
untuk membuat ringkasan.
Aras 2 : i. Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan
daripada bahan yang dibaca.
Aras 3 : i. Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam
bentuk perenggan.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik


dalam sesebuah karya.
Aras 1 : i. Memberikan komen tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
Aras 2 : i. Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam
sesebuah karya.
Aras 3 : i. Merumuskan maklumat yang menarik dalam
sesebuah karya secara kritis.
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan
perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Aras 1 : i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan
penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
Aras 1 : ii. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat
yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat
dalam karya yang dibaca.
Aras 2 : . Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah
karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda
wacana, nilai dan pengajaran.
Aras 3 : i. Merumus perkara yang menarik serta nilai dan
pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari
segi tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan
pengajaran, dan gaya bahasa.
Aras 1 : i. Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya
sastera.

Aras 2 : i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang


terdapat dalam sesebuah karya sastera.

Aras 3 : i. Mengulas gaya bahasa sesebuah karyasastera.

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1 : i. Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak
lain tentang sesuatu bahan.
Aras 2 : i. Membahaskan pendapat pihak lain tentang
sesebuah karya secara kritis dan kreatif.
Aras 3 : i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang
pendapat yang disampaikan.

BM- TAHUN 6 ( TEMA )

UNIT 1 : KELUARGA KREATIF

UNIT 2 : DATUK DI IBU KOTA

UNIT 3 : SEKOLAHKU

UNIT 4 : SENTIASA BERHEMAT, SEMUA


SELAMAT

UNIT 5 : WARISAN ALAM

UNIT 6 : RENCAMNYA BUDAYA KITA

UNIT 7 : JAUH PERJALANAN LUAS


PANDANGAN

UNIT 8 : CERITA RAKYAT

UNIT 9 : SEJAHTERA SEPANJANG MASA

UNIT 10 : SEJARAH SUMBER PENGAJARAN

UNIT 11 : SERBA TAHU

UNIT 12 : PERTANIAN PENJANA


KESEJAHTERAAN
UNIT 13 : CIPTAAN SAINS MEMUDAHKAN
MANUSIA

UNIT 14 : JIRAN SERANTAU

UNIT 15 : SATU PENEROKAAN

BM- TAHUN 6 ( TAJUK )

ILMU

MENGGAPAI IMPIAN : MENYANYI Bahasa Arab

MENGGAPAI IMPIAN : BERLAKON Bahasa Iban

MENGGAPAI IMPIAN :
MENYATAKAN ALASAN

Bahasa Inggeris

NENEKKU KREATIF : BERTUTUR


DENGAN BERHEMAH

Dunia Muzik

NENEKKU KREATIF : MEMAHAMI


TEKS

Dunia Sains &


Teknologi

IMPIAN MENJADI KENYATAAN :


MEMBACA CATATAN

Duni Seni Visual

IMPIAN MENJADI KENYATAAN :


MENGECAM ISI PENTING

Kajian Tempatan /
Sejarah

IMPIAN MENJADI KENYATAAN :


MENGEMUKAKAN ALASAN

Kemahiran Hidup /
Rekacipta

BERKUNJUNG KE IBU KOTA :


MENGAMATI GAMBAR

Matematik

BERKUNJUNG KE IBU KOTA :


MEMBACA DIALOG

Pendidikan Islam

HANI BERKARYA : MEMBACA DAN


Pendidikan Moral
MENGHAYATI
HANI BERKARYA : MENGHAYATI
SUASANA

Sivik &
Kewarganegaraan

HANI BERKARYA : MEMBACA DAN


Celik Kewangan
MEMAHAMI
MENONTON KONSERT DI DEWAN
MERDEKA : MENELITI DAN
MEMAHAMI
MENONTON KONSERT DI DEWAN
MERDEKA : MENELITI GAMBAR
SEKOLAHKU CERIA :
MENGAJUKAN SOALAN
SEKOLAHKU CERIA : BERBUAL
SECARA SOPAN
SEKOLAHKU CERIA : MEMILIH
KEUTAMAAN
HARI KECEMERLANGAN
SEKOLAH : MEMBACA PANTAS

Pendidikan Jasmani
& Kesihatan

HARI KECEMERLANGAN
SEKOLAH : MENGUMPULKAN
FAKTA
MURID CEMERLANG : MENDENGAR
UCAPAN
MURID CEMERLANG : MENELITI
JADUAL
PENDIDIKAN LALU LINTAS :
MENGHURAIKAN MAKSUD LAGU
PENDIDIKAN LALU LINTAS :
MEMBACA DAN MENGIMBAS FAKTA
PENDIDIKAN LALU LINTAS :
MENDENGAR DAN MEMBERIKAN
ARAHAN
CARA SELAMAT MENUNGGANG
BASIKAL : MENGHURAIKAN
MAKSUD AYAT
CARA SELAMAT MENUNGGANG
BASIKAL : MEMBACA DAN
MENGIMBAS FAKTA
CARA SELAMAT MENUNGGANG
BASIKAL : MENJELASKAN
MAKSUD YANG TERSURAT DAN
TERSIRAT
PANDU CERMAT JIWA SELAMAT :
MENYUSUN MAKLUMAT
PANDU CERMAT JIWA SELAMAT :
BERCERITA TENTANG GAMBAR

PANDU CERMAT JIWA SELAMAT :


MENGANALISIS DATA
MENEROKAI RAHSIA ALAM :
MENDAPATKAN PENJELASAN
MENEROKAI RAHSIA ALAM :
MELAKONKAN DIALOG
ALAM PENUH MISTERI :
MEMBACA CATATAN
ALAM PENUH MISTERI :
MENGECAM ISI PENTING
ALAM PENUH MISTERI :
MEMBUAT GAMBARAN
MENSYUKURI NIKMAT ALAM :
MENDEKLAMASIKAN SAJAK
MENSYUKURI NIKMAT ALAM :
MENGANALISIS MAKLUMAT
MENSYUKURI NIKMAT ALAM :
MENCERITAKAN PENGALAMAN
FOTO TANDA PERSAHABATAN :
MENELITI GAMBAR
FOTO TANDA PERSAHABATAN :
BERKENALAN DENGAN BUKU

FOTO TANDA PERSAHABATAN :


MEMBACA E-MEL
WARKAH DARI SABAH : MEMBACA
SURAT
WARKAH DARI SABAH :
MENELITI PERBUALAN
SATU NEGARA PELBAGAI
PERAYAAN : MEMBERIKAN
PANDANGAN
SATU NEGARA PELBAGAI
PERAYAAN : MEMBERIKAN
KRITIKAN
POTRET KENANGAN :
MENYATAKAN HASRAT
POTRET KENANGAN :
MEMBENTANGKAN HUJAH
POTRET KENANGAN :
MEMBERIKAN PENJELASAN
SERONOKNYA MELANCONG :
MENGHAYATI PUISI
SERONOKNYA MELANCONG :
MENDAPATKAN GAMBARAN
SERONOKNYA MELANCONG :
MENGANDAIKAN MAKLUMAY YANG
TERSIRAT

MERAKAMKAN KISAH PERJALANAN


: MERAKAMKAN CATATAN
MERAKAMKAN KISAH PERJALANAN
: MERINGKASKAN MAKLUMAT
MERAKAMKAN KISAH PERJALANAN
: MERUMUS PERISTIWA
CERITA ASAL-USUL :
MENJELASKAN MAKSUD
CERITA ASAL-USUL :
MENGEMUKAKAN ISI
CERITA TELADAN : MEMBUAT
RAMALAN
CERITA TELADAN :
MENJELASKAN PERKARA YANG
MENARIK
CERITA LUAR NEGARA :
MENGHURAIKAN IDEA
CERITA LUAR NEGARA :
MENYATAKAN PANDANGAN
MAKANAN DIJAGA KESIHATAN
TERPELIHARA : MENYUARAKAN
PANDANGAN
MAKANAN DIJAGA KESIHATAN
TERPELIHARA : MENJELASKAN
PANDANGAN

SIHAT TANPA ROKOK : MEMBACA


UNTUK MENGUMPULKAN MAKLUMAT
SIHAT TANPA ROKOK : MERUMUS
PANDANGAN
SIHAT TANPA ROKOK :
MENGENAL PASTI KESILAPAN
TANGAN PENENTU KESIHATAN :
MEMBUAT RAMALAN
TANGAN PENENTU KESIHATAN :
MENYUARAKAN PANDANGAN
KEMBARA SEJARAH : MENELITI
MAKLUMAT
KEMBARA SEJARAH :
MENTERJEMAH ISI
KEMBARA SEJARAH : MEMBUAT
PILIHAN
BAHAN SEJARAH : MEMBACA
TEKS
BAHAN SEJARAH : MERUMUS
PANDANGAN
BAHAN SEJARAH :
MENGEMUKAKAN SOALAN

KESAN SEJARAH : MENELITI


BAHAN
KESAN SEJARAH : MENCIPTA
SYAIR
PELIK TAPI BENAR :
MENGEMUKAKAN SOALAN
PELIK TAPI BENAR :
MEMBERIKAN PENJELASAN
PELIK TAPI BENAR : MEMBACA
MAKLUMAT
SERONOKNYA MEMBACA :
MEMBUAT ANDAIAN
SERONOKNYA MEMBACA :
MEMBACA KISAH YANG MENARIK
INDAHNYA SENI BINA :
MENCAMBAH PEMIKIRAN
INDAHNYA SENI BINA :
MENGAMBIL IMLAK
INDAHNYA SENI BINA :
MEMBERIKAN KOMEN
LEMBAH BUAH-BUAHAN :
BERCERITA SECARA SPONTAN

LEMBAH BUAH-BUAHAN :
MENGHURAIKAN ISI
LEMBAH BUAH-BUAHAN :
MENGAMBIL IMLAK
PENTERNAKAN : MENGULAS
FAKTA
PENTERNAKAN : MERUMUS ISIISI MENARIK
PENTERNAKAN : MENYATAKAN
DAN MENGHURAIKAN ISI UTAMA
ENVO DIESEL : MENGULAS
FAKTA
ENVO DIESEL : MERUMUSKAN
ISI-ISI MENARIK
ENVO DIESEL : MENGHURAIKAN
ISI
SAINS DALAM KEHIDUPAN :
MENDENGAR ARAHAN
SAINS DALAM KEHIDUPAN :
MELAKSANAKAN ARAHAN
SAINS DALAM KEHIDUPAN :
MENYATAKAN PANDANGAN

ROBOT MEMBANTU MANUSIA :


MENYUSUN MAKLUMAT
ROBOT MEMBANTU MANUSIA :
MENYATAKAN PANDANGAN
ROBOT MEMBANTU MANUSIA :
MENYATAKAN PERBEZAAN
TEKNOLOGI BAHARU MENGUASAI
DESA : MENYATAKAN ISI
SAMPINGAN
TEKNOLOGI BAHARU MENGUASAI
DESA : MENYATAKAN PANDANGAN
MISI KEMANUSIAAN :
MENGHAYATI PERISTIWA
MISI KEMANUSIAAN : MEMBINA
ISI
JIRAN BESTARI : MEMBAHASKAN
MAKLUMAT
JIRAN BESTARI : MENGULAS
BERITA
JIRAN BESTARI : MEMBETULKAN
KESILAPAN
NEGARA SERANTAU : MENELITI
DIALOG

NEGARA SERANTAU : MENELITI


MAKLUMAT
BIJAK BERKOMUNIKASI :
MELAPORKAN HASIL
PEMERHATIAN
BIJAK BERKOMUNIKASI :
MENYAMPAIKAN UCAPAN
BIJAK BERKOMUNIKASI :
MEMPENGARUHI ORANG LAIN
PENCINTA ANGKASA : MELAYARI
INTERNET
PENCINTA ANGKASA :
MELAHIRKAN PERASAAN
PENCINTA ANGKASA : MEMBACA
SINOPSIS
ALAM ANGKASA : MENGENALI
BUKU
ALAM ANGKASA : MENGAMBIL
IMLAK
ALAM ANGKASA : MEMBETULKAN
KESILAPAN

NILAI

SISTEM BAHASA

Baik Hati

Morfologi ( Struktur Kata ) - Kata


asli Bahasa Melayu

Berdikari

Morfologi ( Struktur Kata ) - Kata


pinjaman Bahasa Melayu

Hemah-tinggi

Morfologi ( Bentuk Kata ) - Kata


Tunggal

Hormatmenghormati

Morfologi ( Bentuk Kata ) - Kata


Terbitan

Kasih Sayang

Morfologi ( Bentuk Kata ) - Kata


Ganda

Keadilan

Morfologi ( Bentuk Kata ) - Kata


Majmuk

Kebebasan

Morfologi ( Proses Pembentukan


Kata )- Pengimbuhan

Keberanian

Morfologi ( Proses Pembentukan


Kata )- Penggandaan

Kebersihan
Fizikal dan
Mental

Morfologi ( Proses Pembentukan


Kata )- Pemajmukan

Kejujuran

Morfologi ( Golongan Kata ) - Kata


Nama

Kerajinan

Morfologi ( Golongan Kata ) - Kata


Kerja

Keberanian

Morfologi ( Golongan Kata ) - Kata


Adjektif

Kerjasama

Morfologi ( Golongan Kata ) - Kata


Tugas

Kesederhanaan

Sintaksis ( Jenis Ayat ) - Ayat


Penyata

Kesyukuran

Sintaksis ( Jenis Ayat ) - Ayat


Tanya

Rasional

Sintaksis ( Jenis Ayat ) - Ayat


Perintah

Semangat
Bermasyarakat

Sintaksis ( Jenis Ayat ) - Ayat


Seruan

patriotisme

Sintaksis (Ragam Ayat ) - Ayat


Aktif
Sintaksis (Ragam Ayat ) - Ayat
Pasif

Sintaksis ( Susunan Ayat ) - Ayat


Biasa / Ayat Songsang
Sintaksis ( Binaan Ayat ) - Ayat
Dasar
Sintaksis ( Binaan Ayat ) - Ayat
Tunggal
Sintaksis ( Binaan Ayat ) - Ayat
Terbitan / Ayat Majmuk
Sintaksis ( Proses Ayat Terbitan)
- Penggantian
Sintaksis ( Proses Ayat Terbitan)
- Penngguguran
Sintaksis ( Proses Ayat Terbitan)
- Penyusunan Semula
Sintaksis ( Proses Ayat Terbitan)
- Peluasan
Sistem Ejaan - Pola Keselarasan
Huruf Vokal

Sistem Ejaan - Ejaan Kata Pinjaman

Sistem Ejaan - Ejaan Kata Dasar


dan Kata Terbitan

Sebutan

Intonasi - Ayat Penyata

Intonasi - Ayat Tanya

Intonasi - Ayat Perintah

Intonasi - Ayat Seruan

Intonasi - Ayat Teralik atau


Songsang

Intonasi - Ayat Aktif

Intonasi - Ayat Pasif

Kosa Kata

Peribahasa - Simpulan Bahasa

Peribahasa - Perumpamaan

Peribahasa - Pepatah

Peribahasa - Bidalan

Peribahasa - Perbilangan

Peribahasa - Kata-kata Hikmat

KEMAHIRAN BERFIKIR

Mencirikan

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH
Kreativiti dan
Inovasi

Mengelaskan, mengumpulkan,
Keusahawanan
mengkategorikan

TMK

Menghubungkaitkan

Bahasa

Membandingkan dan
membezakan

Pendidikan Alam
Sekitar

Menyusun atur

Nilai Murni

Menentukan urutan

Sains & Teknologi

Mengenal pasti kenyataan


benar atau palsu

Patriotisme

Membezakan fakta dengan


pendapat

Kemahiran Berfikir

Menganalisis

Kepimpinan

Mengesan kecondongan
pendapat

Belajar Cara Belajar

Mengenal pasti sebab


akibat

Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan
Sosial

Meramalkan

Pencegahan Rasuah

Mensintesiskan

Kajian Masa Depan

Mengitlak

Pendidikan Pengguna

Menganalogikan

Keselamatan Jalan
Raya

Membuat inferens

Verbal-Linguistik

Membuat kesimpulan

Logik-Matematik

Menginterpretasikan,
mentafsirkan

Visual-Ruang

Mengenal pasti idea utama


dan idea sokongan

Kinestetik

Menilai

Muzik

Menjanakan idea

Interpersonal

Merekacipta

Intrapersonal

Merumuskan, meringkaskan

Naturalis

Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

EMK

i-THNIK

Teknologi Maklumat &


Komunikasi

PETA BULATAN

Keusahawanan

PETA BUIH

Kreatoviti & inovasi

PETA POKOK

Bahasa

PETA DAKAP

Pendidikan Alam Sekitar

PETA BUIH BERGANDA

Nilai Murni

PETA ALIR

Sains & teknologi

PETA PELBAGAI ALIR

Patriotisme

PETA TITI

KBAT / -Think

Tajuk

MENGAPLIKASI

TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH

MENGANALISIS

TAJUK 2 : SEJARAH AWAL NEGARA ZAMAN AIR BATU

MENILAI

TAJUK 3 : SEJARAH AWAL NEGARA ZAMAN PRASEJARAH

MENCIPTA

TAJUK 4 : SEJARAH AWAL NEGARA :


KERAJAAN MELAYU AWAL
TAJUK 5 : SEJARAH AWAL NEGARA TOKOH-TOKOH TERBILANG
KESULATANAN MELAYU MELAKA

Standard Kandungan

1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

1.2 Pengertian diri dan keluarga

1.3 Sejarah sekolah

1.4 Kawasan tempat tinggal murid

2.1 Zaman Air Batu

3.1 Kehidupan manusia prasejarah

4.1 Kedudukan kerajaan-kerajajaan Melayu awal

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

Standard Pembelajaran

1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.

1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan


garis masa dan kronologi.

1.1.3 Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.

1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan


tempat bersejarah.

1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah.

1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan.

1.2.1 Menyatakan biodata diri.

1.2.2 Mengenalpasti salasilah keluarga.

1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.

1.2.4 Mengenalpasti panggilan anggota keluarga.

1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis


masa.

1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.

1.3.2 Mengenalpasti lokasi sekolah.

1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.

1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.

1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan


bendera sekolah.

1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.

1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.

1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal.

1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal.

1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.

1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.

1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat.

2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu.

2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.

2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air


batu.

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.

3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.

3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah.

3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu Awal.

4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu Awal pada


peta Malaysia.

4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar
kerajaan Melayu Awal.

4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan


Melayu.

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang.

5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam


masyarakat Melayu lama.

5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam


membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas


Melaka.

5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari


Palembang ke Melaka.

5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

5.2.4 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai


warisan yang dibanggakan.

5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.

5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi


Bendahara.

5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis


serangan Siam di Melaka.

5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina


kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.

5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana.

5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan


Hang Jebat dalam Riwayat Hang Tuah.

5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina


kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Kelompok

K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam


kehidupan harian.

K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan


kesinambungannya dengan masa kini.

K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan


bangsa bagi melahirkan jati diri.

K.1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam


sesebuah keluarga.

K.1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan


dalam institusi keluarga.

K.1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga


asas.

K.1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga


sekolah.

K.1.3.8 Mengenalpasti usaha-usaha untuk mengekalkan


kebersihan dan keindahan sekolah.

K.1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sebuah institusi


pendidikan yang perlu dibanggakan.

K.1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan


awam di kawasan setempat.

K.1.4.8 Menyatakan kepentingan keindahan persekitaran


tempat tinggal.

K.1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai


perkara yang perlu dihargai.

K.2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

K.2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam


menjaga alam sekitar.

K.2.1.6 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

K.3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan


sejarah.

K.3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi


perubahan persekitaran.

K.3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang patut


dicontohi.

K.4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan


Melayu Awal.

K.4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga pesisiran pantai.

K.4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai


kemakmuran Negara.
K.5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah
individu.
K.5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat
dahulu yang dapat dicontohi.

K.5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh


terbilang Kesultanan Melayu Melaka dan masyarakat.

K.5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang


boleh dicontohi.

K.5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan


seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.

K.5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu


Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

K.5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang perlu


dijadikan contoh.

k.5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam


membentuk sahsiah individu.

K.5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan


kesetiaan kepada pemimpin.

K.5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada


institusi beraja.

k.5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam


menyelesaikan sesuatu masalah.

K.5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam


mempertahankan kedaulatan beraja.

RANCA
TAHUN / MASA /
MATA PELAJARAN
TAHUN :

MATA PELAJARAN :

MINGGU :
TARIKH :

HARI / MASA :

EMK

NILAI MURNI

TMK

BBB :

KBAT

i-THINK

RANCANGAN PELAJA
KANDUNGAN
Tajuk

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran
:

Pembelajaran
:

Pada akhir pengajara


murid d
1
Objektif PdP
2

kriteria
kejayaan
2

Aktiviti PdP 3

Penilaian

NCANGAN PELAJARAN HAR


KANDUNGAN

Pada akhir pengajaran dan pembelaj


murid dapat :

AN
IMPAK / CATATAN
Refleksi :