Anda di halaman 1dari 23

GMGM 3053

Pengurusan Latihan Dalam


Organisasi

Kandungan
Konsep asas
Latihan dan pembangunan sumber
manusia
Falsafah dan misi latihan
Perkembangan latihan
Kitaran latihan
Kepentingan latihan
Institusi-institusi latihan
2

Kenapa ini berlaku???


Menurut Georgeson (1982),
dianggarkan hanya 10 peratus daripada
wang yang dibelanjakan untuk aktiviti
latihan membawa kepada perubahan
sikap apabila pekerja kembali bekerja

Di Malaysia, INTAN yang ditubuhkan pada


tahun 1972 telah menyediakan latihan
dan rundingan latihan kepada semua
jabatan kerajaan.
Laman untuk dilawati
www.learningcircuit.org
www.astd.org
www.webasedtraining.com
www.trainingsupersite.com

Konsep latihan
Melatih mengajar supaya seseorang individu
berkelayakan ataupun cekap dalam sesuatu perkara.
Ia merupakan salah satu komponen Pembangunan
Sumber Manusia (HRD).
Latihan bermula dengan andaian yang seseorang
individu tidak mempunyai kemahiran tertentu atau
tidak dapat menjalankan tugas tanpa diajar.
Ia merupakan intervensi pembelajaran jangka pendek
bertujuan untuk mewujudkan atau memperbaiki
penyesuaian di antara keperluan kerja semasa dengan
pengetahuan, kemahiran dan sikap.

Latihanmungkinmerupakansesuatuyang
begituterancang,menggunakanpendekatan
sistematikdanbolehjugadirancangsecaratidak
formaldandijalankansewaktukerja.

Beberapa definisi latihan


Latihan merupakan satu tindakan yang
terancang, dengan menggunakankan ilmu serta
pendeakatan pendidikan dan pengajaran
sehingga menyebabkan seseorang itu
memperolehi sikap baru bagi membolehkannya
mencapai standart tertentu. Proses ini
melibatkan pendedahan, pemberian sebab,
pembetulan, pembelajaran dan peneguhan.
Latihan adalah pemindahan pengetahuan dan
kemahiran yang dapat ditakrif dan diukur.

Sambungan.
Iamerujukkepadausahaterancangolehorganisasi
untuk memudahkan pembelajaran mengenai
kompetensiberkaitankerja(Noe,2002).
Pembelajaranyangdisediakanolehmajikankepada
kakitangan, dan pembelajaran tersebut berkaitan
dengankerjasemasamereka(Nadler,1989)

The sole function of training is to


produce..

Perbezaan latihan dan konsep-konsep


yang berkaitan
Latihan
Usaha terancang dan sistematik untuk
mengubah atau membangunkan
pengetahuan, kemahiran atau sikap melalui
pengalaman pembelajaran, bagi mencapai
prestasi berkesan di dalam sesuatu aktiviti.
Tujuannya dalam situasi kerja adalah untuk
membolehkan individu mendapatkan
kebolehan supaya menjalankan tugas yang
diberikan dengan sebaiknya.
10

Pembelajaran
Proses di mana individu mendapatkan pengetahuan,
kemahirandansikapmelaluipengalaman,gambaran,
kajiandanpengajaran.
Pembangunan
Peningkatandanpertumbuhanumumkemahirandan
kebolehan individu melalui pendidikan secara sedar
dantidaksedar.
11

Pendidikan
Satu proses dan satu siri aktiviti yang mempunyai
matlamat untuk membolehkan individu
mengasimilasi dan membangunkan pengetahuan,
kemahiran, nilai dan pemahaman yang tidak
berkaitan secara langsung dengan bidang aktiviti
yangsempittetapimembolehkanpelbagaimasalah
ditakrifkan,dianalisisdandiselesaikan.

12

Perbezaan Latihan & Pendidikan


Latihan
Ketepatan
Melibatkan perolehan
sikap, fakta, idea dan
sebagainya yang mudah
ditakrifkan dalam konteks
yang spesifik.
Lebih berorientasikan
kerja.

Pendidikan
Ketepatan
Proses perubahan yang
luas.
Lebih berorientasikan
individu

13

Perbezaan Latihan & Pendidikan


Latihan
Perbezaan
Pembelajaran tentang
suatu sikap yang spesifik
menggambarkan suatu
darjah keseragaman.

Pendidikan
Perbezaan
Pendidikan cuba untuk
meningkatkan
kepelbagaian di dalam
perbezaan individu

14

Perbezaan Latihan & Pendidikan


Latihan
Proses
Latihancenderunguntuk
menjadiprosesyanglebih
mekanistikdimanamenekankan
tindakbalasyangseragamdan
dapatdijangka.

Pendidikan
Proses
Pendidikanmerupakanproses
yanglebihorganikdimana
membawaperubahanyangtidak
begitudapatdijangkakepada
individu.

15

Perbezaan Latihan & Pendidikan


Latihan
Kandungan
Latihanbertujuanmenyediakan
pengetahuandankemahirandan
menanamkansikapyang
diperlukanuntukmenjalankan
sesuatukerja.

Pendidikan
Kandungan
Pendidikanbiasanya
menyediakanrangkakerja
konsepsualdanteoritikal
direkabentukuntukmeransang
kebolehankonsepsualdan
analitikalindividu.

16

Perbezaan Latihan & Pendidikan


Latihan
Skala Masa
Perubahandalamlatihandapat
dilihatdengancepat

Pendidikan
Skala Masa
Pengaruhpendidikankelihatan
danjangkamasayanglebih
panjangdansangatmendalam.

17

Tujuan Latihan

untukmenyediakanpekerjabagimembangunkan
kemahirantertentuuntukmenjalantugasankerja
semasa
untukmembinakemahirandanmenyampaikan
pengetahuanyangmenjadikanpekerjalebihberkesan
didalampelbagaiperanankerja
untukmenyediakanpekerjabagimenjalankantugasan
kerjayanglebihsukardanluasdimasahadapan.
untukmembantupekerjamengenalpastidan
menyedaripotensipenuhmereka.

18

Faedah latihan
Memberi kepuasan kerja dan motivasi intrinsic dan extrinsic
Menyediakan individu untuk melaksanakan
tugas tertentu dengan berkesan
Mengurangkan absenteeism
Mengurangkan turnover
Mencipta learning organisation
Membantu mengalakkan keselamatan
pekerja
Bersedia untuk teknologi masa depan
19

Kitaran latihan
Fasa 1: mengkaji/mengenalpasti penyiasatan
mengenai apa yang dianggap sebagai masalah pada
masatersebut.
Aktiviti:Analisisorganisasi,analisistugas,analisisjawatandan
analisisindividu

Fasa 2: rekabentuk penciptaan intervensi bagai


menyelesaikanmaslahyangdikenalpastipadafasa1.
Aktiviti:pembangunankurikulum,rekabentukkursus

Fasa 3 :perlaksanaan-penyampaiansebenarintervensi
latihanyangdirekabentukpadafasa2
Fasa 4: penilaian mengukur darjah keberkesanan
20
intervensiyangtelahdijalankan.

tna

penilaian

perancangan

laksana

21

Kitaran latihan yang komprehensif


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kenalpasti keperluan
Nilai keperluan
Memilih kursus
Membangunkan kursus
Menentukan beban kerja
Memilih jurulatih
Mengenalpasti lokasi dan sumber
Belanjawan

22

9.Rancanganlatihan

10.Pentadbiranprakursus
11.Menyediakankursus
12.Menyampaikankursus
13.Mengesahkankursus
14.Pentadbiranselepaskursus
15.Pemindahankandunganpelajaran
16.Menilailatihan
17.Menyemaklatihan

23

Anda mungkin juga menyukai