Anda di halaman 1dari 1

MINGG

15

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema 4:
Kemasyarakatn

1.6

Unit 10 :
Muafakat
Membawa Berkat
Tajuk :
Indahnya
Semangat
Kerjasama
Catatanku
Minggu
Sukarelawan
Muda
Bersatu Teguh
Bercerai Roboh

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara
untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatka
menyampaikan
maklumat
maklumat yang tersurat dan tersir
tentang
sesuatu
perkara
dengan tepat tentang sesuatu perka
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
dengan
tepat
secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbag
sesuai bagi memupuk minat
bahan
bukan
sastera
untu
membaca.
memperkaya laras bahasa.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaika


maklumat tentang sesuatu
maklumat yang betul berbentu
perkara dengan menggunakan
syarahan, ucapan dan pidato denga
bahasa yang santun.
betul serta menggunakan baha
yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebuta


indah
dan
menggunakan
yang jelas dan intonasi yang bet
bahasa badan dengan kreatif
serta menggunakan bahasa bada
melalui lakonan secara didik
yang kreatif melalui lakonan.
hibur.

Program Motivasi 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan ka
pembentukan kata yang sesuai
majmuk istilah khusus dalam bidan
Jaya Diri
dalam pelbagai situasi dengan
ilmiah dan kata majmuk yan
betul.
mendukung maksud kiasan denga
betul dalam pelbagai situasi.