Anda di halaman 1dari 2

MINGG

16

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema 4:
Kemasyarakatan

1.6

Unit 11 :
Kita Memberi,
Orang Merasa
Tajuk :
Bulat Air kerana
Pembetung, Bulat
Kata kerana
Muafakat
Program
Kejiranan Mesra
Jiran Sepakat
Masyarakat
Sejahtera, Hidup
Bahagia
Program Sekolah
Penyayang

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

Berbicara
untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
menyampaikan
maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara
tentang
sesuatu
perkara
dengan jelas daripada media Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
elektronik menggunakan ayat yang
Kerjasama, semangat
dengan
tepat
secara
mengandungi peribahasa secara
kemasyarakatan, kasih sayang
bertatasusila.
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Ilmu :
perkataan, frasa dan ayat
mengandungi
perkataan Pendidikan Moral, Sains
daripada pelbagai sumber
berimbuhan pinjaman dalam bahan
Kemasyarakatan,
dengan sebutan yang betul.
bacaan prosa dengan sebutan yang
betul daripada pelbagai sumber dan
BCB : Bacaan Intensif
memahami perkara yang dibaca.
Bacaan Imbasan
3.6 Menulis untuk menyampaikan
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
maklumat yang betul berbentuk KP:
perkara
dengan
syarahan, ucapan dan pidato dengan Interpersonal
menggunakan bahasa yang
betul serta menggunakan bahasa Konstruktivisme
santun.
yang santun.
Strategi pdp:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat KB
tunggal dan ayat majmuk dengan
yang betul dalam pelbagai
peluasan subjek dan predikat Menghubungkaitkan
situasi.
dengan betul dalam pelbagai situasi. Mensintesis
Menjanakan idea

Kbat :

Anda mungkin juga menyukai