Anda di halaman 1dari 2

MINGG

17 & 18

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema 4:
Kemasyarakatan

1.7

Unit 12 :
Sedia Membantu
Tajuk :
Berat Mata
memandang,
Berat Lagi Bahu
yang Memikul
Rakan COP
Terima Kasih,
Kawan
Program Khidmat
Bantu di Rumah
Bantu-Membantu
Amalan Mulia
Mercy Malaysia

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

Berbincang
dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
mengemukakan
pendapat
pendapat secara kritis tentang
tentang
sesuatu
perkara
sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
sumber dengan menggunakan ayat
Prihatin, kerjasama,
secara bertatasusila.
yang gramatis secara bertatasusila.
keberanian, hemah tinggi
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
bacaan
dengan
lancar,
mengandungi pelbagai ragam ayat Ilmu :
sebutan yang jelas dan
secara mekanis dengan lancar, Sains kemasyarakatan,
intonasi yang betul.
sebutan yang jelas dan intonasi
Kemasyarakatan, Pertanian,
yang betul.
Pendidikan Moral
3.7
Menghasilkan
penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
3.7.1 Menghasilkan draf perenggan
dengan betul.
pendahuluan, isi dan penutup BCB : Bacaan Mekanis
Bacaan Imbasan
dalam penulisan kreatif dengan
4.3 Mengujarkan bahasa yang
betul.
indah dan menggunakan
KP:
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Menghubungkaitkan
daripada bahan rangsangan untuk Konstruktivisme
hibur.
menyampaikan nilai murni dengan Verbal linguistik
menggunakan bahasa yang indah
5.3 Memahami dan membina ayat
dan
yang betul dalam pelbagai
bahasa
badan yang sesuai melalui Strategi pdp:
situasi.
KB
lakonan.
Menjanakan idea
5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap Mengkonsepkan
ajuk dan cakap pindah dengan Menganalisis
betul dalam pelbagai situasi.

(Penilaian 4)

Kbat :