Anda di halaman 1dari 2

MINGG

20

TEMA/TAJUK
Tema 5:
Warisan Bangsa
Unit 13 :
Uniknya Budaya
Kita
Tajuk :
Sirih Dijunjung
Adat Disanjung
Upacara Minum
Teh
Kebudayaan
Kaum Iban
Rumah Iban
Satu Rasa
Pelbagai Budaya
Penunggang
Kuda Kaum
Bajau

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:


menyebut bunyi bahasa, iaitu
menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan,
dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
frasa dan ayat dengan betul.
betul dan tepat.
Hemah tinggi, hormatmenghormati, hemah tinggi,
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, sebutan
kesyukuran
mengandungi ayat tunggal dan ayat
yang jelas dan intonasi yang
majmuk berbilang subjek dan
betul.
predikat secara mekanis dengan Ilmu :
lancar, sebutan yang jelas dan Peraturan sosiobudaya,
intonasi yang betul.
Pendidikan Moral, Seni Bina,
Sains kemasyarakatan, Sejarah
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan
dalam pelbagai genre dengan
kreatif berbentuk imaginatif dan
betul.
deskriptif
menggunakan
ayat BCB : Bacaan intensif
Bacaan luncuran
gramatis dengan betul.
KP:
4.4 Melafazkan dan memahami
4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan Interpersonal
puisi dengan intonasi yang
yang jelas dan intonasi yang betul Kontruktivisme
betul menggunakan bahasa
serta memahami syair tersebut.
Verbal linguistik
yang indah secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
nama am tak hidup bukan institusi
golongan kata dengan betul
abstrak dan penjodoh bilangan KB
mengikut konteks.
mengikut konteks dengan betul.
Menganalisis
Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
Menaakul

Kbat :

Anda mungkin juga menyukai