Anda di halaman 1dari 41

Bab 7

Strategi, kaedah dan


teknik pengajaran dan
pembelajaran
Pendidikan Jasmani

Strategi, kaedah dan teknik


pengajaran adalah perkara yang
perlu dititikberatkan sewaktu sesi
pengajaran dan pembelajaran.
Pemilihan strategi, kaedah dan
teknik yang tepat akan
membantu guru untuk mencapai
objektif pembelajaran.

Pengajaran
dan
Pembelajara
n

Strategi

Teknik
Kaedah

Strategi
Strategi
merangkumi
kesemua
aspek
termasuklah teknik, kaedah dan pendekatan.
Strategi adalah suatu bentuk operasi yang
digunakan dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran dan juga merupakan aktiviti
pengurusan yang telah dirancang untuk
mencapai hasil pembelajaran yang telah
ditetapkan oleh guru.
Strategi
juga
dianggap
sebagai
kebijaksanaan memilih sesuatu pendekatan
dan kecekapan dalam merancang teknik dan
kaedah.

Terdapat tiga jenis strategi dalam


penyampaian pengajaran dan
pembelajaran iaitu :
Strategi Berpusatkan
Guru
Strategi Berpusatkan
Murid
Strategi Berpusatkan
Bahan

Strategi Berpusatkan
Guru

Strategi pemusatan guru


memperlihatkan guru sebagai individu
yang memainkan peranan utama
dalam menguasai dan mengawal
segala bentuk aktiviti yang dijalankan.
Sesi pengajaran dan pembelajaran
berbentuk kuliah iaitu guru banyak
memberi penerangan dan murid hanya
mendengar setiap penerangan dengan
teliti.

Ciri- ciri bagi strategi pemusatan guru ialah :


Guru sebagai penyampai maklumat dan
murid berperanan sebagai penonton sahaja.
Kepimpinan guru bersifat autokratik.
Murid tidak berpeluang menyampaikan
pendapat mereka.
Guru banyak bertindak mengawal dan
memberi arahan.
Komunikasi antara murid dan guru adalah
sehala.
Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih
mengutamakan pencapaian objektif
pengajaran guru.

Penyebaran ilmu pengetahuan lebih


diutamakan daripada penyuburan nilai
murni atau perkembangan emosi.
Pembelajaran murid banyak berbentuk
mengingat dan menghafaz tetapi kurang
upaya untuk membuat interprestasi.
Interaksi antara murid adalah pasif dan
pergaulan sosial murid terbatas.
Kebolehan dan minat murid tidak
diambil berat.
Murid menjadi kurang kreatif dan tidak
diberi peluang untuk menjana idea.

Strategi Berpusatkan
Murid

Dalam proses pengajaran dan


pembelajaran, lebih banyak masa
diperuntukkan kepada pembelajaran
dalam strategi ini.
Murid-murid bersifat autokratik
dalam pembelajaran mereka dalam
bilik darjah.

Ciri-ciri bagi strategi pemusatan murid ialah :


Guru merupakan pemimpin yang membimbing
murid menjalankan aktiviti pembelajaran.
Komunikasi yang berlangsung adalah
komunikasi dua hala.
Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di
mana murid digalakkan untuk memberikan
pendapat.
Strategi pengajaran dan pembelajaran
mengutamakan objektif pencapaian murid di
mana perkembangan yang seimbang
sepertimana yang dinyatakan dalam aspek
JERIS dapat dihasilkan.

Ujian penilaian berbentuk formatif


digunakan untuk mengkaji kelemahan
murid dan memastikan ujian kemahiran
yang guru lakukan berjaya atau tidak.
Sebagai panduan kepada guru untuk
merancang pengajaran dan
pembelajaran yang lebih baik pada
masa akan datang.
Mengutamakan kaedah kumpulan dan
penglibatan penuh pelajar.
Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif.

Strategi Berpusatkan
Bahan

Strategi ini menggunakan bahan sebagai


medium utama untuk penyampaian isi
pengajaran dan pembelajaran.
Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada
dua iaitu bahan pengajaran yang
disediakan oleh guru (powerpoint, carta,
gambar rajah) dan bahan pembelajaran
yang digunakan oleh murid (buku teks,
lembaran kerja, peralatan sukan, radas
dan sebagainya).

Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah


seperti berikut :
Guru dan murid menggunakan bahan
sepenuhnya untuk mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
Melibatkan interaksi antara murid
dengan bahan.
Murid dan guru perlu cekap
menggunakan bahan secara
maksimum untuk mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.

Strategi ini menekankan


keseluruhan aspek iaitu aspek
fizikal, kognitif dan afektif.
Pengajaran guru bertumpu kepada
pengajaran bermakna dan berkesan.
Sifat-sifat sosial yang positif dapat
dipupuk melalui kaedah kumpulan.
Strategi ini mementingkan
pengajaran dan pembelajaran yang
bermakna melalui pengalaman
sebenar.

Kaedah
Kaedah ialah satu prosedur yang
membolehkan pelaksanaan pengajaran
dijalankan secara teratur, kemas dan
sistematik serta suatu bentuk langkah
pengajaran yang tersusun rapi.
Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai
objektif pembelajaran yang telah dirancang.
Guru perlu menyusun langkah pengajaran
secara teratur, mempunyai kesinambungan
dan perlu melakukannya mengikut peraturan
agar objektif pembelajaran yang spesifik dapat
diperolehi dalam jangka masa yang pendek.

Contoh-contoh kaedah yang digunakan


dalam pengajaran dan pembelajaran ialah
:
Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah

inkuiri penemuan
Induktif
Deduktif
Penyelesaian Masalah
Kumpulan
Sumbangsaran
Demonstrasi
Lawatan

Inkuiri
Penemuan

Satu pendekatan yang lebih saintifik,


mementingan pembelajaran
pengalaman dan menjurus kepada
proses penyelesaian masalah.
Inkuiri bermaksud mencari maklumat,
menyoal dan menyiasat sesuatu
fenomena yang berlaku di sekeliling.
Kaedah ini mengambil masa yang lebih
lama jika dibandingkan dengan kaedah
dan teknik lain.

Induktif

Kaedah yang melibatkan aktiviti


mengumpul dan mentafsir maklumatmaklumat dan seterusnya membuat
generalisasi dan kesimpulan.
Mengemukakan contoh yang khusus
dan seterusnya membuat
generalisasi atau kesimpulan umum
yang berkaitan dengan contoh
tersebut.

Induktif

Dengan kaedah ini, murid-murid


mudah ingat dan faham dengan isi
pengajaran guru kerana dengan
membuat teori atau kesimpulan
umum, murid mudah mengingati dan
mengaplikasikannya semasa
menjawab peperiksaan.

Deduktif

Kaedah mengajar yang bermula daripada


sesuatu atau beberapa prinsip, hukum,
teori atau peraturan diikuti dengan
aplikasinya ke atas contoh-contoh yang
khusus.
Guru memberikan prinsip, hukum, teori
atau peraturan tertentu dan mengajarnya
kepada murid sehingga murid memahami,
kemudian mengaplikasikannya sebagai
proses menyelesaikan masalah.

Penyelesaian
Masalah

Dalam kaedah ini, pelajar adalah aktif


danguru sebagai konsultan
dalamaktiviti penyelesaian masalah.
Gurumembantu pelajar merangka
strategi penyelesaiandan
pelajarmempunyai peluang untuk
membina pengetahuan mereka sendiri.
Kaedah ini perlu dilakukan dengan cara
yang bertahap dan berurutan.

Kumpula
n

Kaedah yang melibatkan seorang


guru yang mengelolakan satu kelas
murid yang dipecahkan kepada
beberapa kumpulan kecil untuk
melibatkan diri dalam aktiviti
pembelajaran secara kumpulan.

Kumpula
n

Melatih murid-murid
bertanggungjawab serta memupuk
semangat kerjasama dan kepimpinan
di samping menggalakkan proses
penularan antara murid serta proses
penularan dan penyimpangan
tingkah laku di kalangan muridmurid.

Sumbangsara
n

Percambahan fikiran di mana semua


orang dalam kumpulan dapat
menyumbangkan fikiran dan pendapat
terhadap sesuatu topik yang
dibincangkan.
Tujuan kaedah sumbangsaran adalah
untuk menggalakkan murid
menggunakan imaginasi mereka
secara kreatif untuk menyelesaikan
masalah.

Demonstra
si
Kaedah demonstrasi adalah satu jenis
pengajaran dan pembelajaran yang
melibatkan guru memperjelaskan,
memperlihatkan atau mempertontonkan
suatu demonstrasi bagaimana cara
melakukan sesuatu aktiviti di hadapan
pelajar.
Perhatian pelajar dapatdifokuskan kepada
guru.
Memudahkan proses pembelajaran kerana
murid belajar dari pengalaman.

Lawata
n
Kaedah pengajaran dan pembelajaran
yangbolehmemberikankesempatankepada
muriduntukmemerhatidanmembuat
pertimbangantentangsesuatuperkaraatau
keadaan secara langsung di luar bilik darjah.
Ia juga dapat menimbulkan kesedaran,
keinsafan, dan perasaan tanggungjawab supaya
nilai moral
yangdikehendakidapatdisampaikandengan
berkesan.

Teknik
Teknik merupakan muslihat yang digunakan
guru untuk menyampaikan bahan dan isi
pengajaran kepada murid secara optimum.
Teknik merupakan unit-unit kecil yang
terkandung dalam kaedah.
Teknik juga adalah suatu kemahiran yang
digunakan guru untuk pengelolaan dan
perlaksanaan kaedah pengajaran serta cara
guru untuk menjalankan pelbagai langkah
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Guru perlu membahagikan masa dengan betul
untuk menjalankan setiap teknik yang dipilh.

Contoh-contoh teknik yang digunakan


oleh guru dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran ialah :
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik

Syarahan
Kuiz
Bercerita
Simulasi
Permainan
Ajuk Hafaz
Soal Jawab

Syaraha
n

Teknik syarahan bermaksud seseorang


guru yang mempunyai ilmu
pengetahuan memberi pengajaran
kepada murid secara syarahan.
Juga dikenali sebagai teknik kuliah.
Teknik iniadalahberpusat
kepadagurudanpelajar hanya
bertindak sebagai pasif, tidak bergiat
cergas dalam aktiviti-aktiviti yang
dirancang oleh guru.

Syaraha
n

Ini melibatkan pengajaran prinsipprinsip serta fakta-fakta oleh guru


secara lisan dan hanya berlaku
dalam komunikasi satu hala kerana
hanya guru yang bertindak memberi
syarahan di dalam bilikdarjah.

Kuiz
Aktiviti kuiz merupakan aktiviti
pertandingan yang meliputi pertandingan
antara pelajar.
Tujuan teknik ini diperkenalkan adalah
kerana guru dapat mengukuhkan dan
memantapkan pemahaman pelajar
mengenai sesuatu topik.
Selain itu, pelajar dapat mengulangkaji
sambilbergembira,dapatmelupakan
permasalahan mereka dengan
mengemukakan soalan secara teka-teki.

Bercerita

Cerita merupakan satu susunan kejadiaan


atau peristiwa yang berlaku sama ada
benar-benar berlaku atau tidak.
Tujuan bercerita adalah untuk mencerna
daya kreativiti dan imaginasi pelajar,
melatih pelajar dengan pelbagai
kemahiran lisan dan menggalakkan
pelajar berkomunikasi dengan berkesan
dari segi sebutan, intonasi dan ekspresi
atau mimik muka.

Simulasi

Simulasi ditakrifkan sebagai satu


situasi yang diwujudkan hampir
menyerupai keadaan sebenar yang
memerlukan pelajar berinteraksi
sesama sendiri berdasarkan peranan
masing-masing bagi membuat
keputusan menyelesaikan masalah,
isu atau tugasan semula.

Simulasi

Dalam proses ini, pelajar digalakan


untuk memberi pendapat, cadangan,
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah berdasarkan
peranan yang
dipertanggungjawabkan.
Teknik ini memberikan peluang
kepada pelajar mengalami sendiri
situasi dan masalah.

Permain
an

Bermain adalah satu teknik mengajar


yang memberi peluang kepada muridmurid melakukan aktiviti berpura-pura
di bawah keadaan terkawal.
Main merupakan ekspresi kendiri yang
kreatif dan perkembangnya paling jelas
pada peringkat kanak-kanak. Kanakkanak akan mencari pengetahuan
dengan kaedah permainan.

Ajuk
Hafaz

Kaedah ini adalah kaedah pengajaran


dilakukan secara demonstrasi dan latih
tubi.
Pengajaran demonstrasi harus
berkaitan dengan tatabahasa,
pertuturan, perbendaharaan kata
melalui guru bahasa atau penutur jati.
Tatabahasa diajar secara menghafaz
beberapa ayat asas.

Soal
Jawab

Teknik paling lama dan popular


digunakan dalam pendidikan.
Teknik ini berupaya mewujudkan
interaksi guru dengan murid-murid
secara berkesan.
Teknik ini dilaksanakan dengan cara
guru mengemukakan soalan berkaitan
dengan isi pelajaran, dan murid perlu
memberi tindak balas yang
sewajarnya.

Soal
Jawab

Melalui kaedah ini, kita akandapat


mengenali dan mendampingi
pelajardengan sebaiknya.
Kemahiran ini bukanlah sesuatu yang
dibuat secara spontan, malah untuk
mencapai tujuan dan matlamat yang
dikehendaki, maka ia hendaklah
dirancang dengan sebaik-baiknya

Untuk Pendidikan Jasmani, guru perlu


menggabungkan ketiga-tiga strategi iatu pemusatan
guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan.
Guru perlu membahagikan slot pengajaran dengan
cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran.
Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan
bercakap sepanjang waktu kerana murid-murid
tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan
secara berterusan.
Prosedur penggunaan strategi pengajaran dapat
dilihat melalui rajah di bawah:

~TERIMA KASIH~

DISEDIAKAN OLEH : TAI MING YEE


WAY YUN ZHI
LAW PUONG YEE

Anda mungkin juga menyukai