Anda di halaman 1dari 22

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (SJK) 2012

PENGGAL PERTAMA
MINGGU
1
(4/1
6/1)

TEMA / UNIT
TEMA 1 :
KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN

dalam B1DL1E1
Mengajuk bunyi yang didengar
BA : ms 1
BT : ms 2
1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk B1DL1E2
pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar Menentukan arah bunyi yang
dengan betul.(3.1.1)
didengar
BA : ms 3
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi BT : ms 3
dalam persekitaran dengan betul.(3.1.1)

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan B1DB1E1
betul.
membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang Membunyikan huruf vokal dan
betul. (1.2.1)
menamakan huruf konsonan
BA :ms 4&5
BT: ms 5
3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.
3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan
kemas dan jelas.(2.1.1)
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(1.2.2)
hibur.

3
(16/1
20/1)

STANDARD PRESTASI

1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi


respons dengan betul terhadap pelbagai persekitaran dengan teliti dan betul.(1.1.2)
bunyi dalam persekitaran.

UNIT 1:
Keluarga
Saya

2
(9/1
13/1)

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM
*Minggu Transisi
SB: Sebutan
Nilai:Kasih sayang,
Kerjasama,
Kerajinan
KBT: Kontekstual,
Visual-ruang
KP- Muzik, Kinestatik,
KB- menghubungkaitkan,
Membandingkan
dan membezakan
EMK: Kreativiti dan
Inovasi,
Keusahawanan

TEMA 1 :
KELUARGA

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka
betul.
dengan sebutan yang betul.(1.2.2)

SB: 1.Sebutan
2.Ejaan

UNIT 2 :
Belajar
BersamaSama

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

Nilai: Bertanggungjawab,
Kasih sayang,
Hormatmenghormati

3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk


huruf dengan kemas dan jelas.(2.1.1)

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan


bahan yang diberi dengan betul dan
kemas.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan


huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan
yang kemas.(1.2.1)

KBT:
KP- Kinestatik
KB- Membuat urutan,
menghubungkaitkan
BCB- Tulisan Mekanis,
Bacaan mekanis
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

4
(23/1
27/1)
5
(30/1
3/2)

23-24/1(Isnin & Selasa)


25/1 (Rabu)
26-27/1 (Khamis & Jumaat)

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT3 :
Seronok
Dengan
Keluarga

CUTI TAHUN BARU CINA


CUTI PERISTIWA
CUTI BERGANTI TAHUN BARU CINA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, abjad dengan betul dan tepat.(3.2.2)
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
suku kata terbuka dengan betul dan tepat.(2.1.3)
1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
suku kata tertutup dengan betul dan tepat.(2.1.3)

B1DB1E1
Membunyikan huruf vokal dan
menamakan huruf konsonan
BA :ms 11
BT:ms11

SB: 1. Sebutan 2.Ejaan


Nilai: Kasih sayang,
Bertanggungjawab,
Kerajinan
KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Interpersonal, Muzik

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka
betul.
dengan sebutan yang betul.(1.2.3)

B1DB1E2
Mengeja dan membatang suku KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
kata tertutup dan terbuka.
Membandingkan
2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup BA:ms13
dan membezakan
dengan sebutan yang betul.(1.2.3)
BT:ms13

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
hibur.
didik hibur.(1.2.4)

KMD- Meramal
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

6
(6/2
10/2)
*11/2
Tarikh
Ganti
Tahun
Baru
Cina

TEMA 2 :
MESRA
JIRAN
UNIT 4 :
Jiran Saya

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
2.1 Asas membaca dengan sebutan yang
betul.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan


suku kata tertutup dengan betul dan tepat.(2.1.3)

SB: 1.Sebutan
2.Ejaan
3.Tatabahasa:
Kata Nama Am

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup


dengan sebutan yang betul.(1.2.3)

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan
bahan yang diberi dengan betul dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan
kemas.
yang kemas.(1.2.1)

Nilai: Kerjasama,
Baik Hati,
Bertanggungjawab,
Hemah Tinggi,

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(1.2.4)
hibur.

KBT:
KP- Interpersonal,
Kinestatik, Muzik

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am B1 DB1 E3
golongan kata dengan betul mengikut yang mudah dengan betul mengikut konteks. Membaca perkataan yang KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
konteks.
(3.2.4)
terdiri daripada kata nama
Mengelaskan
BA:ms 20&21
BT:ms 19
EMK: Kreativiti dan
Inovasi
7
(13/2
17/2)

TEMA 2 :
MESRA
JIRAN
UNIT 5 :
Rumah Navin

SB: 1.Ejaan
2.Sebutan & Intonasi
3.Tatabahasa:
Kata Nama

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan
tepat.(2.2.1)
2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
dengan sebutanyang betul.
vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.(1.2.5)

B2DB1E1
Membaca dan
perkataan yang
diftong, vocal
digraph
dan
bergabung.
BT: ms 22
BA: ms 24

Nilai: Hemah Tinggi,


Kasih Sayang,
Berterima kasih
memahami
mengandungi
berganding, KBT:
konsonan KP- Interpersonal
KB- Menghubungkaitkan

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang
bahan yang diberi dengan betul dan betul dan tulisan yang kemas.(2.1.2)
kemas.
3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang
betul dan tulisan yang kemas.(4.3.1)
8
(20/2
24/2)

TEMA 2 :
MESRA
JIRAN
Unit 6 :
Rakan Karib

B1DT1E1
Menulis huruf, suku kata dan
perkataan
BT: ms 23
BA : ms 25

EMK: TMK
Keusahawanan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, mengeja perkataan yang mengandungi dua atau
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
(2.2.1)
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa,
dan ayat dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

B2DL1E1
SB: 1.Sebutan & Intonasi
Mendengar dan menyebut
2.Ejaan
perkataan yang mengandungi
3.Tatabahasa:
diftong dan vocal berganding.
Kata Nama Am,
BT: ms 25
Ayat Tunggal
BA: ms 27
Nilai: Hormat2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
menghormati,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. (3.2.6)
Bertanggungjawab,
Toleransi,
Hemah Tinggi
3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
(1.2.5)
KBT:
KP- Interpersonal,
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama
Verbal-linguistik,
am yang mudah dengan betul mengikut konteks.
Kontekstual
(2.2.1)
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea
KMD- Meramal
BCB- Tulisan Mekanis
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

9
(27/2
2/3)
*3/3
Tarikh
Ganti
Tahun
Baru
Cina

TEMA 3 :
INDAHNYA
BUDAYA
UNIT 7 :
Rumah
Terbuka

10
(5/3
9/3)

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa B2DL1E2
SB: 1.Sebutan
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.(2.2.2)
Memahami perkataan yang
2.Ejaan
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
didengar dan dinyanyikan.
3.Tatabahasa:
BT:30
Kata Nama Khas
BA:33
Nilai: Kesederhanaan,
Hormat2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang B2DB1E2
menghormati,
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, Membaca dan memahami ayat
Kepercayaan
dengan sebutanyang betul.
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan yang mengandungi diftong,
Kepada Tuhan
bergabung dengan sebutan yang betul.(3.2.5)
vokal berganding, digraph dan
Toleransi,
konsonan bergabung.
Kerjasama
BT:31
BA:34
KBT: Kontekstual
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
KP- Interpersonal,
bahan yang diberi dengan betul dan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,
Visual-ruang
kemas.
digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan
KB- Menjanakan idea
tulisan yang kemas .(1.2.5)
BCB- Bacaan Mekanis,
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama
Bacaan imbasan
golongan kata dengan betul mengikut khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.
konteks.
(2.2.3)
EMK: Keusahawanan
(10.3.11 - 18.3.11)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11
(19/3
23/3)

TEMA 3 :
INDAHNYA
BUDAYA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan
dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul.(2.3.1)

UNIT 8:
Mari Berhibur

2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
dengan sebutanyang betul.
yang betul.(5.1.3)

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Ganti Nama Diri
Nilai: Kasih sayang,
Kerajinan,Toleransi
Patriotisme,
Kesederhanaan,
Hemah tinggi,

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
bahan yang diberi dengan betul dan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,
kemas.
digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.(2.3.1)

B2DT1E1
Menulis
dan
perkataan
BT: ms 36
BA: ms 41

memahami KBT:
KP- Kinestatik,
Interpersonal, Muzik,
Verbal-linguistik

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti
golongan kata dengan betul mengikut nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai
konteks.
konteks dengan betul.(3.3.1)

KB- Menjanakan idea,


Meramal
BCB- Bacaan Mekanis,
Tulisan Mekanis
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

12
(26/3
30/3)

TEMA 3 :
INDAHNYA
BUDAYA
UNIT 9:
Bermain
LayangLayang

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan B3 DL1 E1:
SB: 1.Sebutan & Intonasi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan Memberikan respons secara
2.Tatabahasa:
dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul.(2.3.1, 5.1.5)
lisan dan / atau gerak laku
Kata Tanya
terhadap arahan, soalan dan
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan pesanan.
Nilai:Kerajinan,
respons dengan betul secara lisan terhadap BT : ms 38
Kerjasama
pelbagai soalan tertumpu.(5.1.7)
BA : ms 43
Hemah tinggi
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan B2DT1E2
bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.(2.2.3)
Menulis dan memahami ayat
kemas.
tunggal yang mengandungi kata
nama am, kata nama khas dan
tanda baca (huruf besar dan
noktah).
BT: ms 41
BA: ms 45
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
hibur.
didik hibur.(2.3.1)

KBT: Konstruktivisme
KP- Kinestatik,
Interpersonal,
Verbal-linguistik,
Muzik
KB- Menjanakan idea
BCB- Bacaan Mekanis
EMK: Kreativiti dan
inovasi

13
(2/4
6/4)

TEMA 4 :
BERHATIHATI
UNIT 10 :
Kami Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul
permintaan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.(2.3.2)
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Ejaan
3.Tatabahasa:
Kata Panggilan,
Kata Kerja

Nilai: Kasih sayang,


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk B3DB1E1
Berhati-hati,
dengan lancar, sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi Membaca ayat tunggal dan ayat
Hormatintonasi yang betul.
yang betul mengikut tanda baca.(1.4.2)
majmuk dengan lancar serta
menghormati,
sebutan dan intonasi yang
Hemah tinggi,
betul.
Bertanggungjawab
BT: ms 45
BA: ms 50
KBT:
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang
KP- Verbal-linguistik,
dan ayat dengan betul.
mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
Kontekstual
dengan betul dan kemas.(2.3.2)
KB- Menghubungkaitkan,
Mengelaskan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
golongan kata dengan betul mengikut dengan betul mengikut konteks.(2.2.3)
EMK: TMK

konteks.
14
(9/4
13/4)

TEMA 4 :
BERHATIHATI
UNIT 11 :
Sentiasa
Jaga Diri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi
ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.(2.2.3)

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Imbuhan awalan

Nilai: Bertanggungjawab,
Kasih sayang,
Kebersihan,
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk B3DB1E2
Kerjasama
yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan Membaca dan memahami ayat
pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat.(1.3.3)
tunggal dan ayat majmuk
KBT:
dengan betul.
BT: ms 49
KP- Interpersonal,
BA: ms 54,55
Verbal-linguistik

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
dan ayat dengan betul.
mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.(2.2.3)
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang sesuai dalam awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai
pelbagai situasi dengan betul.
konteks.(2.3.1)

15
(16/4
20/4)

TEMA 4 :
BERHATIHATI
UNIT 12 :
Sekolah
Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri pertama dan
kedua dengan betul dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.(2.2.3)

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat
pelbagai bahan untuk memberi respons klasifikasi dengan betul.(1.2.6)
dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
frasa, dan ayat dengan betul.
mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.(5.1.1)
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
menggunakan bahasa badan secara kreatif betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui
semasa bercerita secara didik hibur.
penceritaan secara didik hibur.(2.4.3)

KB- Menjanakan idea,


Menghubungkaitkan
BCB- Bacaan Luncuran,
Bacaan mekanis
EMK: Kreativiti dan
Inovasi,
Keusahawanan

SB:1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Nama Am
Nilai: Bertanggungjawab,
Kerjasama
KBT:
KP- Verbal-linguistik
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
Mengelaskan,
Mengumpul dan
mengelaskan
BCB- Tulisan Mekanis
EMK: TMK

16
(23/4
27/4)

TEMA 5 :
BADAN
SIHAT OTAK
CERDAS
UNIT 13 :
Mari
Bersenam

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk


melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.(2.3.2)

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.
(3.4.2)

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
dan ayat dengan betul.
(2.4.1)

17
(30/4
4/5)

18
(7/5
11/5)

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Kerja
Nilai: Bertanggungjawab,
Hormatmenghormati,
Kerajinan,
Keserhanaan,
Toleransi,
Kerjasama

B3DT1E1
Mencatat maklumat daripada
KBT: Kontekstual
pelbagai sumber
KP- Vebal-linguistik,
BT: ms 60
Kinestatik, Muzik
BA: ms 67

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu
semasa bercerita secara didik hibur.
perkara serta menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.
(5.1.4)

KB- Menjanakan idea,


Menghubungkaitkan

TEMA 5 :
BADAN
SIHAT OTAK
CERDAS

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara
semula
dengan
tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.(2.3.1)
intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Imbuhan awalan meImbuhan akhiran

UNIT 14:
Saya Sihat

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam
memindahkan maklumat yang terdapat bahan grafik dengan betul.(1.2.6)
dalam pelbagai bahan.

Nilai: Bertanggungjawab,
Kesederhanaan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
dan ayat dengan betul.
(5.2.1)

EMK: Kreativiti dan


Inovasi

KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Interpersonal, Muzik,
Kinestatik

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
menggunakan bahasa badan secara kreatif betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui
semasa bercerita secara didik hibur.
penceritaan secara didik hibur.(5.2.1)

KB- Mengelaskan,
Mengkategorikan,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea
BCB- Bacaan Luncuran
EMK: TMK

19
(14/5
18/5)
20
(21/5
25/5)

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

TEMA 5 :
BADAN SIHAT
OTAK
CERDAS

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
perkara
semula
dengan
tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal.(2.3.1)
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

UNIT 15 :
Saya Bersih

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan betul.(3.3.3)
dalam pelbagai bahan.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
golongan kata dengan betul mengikut yang mudah dengan betulmengikut konteks.(4.2.2)
konteks.

SB: 1.Tatabahasa:
Kata hubung
Nilai: Kebersihan,
Kerajinan,
Bertanggungjawab
KBT: Kontekstual,
Konstruktivisme
KP- Interpersonal,
Kinestatik, Muzik
KB- Menghubungkaitkan
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

(26.5.2012 10.6.2012)
CUTI PENGGAL PERTAMA

10

PENGGAL KEDUA
MINGGU
1
(11/6
15/6)

TEMA / UNIT
TEMA 6 :
SATU
MALAYSIA
UNIT 16 :
Sukaneka

2
(18/6
22/6)

TEMA 6 :
SATU
MALAYSIA
UNIT 17 :
Budaya
Membaca

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul B4DL1E1
SB: 1.Sebutan & Intonasi
permintaan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.(2.2.3)
Berkomunikasi secara lisan
daripada pelbagai sumber dalam situasi
menggunakan bahasa yang Nilai: Kerjasama,
formal dan tidak formal secara
betul.
Bertanggungjawab
bertatasusila.
BT: ms 70
BA2: ms1
KBT: Kontekstual
KP- Interpersonal,
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam
Verbal-linguistik
memindahkan maklumat yang terdapat bahan grafik dengan betul.(3.5.1)
dalam pelbagai bahan.
KB- Menjanakan idea,
Membandingkan
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi
dan membezakan
suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.(2.2.1)
BCB- Mencatat
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
EMK: Kreativiti dan
menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu
Inovasi
kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara melalui lakonan secara didik hibur.(1.2.6)
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri pertama dan
kedua dengan betul dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.(2.2.3)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
dan intonasi yang betul.
yang betul mengikut tanda baca.(3.3.4)

B4 DL1 E3:
Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul
secara sopan.
BT : ms 74
BA2 : ms 5

SB: 1.Sebutan
2.Tatabahasa:
Kata Ganti Nama Diri,
Imbuhan akhiran
Nilai: Hemah tinggi,
Bertanggungjawab,
Kerajinan

11

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3
(25/6
29/6)

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi


perkataan suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.(1.2.6)

KBT: Kontekstual
KP- Verbal-linguistik,
Interpersonal

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B5 DB1 E2:
pembentukan kata yang sesuai dalam awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai Memahami dan menilai
pelbagai situasi dengan betul.
konteks.(4.3.1)
maklumat daripada bahan
grafik menggunakan perkataan
berimbuhan akhiran _an dan _i.
BT : ms 77
BA2 : ms 8

KB- Menjanakan idea

TEMA 6 :
SATU
MALAYSIA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara
semula
dengan
tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.(2.3.1)
intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi

UNIT 18 :
Desa Saya
Indah

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan
pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat.(3.5.1)
dengan betul.

B4 DL2 E1:
Menyampaikan cerita yang
sesuai dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
BT : ms 78
BA2 : ms 9

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada B4 DT1 E1:
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.(2.4.2)
Mencatat pelbagai maklumat
pelbagai sumber.
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.
BT : ms 80
BA2 : ms 11

BCB- Bacaan Luncuran


EMK: Keusahawanan

Nilai: Kerjasama,
Kasih sayang,
Bertanggungjawab
KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Interpersonal, Muzik
KB- Menjanakan idea,
Mengklasifikasi
BCB- Bacaan Luncuran,
Mencatat maklumat
Bacaan Imbasan
EMK: TMK

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(5.2.1)
hibur.

12

4
(2/7
6/7)

5
(9/7
13/7)

TEMA 7 :
NEGARA KITA
UNIT 19 :
Perhimpunan
Sekolah

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan
dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul. (4.1.2)
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan
bahan yang diberi dengan betul dan
kemas.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang B4 DB1 E1:


tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. Membaca, memahami dan
(3.5.1)
menyatakan maklumat yang
tersurat daripada bahan yang
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan sesuai.
BT : ms 85
tulisan yang kemas.(1.2.6)
BA2 : ms 16

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
betul dalam pelbagai situasi.
menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan
betul dalam pelbagai situasi.(2.2.3)

SB: 1.Tatabahasa:
Frasa Nama,
Ayat Tunggal
Nilai: Hormatmenghormati,
Bertanggungjawab
KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Muzik
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea
BCB- Kemahiran
mencatat maklumat,
Bacaan Luncuran,
Bacaan Mekanis
EMK: TMK

6
(16/7
20/7)

UJIAN 1

13

7
(23/7
27/7)

TEMA 7 :
NEGARA KITA
UNIT 20:
Merdeka!
Merdeka!
Merdeka!

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
perkara
semula
dengan
tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (4.2.1)
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

SB: 1.Tatabahasa:
Ayat dasar,
Frasa nama,
Frasa Kerja

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
dan intonasi yang betul.
yang betul mengikut tanda baca. (3.3.4)

Nilai: Bertanggungjawab,
Kerajinan
KBT:
KP- Verbal-linguistik

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat


maklumat tentang sesuatu perkara yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun. (2.4.3)
santun.

KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar B5 DT1 E2:
betul dalam pelbagai situasi.
menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan Menghasilkan penulisan yang
betul dalam pelbagai situasi. (2.5.1)
sesuai secara terkawal
menggunakan pola ayat
FN+FN, FK+FK.
BT : ms 91
BA2 : ms 22
8
(30/7
3/8)

TEMA 7 :
NEGARA KITA
UNIT 21 :
Sambutan Hari
Kemerdekaan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
perkara
semula
dengan
tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (2.2.3)
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
dan intonasi yang betul.
yang betul mengikut tanda baca. (1.2.6)
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
majmuk dengan betul. (5.1.6)

BCB- Bacaan mekanis,


Mencatat maklumat,
Membaca untuk
mendapatkan maklumat
EMK: TMK

B5 DL1 E1:
SB: 1.Sebutan & Intonasi
Menceritakan sesuatu perkara
2.Ayat Majmuk
yang didengar dengan tepat.
BT: ms 92
Nilai: Bertanggungjawab,
BA2 : ms 23
Berterima kasih
KBT:
KP- Verbal-linguistik
KB- Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan
BCB- Bacaan Mekanis,
Bacaan Luncuran

14

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu
kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
(1.5.1)
9
(6/8
10/8)

TEMA 8 :
HIJAUKAN
BUMI
UNIT 22 :
Sungai Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

10
(13/8
17/8)

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur .
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi
ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila. (3.5.1)

B4DL1E2
SB: 1.Sebutan & Intonasi
Berkomunikasi secara lisan
2.Tatabahasa:
menggunakan kata panggilan
Kata panggilan,
yang betul secara bertatasusila.
Kata Adjektif
BT : ms 98
BA2 : ms 29
Nilai: Kasih sayang,
Bertanggungjawab,
2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
Kepercayaan kepada
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
Tuhan,
yang betul mengikut tanda baca. (3.6.2)
Berterima kasih
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat
KBT: Kontekstual
yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa
KP- Interpersonal,
yang santun. (1.4.3)
Verbal-linguistik,
Muzik
4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
KB- Menjanakan idea,
secara didik hibur. (2.2.1)
Menyenaraikan,
Menghubungkaitkan
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
BCB- Bacaan Mekanis,
warna dengan betul mengikut konteks.(2.2.3)
Bacaan Luncuran
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

15

(18.8.2012 26.8.2012)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

11
(27/8
31/8)

TEMA 8 :
HIJAUKAN
BUMI

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons dengan betul secara lisan terhadap
dan pesanan yang didengar dengan betul. pelbagai soalan bertumpu. (2.4.1)

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Adjektif

UNIT 23 :
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang
Teknologi Hijau yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.
pelbagai bahan untuk memberi respons (1.4.4)
dengan betul.

Nilai: Kebersihan,
Kerjasama,
Kerajinan,
Bertanggungjawab,
Hemah Tinggi

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat


maklumat tentang sesuatu perkara yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa
dengan menggunakan bahasa yang yang santun. (4.2.2)
santun.

B5 DT1 E1:
Menyampaikan pelbagai
maklumat secara bertulis
dengan tepat menggunakan
bahasa yang santun.
BT : ms 105 BA2 : ms 37

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
golongan kata dengan betul mengikut warna dengan betul mengikut konteks. (1.3.3)
konteks.

12
(3/9
7/9)

TEMA 8 :
HIJAUKAN
BUMI

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
perkara
semula
dengan
tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
menggunakan sebutan yang jelas dan yang betul menggunakan ayat tunggal.(2.4.1)
intonasi yang betul.

UNIT 24 :
Cerita Alam

*1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


didengar dengan betul menggunakan ayat
tunggal.

KBT: KMD, Kontekstual


KP- Interpersonal,
Naturalis, Muzik,
Verbal-linguistik
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

B6 DL1 E1:
Menyampaikan cerita yang
mengandungi nilai murni
dengan penuh keyakinan,
kreatif dan mempengaruhi
khalayak.
BA2 : ms 40

SB: 1.Ayat Tunggal


Nilai: Kepercayaan
Kepada Tuhan,
Kerjasama,
Kasih sayang,
Kerajinan

16

13
(10/9
14/9)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
dengan sebutan yang betul.
yang betul. (1.5.2)

KBT: Kontekstual
KP- Verbal-linguistik,
Naturalis

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif
pelbagai genre dengan betul.
secara terkawal dengan betul. (2.5.1)

KB- Menjanakan idea,


Menghubungkaitkan

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

BCB- Bacaan Mekanis,


Bacaan Luncuran

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan


intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara serta menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.
(5.1.4)

TEMA 9 :
RAJIN
BERUSAHA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan
respons terhadap sesuatu arahan, soalan memberikan respons secara gerak laku yang betul.
dan pesanan yang didengar dengan betul. (5.1.4)

UNIT 25 :
Kebun Sayur
Datuk

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. (3.5.1)
dan intonasi yang betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
tentang sesuatu perkara daripada diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. (2.4.2)
pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur. (2.2.2)
hibur.

EMK: Kreativiti dan


Inovasi

SB: 1.Ayat Tunggal


Nilai: Kerjasama,
Hemah Tinggi,
Kerajinan
KBT:
KP- Kontekstual,
Interpersonal, Muzik,
Kinestatik
KB- Menjanakan idea,
Mencatat Maklumat,
Mengelas,
Menghubungkaitkan
BCB- Bacaan Mekanis
EMK: Keusahawanan

17

14
(17/9
21/9)

TEMA 9 :
RAJIN
BERUSAHA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara
semula
dengan
tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (5.1.4)
intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Nama Am

UNIT 26 :
Berapakah
Harganya?

2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
dengan sebutan yang betul.
yang betul. (1.5.2)

Nilai: Hemah Tinggi,


Bertanggungjawab,
Hormat-menghormati,
Kesederhanaan

*2.5 Membaca dan menaakul untuk *2.5.1 Membaca dan memahami maklumat B5 DB1 E1:
Memahami dan memindahkan
memindahkan maklumat yang dalam bahan grafik dengan betul.
maklumat daripada bahan
terdapat dalam pelbagai bahan.
grafik dan bukan grafik.
BT : ms 118
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif BA2 : ms 51
pelbagai genre dengan betul.
secara terkawal dengan betul. (2.5.1)

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
dan menggunakan bahasa badan betul dan jelas tentang sesuatu perkara
secara kreatif semasa bercerita melalui penceritaan secara didik hibur. (5.1.1)
secara didik hibur.

15
(24/9
28/9)

TEMA 9 :
RAJIN
BERUSAHA
UNIT 27 :
Mari Bertani

KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Interpersonal,
Logik Matematik
KB- Menjanakan idea,
Kontekstual,
Menghubungkaitkan
BCB- Bacaan Luncuran
EMK: Keusahawanan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
perkara
semula
dengan
tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (5.1.4)
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan
pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat. (3.5.1)
dengan betul.

KBT: Kontekstual,
Konstruktivisme
KP- Muzik

Nilai: Kerajinan,
Kesyukuran

KB- Menjanakan idea,

18

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat


maklumat tentang sesuatu perkara yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa
dengan menggunakan bahasa yang yang santun. (2.5.1)
santun.

Merumus,
Membandingkan
dan membezakan
BCB- Bacaan Akaliah

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur. (2.2.3)
hibur.
16
(1/10
5/10)

TEMA 10 :
SAINS DAN
KITA
UNIT 28 :
Ring, Ring,
Ring, Telefon
Berbunyi

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara
semula
dengan
tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (2.3.1)
intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
dengan sebutan yang betul.
yang betul. (3.5.1)
3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk


diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.(2.5.1)
4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni
kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur. (3.4.2)

EMK: Keusahawanan

SB: 1.Sebutan & Intonasi


Nilai: Kesyukuran,
Bertanggungjawab,
Kasih sayang
KBT:
KP- Verbal-linguistik,
Kajian Masa Depan,
Muzik
KB- Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
Mencatat,
Mengelaskan,
Membandingkan
dan Membezakan,
Mendengar dengan
Berkesan
BCB- Bacaan Luncuran
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

19

17
(8/10
12/10)

TEMA 10 :
SAINS DAN
KITA
UNIT 29 :
Komputer
Ben Li

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara
semula
dengan
tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (2.3.1)
intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi


2.Tatabahasa:
Kata Hubung

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
dan intonasi yang betul.
yang betul mengikut tanda baca.(3.3.3)

Nilai: Kasih sayang,


Bertanggungjawab,
Kerjasama,
Kebersihan

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
majmuk dengan betul. (5.1.6)

KBT: Kontekstual
KP- Verbal-linguistik

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu
kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
(1.5.1)

KB- Menjanakan idea


BCB- Bacaan Mekanis,
Bacaan Luncuran
EMK: TMK

18
(15/10
19/10)

TEMA 10 :
SAINS DAN
KITA
UNIT 30 :
Kereta
Malaysia

19

1.2 Mendengar, mengecam, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa


dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. (2.5.1)
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.
(3.3.4)

SB: 1.Tatabahasa:
Kata Tanya
Nilai: Kasih sayang,
Berterima kasih,
Kerajinan
KBT: KMD,Kontekstual,
Konstruktivisme
KP- Verbal-linguistik,

20

(22/10
26/10)

*2.5 Membaca dan menaakul untuk * 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan betul.
dalam pelbagai bahan.

B6 DB1 E1:
Bercerita atau menyampaikan
maklumat yang dibaca secara
bertatasusila menggunakan
kosa kata yang luas dan tepat.
BT : ms 138
BA2: ms 73

Muzik
KB- Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan
EMK: Kreativiti dan
Inovasi,
Keusahawanan

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif B6 DT1 E1:
pelbagai genre dengan betul.
secara terkawal dengan betul. (1.5.1)
Menghasilkan karya kreatif
dalam bentuk cereka dan puisi
yang bertatasusila
menggunakan gaya bahasa
yang menarik.
BT : 136
BA2 : 71
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
hibur.
didik hibur. (2.2.3)
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya
golongan kata dengan betul mengikut merujuk manusia dan benda dengan betul.(2.5.2)
konteks.
20
(29/10
2/11)
21
(5/11
9/11)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

ULANGKAJI

CUTI AKHIR TAHUN

21

(10.11.2012 - 1.1.2013)
CATATAN :

Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

Disediakan oleh,
Cik Teong

22