Anda di halaman 1dari 3

Doa Novena

Ya Perawanl\4ariayang tak bercela,lbu Yesus


KristusTuhankamidan lbu kami,denganpenuh NOVENA
kepercayaanakan perantaraanMu, yang kuasa
tak terhingga dan tak pernah sia-sia -
sebagaimanasudah seringkaliternyataoleh
medaliwasiat,- kami anakMuyangterkasihdan
penuhkepercayaan,memohonsupayaEngkau
memperolehkan kami kurniadan anugerahyang
kamimintadalamnovenaini,asalbergunabagi
jiwa kamidan jiwa-jiwayang kamidoakan.
(Sebutkandi sini permohonananda)

Ya Maria,sudahberapakalijiwakami menjadi
tempat suci bagi Puteramu.Yang benci akan
dosa,perolehkanlah kami kebencianbesarakan
dosa dan kesucianhati,yang mempereratkami
denganAllah, sehinggatiap-tiappikiran,tiap-
tiap kata, tiap-tiap perbuatan kami hanya
memperbesar kemuliaanNya.Perolehkanlahbagi
kamitabiatsenangberdoadan mati-raga,supaya
dapatkamiperolehkembaliapayangtelahhilang
karenadosa kami dan supayapada akhirnya
kami bolehsampaidi tempatyang terberkatiitu,
tempatEngkaumenjadiRatu para malaikatdan
manusia.
Amin.

Ya Maria, semula jadi tak bercela,doakanlah


kami yang berlindungkepadaMu.(3 x)
Aflat tiap-tiap kali 300 hari.
Santa Maria di-Medali Wasiat
MedaliWasiat yangakandialaminya selamamenjalankan tugas kami yang berlindung
itu. LalupergilahSantaMaria.Makaanaktadi kepadaMu". Lalu
Padatanggal18/19Juli 1830tengahmalam menghantarkannya kembalike ruangantidur, terdengarlah suatusuara:
SantaMariamenampakkan Dirinyakepada melalui jalan yang dilalui tadi.Terdengarlah " l n i l a h l a m b a n gk a r u n i a
SusterKatarinaLaboure, seorangSusterSanto olehnya ldnceng berbunyi dua kali:pergilahia yangKulimpahkan kepada
Vincentius. Padajam setengah duabelas malam ke tempattidurnyatetapitak dapattidur lagi. orang-orang yang
terbangunlah SusterKatarina, dandenganterang Padatanggal 27 Nopember 1830pukulsetengah m e mi n t a n y a k e p a d a K u .
t er d e n g a r ole h n ya suara seseorang enamsore,setelahsembahyang meditasiselesai Suruhbuatkanlah sebuah
memanggilnya hinggatigakali:"SusterLaboure". dibacakandi kapel,sekalilagi SantaMaria medalimenurutbentukini,
Makatampaklaholehnyaseoranganakyang menampakkan DirinyakepadaSusterKatarina. dan siapa yang
berumurkira-kiraempatlimatahunyangberkata la memegang suatubulatanyangdiatasnya ada memakainya, akan
"Marilah pergike kapel,SantaMaria salibnya.Denganmenengadah SantaMaria Tg l .2 7 N o p .1 8 3 0 menerimakaruniabesar,
kepadanya:
menantikan engkau".la segeraberpakaian lalu seakan-akan menghaturkan apalagi jika medaliinidikenakan padalehernya.
diiringkan olehanakituyangselaluadadisebelah bulatanitu keDadaTuhan O r a n g y a n g m e m a k a im e d a l i i n i d e n g a n
kirinyadan menyinarkan sinaryang terang danmemintakan berkatNya. kepercayaan akanmenerima karuniaberlimpah-
benderang. Di dalam S e g e ra p e rmin t a aNy
n a Iimpah". Makaberbaliklah gambaran inidandi
kapel bernyalalah dikabulkan, lalutampaklah medalisebelahbelakangSusterKatarinamelihat
semualilindanlampu pada jari-jariNyacincin- huruf"M"denganseruansalibdiatasnya dan
lainnya.Makaanakitu cincin,yangpenuhdengan dibawahnya dua buahhatiYesusdan Maria,
mengantarkannya permataberanekawarna, yang satu berbahkotaduri yang lain tertusuk
menujukealtar.Di sini yang satu melebihiyang pedang,dan semuanyaitu dilingkari dua belas
berlututlah Susteritu la in . P e rma t a t a d i bintang. lnilahdengansingkatceritera asalmula
Tgl. 18/19Juli 1830- tengahmalam menyinarkan sinar-sinar medaliitu. Makintersebarmedaliini, makin
dansetelah menunggu
setengahjam lamanya,maka sekonyong- T g l . 2 7 N o p .1 8 3 0 y a n g ma k in k e b a wa h keraplahterdengarkabar bahwa banyak
konyonganakitu berseru:"ltulahSantaMaria". makinmenebal.Diwaktu permintaan yangterkabulkan karenapemakaian
Di sebelahEpistel turunlah SantaMaria,berlutut SantaMariasedangdiliputioleh sinqryang medalitersebut-Sekalidiberitakan bahwaada
di hadapanSakramen Maha-Suci, lalududukdi menyilaukan mata,hilanglenyaplah bulatanitu. orangyang sekonyong-konyong sembuhdari
kursiRamaDirektur "Dengan satulangkahsaja" Maka la memandang kepadaSustertadi, lalu sakitnya,dan lain lagi orangyang bertobat
demikiankata Sustertadi. "Sayatelahada membukatanganNya, denganberdiridiatas dengantiba-tiba, padahal sebelumnya ituseolah-
didekatNya, tangankukuletakkan di atas lutut bulatanduniayangtebihbesardiliputiNyalah o l a h t i d a k m u n g k i nd i t o b a t k a n T . ak lama
SantaMaria.ltulahsaatyangterbahagiaselama bulataninidengankaruniaNya. Makadisekeliling kemudian medaliitudisebutorang:Medaliyang
hi du p k u."Du a j am lamanya,S anta Maria SantaMariaterbentuklah suatupiringanyang bermukjizat. Para ibu, yang anaknyatelah
bercakap-cakap denganSusterKatarina, tentang berbentuk bulatpanjang dengandiatasnya kata- tersesatjalan hidupnya, menjahitkan medali
suatutugasyanghendakdibebankan kepadanya katayangditulisdenganemassebagaiberikut: dengandiam-diam dalamjas ataumantolanak
olehTuhan,dan tentangkesukaran-kesukaran "Ya Maria,semulajadi tak tercela,doakanlah yangtersesat tadi,dankemudian terlihatlah oleh
si ibu, bagaimana anaknyatiba{ibaterbalik
sa m a s e k al i ,kem b a li k ekebaikansemula.

Ya Maria,semulajadi tak bercela,doakanlah


kami yang berlindungkepadaMu. Alangkah
indahnya doainidibibirseorang anakyangmasih
suci-murni, maupundi bibirorangyangtelah
berdosabesar.Alangkahlndahnyadoa ini di
mulutorang-orang terpelajar ataupunorang-
orangbiasa.Pemuda-pemuda dan pemudi-
pemudiyangkhawatir kalau-kalaumerekajatuh
dalammemperjuangkan kesucianhati,segera
mengucapkan doa ini kepadalbunyayangada
di surgauntukmemohon pertolonganNya.Si-
ay a h , y a n g be r su sah-payah menjaga
kepentingan keluarganya, memohonsupayaia
mendapat pertolongan. Denganjalaninipun,si-
ibu yang khawatirmemohonkekuatanuntuk
k e p e n t i n ga nan a k- a n aknyayang dicintai.
Tentara{entara dalamperjuangan, parapelajar
dalambadai-taufan di tengahlaut,semuanya itu
mengucapkan doa ini supayadapatterhindar
darimarabahaya.Orangyangsudahhampir
sampaiajalnya,meletakkan medaliitu pada
bibirnyadengantanganyang gemetar,dan
berbisik-bisik perlahan-lahan mengucapkan doa
yangterakhlr:

"YA MARIA,SEMULAJADI TAK BERCELA,


DOAKANLAHKAMI YANG BERLINDUNG
KEPADAMU"