Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL 2014

STRATEGI A
Strategi
Pelaksanaan
Meningkatka
n kemahiran
guru
(perkemban
gan staf)

Peningkatan
Kajian
Tindakan.

Peningkatan Pdp yang kreatif dan berinovasi


Pelan Taktikal

Tanggungja
wab

Tempoh

Kos/Sumb
er

KPI

Output/
Hasil

1. Menjalankan
latihan
perkembangan
staf dengan
menggunakan
kepakaran guru
cemerlang.

GKMP,
Ketua
Panitia,
Guru
Cemerlang,
Semua Guru
Sivik.

JanuariNovemb
er

Sumbang
an
PIBG/PCG

Bilangan
kursus

Sekurangkurangnya 2
kali setahun

2. Menggunakan
perisian
cd/powerpoint/fr
og VLE semasa
Pdp.

Semua guru
Sivik.

JanuariOktober

Bilangan
penggunaan
ICT dalam
Pdp.

Pdp lebih
kreatif dan
berinovasi

3. Menghasilkan
kajian tindakan

Semua guru
Sivik.

Pencapaian
pelajar
meningkat.
JanuariOktober

Bilangan
kajian
tindakan

Sekurangkurangnya 1
kajian
tindakan

Pelan
Kotigen
si

Catatan/
Status

PELAN OPERASI STRATEGI A


Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos/sumber

Latihan Dalam Perkhidmatan


Meningkatkan tahap profesionalisme guru
Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PSK
Bulan Januari - Oktober
Semua guru sivik
PCG/sumbangan PIBG

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

1.

Menyediakan cadangan kertas


kerja dan mendapatkan kelulusan
pihak pentadbiran.

Penyelaras program.

1 kali.

2.

Mesyuarat jawatankuasa bagi


program.

1 kali.

3.

Pelaksanaan program

Ketua Panitia.
Guru Sivik.

1 kali.

4.

Penilaian program

Ketua Panitia.
Guru Sivik.

Semasa dan
selepas program.

5.

Penyediaan laporan aktiviti.

Ketua Panitia.
Guru Sivik.

Selepas program
dilaksanakan.

Ketua Panitia.
Guru Sivik.

Tempoh

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI STRATEGI B


Nama
Program
Matlamat

Khidmat Masyarakat.

Objektif

1.
Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah,
2.
Memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara,
Januari Oktober
Tingkatan 1-5
Anggaran RM500 untuk setiap tingkatan.

Tempoh
Sasaran
Kos
Langk
ah
1.

2.

Melahirkan warganegara yang patriotik, prihatin, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

Proses Kerja
Mesyuarat jawatankuasa dalam
panitia.
- Penetapan tugas
- Tempoh program
- Membuat surat permohonan
lawatan
Perbincangan secara profesional.

3.

Melukis mural/lawatan amal/gotongroyong/menghasilkan buletin/brosur/

4.

Penilaian program

Tanggungjawab

Tempoh

GKMP
Ketua Panitia
Guru Sivik

1 kali

Ketua Panitia
Guru Sivik
Ketua Panitia
Guru Sivik
Pelajar
Ketua Panitia

1 kali
Sekurang-kurangnya
1kali untuk satu
tingkatan
Selepas program

Status/Pelan
Kontigensi