Anda di halaman 1dari 4

1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KEMAHIRAN MENULIS
Tarikh /Hari
Tahun
Bil Murid
Masa
Mata Pelajaran

: 2 Oktober 2013
: 2 Usahawan
: 25 orang
: 8.10 9.10 pagi
: Bahasa Malaysia

Tema
Tajuk

: Pertanian
: Ayam

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan


ayat dengan betul

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

Objektif: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. Murid dapat membina dan menulis ayat tunggal berdasarkan gambar bersiri dengan struktur ayat
tunggal yang betul.
2. Menjawab secara bertulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan berdasarkan gambar.
Sistem Bahasa
Sintaksis : Ayat Tunggal
Kosa kata: telur, ayam,menetas, anak
Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains
Nilai : Bersyukur
ENT : Kemahiran Berfikir :menjana idea
EMK : Kreativiti dan inovasi
Elemen Keusahawanan
EK 1:1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak
idea
EK 1:1.10 Berorientasikan pencapaian
EK 2:2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan /keburukan sesuatu
EK 5:5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga Persekitaran
Kepelbagain Kaedah dan teknik

KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan


KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang gambar
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam kehidupan
seharian.
Pembelajaran konstruktivisme
Bahan bantu mengajar

KUMPULAN 2
BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI
30 SEPT 10 OKT. 2013

Bil
1
2
3
4
5
6
7

Jenis
Gambar Slaid
Komputer
Carta alir
LCD
Kertas Manjung
Gambar Ayam
Lembaran kerja pemulihan

Jumlah
5
1
1
1
1
1
5

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali ayam secara umum.

Langkah/ Isi Pelajaran


Masa
Set
Induksi
(5 minit)

Pantun teka-teki tentang ayam.


Pergi memancing di Sungai Deli,
Dapat seekor si ikan keli,
Jika adik bijak bistari,
Binatang apa keris di kaki?

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
1. Guru
mengemukakan
pantun teka-teki
dan meminta murid
menjawab.
2. Murid meneka dan
guru mengaitkan
jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran.

Langkah
1
(10 minit)

Rajah kitaran kehidupan ayam:

Contoh Ayat Tunggal


1. Ini telur ayam.
2. Ayam mengeramkan telurnya.
3. Telur ayam itu menetas.
4. Ini anak ayam.
Struktur Ayat Tunggal:
1 Subjek + 1Predikat

1. Murid meneliti
rajah yang
ditunjukkan oleh
guru.
2. Guru
menerangkan
tentang rajah
tersebut.
3. Murid membina
ayat tunggal
berdasarkan rajah
tersebut secara
lisan.
4. Guru membimbing
murid semasa
membina ayat
tersebut.
5. Murid menulis ayat
yang dibina
berdasarkan rajah

KUMPULAN 2
BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI
30 SEPT 10 OKT. 2013

Catatan
Kemahiran Berfikir:
menjana idea
Pembelajaran
Kontekstual
Menghubungkait
kan dengan
pengalaman dalam
kehidupan

BBB:rajah
KB :
Berfikir secara
kreatif

3
kitaran kehidupan
ayam.
6. Guru membimbing
dan membetulkan
struktur ayat
murid.
7. Guru menerangkan
struktur ayat
tunggal
berdasarkan ayat
tersebut.

1. Guru mempamerkan

Langkah
2
(15 minit)
1. Ini gambar apa?
2. Berapakah biji telur ayam?
3. Apakah makanan ayam?
4. Apa yang dilakukan oleh ibu
ayam?
5. Bagaimana suasana tempat
ayam tinggal?

gambar.
2. Murid dikehendaki
meneliti gambar
yang ditunjukkan.
3. Murid diminta
menjawab soalan
berdasarkan
gambar secara
bertulis.

BBB: gambar
Strategi: Induktif
KB :
menjana idea
Nilai Murni

Kebersihan
Pembelajaarn
kontekstual
Menghubungkait
kan dengan
kebersihan diri

Langkah
3
(15 minit)

Pentaksiran :
Ayat tunggal
1. Ayah membeli
ayam.
2. Ayam ada di pasar.
3. Ayam dijual di pasar.

1. Murid membina
ayat tunggal
berdasarkan
gambar (slaid) dan
carta tukar ganti
yang di sediakan
pada komputer.
2. Murid menyalin
ayat yang dibina
ke dalam buku
tulis.

KUMPULAN 2
BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI
30 SEPT 10 OKT. 2013

BBB :
Gambar tentang
proses jual beli
ayam.
ENT : TMK
EMK : Sedar
tentang peluang
perniagaan

4
Langkah
4
(10 minit)

Ayat tunggal

Pengayaan
Murid membina 5 ayat
tunggal yang lain.
Pemulihan
Murid menyusun
perkataan yang diberi
supaya menjadi ayat
tunggal.

Penutup
(5 minit)

Penutup Sosial :

ENT:
Kem Berfikir:
menjana idea

Menyedarkan murid
tentang nikmat ciptaan
Allah.

Penutup Kognitif :
Secara rawak murid
diminta menceritakan
kitaran hidup ayam.

RPH ini masih boleh dimurnikan. Sebarang penambahbaikan amat dialu-alukan dan
didahului dengan ucapan terima kasih.
Kumpulan 2
1. Amir Hamzah bin Yaakub (IPGKDRI)
2. Anua bin Haris (IPGKSM)
3. Ruziman bin Omar (IPGKTAA)
4. Litat Bilung (IPGKBL)
5. Patimah binti Hj. Dullah (IPGKT)
6. Zaini binti Md Jamal (IPGKTHO)
7. Noraisikin binti Ghazali (IPGKTI)

KUMPULAN 2
BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI
30 SEPT 10 OKT. 2013