Anda di halaman 1dari 2

TAJUK : SYAIR PANDUAN UNTUK REMAJA

Unsur-unsur Bunyi
(a) Asonansi (pengulangan vokal _____)

LAMPIRAN 1

Contoh

(b) Aliterasi ( pengulangan konsonan __)


Unsur bunyi dan Gaya Bahasa
Gaya Bahasa

Contoh

(a) Anafora (pengulangan kata pada


(

awal baris).
(b) Repetisi (pengulangan kata,
ungkapan, baris atau rangkap).

(c) Inversi (ayat songsang)


B (d) Bahasa Arab.
(e (e) Imej alam.

NILAI

Pengajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TAJUK : SYAIR PANDUAN UNTUK REMAJA

LAMPIRAN 1