Anda di halaman 1dari 45

EDARAN TERHAD

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN


KERJA KURSUS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU

JABATAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN SENAT


PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tarikh Berkuat kuasa : Jun 2012

ISI KANDUNGAN
PERKARA

BIL.

HALAMAN

Isi Kandungan

PENGENALAN

1.1 Rasional dan Matlamat

1.2 Objektif

KARANGKA PEMBINAAN ILMU

2.1 Proses Membina Ilmu

2.2 Bimbingan

3.0

CIRI-CIRI KERJA KURSUS

4.0

BENTUK KERJA KURSUS

5.0

PELAKSANAAN KERJA KURSUS

5.1 Prosedur Pentaksiran Projek

10

5.2 Prosedur Pentaksiran Amali

15

5.3 Prosedur Pentaksiran Ujian Akhir Kerja Kursus

15

PEMERIKSAAN KERJA KURSUS

16

6.1 Penyelarasan Sebelum Pemeriksaan

16

6.2 Proses Pemeriksaan

16

6.3 Moderasi

16

7.0

KAWALAN MUTU

18

8.0

PENUTUP

19

BIBLIOGRAFI

20

1.0

2.0

6.0

PANEL PEMURNIAN DAN PENYUNTINGAN

LAMPIRAN
1. Jadual Spesifikasi Tugasan (JST)
2. Contoh Tugasan Projek 1
3. Contoh Tugasan Projek 1
4. Contoh Rubrik Pemarkahan Holistik
5. Contoh Rubrik Pemarkahan Analitik
6. Borang Maklum Balas Kerja Kursus
7. Borang Markah Kerja Kursus (LAM PT06-01)
8. Borang Moderasi (LAM PT06-02)
9. Contoh Borang Moderasi
10. Laporan Kes Gagal (LAM PT06-04)
11. Laporan Panel Moderasi Kerja Kursus (LAM PT06-03)

21-22

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

1.0

2012

PENGENALAN

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Institut Pendidikan Guru (IPG) diguna pakai untuk
program perguruan Praperkhidmatan dan Kursus Dalam Perkhidmatan berdasarkan
P.U.(A) 388 (Peraturan-Peraturan Pendidikan 2010).

Buku panduan ini bertujuan

membantu pensyarah menguruskan penilaian kerja kursus pelajar secara terancang,


sistematik dan berkualiti.
1.1

Rasional Dan Matlamat


Pelaksanaan kerja kursus merupakan

keperluan untuk mengoptimumkan

perkembangan pelajar dalam aspek peningkatan ilmu dan keterampilan ikhtisas,


pemupukan nilai positif dan amalan profesional.

Penilaian kerja kursus juga

membantu pelajar membina daya fikir yang kreatif dan inovatif.

Pelaksanaan kerja kursus bertujuan mentaksir kebolehan pelajar dari segi


pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran, keupayaan pelajar membuat
pemindahan pembelajaran dalam situasi dan konteks sebenar di sekolah serta
penerapan nilai-nilai dan etika keguruan.

Pelaksanaan kerja kursus juga dapat

mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai bentuk


tugasan yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh pengajian.
1.2

Objektif

Pelaksanaan kerja kursus bertujuan mencapai objektif-objektif yang berikut :


(a)

Menilai tahap prestasi pelajar berdasarkan hasil pembelajaran kursus dan


program.

(b)

Meningkatkan kemahiran pelajar membuat rujukan dan mengakses


maklumat daripada pelbagai sumber, kecekapan memilih maklumat yang
relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.

(c)

Menggerakkan proses pembelajaran pelajar sejajar dengan perkembangan


intelektual, menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order
Thinking

Skills),

kreatif,

inovatif

dan

membina

pemikiran

kendiri

(independent thought).
(d)

Menilai tahap prestasi pelajar dalam menghubung kait teori dan praktis
dengan menggalakkan transformasi dan integrasi ilmu, pengalaman dan
refleksi kendiri dalam konteks sebenar untuk meningkatkan keterampilan
ikhtisas.

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

(e)

2012

Membantu pelajar mencari makna daripada pengalaman sendiri, mencari


kebenaran dalam kepercayaan, pengetahuan dan tindakannya bagi
meningkatkan kualiti diri dan kehidupan, seterusnya menjadi pengamal
refleksi.

(f)

Membina kepekaan pelajar terhadap keperluan untuk menjadi seorang guru


yang beretika, beradab, berilmu dan

berakhlak mulia sebagaimana

kehendak Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2.0

KERANGKA PEMBINAAN ILMU

INSAN GURU

ILMU BINAAN
ILMU KONTEKSTUAL
ILMU SUBJEKTIF
ILMU TERIMAAN
TEORI

PRAKTIS

Rajah 1: Model Konseptual Kerja Kursus: Adaptasi daripada Davis (1993)

Pelaksanaan kerja kursus adalah berteraskan pembinaan ilmu berdasarkan Model


Konseptual Kerja Kursus (UPP, 2004). Model ini bertujuan menghasilkan insan

guru selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang


menekankan kepada penguasaan i l m u , k e m a h i r a n d a n a m a l a n n i l a i n i l a i k e g u r u a n , b a g i perkembangan profesional keguruan dan sahsiah

guru yang unggul. Pembentukan insan guru ditentukan oleh dua fokus
utama iaitu ilmu berdasarkan teori dan ilmu yang dipraktikkan. Model ini
Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

menekankan proses pembinaan ilmu profesional keguruan secara sistematik


dan beransur maju (developmental) dengan mengintegrasi pengetahuan
berasaskan penyelidikan (research-based knowledge) dan pengetahuan
berasaskan pengalaman (experiential knowledge).

2.1

Persekitaran Pembelajaran

Pelaksanaan Kerja Kursus ini berlandaskan tiga persekitaran pembelajaran


yang dilalui oleh setiap pelajar bagi mencapai matlamat pembinaan ilmu
kendiri yang mantap dan jati diri guru yang unggul. Persekitaran ini terdiri
daripada:

a) Situasi sebenar
Situasi

sebenar

bermaksud

pelbagai

konteks

dan

situasi

untuk

mengamalkan ilmu dan kemahiran yang dipelajari bagi mengukuhkan


penguasaan dan pemindahan pembelajaran. Antara konteks dan pelbagai
situasi tersebut termasuklah mempraktikkan ilmu dan kemahiran di IPG,
prasekolah yang ada di IPG, sekolah dalam IPG, pengalaman berasaskan
sekolah, lawatan ke tempat-tempat dan situasi sekolah sebenar.

Situasi sebenar boleh juga diwujudkan secara formal di IPG sendiri, untuk
tujuan mempraktikkan teori dan amali kemahiran sebenar sebagai bakal
guru. Sebagai contoh, pengendalian majlis rasmi di IPG boleh dianggap
sebagai situasi sebenar. Pengajaran mikro dan makro tidak boleh dianggap
situasi sebenar kerana konteks dan pelajar bukan sebenar.

b) Amalan Kemahiran Belajar (Learning How To Learn)


Sebagai bakal guru, pelajar perlu mengamalkan kemahiran belajar untuk
meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran, sesuai dengan amalan
pembelajaran sepanjang hayat. Amalan kemahiran belajar ini akan dapat
mengukuhkan profesionalisme keguruan dan pembinaan watak guru.

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

c) Pembentukan Sikap
Insan guru yang ingin dibentuk atau dihasratkan perlu mempunyai nilai
murni, sahsiah guru dan mengamalkan Etika Keguruan. Pelaksanaan kerja
kursus dalam pelbagai situasi dan konteks membolehkan bakal guru melalui
pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas. Pelbagai cabaran ini akan
membantu

pemupukan dan pembentukan nilai dan sahsiah guru yang

unggul.
2.2

Proses Pembinaan Ilmu

Proses perkembangan intelektual pelajar bermula dengan tahap pemerolehan ilmu,


penguasaan ilmu dan kemahiran, seterusnya kepada pembinaan ilmu baru dan
pembelajaran bermakna melalui integrasi pembelajaran dan pengalaman. Ini dapat
dicapai dengan menggunakan pemeringkatan proses pembinaan ilmu seperti
dijelaskan dalam Jadual 1: Struktur Pembinaan Ilmu.

2.3

Bimbingan

Pensyarah boleh memberi

maklum balas semasa pelaksanaan kerja kursus

berdasarkan aspek berikut:

(i)

menekankan

proses

membina

kemahiran

pembelajaran

kendiri

(Independent Learning) yang bersifat ansur maju.


(ii)

menekankan cara membuat rujukan dan penulisan teks ilmiah yang betul
bagi mengelakkan plagiat dan menghormati hak intelek individu.

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

Jadual 1
Struktur Pembinaan Ilmu
JENIS
ILMU
ASPEK

KONSEP

ILMU TERIMAAN
(Received
Knowledge)

ILMU SUBJEKTIF
(Subjective
Knowledge)

ILMU
KONTEKSTUAL

Ilmu yang diterima


benar berdasarkan
autoriti

Ilmu yang diterima


benar berdasarkan
hujah dan bukti

Ilmu yang
diterima benar
mengikut konteks
dan situasi

Ilmu yang terbina


daripada hasil analisis
dan refleksi kendiri
berdasarkan himpunan
ilmu, pengalaman dan
nilai

Percaya tentang
satu jawapan
sahaja yang betul

Sedar tiada satu


jawapan yang tetap
untuk sesuatu
perkara

Pelajar melihat
kebenaran/
kefungsian ilmu
dan kemahiran
berdasarkan
konteks/situasi

Pelajar mempunyai
pendirian tentang
sesuatu isu berdasarkan
analisis sendiri yang
dipengaruhi oleh nilai,
pengalaman dan ilmu
binaan kendiri

Semua ilmu yang


diterima benar

Ilmu yang diterima


benar berdasarkan
hujah dan bukti

Ilmu yang
diterima benar
berdasarkan
konteks/situasi

Ilmu dibina sendiri oleh


pelajar

Pensyarah sebagai
penyampai ilmu

Pelajar berhak
memberi
pandangan dan
memberi bukti
untuk menyokong
pandangan

Pelajar berhak
memberi
pandangan dan
memberi bukti
untuk menyokong
pandangan

Pensyarah sebagai
fasilitator

Pensyarah
sebagai fasilitator

Pelajar boleh
mengingtegrasi ilmu yang
dipelajari daripada
pelbagai sumber dengan
ilmu yang diperolehi
daripada pengalaman
dan refleksi kendiri

Selepas merujuk
pelbagai sumber,
pelajar sedar
terdapat banyak
kaedah lain seperti
induktif, deduktif
dan pembelajaran
koperatif yang
boleh digunakan
dalam P & P

Setelah
mengaplikasi
kaedah
pembelajaran
koperatif dalam
konteks dan
situasi
pembelajaran,
pelajar
mendapati
pembelaajran
koperatif hanya
sesuai untuk
topik tertentu
sahaja. Bagi
topik lain kaedah
seperti
ekspositori atau
deduktif adalah
lebih sesuai.

CIRI-CIRI

CONTOH

Menerima kaedah
pembelajaran
koperatif dalam
P & P adalah
terbaik

Jun 2012

ILMU BINAAN
(Constructed Knowledge)

(Contextual
Knowledge)

Pensyarah sebagai
pembimbing dalam
proses binaan ilmu.
Pelajar dapat menilai
kekuatan dan
kelemahan sesuatu
kaedah P & P
berdasarkan
pengalaman, penilaian
kendiri dan himpunan
ilmu yang dimilikinya
Pelajar dapat
menghasilkan
menentukan kaedah
terbaik untuk P & P bagi
tajuk tertentu.

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

3.0

2012

CIRI-CIRI KERJA KURSUS

Pelaksanaan kerja kursus merangkumi ciri-ciri yang berikut :

(a)

mengambil kira skop kandungan dan hasil pembelajaran kursus/kurikulum


yang ditetapkan.

(b)

membantu meningkatkan proses pembelajaran pelajar sesuai dengan


kebolehannya.

(c)

penilaian bersifat autentik (pengalaman sebenar).

(d)

tugasan kerja kursus bersifat terbuka, mencabar dan melibatkan pemikiran


aras tinggi (higher order thinking skills).

4.0

(e)

mementingkan amalan refleksi dalam proses pembinaan ilmu.

(f)

meningkatkan daya kreativiti dan inovasi.

(g)

meningkatkan tahap kesedaran keperluan profesionalisme keguruan.

BENTUK KERJA KURSUS

Kerja kursus terdiri daripada tiga bentuk iaitu:


4.1

Projek Merupakan bentuk kerja kursus yang melibatkan satu set aktiviti
yang berkait dengan hasil pembelajaran pelajar. Bagi kursus major dan
elektif, tugasan projek perlu dilaksanakan dalam tempoh 4 hingga 6
minggu manakala bagi kursus bukan major (Wajib dan Pengajian
Profesional), tugasan projek
minggu.

dilaksanakan dalam tempoh 2 hingga 4

Projek yang digubal dapat menguji kefahaman pelajar dalam

kemahiran mencari bahan, merancang, menganalisis, menghubungkait dan


menilai maklumat untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti serta
menepati ciri-ciri kerja kursus. Contoh-contoh projek adalah seperti yang
tertera dalam Jadual 2.

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

Jadual 2
Contoh-contoh Projek
1.

Penghasilan Produk

2. Kajian/laporan

Alat bantu mengajar


Model 3-dimensi / replika /
prototaip
Pakej / modul / kit
pembelajaran
Hasil seni (contoh: gubahan
lagu / lukisan, arca)
Brosur / Prospektus / Pamplet
Instrumen / item ujian
Mural
Lanskap / taman Matematik /
Sains
Portfolio
Dokumentari / iklan
Video, bahan digital multimedia

3. Ulasan Kritis

4.

Artikel / jurnal
Video klip
Buku

5. Penulisan

7.

Jun 2012

Main peranan
Teater / drama / pentomen
Syarahan / pidato
Pembentangan
Mini konsert / ensembel
Pengajaran mikro

Ujian Kertas dan Pensel

6.

8.

Kuiz (hanya sebahagian daripada


pentaksiran projek)

Kerja Amali

Catatan log
Penulisan jurnal
Esei (contoh:reflektif,deskriptif)
Refleksi (berdasarkan model
tertentu Contoh Model Schon)
Kertas kerja
Kertas cadangan kajian
Ringkasan eksekutif

Persembahan

Laporan kajian (kes, tindakan)


Laporan amali sains
Laporan temubual
Projek penyiasatan
Laporan lawatan
Laporan pemerhatian

Amali sains
Ujian lisan
Ujian vokal
Pergerakan motor
Penggunaan alatan muzik

Penganjuran
Forum
Pertandingan(cerita, nyanyian,
musabaqah, nasyid, poster)
Pameran / ekspo
Seminar
Sukan
Outdoor maths
Hari Keusahawanan

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

4.2

2012

Ujian Amali Ujian Amali dilaksanakan bagi kursus yang berteraskan


kemahiran. Ujian amali ini bertujuan untuk mengukur kebolehan pelajar
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bentuk penguasaan kemahiran
psikomotor, kemahiran manipulatif, kreativiti dan sikap yang dipamerkan
secara langsung semasa ujian dijalankan atau melalui penghasilkan produk.
Panduan khusus pelaksanaan ujian amali ini hendaklah merujuk kepada
Buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Amali yang berkaitan.

4.3

Ujian Akhir Kursus (UAK) Ujian Akhir Kursus dilaksanakan untuk


menguji penguasaan pelajar terhadap teori yang dipelajari dalam kursus
tersebut.

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) diguna sebagai panduan

menyediakan soalan pada aras dan kemahiran tertentu. Jika sesuatu kursus
yang tidak mempunyai JSU, pensyarah kampus perlu menyediakannya.

5.0

PELAKSANAAN KERJA KURSUS


Kerja kursus yang terdiri daripada projek, amali dan ujian akhir kursus perlu
dilaksanakan mengikut prosedur tertentu yang sistematik seperti dalam carta alir
Pelaksanaan Kerja Kursus (Rajah 2) bagi memastikan ianya konsisten

dan

mematuhi standard yang diharapkan.

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

MULA
Menerima Arahan Ketua Jabatan Akademik

Membina JST, Menggubal Soalan Tugasan dan Rubrik mengikut Proforma


il Pembelajaran Kursus
Memurnikan Soalan Tugasan dan Rubrik Peringkat Jabatan

Pengesahan soalan tugasan dan rubrik oleh KJA


Mengedar/Memberikan Taklimat Tugasan Kepada Pelajar

Mengumpul hasil tugasan pelajar


MenyemakSampel Hasil Tugasan
Buat
penambahbaikan
kepada rubrik

Tidak
Pemeriksaan
Konsisten
Ya
Konsisten
Meneruskan Penyemakan Akhir Hasilan Kerja Kursus
dalam
Penandaan

Moderasi
pusingan II

Moderasi Markah Kerja Kursus (Pusingan I)

Tidak
Markah
Konsisten
Penyelarasan
markah

Ya
Merekod Markah Dalam Borang Markah Kerja Kursus

Tidak
Kawal Mutu oleh
iEE
oleh iEE

Ya

Merekod Markah Akhir Dalam BKKP

TAMAT

Rajah 2 : Carta Alir Pelaksanaan Kerja Kursus

Jun 2012

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

5.1

2012

Prosedur Pentaksiran Projek


Penggubalan tugasan projek dibuat berdasarkan hasil pembelajaran yang
ditetapkan dalam pro forma/sukatan pelajaran. Peruntukan masa, bebanan
dan kerencaman tugasan sangat bergantung kepada jenis kursus (sama
ada kursus Major, Elektif, Wajib, Pengajian Profesional) dan jumlah jam
kredit kursus seperti yang ditetapkan dalam pro forma/sukatan pelajaran.
Selain itu wajaran

kerja kursus yang ditetapkan juga harus dipatuhi.

Persediaan pentaksiran projek harus dilaksanakan mengikut prosedur yang


merangkumi tiga peringkat seperti berikut:

5.1.1

(i)

penggubalan Jadual Spesifikasi Tugasan (JST)

(ii)

penggubalan tugasan

(iii)

penggubalan rubrik/skema pemarkahan

Penggubalan Jadual Spesifikasi Tugasan (JST)

Jadual Spesifikasi Tugasan (JST) merupakan satu spesifikasi pentaksiran


projek yang akan dilaksanakan. JST disediakan dalam bentuk matrik dua
paksi menegak dan melintang. Paksi menegak mengandungi topik-topik
yang hendak dinilai melalui tugasan projek. Paksi melintang mengandungi
spesifikasi tugasan yang terdiri daripada huraian tugasan, wajaran dan
kriteria penilaian (Rujuk Lampiran 1).

Dalam pembinaan JST, penggubal perlu melaksanakan tindakan berikut :

(a)

Menentukan Objektif Tugasan

Penentuan objektif tugasan projek dibuat berdasarkan hasil pembelajaran


proforma/sukatan pelajaran kursus

berkenaan. Ia merupakan suatu

pernyataan mengenai pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai


pelajar melalui pelaksanaan projek berkenaan.

(b)

Menganalisis Proforma/Sukatan Pelajaran

Tujuan menganalisis proforma/sukatan pelajaran adalah untuk menentukan


tajuk-tajuk yang akan diuji bagi mencapai hasil pembelajaran berkenaan.
Skop kandungan proforma/sukatan pelajaran yang diuji mestilah merentasi
beberapa topik utama. Penggubal juga perlu mengunjurkan
Jun 2012

kemahiran

10

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

dan keterampilan

2012

yang perlu dikuasai oleh pelajar agar tugasan kerja

kursus yang dikemukakan dapat membantu pelajar menguasai pemahaman


baharu.

(c)

Menentukan Set Aktiviti/Tugasan

Penggubal

perlu

menentukan

bilangan

aktiviti/tugasan

disempurnakan oleh pelajar berdasarkan objektif projek

yang

perlu

dan tajuk-tajuk

yang dinilai.

Tugasan projek yang tersedia harus berciri pemikiran beraras tinggi dan
mencerminkan

pemeringkatan

ilmu

secara

hierarki

daripada

tahap

pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran, dan pemindahan


pembelajaran.

Bukti-bukti

pembelajaran

pelajar

dalam

pelaksanaan

tugasan-tugasan ini perlu jelas dan realistik serta dicatatkan dalam JST.

(d)

Menentukan Pemberatan Pemarkahan

Pemberatan pemarkahan bagi projek

ditentukan berdasarkan tahap

kesukaran dan kerencaman tugasan itu yang terlibat dalam projek


berkenaan. Pemberatan markah bagi aras pengetahuan dan kefahaman
tidak melebihi 20% daripada keseluruhan projek.
5.1.2 Penggubalan Tugasan Projek

Berdasarkan JST yang telah lengkap, penggubal dikehendaki menyediakan


tugasan

projek

bagi

mencapai objektif projek berkenaan. Tugasan yang

disediakan mestilah disemak dan disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum diedarkan
kepada pelajar.

Tugasan projek umumnya terbahagi kepada tiga elemen iaitu :

(a)

Rangsangan - menjelaskan isu atau permasalahan yang dikemukakan


untuk merangsang dan mencetuskan pemikiran pelajar. Rangsangan perlu
berkaitan dengan tugasan yang akan dilaksanakan dan menggalakkan
pemikiran,

bukan

hanya

berbentuk

satu

pernyataan

semata-mata.

Rangsangan juga harus dapat ditafsir dan dianalisis oleh pelajar dengan
jelas.
Jun 2012

11

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

(b)

2012

Soalan Tugasan - aktiviti atau set aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh
pelajar dalam menyempurnakan kerja kursus. Tugasan projek yang perlu
dilaksanakan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Bagi projek yang saling
berkait, bilangan sub tugasan harus mencakupi kehendak tugasan projek
tersebut. Bagi projek tunggal (stand alone), bentuk soalan tugasan adalah
lebih ringkas dan tidak mengandungi sub tugasan. Soalan perlu
merangsang pemikiran aras tinggi, menggalakkan pelajar mengemukakan
pendirian sendiri dan menerapkan unsur-unsur nilai.

(c)

Arahan Pentadbiran - keperluan dan arahan yang harus dipenuhi dan


dipatuhi oleh pelajar dalam

menyempurnakan kerja kursus. Arahan

pentadbiran perlu jelas, mudah difahami dan merangkumi semua keperluan


tugasan termasuk aspek kawalan mutu tugasan tersebut.

(d)

Kandungan Tugasan Projek

Setiap set tugasan kerja kursus mesti mengandungi aspek-aspek berikut :


(i)

Nama Institut dan Program

(ii)

Nama Kursus/Kod Kursus

(iii)

Tempoh projek

(iv)

Hasil Pembelajaran Kursus

(v)

Objektif projek yang eksplisit

(vi)

Soalan Tugasan dengan wajaran markah

(vii)

Panduan Pelaksanaan - huraikan kehendak atau keperluan tugasan


dengan jelas

Contoh tugasan projek dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.


5.1.3

Penyediaan Rubrik atau Skema Pemarkahan (SP)

Rubrik atau Skema Pemarkahan perlu disediakan selari dengan JST dan tugasan
(Rujuk Lampiran 4 dan Lampiran 5). Rubrik atau skema pemarkahan terdiri
daripada komponen berikut :

Jun 2012

12

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

(a)

2012

Aspek-aspek yang dinilai berdasarkan tahap pembelajaran yang diuji dan


pemberatan aspek-aspek tersebut.

(b)

Kriteria pentaksiran yang digunakan sebagai asas pemarkahan tugasan dan


huraian prestasi /deskriptor yang dikategori mengikut skala.

(c)

Skema pemarkahan perlu disediakan untuk pentaksiran yang berbentuk


ujian/UAK.

(d)

Kriteria penilaian mesti eksplisit dan mudah difahami (Rujuk Jadual 3).

Jadual 3
Contoh Kriteria Penilaian
BIL

KOMPONEN/ASPEK

KRITERIA

Penguasaan Kandungan

- ketepatan isi
- kesesuaian penggunaan konsep/teori yang
berkaitan
- liputan skop yang luas dan menyeluruh
- menunjukkan penguasaan prosedur
- menunjukkan kemahiran kandungan
- mencerakin isi dengan jelas
- dapat menunjukkan perkaitan antara ilmu
berbeza yang dipelajari

Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi

- menjana pengetahuan, ilmu atau teori baharu


- keupayaan membuat perkaitan antara
konsep/teori
- sokongan hujah dengan bukti dan rujukan
- dapat menganalisis situasi
- dapat memberi cadangan penyelesaian masalah
- menimbulkan sesuatu pandangan kendiri
- membuat hipotesis atau rumusan berdasarkan
analisis terhadap permasalahan/isu/situasi
- membuat jangkaan masa hadapan
- mampu membuat banding beza
- menunjukkan kemahiran mensintesis
- mampu membuat hujahan berdasarkan
kandungan dan ilmu yang telah diperoleh
- meluaskan skop perbincangan daripada sesuatu
isu/isi secara mendalam
- dapat mencungkil pemikiran pembaca

Jun 2012

13

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

BIL

KOMPONEN/ASPEK

KRITERIA

Pemindahan Pembelajaran

- boleh mengguna pakai hujahan/pengetahuan


dalam konteks sebenar
- membuat aplikasi, adapatasi, asimilasi
kandungan dalam konteks dan situasi sebenar
- ketepatan pemilihan bahan atau ilmu semasa
membuat pemindahan pembelajaran
- menghasilkan produk sebenar
- mampu membuat pertimbangan dan
pengubahsuaian secara praktikal dalam situasi
sebenar
- dapat menunjukkan integrasi teknologi dalam
proses pemindahan pembelajaran
- kesedaran makna dalam kehidupan sebenar
tentang ilmu yang telah dikuasai dan dihujahkan

Pengelolaan

- struktur yang jelas dengan mengaitkan satu


bahagian dengan bahagian yang lain secara
logik dan koheren
- susun atur atau susun letak yang sesuai,
menarik dan praktikal
- aspek pengurusan dapat dilaksanakan dengan
sistematik
- laras bahasa yang sesuai dengan tujuan
penulisan/aktiviti
- penggunaan perbendaharaan kata yang luas,
pelbagai dan sesuai
- struktur ayat yang betul dengan lenggok bahasa
yang menarik dan menepati isi yang hendak
disampaikan
- persembahan yang menarik, inovatif, dengan
reka bentuk yang baik
- menunjukkan kemahiran teknikal dan teknologi
- penggunaan alat pandang dengar atau bahan
bantu mengajar
- penulisan menunjukkan kemahiran membuat
rujukan

Nilai Keguruan

- Memiliki ciri kepimpinan.


- Mempunyai kemahiran TMK (ICT).
- Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan
dan tulisan.
- Memiliki kemahiran interpersonal dan
intercultural.
- Berupaya menterjemah dan menyelesaikan
masalah.
- Menunjukkan kemahiran pemikiran yang

Jun 2012

14

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

BIL

KOMPONEN/ASPEK
-

2012

KRITERIA
kreatif dan analitikal.
Kebolehan mendapatkan dan menilai
maklumat dari pelbagai punca.
Menggunakan strategi yang berkesan untuk
mencapai matlamat sasaran.
Bekerjasama dan produktif.
Pengurusan masa yang baik.
Berupaya mengendalikan pembelajaran secara
kendiri
Bersedia menerima teguran dan pandangan
orang lain

Nota : Kriteria penilaian ini harus diubah suai mengikut kesesuaian tugasan.

5.2

Prosedur Pentaksiran Amali

Ujian amali dilaksanakan bagi kursus Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan
Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani manakala Bahasa Arab
dan Bahasa Inggeris ditaksir melalui Ujian Lisan.

Pengurusan ujian amali melibatkan pembinaan soalan dan rubrik yang dikendalikan
oleh IPG Kampus Penyelaras. Soalan dan rubrik akan dihantar ke IPG kampus
yang

menawarkan kursus berkenaan untuk dilaksanakan.

Penilai ujian amali

dilantik dalam kalangan pensyarah yang mempunyai pengalaman luas dalam


bidang berkenaan. Pemantau ujian amali pula dilantik dalam kalangan ketua
jabatan/ pensyarah kanan IPG Kampus.

5.3

Prosedur Pentaksiran Ujian Akhir Kursus (UAK)

Ujian Akhir Kursus (UAK) adalah satu bentuk penilaian kertas dan pensel
berdasarkan pro forma/sukatan pelajaran. Prosedur penggubalan soalan adalah
mengikut

Buku

Panduan

Penggubalan

Kertas

Peperiksaan

dan

Skema

Pemarkahan IPG (Jun, 2012).

Jun 2012

15

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

6.0

2012

PEMERIKSAAN KERJA KURSUS


6.1

Penyelarasan Sebelum Pemeriksaan

(a)

Penyelaras kursus/ketua pemeriksa memilih sekurang-kurangnya dua


sampel tugasan kerja kursus secara rawak.

(b)

Semua pensyarah kursus/pemeriksa menyemak sekurang-kurangnya dua


sampel yang dipilih berdasarkan rubrik untuk memastikan semua elemen
penilaian ditanda dan digredkan.

(c)

Markah muktamad hendaklah dicapai mengikut persetujuan antara


pemeriksa.

(d)

Rubrik boleh ditambah baik dengan persetujuan antara pemeriksa jika


perlu.

(e)

Pemeriksa akan meneruskan proses penandaan berpandukan rubrik yang


dipersetujui oleh panel.

(f)

Sekiranya seorang pensyarah sahaja yang menyemak tugasan kerja


kursus, penyemakan tugasan hendaklah dilakukan bersama-sama ketua
jabatan akademik/ pensyarah kanan yang dilantik.

6.2

Proses Pemeriksaan

Pemeriksa hendaklah menanda semua tugasan dengan memberi komen dan


justifikasi ke atas markah yang diberikan dalam Borang Maklum Balas Kerja Kursus
(Rujuk Lampiran 6). Seterusnya markah diisi ke dalam Borang Markah Kerja
Kursus (Rujuk Lampiran 7).

6.3

Moderasi

Moderasi dilaksanakan untuk menyelaraskan pemarkahan kerja kursus kepada


suatu piawai yang dikehendaki bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan
serta kualiti kerja kursus yang dihasilkan oleh pelajar.

Prosedur pelaksanaan moderasi adalah seperti langkah-langkah dalam Jadual 4.

Jun 2012

16

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

Jadual 4
Prosedur Pelaksanaan Moderasi
LANGKAH-LANGKAH

TINDAKAN

A. Sebelum Moderasi
(i) Setiap pemeriksa perlu memilih tiga tugasan markah tertinggi,
tiga tugasan markah sederhana dan tiga tugasan markah

Pemeriksa

rendah sebagai sampel moderasi.


(ii) Pemeriksa mengisi markah sampel dalam Borang
Moderasi (Rujuk Lampiran 8).
(iii) Sekiranya seorang pensyarah sahaja yang menyemak

Ketua
Pemeriksa
KJ Akademik

tugasan kerja kursus, moderasi dilakukan oleh pensyarah


yang dilantik oleh ketua jabatan akademik.
B. Semasa Moderasi
(i) Panel pemeriksa seterusnya menjalankan moderasi.
(ii) Pemeriksa kedua/moderator akan menyemak semula sampel
tugasan dan mengisi markah dalam Borang Moderasi.
(iii) Jika perbezaan markah dalam pusingan pertama kurang
daripada 5, maka markah pemeriksa pertama (asal) dikekalkan.
(iv) Jika perbezaan markah adalah lima atau lebih (5), maka
semakan

pusingan kedua hendaklah dilaksanakan oleh ketua

pemeriksa.
(v) Jika markah ketua pemeriksa dalam semakan kedua kurang
daripada lima, maka markah pemeriksa asal dikekalkan.
(vi)

Jika masih terdapat perbezaan markah lima atau lebih(5) dalam


pusingan kedua, maka penyelarasan markah hendaklah dilakukan.
(Rujuk contoh pengiraan markah penyelarasan pada Borang
Moderasi yang dilampirkan (Rujuk Lampiran 9a dan 9b).

(vii) Panel pemeriksa mesti bersetuju dengan markah penyelarasan


tersebut untuk mendapat markah akhir kerja kursus.
(viii) Bagi kes gagal, penandaan oleh ketua pemeriksa perlu

dilakukan.

Jun 2012

17

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

LANGKAH-LANGKAH

2012

TINDAKAN

C. Selepas Moderasi
(i) Pemeriksa asal perlu membuat penyelarasan markah yang
dipersetujui bagi setiap kelompok. Jika terdapatnya ketidaktekalan
dari segi pemarkahan, maka markah asal perlu ditambah atau
diturunkan.
(ii) Markah akhir kerja kursus mestilah direkod pada Borang Markah
Kerja Kursus (Rujuk Lampiran 7) pada ruang Markah selepas
moderasi
(iii)Bagi kes gagal, Ketua pemeriksa perlu mengisi Borang Kes Gagal
(Rujuk Lampiran 10).
(iv) Ketua pemeriksa dikehendaki mengisi borang Laporan Panel
Moderasi Kerja Kursus (Rujuk Lampiran 11).

7.0

KAWALAN MUTU

7.1

Format Kerja Kursus

Bagi menyeragamkan proses penghasilan kerja kursus, beberapa perkara yang


berikut perlu dititikberatkan dan menjadi panduan agar persembahan hasil kerja
kursus menepati piawai yang ditetapkan.

(a)

Hasil kerja kursus berbentuk teks perlu ditaip mengikut kaedah penulisan
ilmiah.

(b)

Hasil kerja kursus hendaklah bertaip menggunakan font jenis Arial, saiz 11
dan langkau satu setengah baris.

(c)

Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan


(contoh : American Psychological Association atau APA).

(d)

Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan


dimasukkan dalam senarai kandungan.

(e)

Bahagian kulit luar kerja kursus hendaklah dilengkapkan dengan maklumat


berikut:
i.

Nama Pelajar

ii. Angka Giliran


iii. Nombor Kad Pengenalan
Jun 2012

18

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

iv. Kumpulan/Unit
v. Kod dan Mata Pelajaran
vi. Nama Pensyarah Kursus
vii. Tarikh Serah

7.2

Kawalan Mutu oleh Pemeriksa Luar In-House (iEE)

Selain daripada moderasi rutin oleh pensyarah, iEE juga berperanan dalam
memastikan mutu kerja kursus mematuhi standard yang

ditetapkan.

iEE

harus

menyemak taburan markah kerja kursus di peringkat akhir sebelum markah


tersebut dimasukkan ke dalam Borang Kerja Kursus dan Peperiksaan (BKKP). iEE
akan memilih sampel secara rawak kerja kursus yang perlu diselaraskan
markahnya berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut:

8.0

(i)

kerja kursus yang ramai pelajarnya mendapat A

(ii)

kes-kes atas pagar/border line

(iii)

kerja kursus yang ramai pelajarnya gagal

PENUTUP

Pelaksanaan kerja kursus dilihat sebagai salah satu cara memperkukuhkan pengajaran
dan pembelajaran dengan mengintegrasikan pengalaman dan aktiviti pembelajaran. Dalam
konteks penilaian, tugasan kerja kursus menyediakan maklum balas mengenai
perkembangan intelektual pelajar. Pembinaan budaya ilmu juga dapat dipupuk melalui
perkongsian maklumat secara pintar dalam kalangan pelajar, pelajar dengan pensyarah
dan masyarakat/agensi melalui pelbagai tugasan dan aktiviti kerja kursus. Pelaksanaan
kerja kursus ini diharapkan dapat menyemai usaha-usaha penjanaan ilmu binaan dalam
kalangan pelajar bagi menyediakan bakal guru profesional yang berilmu, reflektif dan
inovatif.

Jun 2012

19

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

BIBLIOGRAFI

Airasian, Peter, W.,(2008), Classroom assessment,( 6nd ed.). New York:


McGraw Hill Inc.
Anderson L. W. and Krathwohl, D. R. (2000). A Taxonomy for learning, teaching and
assessing: A revision of Blooms Tazanomy of educational objectives. Boston: Ally
& Bacon.
Banks, S. R. (2005). Classroom assessment: Issues and practices. Boston: Pearson.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: Cognitive domain.
New York: Longman Inc.
Davis, B. G. (1993). Tools for teaching. Jossey-Bass Publishers: San Francisco.
Gagne,M Robert. (1985).The conditions of learning.USA:Holt,Rinchart and Winston
Haladyana, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Boston: Allyn
and Bacon.
Shute, J.S. & Smith, P.J. (1993). Knowledge-based search tactics. Information processing
& management.Volume29,Issue 1, JanuaryFebruary 1993, Pages 2945 .Elsevier
Mabry, L. (1999). Portfolios Plus: A critical guide to alternative assessment. California:
Corwin Press.
Shulman ,L.S.,and Keislar,E.R. (1966) - Learning by discovery: a Critical
appraisal.Chicago:Rand, McNally.
Unit Peperiksaan & Penilaian (2004). Buku panduan kerja kursus berasaskan Ilmu(KKBI).
Bahagian Pendidikan Guru
Unit Peperiksaan dan Penilaian, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia, Berkuat kuasa Januari 2006, Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian
Kerja Kursus Berasaskan Ilmu, Edisi Pelajar.
Unit Peperiksaan dan Penilaian, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia, Berkuat kuasa Januari 2008, Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian
Kerja Kursus Berasaskan Ilmu, Kursus Praperkhidmatan.

Jun 2012

20

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

PENGHARGAAN
Dr. Noriati binti A.Rashid (Penasihat)

Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik (PPA), IPGM

En. Mohd Radzuan bin Hj. Mohamad

Ketua Penolong Pengarah


Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

Dr. Lee Leh Hong

Penolong Pengarah
Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

En. Anuar bin Mohd Zain

Penolong Pengarah
Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

Pn. Hajah Hazina binti Zakaria

Ketua Penolong Pengarah (Bersara)


Pusat Pembangunan Akademik (PPA), IPGM

Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar

IPGK Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur

Haji Abd Hadi bin Mohamad

IPGK Tengku Ampuan Afzan, Pahang

Pn. Teh Kim Hong

IPGK Pulau Pinang

Cik Lisa Yip Shukye

IPGK Kent, Sabah

Pn. Rashidah binti Elias

IPGK Dato Razali Ismail, Terengganu

Cik G.Boovaneswari

IPGK Perempuan Melayu, Melaka

Pn. Norulazilah binti Md. Nordin

IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

En. Mokhtar bin Isham

IPGK Pendidikan Islam, Selangor

Dr. Boon Pong Ying

IPGK Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur

Pn. Jamilah binti Ismail

IPGK Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

Pn. Norijah binti Mohamed

IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

En. Badrol Hisham bin Abdullah Ishak

IPGK Ipoh, Perak

Jun 2012

21

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

PANEL PEMURNIAN DAN PENYUNTING

Dr. Noriati binti A.Rashid (Penasihat)

Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik (PPA), IPGM

En. Mohd Radzuan bin Hj. Mohamad

Ketua Penolong Pengarah


Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

Dr. Lee Leh Hong

Penolong Pengarah
Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

En. Anuar bin Mohd Zain

Penolong Pengarah
Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat
PPA, IPGM

Dr. Boon Pong Ying

IPGK Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur

Dr. Munira binti Mohsin

IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Hjh. Radziah binti Muhamad

IPGK Tun Hussein Onn, Johor

Pn. Teh Kim Hong

IPGK Pulau Pinang

Pn. Norulazilah binti Md. Nordin

IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Jun 2012

22

Lampiran 1_Contoh JST


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ___________
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN
JABATAN
TAJUK KURSUS
KUMPULAN
SEMESTER

: Ilmu Pendidikan
: Perkembangan Kanak-Kanak (EDU3102)
: PISMP
:1

Spesifikasi Tugasan
Tajuk
Peringkat-Peringkat Perkembangan
Kanak-Kanak dan Teori-Teori yang
Berkenaan
Perkembangan fizikal
Perkembangan kognitif

Tugasan

Wajaran

Catatan

1. Laporan pemerhatian perkembangan


fizikal dan kognitif kanak-kanak semasa
menjalani PBS

20%

Tugasan Individu

2. Penulisan Akademik menghuraikan


faktor dan perkaitan yang mempengaruhi
perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak

50%

3. Penulisan Reflektif

30%

LAMPIRAN 1

Institut Pendidikan Guru Kampus ___________


Pentaksiran Kerja Kursus- Projek
(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus :

Tempoh:

Tarikh Mula:
Tarikh Serahan:

Program :

Tahun/Semester:

Kumpulan:
Disediakan oleh:
Disahkan oleh :

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan
Tarikh:

LAMPIRAN 1
INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS __________________
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN
MATA PELAJARAN
KUMPULAN
SEMESTER

: ILMU PENDIDIKAN
: BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
: PISMP
: KELIMA

Tarikh Mula

Tarikh hantar

Hasil Pembelajaran Kursus :


1.
Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia.
2.
Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan.
3.
Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran.
4.
Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya.
5.
Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok.
6.
Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah.
7.
Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 5 dan 7

Objektif Projek:

Perlu catat begini

Selaras dengan hasil pembelajran akhir


(tugasan

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:


1.
2.
3.
4.

Mengenal pasti satu daripada etnik/kaum di Malaysia


Menjelaskan aspek sejarah, adat resam, pantang larang, kepercayaan dan kebudayaan etnik/ kaum tersebut bermula dari kelahiran
hingga kematian
Menghasilkan sebuah buku skrap mengikut etnik/ kaum yang dipilih.
Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan

LAMPIRAN 1
Spesisifikasi Tugasan
TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

TAJUK
1.
2.

Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di


Malaysia.
Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya.

1. Esei pendek
- Huraian mengenai budaya
satu kumpulan etnik
- 2500-3000 perkataan(tidak
melebihi 15 muka surat

40%

2. Buku skrap
- Saiz A4(potrait/lanskap)
- jumlah muka surat: 15-20
- kandungan buku
mengambarkan kepelbagaian
budaya kumpulan etnik.
- mempamerkan keunikan
kumpulan etnik negara
Malaysia

40%

3. Penulisan refleksi
- Kebolehan menganalisis
pengalaman yang dilalui
semasa penulisan esei
dan pembinaan buku skrap.
- Pengetahuan baharu yang
tercapai

Tajuk-tajuk dalam proforma/sukatan pelajaran

Kriteria penilaian keseluruhan:


- Kandungan
- Perbincangan Kritikal Dan Reflektif
- Persembahan
- Organisasi
- Bahasa
- Rujukan Dan Bahan-Bahan Sokongan

Komitmen
Menunjukkan kesungguhan
dan penglibatan penuh dalam
tugasan
Berusaha mencari bahan
rujukan relevan dan terkini
20%

Refleksi
Menunjukkan keupayaan
pemikiran reflektif dan
mencatat refleksi dengan
kaedah penulisan refleksi yang
bermutu

Pemberatan markah

Kriteria penilaian
sahsiah

Tugasan/set tugasan yang terlibat dalam projek

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ______


Nama IPG Kampus

TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM :

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS :

SEMESTER :

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

Ikut Pro forma

Tempoh Projek

Hasil Pembelajaran Kursus


1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia.
2. Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan.
3. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap
pengajaran- pembelajaran.
4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya.
5. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok.
6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah.
7. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.
Perlu dicatat
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 5 dan 7

Objektif Kerja Kursus:

berdasarkan
kesesuaian hasil
pembelajaran

Selaras dengan hasil pembelajran akhir tugasan

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:


1.
2.
3.
4.

Mengenal pasti satu daripada etnik/kaum di Malaysia


Menjelaskan aspek sejarah, adat resam, pantang larang, kepercayaan dan
kebudayaan etnik/ kaum tersebut bermula dari kelahiran hingga kematian
Menghasilkan sebuah buku skrap mengikut etnik/ kaum yang dipilih.
Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

LAMPIRAN 2

Tugasan Projek (100%)


Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum dan
etnik dari pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya tersebut telah mempamerkan keunikan
negara kita. .........
1.

Berdasarkan penyataan di atas pilih satu etnik/ kaum ..... .......tuliskan satu esei.
(40%).

2.

Gambarkan keseluruhan tugasan anda dengan membina sebuah buku skrap. (40%)

3.

Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di


atas. Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan
refleksi.(20%)

Panduan Pelaksanaan Projek


1.

Tugasan ini adalah tugasan individu.

2.

Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.

3.

Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :


3.1. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini
3.2. Fon Arial
3.3. Saiz huruf - 12
3.4. Langkau 1.5 baris
3.5. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association)
3.6 Lampiran adalah wajib
(pilih salah satu) ikut yang
3.7. Jawab dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris sahaja
ditetapkan dalam proforma

4. Panjang tugasan antara 2 500 hingga 3 000 perkataan atau tidak melebihi 15 muka
surat (termasuk persembahan visual)
5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan
7. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh dua hingga tiga minggu.
8.

Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%

Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut :


(mengikut kehendak
soalan tugasan)

1.

Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.

2.

Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut :


a. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas ...........
b. Perkembangan......
c. Implikasi.......
c. Rumusan/cadangan dan menjawab persoalan tugasan

3.

Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah


dikemukakan:

4.

Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keasliandengan sokongan ilmiah


2

LAMPIRAN 2

5.

Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.

6.

Penulisan esei/ laporan/refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa


yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah

7.

Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan
(sekurang-kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak
yang lain)

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

(NAMA HURUF BESAR )


Penyelaras Kursus...........
Jabatan ...................
IPG

(NAMA HURUF BESAR )


Ketua Jabatan.................
Jabatan ...................
IPG

LAMPIRAN 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS _______


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM: PISMP

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Perkembangan


Kanak-Kanak
KOD KURSUS : EDU 3102

SEMESTER : 1
(Ambilan Januari 2012)

TARIKH MULA
TARIKH HANTAR
________________________________________________________________________
I.

Hasil Pembelajaran Kursus

1.
2.
3.
4.

Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi.


Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.
Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanakkanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.
Mengaplikasi teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Mengenalpasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.
Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran.

5.
6.
7.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3, dan 4.

II.

Objektif Projek

1.

Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanakkanak


Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak
Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak
Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan
kanak-kanak dengan teoriteori perkembangan yang berkaitan.

2.
3.
4.

LAMPIRAN 3

III.

Tugasan Projek (100% )

Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh
seorang kanak-kanak (Sharifah, 2007).
A.

Tugasan PBS

Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah anda dikehendaki:


i.
ii.

iii.

B.

Memilih 4 orang murid (dua orang dari tahap 1 dan dua lagi dari tahap 2) berumur 8-11
tahun yang berbeza jantina.
Melaksanakan pemerhatian dan temubual dengan guru darjah, murid yang dipilih atau
rakan sebayanya bagi mengumpul maklumat profil dan pencapaian akademik murid
yang dikaji.
Membanding beza dapatan hasil pemerhatian dan temubual dari segi fizikal, personaliti,
kelayakan akademik ibu bapa, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, serta aspek-aspek
perbezaan individu yang lain dalam sebarang bentuk visual pilihan anda ( jadual, graf,
grafik ) beserta huraiannya.
Penulisan Akademik

Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana faktor pengalaman murid di
sekolah (penglibatan, pergaulan, dan lain-lain) dan persekitaran keluarga mempengaruhi
pencapaian akademik murid berdasarkan jantina murid.
C.

Penulisan Reflektif

Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda perlu merangkumi
aspek-aspek berikut:
i.
ii.
iii.

Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini (proses temubual, mencari maklumat
dan lain-lain)
Masalah yang hadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana mengatasinya.
Huraikan bagaimana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini mampu
meningkatkan kefahaman anda tentang perkembangan kognitif individu.

D.

Panduan Pelaksanaan Projek.

1.
2.

Tugasan ini adalah tugasan individu.


Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data.
Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
i.
Font Arial
ii.
Saiz huruf ialah 12
iii.
Langkau satu setengah baris
iv.
Rujukan mengikut format A.P.A
v.
Lampiran.

3.

Amalan plagiat tidak dibenarkan. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja
kursus.
2

LAMPIRAN 3

4.
5.

Panjang tugasan tidak kurang daripada 12-15 muka surat (tidak termasuk persembahan
visual dan lampiran).
Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%.

E.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1.
2.

Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.


Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda
hendaklah dikemukakan.
Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan
ilmiah.
Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam
menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal.

3.
4.
5.

F.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disahkan oleh Ketua jabatan

_______________________

_______________________

(
Penyelaras
Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 4

KRITERIA PEMARKAHAN (Contoh Rubrik Holistik)


UNTUK PENULISAN ESEI
SKALA

WAJARAN
(40%)

KRITERIA
Liputan dan Kandungan

Amat
Cemerlang
90 -100

36-40%

Liputan kandungan tepat, relevan dan terperinci


Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubungkait
idea jelas ditunjukkan
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap.
Organisasi
Susunatur terbaik, logikal dan koheren. Idea dikembang secara
menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh sesuai, penerangan
dan huraian tambahan .
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang
75 - 89

30-35%

Liputan & Kandungan


Liputan kandungan relevan dan sangat mencukupi
Skop literatur yang luas dipilih dan digunakan dengan sesuai .
Perhubungan idea yang jelas .
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea tepat dan padat
Organisasi
Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit/minima
Idea dikembang dengan baik dan mengandungi fakta atau contoh
mencukupi untuk menyokong hujah
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik dengan
sedikit kesilapan .
Mempunyai lebih daripada mencukupi bahan sumber utama dan
sekunder

Kepujian
60-74

24%-29%

Liputan & Kandungan


Liputan kandungan relevan dan baik
Jumlah tinjauan literatur relevan memuaskan. Perhubungan idea
agak jelas .
Kualiti Reviu
Reviu kritikal agak baik :
Analisis idea agak tepat dan mendalam .
Organisasi

LAMPIRAN 4

SKALA

WAJARAN
(40%)

KRITERIA
Susun atur agak baik dengan beberapa kesilapan
Idea dikembang dengan agak baik dan mengandungi fakta/contoh
sokongan yang agak mencukupi.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik
Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan sekunder yang
mencukupi

Lulus
50 - 59

20-23%

Liputan & Kandungan


Liputan kandungan mencukupi dan relevan
Hanya bilangan kecil literatur dipilih dan digunakan. Sebahagian
perhubungan idea jelas.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal mencukupi
Analisis idea mencukupi .
Organisasi
Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan
Beberapa idea dikembang dengan sokongan fakta/ contoh-contoh
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik dengan
beberapa kesilapan
Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak mencukupi

Gagal
<20%

Liputan & Kandungan


Liputan kandungan tidak mencukupi dan tidak relevan
Perhubungan idea tidak jelas .

0-49
Kualiti Reviu
Sedikit atau tiada reviu kritikal
Analisis idea tidak logikal dan tidak menyakinkan
Organisasi
Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
Idea dikembang secara lemah dengan sedikit atau tiada huraian
tambahan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah.
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

Nota: Rubrik untuk semakan Buku skrap dan Refleksi tidak disediakan

LAMPIRAN 5

RUBRIK PEMARKAHAN (CONTOH ANALITIKAL)

TAJUK PROGRAM: PISMP Ambilan Januari 2012

TUGASAN PROJEK
SEMESTER 1

TAJUK KURSUS: Perkembangan Kanak-kanak (EDU 3102)

Aspek dinilai
Cemerlang
(17-20)
Laporan PBS
(20%)

Baik
(13-16)

Memuaskan
(9-12)

Kurang
Memuaskan (5-8)

Lemah
(0-4)

Dapatan dilaporkan
secara terperinci,
mendalam dan
sangat baik
memenuhi aspek
yang dikaji.

Laporan dapatan
yang terperinci dan
baik memenuhi aspek
yang dikaji.

Dapatan dilaporkan
dengan baik tetapi
kurang terperinci dan
mendalam.

Penulisan laporan
sederhana dan
kurang terperinci.

Laporan dapatan
kurang jelas dan tidak
terperinci.

Gaya persembahan
tersusun, kreatif ,
kemas dan menarik.

Gaya persembahan
tersusun, kemas dan
menarik.

Gaya persembahan
agak tersusun dan
kemas.

Gaya persembahan
kurang tersusun

Gaya persembahan
tidak kemas

LAMPIRAN 5

Penulisan Akademik
(50%)

Cemerlang
(41-50)

Baik
(31-40)

Memuaskan
(21-30)

Kurang
Memuaskan (1120)

Lemah
(0-10)

Menjelaskan faktor
pengalaman murid,
persekitaran keluarga
yang mempengaruhi
pencapaian akademik
murid berdasarkan
jantina beserta teoriteori berkaitan secara
terperinci, mendalam
dan sangat baik.

Menjelaskan faktor
pengalaman murid,
persekitaran keluarga
yang mempengaruhi
pencapaian akademik
murid berdasarkan
jantina beserta teoriteori berkaitan
dengan baik dan
jelas.

Menjelaskan faktor
pengalaman murid ,
persekitaran keluarga
yang mempengaruhi
pencapaian akademik
murid berdasarkan
jantina beserta teoriteori berkaitan
dengan baik tetapi
tidak jelas.

Menjelaskan faktor
pengalaman murid,
persekitaran keluarga
yang mempengaruhi
pencapaian akademik
murid beserta teoriteori berkaitan tetapi
tidak tepat.

Menyatakan faktor
pengalaman murid,
persekitaran keluarga
yang mempengaruhi
pencapaian akademik
murid tetapi tiada
huraian berkaitan
teori.

Menginterpretasi
aspek-aspek yang
dibincangkan dengan
sangat mendalam
dan kritikal serta
merujuk sekurangkurangnya lima
bahan rujukan dari
pelbagai sumber.

Menginterpretasi
aspek-aspek yang
dibincangkan dengan
mendalam dan
merujuk sekurangkurangnya empat
bahan rujukan dari
pelbagai sumber.

Menginterpretasi
aspek-aspek yang
dibincangkan dengan
baik dan merujuk
sekurang-kurangnya
tiga bahan rujukan
dari pelbagai sumber.

Interpretasi dan
pemahaman yang
sederhana terhadap
aspek-aspek yang
dikaji dan merujuk
kepada sekurangkurangnya dua
bahan rujukan.

Interpretasi yang
tidak tepat dan
kurang kefahaman
terhadap aspekaspek yang dikaji
serta tiada bahan
rujukan

Menunjukkan
kefasihan
penggunaan bahasa
yang betul dan sesuai

Menunjukkan
kefasihan
penggunaan bahasa
yang betul.

Pengolahan jelas dan


tepat.

Pengolahan agak
jelas tetapi kurang
tepat.

Menunjukkan
kefasihan
penggunaan bahasa
yang betul dan tepat.
Pengolahan sangat
jelas dan tepat.

Menunjukkan
kefasihan
penggunaan yang
kurang tepat.

Pengolahan kurang
jelas dan kurang
tepat.

Pengolahan tidak
jelas dan tidak tepat.

LAMPIRAN 5
Penulisan Reflektif
(30%)

Cemerlang
(25-30)

Baik
(19-24)

Memuaskan
(13-18)

Kurang
Memuaskan (7-12)

Lemah
(0-6)

Berupaya
menterjemah
pengalaman ,
masalah serta cara
mengatasinya
dengan kritis, jelas
dan mendalam.

Berupaya
menterjemah
pengalaman ,
masalah serta cara
mengatasinya
dengan kritis, dan
bermakna

Berupaya
menterjemah
pengalaman ,
masalah serta cara
mengatasinya
dengan jelas

Kurang berupaya
menterjemah
pengalaman ,
masalah serta cara
mengatasinya
dengan jelas serta
tidak kritis

Tidak berupaya
menterjemah
pengalaman ,
masalah serta cara
mengatasinya
dengan jelas

Berupaya memberi
lebih daripada lima
sebab bagaimana
tugasan dapat
meningkatkan
kefahaman anda
tentang
perkembangan
kognitif individu
dengan kritis dan
bermakna

Berupaya memberi
antara empat hingga
lima sebab
bagaimana tugasan
dapat meningkatkan
kefahaman anda
tentang
perkembangan
kognitif individu
dengan kritis

Berupaya memberi
antara tiga hingga
empat sebab
bagaimana tugasan
dapat meningkatkan
kefahaman anda
tentang
perkembangan
kognitif individu
dengan jelas

Berupaya memberi
antara dua hingga
tiga sebab
bagaimana tugasan
dapat meningkatkan
kefahaman anda
tentang
perkembangan
kognitif individu

Hanya memberi dua


atau kurang daripada
dua sebab
bagaimana tugasan
dapat meningkatkan
kefahaman anda
tentang
perkembangan
kognitif individu

LAMPIRAN 7
LAM PT06-01
BORANG MARKAH KERJA KURSUS

PROGRAM:

SEMESTER :

Nama Pensyarah :

TAHUN :
Jabatan :

Kursus: ______________________________________________ Kod :

Kredit : ________________

Gred

Markah
Selepas
Moderasi

Angka Giliran
*

No. Kad
Pengenalan

Nama

Bil

Markah
Sebelum
Moderasi

Kriteria Penilaian

* Tulis/catat aspek yang dinilai dalam kerja kursus.


Disediakan oleh Pensyarah:

Disemak oleh KJA:

Tandatangan : ..........................................................................
Nama
:(
)
Tarikh :

Tandatangan : .......................................................................
Nama
:(
)
Tarikh :

MAC 2012

LAMPIRAN 8
LAM PT06-02
BORANG MODERASI
IPGK: ___________________________________________________________________
Nama Kursus/Mata Pelajaran :
Kod Kursus/Mata Pelajaran

Program

Bil.

Angka Giliran

Semester/Peringkat
(a)

(b)

(c)

Markah
Pemeriksa

Markah
Moderasi
Pusingan 1

Perbezaan
markah
(b)-(a)

(d)

(e)

(f)

(g)

Markah Moderasi

Perbezaan markah

Markah akhir

Pusingan 2

(d)-(a)

Markah Penyelarasan
antara (c) dan (e)

(Jika perlu)*

(a)atau (a+f) atau (a-f)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Diperlukan jika beza markah antara (b) dan (a) 5

Markah Penyelarasan Keseluruhan

MAC 2012

Pengesahan Ketua Pemeriksa

Kumpulan Markah

Tinggi (80 - 100)

Sederhana (60 - 79)

Nama

Rendah (59 ke bawah)

Tarikh

-/+

Tandatangan

CONTOH 2

LAMPIRAN 9b
BORANG MODERASI

IPGK: ___________________________________________________________________
Nama Kursus/Mata Pelajaran :
Kod Kursus/Mata Pelajaran

Program

Bil.

Angka Giliran

Semester/Peringkat
(a)

(b)

(c)

Markah
Pemeriksa

Markah
Moderasi
Pusingan 1

Perbezaan
markah
(b)-(a)

(d)

(e)

(f)

(g)

Markah Moderasi

Perbezaan markah

Markah akhir

Pusingan 2

(d)-(a)

Markah Penyelarasan
antara (c) dan (e)

(a)atau (a+f) atau (a-f)

(Jika perlu)*

2008071340060

2008071340056

2008071340041

2008071340058

2008071340063

2008071340048

2008071340061

2008071340054

2008071340059

92

82

-10

84

-8

min (c )=7.3

85

88

82

-6

80

-8

min (e )=7

81

86

80

-6

81

-5

min (c ) dan (e)=7.1

79

78

72

-6

70

-8

71

78

70

-8

73

-5

71

75

68

-7

70

-5

68

68

60

-8

62

-6

min (c )=7.8

61

62

52

-10

53

-9

min (e )=7.1

55

60

52

-8

50

-10

min (c ) dan (e)=7.45

53

10
*Diperlukan jika beza markah antara (b) dan (a) 5

Markah Penyelarasan Keseluruhan


Kumpulan Markah

MAC 2012

Pengesahan Ketua Pemeriksa


-/+

Tandatangan

Tinggi (80 - 100)

-7

Sederhana (60 - 79)

-7

Nama

Rendah (59 ke bawah)

Tarikh

LAMPIRAN 10
LAM PT06-04

LAPORAN KES GAGAL


(Guna satu borang untuk seorang calon gagal)

Angka Giliran Calon :


IPG Kampus :

Tarikh

Tandatangan:
Nama Ketua Pemeriksa:

MAC 2012

LAM PT06-03
LAPORAN PANEL MODERASI KERJA KURSUS

IPGK

Nama Kursus/Mata Pelajaran

Kod Kursus

Program

Semester/ Peringkat

Tarikh Moderasi

A. Prestasi Calon Keseluruhan

Kumpulan Markah

Jumlah Calon

Peratus

Tinggi (80 - 100)

Sederhana (60 79)

Rendah (59 ke bawah)

Kes Gagal

Jumlah Keseluruhan

B. Cadangan Panel Pemeriksa Kerja Kursus (berkaitan JST, Tugasan, Skema Pemarkahan
dan proses moderasi)

Disahkan oleh Ketua Pemeriksa


Tandatangan

Nama

Jabatan

Tarikh

MAC 2012