Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK


(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)
Tempoh :
GSA1072
Statistik Asas

Kursus:

5 Minggu

Semester:
Program :

1/2015

PPISMP
Ambilan

Kumpulan :

PSV/BKD/RBT/SEJARAH

Disediakan oleh :

RAITI NAIMAN

Disahkan oleh :

Tarikh Mula :
13 Februari 2015
Tarikh Hantar :
20 Mac 2015

Jun 2014

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

RAITI NAIMAN

JUNAIDI @ PATRICK JAIR

Nama & Tandatangan


Tarikh :
1

Kriteria Pemarkahan Kerja Kursus PPISMP


Penulisan

Gagal

Lulus

Sederhan
a

Cemerlang

GRED
(Skala Markah)

Cara Pengumpulan Data

Kaedah Perwakilan data

Aplikasi TMK

Bahasa dan Gaya Penulisan

Memperihalkan cara
pengumpulan data dan
jenis data dengan sangat
baik

Menjelaskan 8 kaedah
perwakilan data dengan
sangat baik

Mengaplikasikan TMK dalam


penghasilan perwakilan data
secara visual dengan sangat
baik

Tatabahasa dan ejaan tepat


Gaya penulisan sangat
berfokus dan jelas

B+, B dan B(65 74)

Memperihalkan cara
pengumpulan data dan
jenis data dengan baik

Menjelaskan 6-7 kaedah


perwakilan data dengan
sangat baik

Mengaplikasikan TMK dalam


penghasilan perwakilan data
secara visual dengan baik

Tatabahasa dan ejaan sesuai


Gaya penulisan baik

C+ dan C
(50 64)

Memperihalkan cara
pengumpulan data dan
jenis data dengan agak
baik

Menjelaskan 4 -5 kaedah
perwakilan data dengan
sangat baik

Mengaplikasikan TMK dalam


penghasilan perwakilan data
secara visual dengan agak
baik

Kesilapan tatabahasa dan /


ejaan agak ketara
Gaya penulisan memuaskan

C-, D+, D dan


F
( 49)

Memperihalkan cara
pengumpulan data dan
jenis data yang sangat
ringkas dan tidak
tersusun

Menjelaskan hanya 3 atau


kurang kaedah perwakilan
data dengan sangat baik

Tidak dapat mengaplikasikan


TMK dalam penghasilan
perwakilan data secara visual
dengan baik

Kesilapan tatabahasa dan /


ejaan sangat ketara
Gaya penulisan terputusputus

A+, A dan A(75 100)

Kriteria Pemerkahan Kerja Kursus PPISMP

Gagal

Lulus

Sederhana

Cemerlang

GRED
(Skala Markah)
A+, A dan A(75 100)

B+, B dan B(65 74)

Analisis Data
Pengumpulan data
selanjar
Melaksanakan
pengumpulan data
selajar secara sangat
sistematik dan sangat
sesuai
Melaksanakan
pengumpulan data
selajar secara sistematik
dan sesuai

Analisis data

ketepatan pengiraan

Bahasa dan gaya penulisan

Menganalisis data selanjar


yang diperolehi dengan
sangat sistematik dan sangat
lengkap

semua pengiraan sangat


tepat dan dituliskan
dengan amat jelas

Tatabahasa dan ejaan tepat


Gaya penulisan sangat
berfokus dan jelas

Menganalisis data selanjar


yang diperolehi dengan
sistematik dan lengkap

Sebahagian besar
pengiraan sangat tepat
dan dituliskan dengan
amat jelas

Tatabahasa dan ejaan


sesuai
Gaya penulisan baik

C+ dan C
(50 64)

Melaksanakan
pengumpulan data
selajar dengan kurang
sistematik dan kurang
sesuai

Menganalisis data selanjar yang


diperolehi dengan kurang
sistematik dan kurang lengkap

Sebahagian pengiraan
tepat dan dituliskan
dengan jelas

Kesilapan tatabahasa dan /


ejaan agak ketara
Gaya penulisan memuaskan

C-, D+, D
dan F
( 49)

Melaksanakan
pengumpulan data
selajar dengan tidak
sistematik dan tidak
sesuai

Menganalisis data selanjar yang


diperolehi dengan tidak
sistematik dan tidak lengkap

Kesilapan pengiraan
sangat ketara dan
penulisan yang tidak
tersusun

Kesilapan tatabahasa dan /


ejaan sangat ketara
Gaya penulisan terputusputus

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU SABAH


TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM:
PPISMP Ambilan Jun 2014
TAJUK KURSUS :

NAMA PELAJAR :
SEMESTER :
1 / 2015

GSA1072
Statistik Asas
Tarikh Mula

13 Februari 2015

Tarikh Hantar

20 Mac 2015

Hasil Pembelajaran:
1. Mengumpul, menyusun, mempersembahkan data serta menterjamah dan membuat kesimpulan
daripada perwakilan data
2. Membuat pengiraan ukuran kecenderungan memusat, serakan dan perihalan data.
3. Menggunakan taburan normal sebagai model penyelesaian masalah.
4. Menentukan korelasi antara dua pembolehubah dan membuat interpritasi
5. Mengaplikasikan statistik dalam kehidupan seharian
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 5 .
Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Mendapatkan maklumat tentang cara pengumpulan data.
2. Membuat perwakilan data menggunakan TMK
3. Mendapatkan data selanjar melalui kajian ringkas di persekitaran pelajar
4. Melakukan analisis data berangka (data kajian ringkas) meliputi Ukuran Kecenderungan Memusat,
Sukatan Serakan serta Persentil, desil dan kuartil
5. Menghuraikan aplikasi statistik untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan pengendalian
data dan ukuran berangka

Tugasan Projek (100%)


Penggunaan konsep asas statistik dalam kehidupan seharian adalah sangat meluas dan salah satu
kepentingannya ialah dapat memudahkan perwakilan berbagai jenis data. Tugasan ini menghendaki anda
membuat rujukan dari berbagai sumber tentang pengumpulan, perwakilan dan analisis data. Berdasarkan
dapatan anda, anda perlu melaksanakan 3 tugasan berikut:
Tugasan 1: Penulisan (40%)
Secara individu anda dikehendaki membuat penulisan ringkas tentang
1.1 berbagai cara pengumpulan data dan jenis data
1.2 kaedah untuk mewakilkan data dengan menggunakan aplikasi TMK. Kaedah perwakilan data tersebut
adalah seperti berikut:

Carta Palang,
Carta Pai,
Plot Garisan,
Histogram
Poligon Kekerapan,
ogif,
Stem and Leaf,
Box Plot.

Tugasan 2: Analisis Data (40%)


Dalam kumpulan seramai 3 atau 4 orang, anda dikehendaki melaksanakan dua aktiviti berikut:
2.1 Mencari satu jenis data selanjar (sekurang-kurangnya 30 cerapan) melalui kajian ringkas di
persekitaran anda.
2.2 Melakukan analisis data berangka (data kajian ringkas) meliputi:

Ukuran kecenderungan memusat


Sukatan Serakan
Persentil, desil dan kuartil

Tugasan 3: Kuiz (20 %)


Secara individu, anda diminta menjawab soalan kuiz yang melibatkan tajuk Pengendalian data dan Ukuran
Berangka merangkumi 2 soalan struktur
Panduan Perlaksanaan Projek
Tugasan 1 dan 2 dibuat secara individu manakala tugasan 2 dilaksanakan dalam kumpulan seramai tiga
atau empat orang
1. Tugasan disiapkan dalam tempoh lima minggu. kegagalan anda menghantar hasil tugasan pada tarikh
yang ditetapkan akan mempengaruhi penilaian kerja kursus anda
2. Format penulisan projek adalah seperti berikut:
a. Fon Arial
b. Saiz huruf ialah 11 point
c. Langkau 1.5 baris
d. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
3. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
4. Hasil kerja anda untuk tugasan 1 dan 2 haruslah di jilid menjadi sebuah buku (secara individu) dan
dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan.
5. Tugasan ini membawa markah 100 %.
5

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Langkah pengiraan hedaklan ditunjukkan dengan jelas dan sistematik.
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah.
4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
5. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah
maklumat secara kritikal dan analitikal.
Kriteria Pentaksiran
Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.
Tugasan disediakan oleh:

Disemak oleh:

(
RAITI NAIMAN
)
Penyelaras Kursus GSA 1072
Jabatan Sains dan Matematik
IPG Kampus Keningau Sabah.

(
RAITI NAIMAN
)
Pakar Bidang (SME) Matematik
Jabatan Sains dan Matematik
IPG Kampus Keningau Sabah.

Disahkan oleh Ketua Jabatan:

(JUNAIDI @ PATRICK JAIR )


Ketua jabatan
Jabatan Sains dan Matematik
IPG Kampus Keningau Sabah

Anda mungkin juga menyukai