Anda di halaman 1dari 41

TOPIK 1:

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN


OLEH:
MOHD. MAZNIHAN HJ.MOHAMAD NOOR
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
IPGK TENGKU AMPUAN AFZAN
KUALA LIPIS
PAHANG,

Mohd Maznihan Mohamad Noor

1.1
Konsep Teknologi
TEKNOLOGI berasal daripada bahasa Yunani
techne yang bermaksud kemahiran

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 Konsep Teknologi


Definisi:
Keupayaan dalam menggunakan pengetahuan
samada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain
yang tersusun ( other qrganised knowledge) yang
digunakan secara sistematik sehingga mampu
mempamerkan amalan yang praktikal bagi
melaksanakan sesuatu tugas sehingga berjaya.
- Galbraith (1967)

-Apakah pengetahuan saintifik ?


-Apakah pengetahuan yang tersusun ?
- Apakah kaitan perkara diatas dengan teknologi ?

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 Konsep Teknologi


-Apakah pengetahuan saintifik ?

Adalah himpunan ilmu dan pengethuan yang


telah diuji dan dinyatakan dalam bentuk satu
prinsip am
Cth:
Satu prinsip yang mengatakan tumbuhan
memerlukan karbon dioksida, air, matahari
dalam membuat proses fotosintesis.
kajian di dalam makmal memnunjukan
kebergantungan tumbuhan terhadap perinsip
diatas .

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 Konsep Teknologi


-Apakah pengetahuan yang tersusun

Adalah pengetahuan yang ada yang belum di uji


dan dibuktikan secara saintifik, tetapi di terima
amalan tersebut sebagai satu pengetahuan
yang benar berdasarkan pengalaman dan
pengamatan manusia terhadap sesuatu
tindakan
Cth:

Penggunaan daun semambu yang di gunakan


untuk mandian bagi pesakit campak dan amalan
tersebut diperturunkan dri generasi ke generasi
hanya berdasarkan pengamatan tindakannya.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 Konsep Teknologi


-Apakah kaitan dengan Teknologi ?

Pengetahuan yang cukup dan sempurna belum


tentu mendorong kepada amalan yang
berteknologi kerana ia memerlukan sesuatu tu
di buat secara bersistematik dan praktikal

Cth:
Pengetahuan mengubati Campak dengan
menggunakan daun Semambu belum tentu
dapat dijalankan secara berteknologi jika ia
tidak mengikut tatacara yang bersistematik
semasa menyediakannya.. Ia perlu di tumbuk, di
campur dengan bedak sejuk dan di letakan
pada badan/ mandi mengikut sukatan / masa
yang tertentu
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 Konsep Teknologi


Definisi:
pengetahuan sains dan/atau peralatan yang
diperlukan oleh sesuatu industri.
- Oxford Dictionary

aplikasi sains yang praktikal untuk perniagaan atau


industri, disiplin yang berkait dengan seni atau sains
untuk mengaplikasikan pengetahuan saintifik bagi
menyelesaikan masalah yang praktikal.
- www.elook.org

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi


Definisi:

teknologi itu adalah; bagaimana kita menggunakan


alat untuk sesuatu keperluan . Penggunaannya bukan
saja dari sudut sains tetapi juga seni, seperti papan
tulis yang digunakan hingga membakitkan kefahaman
dalam pembelajaran, maka itulah teknologi
Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu
mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk
belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan
mengenalpasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu
yang diajarkan, mengambil tindakan untuk
memastikan perubahan kefahaman dan mencipta
konteks pembelajaran yang mengalakkan pelajar
terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.
-Ramsden, 1993; Trigwel, Prosser & Lyons, 1997

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Pendidikan atau pengajaran adalah proses yang
memerlukan guru dan pelajar bekerja bersama.
Usaha yang ditumpukan dalam kerjasama ini
dijuruskan ke arah satu tujuan, iaitu membantu pelajar
belajar.

adalah untuk melahirkan pembelajaran yang


berkualiti. Apa yang menjadi intipati konsep ini ialah
untuk meluaskan pandangan yang sempit dan
terbatas. Ini hanya tercapai jika insan terdorong
mencari makna, memahami dan melihat realiti yang
sebenarnya.
Maksud teknologi pendidikan sentiasa berubah
mengikut peredaran zaman.
www.znie.blogspot.com
(Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)
.

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Secara umumnya, teknologi pendidikan adalah satu
bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti
atau keberkesanan pengajaran dan pengajaran.
Contoh;
penghasilan bahan visual pada 1930an seperti
filem, gambar, slaid, dan realia giat diadakan
bagi membantu proses pengajaran dan
pembelajaran.
Istilah yang biasa digunakan:
- alat pandang dengar
-alat bantu mengajar
- media pengajaran
- teknologi pengajaran dan pembelajaran
- sumber pengajaran dan pembelajaran
- bahan bantu mengajar (guru)
- bahan bantu belajar (murid)
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Definisi:
TP adalah gabungan manusia, alat-alat, teknik dan
peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan yang
baik kepada proses pendidikan.
- Crowell (1971). Encyclopedia of Education
TP ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden
dalam keperluan pendidikan dan latihan, yang meliputi
kemudahan belajar dengan menggunakan kaedahkaedah dan penguasaan persekitaran yang berkaitan
dengan pembelajaran.
- Unwin Derek (1976), Appliying Educational
Technology

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Definisi:
TP ialah penggunaan ilmu dan penemuan sains dalam
bidang pendidikan secara yang berkesan.
- Atan Long (1976)
Proses yang kompleks dalam menganalisis
keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik, dan
rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan
mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga,
sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran.
(Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia 1988)

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Definisi:
Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem,
pendekatan, dan teknik ke arah pencapaian
pengajaran dan pmbelajaran yang berkesan.
- Bahagian Teknologi Pendidikan KPM, 1991.
Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang
kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia,
prosedur, idea,peralatan dan organisasi untuk
menganalisis masalah-masalah dalam keadaan di
mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat
dan terkawal.
- AECT(Association for Educational
Communication and Technology,1977)
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Definisi:
The most recent definition of Instructional Technology
published by the AECT in the book
Instructional technology: the definition and domains
of the field by Seels & Richey (1994).According to this
definition
Instructional Technology is the theory and practice of
design, development, utilization, management, and
evaluation of processes and resources for
learning.(Seels & Richie, 1994, p. 1)
[ Teknologi Instruktur adalah teori dan praktis
berkaitan dengan reka bentuk, pembangunan,
penggunaan, pengurusan dan penilaian proses dan
sumber pembelajaran ]

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Definisi:
January 2008, the AECT menghasilkan
penambahbaikan definisi baru dalam bidang ini:
Teknologi Pendidikan adalah adalah kajian dan
praktis etika memenuhi pembelajaran dan
meninggkatkan persembahan dengan menghasilkan ,
menggunakan, dan mengurus berkaitan dengan
proses teknologi dan sumber
- Januszewski & Molenda, 2008, p.2).
Educational Technology is the study and ethical
practice of facilitating learning and improving
performance by creating, using, and managing
appropriate technological processes and resources.
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Rumusan:
TP ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan
media, pengetahuan dan kemahiran, teknik dan
organisasi yang digunakan secara terancang bagi
menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Kepentingan:
Keberkesanan sumber pengajaran dan
pembelajaran yang telah dikenalpasti perlu diambilkira
dalam perancangan setiap mata pelajaran.
Penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran
sesuai bagi kaedah terus pengajaran dalam bentuk
individu atau kumpulan.
Kaedah bilik darjah yang kurang
memberangsangkan daripada luar bilik darjah boleh
diatasi dengan menggunakan bahan bantu mengajar.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Kepentingan:
Pembelajaran murid lebih berkesan sekiranya guru
dapat merancang pengalaman dan persekitaran murid
dengan menggunakan kaedah teknologi pendidikan.
Kebolehan, keperluan dan minat murid adalah
berbeza. Untuk perubahan tingkahlaku seperti
menggunakan modul dalam pengajaran merupakan
satu kaedah teknologi pendidikan.

Perancangan pengajaran yang lebih bersistematik


dibuat dengan menggunakan pendekatan sistem,
merupakan satu cabang teknologi pendidikan.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Kepentingan:
Pembelajaran Kendiri
Dengan kehadiran teknologi menjadikan pengajaran
dapat dilaksanakan tanpa kehadiran guru, in imelatih
pelajar bertanggungjawab thdp perkembangan
akademi mereka tanpa bergantun gkepada guru
semata.aktiviti pencarain maklumat, penyusunan isi,
pengurusan grafik bagi memudahnya memahami.
Meningkatkan keberkesanan pembelajaran
Bantuan dari teknologi seperti penyampaian,
penerangan yang jelas mampu menterjemahkan
maksud isi kandung pelajaran

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.1 konsep Teknologi Dlm Pendidikan


Kepentingan:
Peluang Belajar untuk semua
Teknologi membuka peluang kepada sesiapa saja
walaupun tanapa guru atau sekolah, ia mengubah
sistem dari tradisional kepada suatu sistem yan glebih
terbuka dan bebas Cth: pembelajaran jarak jauh. Ia
mampu memberi peluang kepada pelajar menguasai
sebarang ilmu melalui komputer,
Penyusunan jadual tersendiri memudahkan pelajar
belajar mengikut masa dan tempat yang sesuai

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2
Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan
pembelajaran

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Satu (1)

Berasaskan kepada definisi Teknologi Pendidikan


1977
Teknologi pendidikan merupakan satu proses
yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan
manusia, prosedur, idea, peralatan, dan
organisasi untuk menganalisis masalah-masalah
serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan
penyelesaian bagi menghasilkan proses
pembelajaran yang bermatlamat dan terkawal.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Domain Teknologi Pendidikan dan Pengajaran
1977 di bahagikan kepada tiga fungsi:
Fungsi pengurusan pengajaran
Fungsi pengembangan pengajaran
Fungsi sumber pembelajaran

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
FUNGSI
PENGURUSAN
PENGAJARAN

Pengurusan
Organisasi

Pengurusan
Kakitangan

FUNGSI
PENGEMBANGAN
PENGAJARAN

FUNGSI SUMBER
PEMBELAJARAN

Penyelidikan-Teori
Reka Bentuk
Penerbitan
Penilaian
Pemilihan
Logistik
Penggunaan
Pengedaran

Mesej
Manusia
Bahan
Peralatan
Teknik
Tempat

P
E
L
A
J
A
R

RAJAH DOMAIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1977


www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran

Menyelaras dan mengawal fungsi perkembangan


serta fungsi sumber pembelajaran supaya teknologi
pengajaran dapat digunakan dengan berkesan.
Fungsi ini meliputi :
pengurusan organisasi dan
Pengurusan kakitangan.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
FUNGSI PENGURUSAN ORGANISASI
PENGURUSAN ORGANISASI

PENGURUSAN KAKITANGAN

Mentadbir projek dengan


mengenal pasti keperluan
organisasi, menentukan
matlamat dan objektif.

Terlibat secara langsung


dengan pengambilan,
penyeliaan dan penilaian
pekerja.

Menguruskan soal
perbelanjaan,pembelian
serta perkara yang
berkaitan dengan prosedur
pentadbiran bagi hubungan
dalam dan luar organisasi.

Berusaha mewujudkan
hubungan baik dan
meningkatkan
keberkesanan komunikasi
antara pekerja.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran

Fungsi domain ini untuk menganalisis masalahmasalah pembelajaran serta mereka bentuk,
melaksana dan menilai masalah berkenaan.
Ia melibatkan satu proses yang mengandungi
beberapa peringkat yang tertentu.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran
a) Penyelidikan
Memperoleh maklumat santifik berkenaan pelajar,
pengajaran dan pembelajaran, dan sumber pembelajaran.
b) Mereka bentuk pengajaran
Dimulakan dengan analisis terhadap pelajar, menulis objektif,
memilih strategi pengajaran, memilih media pengajaran dan
menentukan pesifikasi media.
c) Penerbitan
Media pengajaran dilaksanakan berdasarkan skrip, grafik dan
visual. Prog. berpandukan komputer dan pengendalian alat.
d) Penilaian
Dinilai dari sudut kemampuan media mencapai objektif
dan kualiti teknikal yang sesuai.
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran
e) Pemilihan
Cadangan dikemukakan terhadap penilaian yang di uat sama
ada hasil penerbitan diterima, ditolak atau diterima dengan
pembaikan.
f) Penggunaan
Pelajar dibantu untuk memilih sumber pembelajaran yang
sesuai.Membantu mereka menggunakan sumber yang dipilih.
Pelajar juga dipantau semasa mereka menjalankan aktiviti.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran
g) Logistik
Memastikan sumber pembelajaran sentiasa tersedia. Sumber
pembelajaran dikatalog, diselenggara dan diedarkan.
h) Penyebaran
Memastikan agar maklumat tentang teknologi pengajaran
dapat dikumpulkan dan disebarkan melalui khidmat nasihat,
latihan dan pemberitaan.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Sumber Pembelajaran

Setiap komponen sumber pembelajaran boleh


digunakan Secara terpisah atau kombinasi bagi
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Sumber pembelajaran ialah apa sahaja alat yang


menyimpan dan menghantar maklumat kepada
pelajar.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Fungsi Sumber Pembelajaran
Manusia:
guru, ibu bapa, pelajar.
Bahan:
nota, buku, pita video, cakera padat.
Peralatan:
projektor, perakam audio, pemain CD.
Teknik:

perbincangan, lawatan, mel- elektronik.


Tempat/ keadaan:
bilik darjah, perpustakaan, makmal sains.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Dua (2)

Berasaskan kepada definisi Teknologi Pendidikan


oleh Seels & Richie, 1994
Teknologi pendidikan adalah teori dan amalan
tentang mereka bentuk, membangun, mengguna,
mengurus dan menilai proses atau sumber.
TUJUAN :
Mengubah dan memberi kesan kepada
pengajaran dan pembelajaran.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Dua (2)
TEORI

konsep atau idea yang menyumbangkan kepada


ilmu pengetahuan.
AMALAN
penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan
masalah.
Dalam melaksanakan teknologi pendidikan, hubungan antara
teori dan amalan penting bagi menjaga dan memantapkan lagi
penggunaannya.
PROSES
satu siri aktiviti yang membawa ke arah mencapai
sesuatu tujuan dan keputusan tertentu.
SUMBER
merupakan elemen-elemen penyokong yang
membantu proses pengajaran dan pembelajaran,
seperti manusia, belanjawan, kemudahan atau fasiliti
yang tertentu.
INPUT

PROSES

OUTPUT

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Dua (2)
PEMBANGUNAN
Teknologi percetakan
Teknologi audiovisual
Teknologi berasaskan komputer
Teknologi bersepadu
PENGURUSAN
Projek
Sumber
Sistem
Penyampaian/maklumat
PENILAIAN
Analisis masalah
Pengukuran rujukan kriteria
Formatif
Sumatif

TEORI
AMALAN

PENGGUNAAN MEDIA
Disfusi dan inovasi
Perlaksanaan polisi dan
peraturan
REKA BENTUK
Sistem pengajaran
Mesej
Strategi pengajaran
Ciri-ciri pelajar

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Peranan Teknologi Pendidikan

Menurut Abd Rahim Saad (1996) abad ke 21


mengundang pelbagai cabaran dan banyak perubahan
dalam pendidikan
Kewujudan teknologi multimedia telah meninggalkan
impak yang kuat dari segi teknologi dan kaedah
pendidikan terkini

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Persoalan yang timbul

Kesesuaian (relevan) isi kandungan program dalam


pendidikan dan latihan masa kini.
Kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang sedia ada berbanding teknologi masa kini.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Penyelesaian kepada penyelesaian

Mengubah peringkat membuat keputusan


Penggunaan media dirancang semasa kurikulum
dilaksanakan, bukannya semasa peringkat
merancang dan menentukan kurikulum. Ini dapat
mengelakkan penggunaan media secara sesuka
hati tanpa perancangan yang sistematik.
Keberkesanan pelaksanaan kurikulum lebih
mudah tercapai hasil gabungan dan kerjasama
perancangan kurikulum dan teknologi
pendidikan.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Penyelesaian kepada penyelesaian

Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran


Teknologi boleh mempengaruhi sistem
pendekatan proses pengajaran dan
pembelajaran. Penggunaan teknologi
pendidikan terutamanya teknologi maklumat
dapat mengubah cara pengurusan pendidikan di
negara ini.
Guru hanya menguruskan aktiviti pengajaran
dan menyediakan sebanyak mungkin maklumat
yang terkini.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

1.2 Domain Teknologi Dlm Pengajaran dan


Pembelajaran
Penyelesaian kepada penyelesaian

Mengubah pengalaman pembelajaran


Penggunaan atau aplikasi teknologi pendidikan
secara teratur boleh membantu setiap pelajar
mendapatkan pengalaman pembelajaran yang
khusus bagi menguasai sesuatu perkara.

Lanjutan proses berkenaan dapat melahirkan


pelajar yang cemerlang, bertanggungjawab dan
berdaya maju.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

SEKIAN

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)