Anda di halaman 1dari 17

PEMERKASAAN PUSAT HIDAYAH MELALUI PENGURUSAN

PROFESIONAL DALAM MEMBANGUNKAN MODAL INSAN


DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)TERENGGANU

OTHMAN BIN CHE YUSOFF

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA


2015

PEMERKASAAN PUSAT HIDAYAH MELALUI PENGURUSAN


PROFESIONAL DALAM MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)TERENGGANU

OTHMAN BIN CHE YUSOFF

Projek Sarjana ini dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat


memperolehi
Ijazah Sarjana Pengajian Islam
Centre for Graduate Studies
Open University Malaysia

2015

PENGAKUAN
Nama
No Matrik

:
:

OTHMAN BIN CHE YUSOFF


CG 00860225

Saya dengan ini mengaku bahawa Projek sarjana ini adalah hasil
kerja saya sendiri kecuali petikan dan ringkasan yang telah saya
jelaskan sumbernya.

DECLARATION
Name
Matric No

:
:

OTHMAN BIN CHE YUSOFF


CG 00860225

I hereby declare that this Masters Project is the result of my own


work except for quotations and summaries which have been duly
acknowledged.

Signature

Date :

ii
PEMERKASAAN PUSAT HIDAYAH MELALUI PENGURUSAN
PROFESIONAL DALAM MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)TERENGGANU
OTHMAN BIN CHE YUSOFF
Januari 2015

iii

EMPOWERMENT PUSAT HIDAYAH THROUGH PROFESSIONAL


MANAGEMENT CENTER IN DEVELOPING HUMAN CAPITAL
AT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
TERENGGANU BRANCH

iv
PENGHARGAAN

OTHMAN BIN CHE YUSOFF


CG 00860225
v

KANDUNGAN

HALAMAN

PENGAKUAN

ii

ABSTRAK

iii

ABSTRACT

iv

PENGHARGAAN

DAFTAR KANDUNGAN
vi
DAFTAR SINGKATAN

ix

SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH

BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
1.2

Penyataan Masalah

1.3

Kerangka Konsep

1.4

Matlamat Kajian
1.4.1 Objektif Kajian
1.4.2 Persoalan Kajian
1.4.3 Hipotesis

1.5

Kepentingan Kajian

1.6

Batasan Kajian

1.7

Definisi Istilah

1.8

Rumusan

x
xi

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1

Pendahuluan

2.2

Kajian Berkaitan

2.3

Rumusan

BAB 3

KAEDAH KAJIAN

3.1

Pendahuluan

3.2

Reka Bentuk Kajian

3.3

Populasi dan Sampel

3.4

Alat-alat Kajian
3.4.1 Pembangunan Alat-alat Kajian

3.5

Tatacara Pengutipan Data

3.6

Tatacara Penganalisisan Data

3.7

Rumusan

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1

Pendahuluan

4.2

Demografi Respondan

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Kesimpulan

BAB 5 PERBICANGAN
5.1

Pendahuluan

5.2
5.3
5.4
5.5

Kesimpulan

RUJUKAN
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3

BAB 1
PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Menerusi bab ini akan membicarakan beberapa tajuk


berhubung dengan penyelidikan ini seperti pernyataan kepada
permasalahan kajian ini, kerangka kosep penyataan pasalah,
kerangka konsep, matlamat kajian, objektif kajian, persoalan
kajian

dan

hipotesis.

Turut

akan

membahaskan

tentang

kepentingan kajian dan batasan kajian. Termasuk juga definisi


istilah dan rumusan diterangkan secara komprehensif.
1.2

Penyataan Masalah

Jika dibandingkan dengan institusi-institusi lain, didapati


institusi masjid seolah-olah agak ketinggalan. Amnya masjid
hanyalah dijadikan tempat solat oleh segelintir jemaah yang
terlalu rendah peratusan kehadirannya berbanding dengan jumlah
anak-anak kariah. Fungsi masjid sebagai tempat solat perlu
dihakis daripada tanggapan masyarakat umum. Oleh itu suatu
sistem pentadbiran dan pengurusan masjid yang efektif dan
efisyen perlu diwujudkan bagi mengembalikan peranan masjid
sebagai pusat kegiatan ilmu, dakwah, bimbingan, ukhuwah,
penyatuan ummah dan sebagainya.
Selama ini masjid tidak diperkenalkan dengan suatu bentuk
sistem

pentadbiran

dan

pengurusan

yang

tersusun

dan

bersistematik. Pengamalan sistem urusan pentadbiran hanya


dilaksanakan

secara

tradisional

tanpa

melakukan

sebarang

pindaan atau perubahan. Perubahan semata-mata berlaku dari


segi bangunan dan segala kelengkapan prasarana sahaja telah
menyebabkan fungsi institusi masjid tidak berkembang. (Sidi
Gazalba, 1975 : 323).

Maka wajarlah sesebuah masjid ditadbir dan diurus secara


teratur oleh yang berkelayakkan berdasarkan kepada hadith
Rasulullah (s.a.w) yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah
seperti berikut : Daripada Abu Hurairah (r.a) telah berkata :
Seorang Arab Badwi telah bertanya kepada Rasulullah (s.a.w)
berhubung dengan hari kiamat, dan Rasulullah (s.a.w) pun
memberitahukan kepadanya : Apabila amanah itu telah dikhianati
maka tunggulah hari kiamatArab Badwi itu bertanya lagi :
Bagaimana amanah itu dikhianati?Jawap baginda (s.a.w) :
Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan
ahlinya, maka tunggulah kiamat. (Hadith riwayat al-Bukhari).

Hadith ini menjelaskan bahawa segala urusan perlulah


diserahkan kepada mereka yang benar-benar berkebolehan dalam
urusan itu untuk mengelakkan bencana kemusnahan yang akan
menimpa.

Ini kerana tugas seorang pengurus adalah bertanggung


jawab

untuk

merancang,

membentuk

polisi,

strategi,

mengkoordinasi dan mengawal segala gerak kerja organisasi


supaya objektif organisasi berkenaan tercapai (al-Habshi, 1989 :
65). Sekiranya tugas yang sebegini berat diserahkan kepada yang
tidak berkebolehan sudah pasti objektif organisasi tersebut tidak
tercapai.Pada umumya tidak terdapat nas-nas al-Quran mahupun
al-Hadith secara langsung menuntut supaya diwujudkan suatu
sistem tertentu untuk mentadbir dan mengurus masjid. Walau pun
begitu telah menjadi suatu tanggung jawab ke atas umat Islam
untuk memperbaiki segala kelemahan yang wujud seterusnya
memikirkan bagaimanakah institusi masjid ini boleh dimakmurkan
semula.
Pelbagai kajian telah dilakukan untuk memastikan masjid
kembali berfungsi sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam.
Zainal Abidin Jamaris telah membuat kajian di Sumatera Utara
untuk menyatu padukan antara masjid-masjid. Menurut beliau
bagi

mencapai

objektif

berkenaan

perlulah

diwujudkan

pengurusan dakwah yang cekap dan bersistematik bagi sesebuah


masjid, menerusi cita-cita ini beliau telah mewujudkan suatu
metodologi yang diistilahkan sebagai persaudaraan masjid.
Melalui kaeadah ini suatu sistem pengurusan yang bertanggung
jawab ke atas usaha-usaha dakwah ke setiap buah masjid telah
diwujudkan. (1986 : 18). Selain daripada itu segala objektif yang
diinginkan

perlulah

mendapat

sokongan

dan

kerjasama

sepenuhnya dari anggota-anggota organisasi dan masyarakat.


(Sidi Gazalba, 1975 : 326).

Sementara itu suatu kajian yang telah dilakukan di negeri


Perlis

ada

menyatakan

tentang

wujudnya

pentadbiran

dan

pengurusan masjid di seluruh negeri Perlis. Walau bagaimana pun


kajian tersebut tidak menjelaskan tentang kaedah-kaedah atau
metodologi-metodologi yang diamalkan oleh pihak pentadbiran
dan pengurusan masjid. Sebaliknya kajian tersebut lebih terarah
kepada aspek-aspek asas pengurusan pengimarahan masjid.
(Idris, 1998 : 35).

Kesimpulannya terdapat kajian-kajian lalu yang menyentuh


peranan masjid dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh umat
Islam untuk mengembalikan semula fungsi institusi masjid. Walau
bagaimanapun
memerlukan

ianya

suatu

masih

usaha

diperingkat

pengorbanan

awal
yang

dan

tetap

besar

untuk

memastikan institusi masjid kembali kepada kedudukan dan


fungsinya yang sebenar.
1.3

Kerangka Konsep

1.4

Matlamat Kajian

1.4.1 Objektif Kajian

Berdasarkan kepada beberapa kenyataan yang tersebut di atas,


objektif dan tujuan kajian ini adalah untuk:
1.4.1.1

Mengenal pasti kaedah dan struktur pengurusan

masjid.
1.4.1.2

Mengenal pasti masalah dalam pengurusan masjid

1.4.1.3

Mengenal

pasti

kaedah

penyelesaian

dalam

pengurusan masjid
1.4.2 Persoalan Kajian
1.4.3 Hipotesis
1.5

Kepentingan Kajian

1.6

Batasan Kajian

Ruang lingkup kajian adalah seluruh masjid di Negeri Perlis,


dan untuk memastikan kajian ini lebih menjurus dan terarah serta
mencapai matlamatnya penyelidik telah membahagikan kajian ini
kepada

enam

aspek

pengurusan:

1.6.1 Pengurusan Kepegawaian


Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kaedah yang
digunakan untuk memilih, melantik dan mengorganisasikan ahli
jawatan kuasa bagi sesebuah masjid, di samping itu cuba
mengenal

pasti

tugas-tugas

dan

tanggung

jawab

pegawai-

pegawai masjid sebenarnya serta masalah-masalah yang berlaku


dalam sistem pentadbiran sesebuah masjid.
1.6.2 Pengurusan Kebersihan
Hampir kebanyakkan masjid menghadapi masalah kebersihan
terutamanya tandas yang kotor dan harta benda masjid tidak
disusun dengan teratur. Melalui kajian ini segala punca masalah
akan dapat dikenal pasti.
1.6.3 Pengurusan Waktu

Dewasa

ini

kita

dapati

sebahagian

daripada

masjid

gagal

berfungsi sebagai pusat kebudayaan bagi masyarakat setempat


hasil kegagalan pihak pengurusan masjid memanfaatkan waktuwaktu yang terluang. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenal
pasti punca masalah tersebut.
1.6.4 Pengurusan Kewangan.
Hasil daripada sistem pengurusan kewangan yang lemah hampir
kebanyakkan

masjid

gagal

menjana

program-program

pengimarahan serta pembangunan dari pelbagai aspek. Kajian ini


bertujuan

untuk

melihat

bagaimanakah

pihak

pentadbiran

sesebuah masjid menguruskan tabung kewangan mereka samada


dari segi pengurusan sumber kewangan atau pun perbelanjaannya
serta mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku dalam hal
ini.
1.6.5 Pengurusan Perkaderan
Sehingga kini pihak masjid tidak pernah merancang untuk
membimbing dan melatih bakal-bakal peneraju masjid pada masa
akan datang, hal ini telah menyebabkan hampir keseluruhan
masjid

diterajui

oleh

golongan

yang

tidak

berkebolehan.

Sewajarnya kajian ini dilakukan agar segala masalah dapat dikenal


pasti.
1.6.6 Pengurusan Kemudahan Asas
Kajian tentang pengurusan kemudahan asas berhubung dengan
beberapa masalah yang dihadapi oleh jemaah masjid iaitu dari
segi tempat berwuduk, bilik mandi, tandas, bilik persalinan
pakaian,

bilik

penginapan

sementara

untuk

musafir,

ruang

sembahyang

dan

sebagainya

sewajarnya

dilakukan

untuk

mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku dalam hal ini.


1.7

Definisi Istilah

1.8

Rumusan

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1

Pendahuluan

2.2

Kajian Berkaitan

2.3

Rumusan

BAB 3

KAEDAH KAJIAN

3.1

Pendahuluan

3.2

Reka Bentuk Kajian

3.3

Populasi dan Sampel

3.4

Alat-alat Kajian
3.4.1 Pembangunan Alat-alat Kajian

3.5

Tatacara Pengutipan Data

3.6

Tatacara Penganalisisan Data

3.7

Rumusan

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1

Pendahuluan

4.2

Demografi Respondan

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Kesimpulan

BAB 5 PERBICANGAN
5.1

Pendahuluan

5.2
5.3
5.4
5.5

Kesimpulan

RUJUKAN
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3