Anda di halaman 1dari 4

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

5/2/2015

Konsep, Teori dan Falsafah Pembentukan Kurikulum


Sekolah Rendah (KSSR)
Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
Konsep :

Satu pelan/ rancangan untuk tindakan/ satu dokumen bertulis yang


mengandungi strategi untuk mencapai maklamat yang dihayati

(Omstein & Hunkins 1993 1998.


Unsur budaya/ ilmu pengetahuan untuk membantu guru mengajar
murid tertrntu. (Mohd. Daud, 1995)

Definisi

Dokumen

yang

mengandungi

rancangan

pengajaran

dan

pembelajaran yang mempunyai objektif psikomotor, kognitif dan afektif

bagi satu mata pelajaran


Satu rancangan pendidikan yang

mengandungi

segala

ilmu

pengetahuan, kemahiran yang norma serta unser-unsur kebudayaan


dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untik diwariskan
daripada satu generasi kepada generasi yang lain.
Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima;

Dokumentasi khas dan panduan (matlamat, objektif, ciri-ciri pelajar,


pengalaman pembelajaran, isi kandungan pelajaran, kedah, bahan dan

cara penilaian)
Kaedah penyampaian yang lebih menarik (menguasai kemahiran dan

isi kandungan dengan berkesan)


Program pengajian yang merujuk kepada mata pelajaran yang diajar

mengikut aliran/ urusan yang ditetepkan.


Pengalaman pembelajaran yang terancang.
Konsep tersirat (interaksi dan komunikasi, nilai dan etika dalam
kehidupan)

Matlamat dan objektif

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

5/2/2015

Pusat perkembangan kurikulum (PPK) yang merangka kurikulum


pendidikan di Malaysia dari semasa ke semasa mengikut perubahan

terkini.
Membina model insan di abad ke 21 melahirkan insan yang

berkemahiran, berfitrah, berinovasi dan berinovatif.


Kurikulum yang sama digunakan oleh semua sekolah di Malaysia dan

bermatlamat untuk hubungan baik antara masyarakat majmuk.


Kurikulum pendidikan melahirkan insan yang mempunyai sifat

sayangkan dan cintakan tanah air.


Aktiviti kokurikulum diwujudkan untuk memantapkan rasa sayangkan
dan cintakan tanah air.

Hala Tuju Kurikulum

Kurikulum digubal hendaklah berdasarkan dasar pendidikan, falsafah

endidikan, hala tuju dasar kerajaan dan masyarakat.


Membangunkan model insan yang cemerlang dari segi sahsiah dan

akademik.
Memperkembangankan potensi individu (JERIS)
Melahirkan insan berfikir secara kritis dan kreatif.
Perkembangan kemahiran belajar dan generik.
Pengajaran mata pelajaran PJ, kokurikulum, penerapan nilai-nilai

agama dan moral pada semua peringkat.


Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke

21 perindustrian
Kurikulum yang digubal lebih bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik.

Proses Pembentukan Kurikulum

Teori-teori berkaitan dengan kurikulum


Falsafah pembentukan kurikulum
Kriteria pembentukan kurikulum

Teori-teori utama merekabentuk kurikulum


Teori tradisional (Dewey, Bobbit, Tyler, Taba, Dull dan sebagainya)
pemindahan ilmu pengetahuan.
Teori konseptual (Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain) pengetahuan
distrukturkan mengikut konsep utama, menganalisis situasi semasa dan
mencadangkan pilihan pada kandungan kurikulum.

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

5/2/2015

Teori rekonseptualis (marxism dan neo-Marxism seperti James MacDonald,


Michale apple, Harold Rugg, Robert Young dan sebagainya) bidang ilmu
yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan ketika membuat
keputusan; kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat; menganalisis
kebenaran dari semasa ke semasa; membawa kesedaran dan perubahan
kepada masyrakat.
Falsafah Pembentukan Kurikulum
Aliran Falsafah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Idealisme
Realisme
Paramatism
Perianelisme
Essentialisme
Progressivesme
Rekonstrutionlisme
Eksistensialisme

Kriteria Pembentukan Kurikulum


Faktor Rekabentuk
1. Berpusatkan subjek
2. Berpusatkan pelajar
3. Berpusatkan masalah

Pembelajaran kendiri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dasar pendidikan kebangsaan


Laporan kabinet 1979
Reka bentuk kurikulum KBSR dan KSSR
Aliran falsafah pembentukan kurikulum
Teori-toeri berkaitan dengan kurikulum
Proses pembentukan kurikulum

Idealisme

http://notakuliahpismp.blogspot.com/2011/11/aliran-falsafah-

pragmatisme-realisme.html

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

5/2/2015

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/FILSAFAT%20-%203%20IDEALISMEREALISME.pdf
Paramatisme - http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism
Progressiveme - http://akmal-mr.blogspot.com/2011/04/progressivisme.html