Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK UNIT BUKU

KEDATANGAN DAN DAFTAR


MURID

SK KAPAR
TAHUN 2014-2016
PELAN STRATEGIK UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID
TAHUN 2014-2016
NKRA Meningkatkan tahap kecemerlangan pengurusan dan pembangunan unit data maklumat
Sub-NKRA Untuk kecemerlangan UNIT Buku Kedatangan dan daftar murid
Bidang Keutamaan PPPM HAL EHWAL MURID
KPI Pengarah/PPD/Sek MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN PERATUS KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH
Sektor/PPD/Sekolah SK KAPAR
Bidang/Unit UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID

JADUAL 1
JPS/SJK-PS/01

Isu-Isu
Strategik

Strategi

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang BK


atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

Mengupayakan
struktur sistem

Mesyuarat Unit Buku


Kedatangan dan
Daftar Murid.

Memilih Ahli
Merancang aktiviti
Jawatankuasa dan
tahunan dan
Perancangan Tahunan pembahagian tugas

Memberi taklimat
kepada semua guru
kelas mengenai
kepentingan menjaga
buku kedatangan
murid dan
mendaftarkan murid
yang baru masuk ke
sekolah

Menunjuk cara
mengemaskini buku
kedatangan

Teras Strategik

Pelan Tindakan
(Berdasarkan 25 101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

100%

100%

100%

100%

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

100%

Guru kelas dapat


mengemaskini buku
kedatangan dengan
lengkap dan
memastikan murid
didaftarkan di sekolah.

100%

70%

75%

80%

85%

Data dikemaskinikan.
Guru kelas
mengemaskinikan
maklumat muridmurid di awal tahun.

Guru mengemaskinikan
data secara tepat dan
cepat.

100%

50%

55%

60%

65%

Guru Kelas
memastikan semua
maklumat diisi
dengan lengkap di
dalam buku
kedatangan

Data yang diisi mestilah 100%


betul berdasarkan
borang maklumat APDM

50%

55%

60%

65%

Memastikan semua
data telah lengkap
diisikan.

PELAN TAKTIKAL UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID


TAHUN 2014
NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM HAL EHWAL MURID


KPI Pengarah/PPD/Sek MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN DATA MAKLUMAT
Sektor/PPD/Sekolah SK KAPAR
Bidang/Unit HEM UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID
Strategi
Bil

PENGISIAN DATA YANG TEPAT DAN LENGKAP

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh/ hari

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran
Guru-guru
kelas

1 Taklimat

Memaklumkan
Ahli
Jawatankuasa
dan
Perancangan
Tahunan

Ketua Unit,
AJK, Guru

Januari

Tiada

100% guru kelas


menghadiri taklimat
dan memahami tugas
masing-masing.

100%

2 Mengisi dan melengkapkan

Menerangkan
bahagian yang
perlu
dilengkapkan
oleg guru-guru
kelas

Ketua Unit,
AJK, Guru

Sepanjang
Tahun

Tiada

100% guru memahami


cara untuk
melengkapkan buku
kedatangan murid

50

Guru-guru
kelas

3 Penutupan buku pada


akhir bulan

Guru dapat
Ketua Unit,
mengemaskinikan AJK, Guru
buku kedatangan
dan menutup

Sepanjang
Tahun

Tiada

100% guru dapat


menutup buku
kedatangan murid
setiap akhir bulan dan

50

Semua Guru
Kelas

maklumat murid

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh/ hari

Kos/Sumber

buku kedatangan
pada akhir setiap
bulan

4 Penutupan buku hujung


tahun.

Mengemaskini
buku kedatangan
dan menutup
buku kedatangan
murid di hujung
tahun

KPI

TOV

Sasaran

mengira peratus
kehadiran murid.

Ketua Unit,
AJK, Guru

Hari terakhir
persekolahan

Tiada

Mengemaskini buku
kedatangan murid
pada akhir tahun.

50

Semua guru
kelas

Pelan OPerasi Tahun 2014 - 2016


Bidang/Unit :UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID

JADUAL 3

Nama Program
Objektif

TAKLIMAT
Guru memahami prosedur mengisi buku pendaftaran dan kedatangan murid

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Januari

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

JPS/SJK-PSS/03

Semua guru kelas


Semua guru kelas,
1. Mesyuarat Jawatan kuasa Unit Buku Kedatangan dan daftar murid
2. Taklimat disampaikan oleh PK HEM
3. Mengedarkan buku jadual kedatangan kepada semua guru kelas

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

Pelan OPerasi Tahun 2014 - 2016


Bidang/Unit :UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID
Nama Program
Objektif

PENGISIAN MAKLUMAT MURID


Guru memahami prosedur mengisi buku pendaftaran dan kedatangan murid

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Januari hingga Februari

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Semua guru kelas


Semua guru kelas,
1. Mendapatkan borang maklumat daripada murid
2. Memindahkan dan mengisi maklumat murid ke dalam buku pendaftaran
3. Memindahkan kedatangan murid ke dalam buku kedatangan dari jadual kedatangan sementara

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

Pelan OPerasi Tahun 2014 - 2016


Bidang/Unit :UNIT BUKU KEDATANGAN DAN DAFTAR MURID

JADUAL 3

Nama Program
Objektif

MENUTUP BUKU KEDATANGAN SETIAP AKHIR BULAN


Guru mengisi dan menutup buku kedatangan murid dengan betul

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Januari hingga November

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

JPS/SJK-PSS/03

Semua guru kelas


Semua guru kelas,
1. Guru kelas menutup kedatngan murid setiap bulan
2. Mengemaskini maklumat murid

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN ________


JADUAL 4a
JPS/SJK-PSS/04

Bidang/Unit*: Kurikulum
Bil
1

Program
Skor A

Tempoh
Pelaksanaan
Feb Ogos
2013

2
3
4
5
6

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

Tarikh
Penilaian
Pemantauan Keberkesanan Program
22/5/13,
Mendapat sambutan dan
15/6/13,
telah capai 75%
15/8/13, oleh objektif, 17% peroleh A
GB/PK

Cadangan
Penambahbaikan
Masa program perlu
ditambah dari 40 ke 60
minit

Catatan
Boleh dilaksana pada
2014

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN2011-2013**

Bidang/Unit*: Kurikulum
Matlamat/Objektif
Memastikan
pencapaian kurikulum
meningkat

Kpi

Sasaran Prestasi
TOV 2011 2012 2013

Bilangan semua A

20

30

35

45

Inisiatif/Tindakan
Emas Sepuluh, Kelas
elit dsb...

2011
30

JADUAL 4b
JPS/SJK-PSS/05
Prestasi Sebenar
2012 2013
Catatan
32

44

**Bergantung kepada tempoh perancangan sebelum ini.

Ulasan:........................................................................................................................................
Laporan Disediakan Oleh: .............................................................................................