Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: N prh je nzk

slo 1/2015

ARCHA

foto Duha Klub Dlaka

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

Pedstavujeme: ZDrSEM
Jedenctkrt Cena Pstav
Spolen bez barir

vodnk
Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee

Foto archiv SKKG Halahoj

Co ume dti tm, jak jsme nron?


Nzkoprahov zazen pro dti a mlde,
tak jak je definuje zkon osocilnch slubch, jsou snadno dostupn msta poskytujc zpravidla ambulantn i ternn
sluby, nejastji prostednictvm volnoasovch aktivit. Dtem amldei nabzej
vtinou bezplatn slubu bez administrativnch ajinch pekek. Obvykle nevyaduj dn doporuen apotvrzen. Jejich
pracovnci nkdy sami vyhledvaj potebn lidi pmo v ternu: na ulicch, na ndrach apodobn.
Ml jsem pleitost bt njak as nablzku podobnmu zazen. Jak jsou vhody
a nevhody tohoto pstupu k aktivitm
pro dti?
Nzkoprahovost je pro mne zrukou jaksi bezbarirovosti. Kad, kdo dodr
nejzkladnj pravidla, se me zastnit. Tm nic ho to nestoj, je to asto za
rohem, nemus se nikde pihlaovat, sdlet s ostatnmi podobn zjmy i nzory,
nemus chodit pravideln. Vtomto smyslu
je nabdka hodn oteven prost nzkoprahov.
Vtina volnoasovch organizac by si
vak mla klst vy cle. To, co dti ve
vchov potebuj, je nejen oteven
nabdka bez poadavk, ale i zitek do-

saen pimench cl prostednictvm


adekvtnch nrok. Ideln obojho smrou. Stejn jako doma potebuj zavat
potebnou pi a bezpodmnenou lsku
spolu se srozumitelnm, ale pevnm vyadovnm pravidel.
Pimen poadavky a pevn pravidla
u dti kzni a vedou k clevdomosti.
Nenronost naopak zprostedkovv zitek svobody, volnosti, prostor pro vlastn
rozvoj. Urit kad zns zn pklady, kdy
nronost konku dt ubjelo. Ale vybavm si idt, kter pro samou svobodu nechod nikam.
Proto jsem moc rd za pestrou klu
volnoasovch aktivit pro dti a mlde
v esk republice. Nabzejme je rozdln, mjme odlin poadavky, nechme
si i dobe zaplatit. Mjme vak i nabdku
tch bezbarirovch a zdarma. Kad by
ml mt ideln monost najt si aktivity
rzn nron na as afinance, vynaloen sil nevyjmaje. Jak vak zajistit monost drahch konk pro ty nemajetn?
To je spe vaha na jin lnek.
Cyril Zkora
pedseda Letnho domu, z. .
www.letnidum.cz

Tmata asopisu ARCHA 2015


. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6

N prh je nzk
Dtsk spolek = nae hobby
Jaro vdtskch spolcch
Sbohem, letn przdniny!
Nemus pret, jen kdy kape
Cizina coby dup

uzvrka 23. 1.
uzvrka 13. 3.
uzvrka 15. 5.
uzvrka 28. 8.
uzvrka 2. 10.
uzvrka 13. 11.

vyjde 27. 2.
vyjde 24. 4.
vyjde 19. 6.
vyjde 2. 10.
vyjde 13. 11.
vyjde 18. 12.

ARCHA vychz v titn podob a v elektronick verzi na internetovm serveru


ADAM.cz. Jedinenost Archy tkv vtom, e dlouhodob asoustavn nejen mapuje udlosti dleit pro mikrosvt spolkov prce s dtmi a mlde, ale pichz
isvlastnmi tmaty.

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999
Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
16. ronk
Toto slo vylo
vnoru 2015.
Foto na tituln stran
Duha Klub Dlaka
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz

Nae tma
In prh je nzk

Velmi asto se to dje teba i na adech. Debatovn je ale monou cestou ke zmn.
Obecn debata je takov zpsob komunikace, kdy kad ze dvou i vce
zastnnch tm obhajuje kultivovanm zpsobem jednu stranu mince
vtinou kontroverznho tmatu, piem vichni zastnn dodruj psn pravidla.

Debatovn ns u nejen sprvn


mluvit, komunikovat, vystupovat ped
publikem, obhajovat vlastn nzor, ale
tak naslouchat, pokldat vcn otzky amimo to se islun chovat. Mon
si kte, e takov debatovn je jen

pro intelektuly apovrchn smetnku.


Nen tomu tak. Debatovn prospv
kadmu akad si to tak me zkusit,
pracovat na sob anakonec bt velmi
dobr debatr vsouti ivivot.
Nezle na tom, kdo jste, ale vivot
budete jen tak spn, jak dobe budete schopni hjit sv vlastn prva. A
jste ern, bl, moc mal nebo moc velc, bohat ichud, zkrtka jackoli, nikdy
nen pozd zat. Soutn debata m
nkolik formt, kter odpovdaj vtinou kolnmu vku nap. stedokolsk, vysokokolsk atp. Ale meme jt
idl anemusme pi tom ani soutit.
Seskou debatn spolenost (dle jen
DS) jsme si za jeden ze svch cl pedsevzali nabdnout pomocnou ruku pi
stetu srasovm i kulturnm handicapem, atm pispt integraci romskch
spoluoban do esk spolenosti.
Dlouhodob spolupracujeme s dtmi ze sociln znevhodnnch rodin
asRomy. DS uspodala nkolik smench turnaj, kde debatovali ve stejnch tmech Romov sechy icizinci

a vsledky byly nad oekvn dobr.


Dle se nap. podlela na studentskm
projektu ivot nen ernobl, kde pomohla zorganizovat nkolik spnch
workshop oivot Rom se stovkami
student.
Krom debatovn vnaem mateskm
jazyce, lze debatovat ivcizch jazycch:
vanglitin, nmin atd. Dal aktivitou, kter u vnmat odlin kultury
zejmna nae dobrovolnky, je podn mezinrodnho debatnho turnaje Heart of Europe v Olomouci, kam
kad rok doraz pes ti sta debatr
ze vech obydlench svtovch kontinent.
Za obrovsk pnos debatovn povaujeme motivaci ke vzdlvn, kotevrn o ansledn idve dl av. Vzte
tedy, e i n prh je nzk. A s debatnmi zkuenostmi se bude leckter
dve nepekonateln prh zdt ni
ivm.

Foto esk debatn spolenost

Na aktivitou je debata. Nelamte si hlavu, jestli jste on nikdy neslyeli. Jist


jste se ale nkdy ocitli vnjak pi a u spoakou, policistou, prodavaem
nebo teba jen se svm kamardem. Teba jste zaili situace, kdy jste nebyli
schopni se stm druhm domluvit nebo mu dokonce sprvn vysvtlit, jak jste to
vlastn mysleli.

Klra Ligursk
esk debatn spolenost

Nae tma
Tetm rokem na dobr cest

Foto Tom Burinek aMartin Mlek, TOM Loti

Svzt hendikepovan klienty stacione na vod tak znl pvodn


zmr pi navazovn spoluprce dvou ponkud rozdlnch
organizac. Ta vak zhy zcela perostla pvodn pedstavu.

miku, kdy jsme rodim naich len


pedstavili zstupce stacione, ukzali jim fotografie jejich klient a oznmili jim, e se jejich dti budou stkat
s postienmi lidmi. To hrobov ticho
si jet dnes pamatuji, popisuje tk
zatky Tom Burinek, hlavn vedouc
dtskho vodckho oddlu Loti.
Vznikl toti projekt, kter ovlivuje
mylen lid adv si za dlouhodob cl
propojovat dva zdnliv rozdln svty.
Svt hendikepovanch azdravch lid
ato ji tetm rokem.
Na nhodu nevm. Jsem pesvdena o tom, e workshop, na kterm se
Cesta seznmila sLotry, byl nam spolenm osudem. Myslm, e nikdo zns
neekal, e se tento den stane potkem projektu, kter vnesl do innosti
obou naich organizac naprosto nov
rozmr, komentuje ssmvem prvotn
setkn Denisa Vobornkov, editelka
stacione Cesta zNchoda.
Asi nejt chvli jsme zaili v oka-

Sjeli si eku, spolen opekli buty na


letnm tboe, modelovali z hrnsk
hlny auspodali u dva Dny nezvislosti.
Nejvt pnos vidm vtom, e meme veejnosti ukzat, jak funguje spoluprce zdravch a hendikepovanch
dt. Mon prv ono kvalitn dtstv,

Nae tma
upevujc sprvn hodnoty, je klem
kdosplosti, kde pedsudky nemaj sv
msto, tvrd dle Vobornkov.
Veejnost se me opt tit na Den
nezvislosti, kter se bude konat
6.6.2015, tradin v parku A. Jirska
vHronov. Prvn spolen akce tohoto
roku ale bude ji vbeznu, kdy ns ek
velk turnaj vbowlingu.
Navazovat budeme spolenm arodjnickm rejdnm 30. dubna a v lt si
sjedeme eku Metuji.
Ovech akcch budeme veejnost vas
informovat, spolen projekt nadle
prezentujeme na internetovch strnkch www.spolecnysvet.com
Karel Neuschl
TOM Loti, Hronov

Dobroinnost vnaem oddle zapustila sv koeny ji vroce 1999, kdy jsme se


pidali ke sbrce KAMENY, kterou podalo sdruen Mme oteveno?
Vrmci vnonch trh veskolipskm
muzeu jsme nabzeli nvtvnkm malovan kameny za drobn pspvek.
Bhem sedmi ronk sbrky se nm podailo vybrat neuvitelnch 85889K.
Nejspe tomu pomohl i fakt, e v tu
dobu nebylo poulinch sbrek takov
mnostv.
Dal impuls k pomoci dobr vci se
objevil vroce 2013. Cel podzim bely vmdich spoty otce nemocnm
eskolipkovi, jeho rodie u nevd,
kam se obrtit a kde sehnat finance
nutn pro dal lbu syna. Chtli jsme
pomoci jako oddl, ale jen chodit po
mst avybrat penze? To je bez npadu, ahlavn: co vm kdo d?
A co takhle oprit tborov kamna
a smait topinky? Pomoc vskutku originln, vem se lbila, starostka akci

zattila, msto zajistilo oficiality aopt


vrmci vnonch trh tentokrt na
Vodnm hrad Lip cel turistick oddl smail topinky. Samotn mlad turist byli naden, na svch kolch udlali
zmnn akci obrovskou reklamu, rozdvali letky po celm mst, petahovali se opikldn do kamen, smaen
topinek, loupn esneku a rozdvn
smv pispvajcm. Vybran suma
penz pekvapila vechny: za jeden den
jsme vybrali 19000K.
I dky naden a zpalu mladch tomk jsme akci vprosinci 2014 zopakovali
znovu. Podpora smovala do eskolipskho dennho stacione pracujcho
s mentln postienmi lidmi. Obrovskm bonusem tto spoluprce je, e
dti samotn projevily zjem setkat se
sklienty avyzkouet tak aktivity, kter

Foto nahoe TOM Loti, dole TOM Chippewa aDakoti

Dobroinn tomci zesk Lpy

denn centrum nabz prci skorlky,


vrobu kok atd. A naopak uivatel
stacione vele span editelkou plnuj vlt nvtvu aprohldku naeho
tbora.
Tenikou na dortu oddlov pomoci
ostatnm je podpora sbrky Nadanho
fondu eskho rozhlasu Vz Svtluky z. Vroce 2014 jsme poprv vulicch esk Lpy oslovovali kolemjdouc
a nabzeli k zakoupen tykadla, svtc
nramky apod.
Dobroinnost v turistickch oddlech
shrnul n mstostarosta slovy: Takov
in vyd za sto hodin obansk nauky.
Amy snm jednoznan souhlasme.
Renata Dvokov
TOM Chippewa aDakoti

Nae tma
Kdy je trochu dobr vle, tak jde ve!

Foto Ale Zelen aAnna Hbov

...k Ale Zelen, kter se vroce 2014 zastnil jako dobrovolnk


INEX-SDA dvoutdennho dobrovolnickho projektu ve Francii.

Inkluzivn aktivity INEX-SDA maj za cl


umonit mladm lidem s postienm,
zdtskch domov nebo ze sociln znevhodnnho prosted zat pocit nebt
neustle jenom pjemcem pomoci, ale
naopak bt tm, kdo pomh. Tedy astnit se dobrovolnickch aktivit (a ji vR,
nebo pedevm vzahrani). Situace, kdy
se lovk, kter m njak handicap, stane dobrovolnkem, kter sm pomh,
asto vyvolv vokol pekvapen pohledy adiv. Je tud velkm transformanm
zitkem nejenom pro tyto dobrovolnky,
ale tak pro jejich vrstevnky, kterm
mn pohled na tuto skupinu a tvo
vnich respekt asolidrnost vi odlinosti. Zapojen dobrovolnk s handicapem
samozejm vyaduje spoustu aktivit.
Je teba nalzt vhodn projekt, detailn
dobrovolnka iorganizaci pipravit atak
zajistit nap. vhodnou dopravu na msto projektu. Tyto pekky ale nebvaj
tmi nejvtmi, paradoxn tou nejvt
bv asto pstup lid ktakov mylence.
Pedstava, e mlad lovk na vozku,
slabozrak nebo ze sociln vylouen
lokality by se mohl stt dobrovolnkem,
ajet teba vzahrani, se asto setkv
sreakc To je nemon!
Nejvt bariry bvaj asto vna hlav; jakmile si to lovk uvdom, najednou se otevraj nov monosti, k ze
sv zkuenosti Jana Koasov zINEX-SDA,
koordintorka aktivit Dobrovolnictv pro
vechny aprojektu Inkluze.

INEX-SDA se kadoron pokou nabdnout pleitost zapojit se do dobrovol-

nictv tto skupin mladch lid, letos


nov tak dky projektu Inkluze, kter
je podpoen rodinou Orlickch. Zmnn
projekt umon, aby INEX-SDA nabdl finann amentorskou podporu esti dobrovolnkm, kte by mli zjem vyrazit na
esk nebo zahranin dobrovolnick projekt. Vrmci tohoto projektu probhnou
tak dv setkn vPraze avBrn pro
pracovnky organizac ainstituc zamench na prci smlde ze sociln znevhodnnho prosted, spostienm, zdtskch domov, snezamstnanmi apod.
Setkn probhnou vnoru 2015 ajejich
hlavnm tmatem bude zapojovn mldee se znevhodnnm do mezinrodnch dobrovolnickch projekt. Clem setkn bude vytvoit neformln platformu
zainteresovanch neziskovch organizac,
aumonit tak tto mldei zskvat nov
zkuenosti a pleitosti prostednictvm
dobrovolnictv. Jste-li zamstnancem organizace, kter pracuje s touto mlde
a tma Vs zajm, nevhejte Janu kontaktovat na info@inexsda.cz.
INEX Sdruen dobrovolnch aktivit
(INEX-SDA) je nevldn neziskov organizace psobc od roku 1991 voblasti mezinrodnho dobrovolnictv, mezikulturnho
vzdlvn arozvoje aktivnho obanstv.
Zprostedkovv dobrovolnick projekty
po celm svt i v R. Poslnm INEXSDA je prostednictvm mezinrodnch
dobrovolnickch projekt, vzdlvacch
program a kampan podporovat rozvoj
tolerantn, oteven spolenosti a aktivnho obanstv. Svou innost vytvme
prostor, vnm mohou lid erpat nov

zkuenosti, rozvjet sv schopnosti azskvat zodpovdn pstup k okolnmu


svtu na mstn iglobln rovni.
INEX-SDA nabz monost zastnit se
dobrovolnickho projektu jak v R, tak
v zahrani ve vce ne 70 zemch svta.
Databze vech projekt dle zem, zamen nebo termnu konn je kdispozici na
www.inexsda.cz.
Nejnovj a nejzajmavj nabdky lze
sledovat na www.facebook.com/inexsda.
Vedle krtkodobch dobrovolnickch
projekt, takzvanch workcamp, idlouhodobjch, jako je Evropsk dobrovoln
sluba, nabz INEX-SDA tak spoustu dalch pleitost kseberozvoji, vzdlvn
azapojen se do rznch kampan, nap.
do Fotbalu pro rozvoj (vce najdete na
adrese www.fotbalprorozvoj.org nebo na
www.facebook.com/fotbalprorozvoj).
Dagmar Fouskov
editelka INEX-SDA

Nae tma
Pionr Dobrodrustv na mru
Pionr vdy byl astle je spolkem otevenm vem bez ohledu
na vk, pohlav, barvu ke i fyzickou zdatnost, co se odr
vmottu Dobrodrustv na mru.
Pionr nikdy nebyl elitsk organizace,
tebae vnkterch oddlech plat urit
novkovsk obdob, majc ovem el
spoleensk, spe ve smyslu uritho
zdomcnn, ne testovn schopnost.

Zskan zkuenosti si Pionr nenechv


pro sebe, ale vrmci sv otevenosti podv pomocnou ruku ostatnm. Ostatn
i proto vznikl projekt Klen aneb Rosteme sdtmi, kter byl realizovn mimo
jin za podpory Evropskho socilnho
fondu. Dky nmu byly vytvoeny, vyzkoueny ansledn uvedeny do ivota vkov
i tematicky lenn vchovn programy
nejen pro dti se zvltnmi vzdlvacmi
potebami. Za tmto dnes hojn uvanm termnem se skrv mnohovrstevn skupina me jt odti stakzvanmi
specifickmi poruchami uen (oznaovan dve rznmi dys poruchami), odti
oznaovan jako hyperaktivn, s jazykovou barirou, s poruchami autistickho
spektra, ale tak nap. odti bez rodiny
i sproblematickm rodinnm zzemm.
Pat sem ale i dti mimodn nadan,
jejich zalenn do kolektivu je asto podn vzva.
Ostatn rodie se tak nezdka ptaj, zda
m vbec smysl jejich dt do oddlov
innosti zapojovat (co v naprost vtin ppad m!). Nabzme jim pomocnou ruku ve form Poradny. Nicmn za
nejzajmavj pro tene zpravodaje
Archa povaujeme nabdku konkrtnch
nmt na aktivity smujc ke zkvalitnn vchovnho psoben na dti ainkluzi
dt se zvltnmi vzdlvacmi potebami mezi ostatn dti, m se naskytnou
pleitosti kaktivnmu vyuit asu mezi
dtmi itm, kte nemaj tolik tst jako
vtina vrstevnk.
Ostatn mete se sami pesvdit na
www.pionr.cz vsekci INSPIRUJ SE.
Vendula Nejedl, Pionr

Foto zarchivu Pionra

S vdomm, e ne kad m podmnky


pro to, aby se mohl astnit pravideln
innosti, Pionr nabz podstatnou st
svch aktivit inelenm. A u jde oakce
jednorzov nebo tbory i monost vcemn pravideln se zapojovat do innosti
naich otevench klub. Tch mme pes
stovku po cel esk republice, nalzt je
mete na www.pionyr.cz.

Nae tma
Spolen bez barir II
Festival, kter ml za cl vytvoit prosted pro navzn vzjemn
komunikace aspoluprce mezi dtmi se zdravotnm omezenm adtmi
zdravmi. Rozit obzory oivot vhandicapu, navzat nov vztahy, pozvat
handicapovan lidi kakcm podanm nam oddlem

Foto archiv Spolen bez barir

Nstrojem mly bt tvoiv, zbavn


amuzikln dlny, spolen apjemn
strven voln as.

V minulm
sle Archy
(. 6/2014,
pozn.) jsme
popisovali
mylenku
celho projektu aprbh prvnho
festivalovho setkn, na kterm jsme
se dozvdli spoustu informac ze svta lid ijcch se zdravotnm omezenm
(mentlnm i fyzickm). Vyzkoueli
jsme si psan akreslen nohama asty,
veden zrakov postienho lovka,
manipulaci sinvalidnm vozkem, vyjadovn se beze slov, vnmn prostoru,
lid i pedmt bez zraku, nachzen
osobnho prostoru apod. Povdali jsme
si o monostech pomoci, zbytench
barirch vbn komunikaci avnavazovn vztah, odbourn nesmyslnch pedsudk atd.
V sobotu 18. 10. 2014 se dti setkaly na rukodlnch dlnch, kde holma rukama tvoily voav mandaly
z vajek a aromatickho koen. Dle
vyrbly barevn obrzky technikou
zvanou enkaustika (malovn horkm
voskem, pozn.), pomoc plastelny, fotoapartu a potae vytvely krtk
animovan filmy, na jinch dlnch
vyrbly paprov obliejov masky,
ze starch ponoek ily masky amo-

delovaly keramiku. To ve doprovzela


pjemn atmosfra doplnn malovnm na obliej anvtvou pejsk, se
ktermi jsme se mohli pomazlit a od
jejich majitel se dozvdt nco ocanisterapii.
Dal setkn se uskutenilo 8. 11.
Neslo se v rytmu tance, hudby, divadla a pohybu. Dti to rozpardily pi
spolenm bubnovn na dembe
a hrou na jin nstroje. Svoji fantazii
mohly pln zapojit na dln svobodnho tance avimprovizovanm divadle
smasky, kter si vyrbly na minulm setkn. Vdalch dlnch zpvaly,
vyzkouely si rzn hry s padkem
amalovaly keramiku vyrobenou na minulch dlnch. Pohodovou atmosfru
opt doplnili pejsci amalovn na obli-

ej. Na konci dne odevad hlasit znla otzka: Pro u to kon?!


Npln poslednho setkn dne 13.12.
byla vnon besdka. Dti i dospl
vmalch smench drustvech hdali
pohdkov melodie, zahrli si Bingo,
Riskuj, poznvali tve znm z rznch film, pohdek aslavnch osobnost. Soust bylo zdoben vnonho
stromeku anvtva Jeka. Programovm pekvapenm tohoto dne byla
nvtva klaun ajejich vesel vystoupen, kter bylo zakoneno vrobou
rznch pedmt azvtek znafukovacch balnk.
Nejene festivalov setkn naplnila
nae cle, ale tak pevrila oekvn, se ktermi jsme projekt plnovali.

Nae tma
dme?, Kam pojedeme na vlet?
a dal ns inspirovaly k realizaci dalch setkn aakc.
Velk DKUJEME pat lidem z oddl
Buntaranta a Drata Ostrava, kte
tvoili realizan tm, vem lektorm,
kte se knm pipojili abez nroku na
penn odmnu uskutenili sv dlny,
kuchtikm, kter se staraly o nae
bka, finannm podporovatelm,
bez kterch bychom nebyli schopni

projekt realizovat aHLAVN VEM ZASTNNM, kte se dobe bavili, rozili sv ivotn obzory, poznali nov
lidi akamardy, objevili dal monosti
trven volnho asu.
Tak tedy na dalch akcch
AHJ.
Pipravila Veronika Fojt

Prezentace vech setkn mete


zhldnout na https://www.facebook.
com/spolecnebezbarier

Rozhledna snzkm prahem


Nzkoprahov zazen pro dti a mlde (dle jen NZDM) Rozhledna pat
pod zapsan spolek Lahe have.
Rozhledna nabz dtem
od esti do 15 let monosti, jak trvit svj voln
as. Zamuje se pedevm na dti a mlde na
zem Prahy 12 Libue
ablzkho okol, ohroen
spoleensky nedoucmi jevy. Zvltn zetel pitom bere na dti amlde
sodlinm mateskm jazykem. Nabz
bezpen prostor, kde se mohou dti
realizovat, poznat nov ptele anajt
sv msto.
Co si pedstavit pod pojmem nzkoprahov? Znamen to, e klub je
dostupn vem, kte maj zjem. Sluba je anonymn, atud nm nikdo nemus kat sv jmno. Me si vymyslet napklad pezdvku, pod kterou ho
pracovnci iostatn klienti budou oslovovat. Bezplatnost je tak dleitm
principem zazen: za vstup do klubu
se nic neplat.
Nae zazen uznv princip rovnosti. To znamen, e poskytuje sluby
dtem a mldei bez rozdlu pohlav,
rasy, barvy pleti, jazyka, nboenskho

vyznn, sexuln orientace, pslunosti knrodnostn i etnick menin


nebo socilnho pvodu. NZDM Rozhledna se sna vytvet
prosted, kter je svm
charakterem podobn
clov skupin, pro ni
je klub uren. Zazen
klubu tak skt jeho uivatelm napklad fotblek, stoln tenis adal spoleensk
hry, mme zde vybaven pro vtvarn
aktivity i pro promtn film. Je mon tady pout ipota.
Do programu Rozhledny zaazujeme
inabdku pohybovch aktivit na hiti
Klokotsk. Vnujeme se rovn prevenci jde o innosti, kter jsou do
programu zaleovny podle jejich
aktulnosti i na zklad poptvky ze
strany klient. Formy preventivnch
program se vdy sname vhodn vybrat sohledem na nai clovou skupinu. Spolupracujeme pitom sodbornky, kte do naeho zazen dochzej,
adti amlde se na jednotliv tmata mohou ptt pmo jich.
Za dleit pokldme vytvoen bezpenho prosted snabdkou odborn
pomoci, kter umon klientm svit
se a eit s pracovnky NZDS sv pro-

blmy, ale isdlet radosti aspchy, se


ktermi za nimi pijdou. Lid z tmu
Rozhledny (tedy sociln pracovnci i
pracovnci v socilnch slubch) jsou
vzni mlenlivost o skutenostech,
kter se oklientech zazen dozvd.
Vklubu se mus dodrovat dan pravidla (nap. dn drogy aalkohol, tolerance ostatnch klient, nenaruovn
chodu klubu,). Pokud Vs zajmaj
podrobnj informace o naem zazen, kontaktujte ns na e-mailov adrese: rozhledna@lache-chave.cz nebo
na tel. sle 723293601 amy rdi zodpovme vechny Vae otzky.
Veker sluby, kter nabzme, jsou
poskytovny na zklad dobrovolnosti: dti samy je mus chtt amohou je
tak kdykoliv bez udn dvodu ukonit.
Na kad msc vroce mme program,
kter vdy vyvsme na nstnku klubu
ana web: www.lache-chave.cz. Pokud
Vs n program zaujme arozhodnete
se n klub navtvit, budeme se na
Vs tit vpondl, vter ave stedu
od 13 do 18 hodin na adrese Smolkova
565, Praha 12.
Za tm NZDM Rozhledna Klra Prokopov
vedouc sociln pracovnice

Foto archiv Spolen bez barir

Zptnou reakc pro ns byly jak pozitivn ohlasy vyten zvyplnnch dotaznk, tak zejmna usmvav tve
vech zastnnch, kterch bylo bezmla sto, znateln ptomnost pohody
aptelsk atmosfry. Nejvce ns potilo navzn novch vztah, kter
bylo jednm zhlavnch mylenek acl
celho projektu. Otzky jako Pro u
to kon?, Kdy se sejdeme znovu?
aPro tak pozd?, Kdy se zase uvi-

Nae tma
RDM si pipomnla 70 let od osvobozen Osvtimi

Foto Marek Kraji

esk rada dt amldee pijala pozvn Nmeck spolkov rady mldee


(DBJR), Polsk rady organizac mldee (PROM) aRady hnut mldee
vIzraeli (CYMI) na pracovn semin sprovokativnm nzvem Pst poezii
po Osvtimi je barbarsk.

10

Semin probhl koncem ledna 2015


a byl spojen s uctnm pamtky holokaustu vpolskm Krakov aOsvtimi.
27. leden se stal mezinrodnm dnem
uctn pamtky holokaustu. V tento
den roku 1945 Sovtsk armda osvobodila nacistick koncentran avyhlazovac tbor vOsvtimi. Tato udlost se
stala symbolickm vtzstvm nad zvl
nacistickho reimu v Nmecku, kter zdil est masovch vyhlazovacch
tbor a stovky koncentranch a pracovnch tbor po velk sti Evropy
vetn zem esk republiky. Obrzky
asvdectv zkoncentranch avyhlazovacch tbor okovaly cel svt a po
prvu je lze povaovat za jedny z nejvtch zvl a zloin proti lidskosti
vhistorii lidstva. VOsvtimi bylo zabito
azemelo za nelidskch podmnek pes
1,5 milionu lid, z velk vtiny id.
Celkem v rmci holokaustu zemelo
pes 6,5 milionu id, Rom a dalch
lid apslunk rznch menin anrod. Ztrty na ivotech bhem druh
svtov vlky byly jet nsobn vt.
Zvrstva nacistickho reimu dle ovlivnila ivoty milion dalch lid adje se
tak neustle, by ji vmen me.
Nen tedy divu a je sprvn e si
toto symbolick vro pipomn cel
svt, vetn esk republiky. Zrove
je dobr klst si otzku, co tato udlost
znamen pro dnen dobu iprci smlde. Je poselstv Osvtimi, Terezna
zjednoduen holokaustu stle aktuln? Jak el m pro dnen mlde?
Ajak tuto udlost vnmaj mlad lid ve
Vaem okol?
Nejen zmnn mezinrodn semin i

mezinrodn konference konan vPraze jsou jasnou odpovd na otzku tkajc se aktulnosti tmatu. Tento semin byl vmnoha ohledech zvltnm
atak pozitivnm krokem vped. Poprv od druh svtov vlky se konal mezinrodn semin zamen pmo na
mlde aprci smlde, ato ispodporu a ast vrcholnch zstupc velvyslanectv Spolkov republiky Nmecko
i polsk ministryn kolstv. Poprv
se k uctn pamtky holokaustu v oblasti mldee setkaly spolen za tmto elem zstupci organizac mldee
Nmecka, Polska aIzraele. Zrove byli
pizvn izstupci esk republiky aRakouska. Sedmdest let po osvobozen
Osvtimi existuje mezinrodn vle
podpoit dialog mezi mladmi lidmi,
pro kter jsou tyto udlosti dvnou
histori, jej dsledky vak petrvvaj
dodnes. Vintegrujc se Evrop je vle
ke spoluprci, vzjemnmu poznn
asnaze opochopen takka nepochopitelnho. Zrove je ale stle se co uit
aje ivzvou pro organizace dt amldee asmlde pracujc, aby se j chopily zejmna vkontextu souasnho
narstajcho neporozumn, nenvisti
vi odlinm kulturm, etnikm a lidem odliujcm se od osobn vnmanho normlu. Skupinov iosobn odlinosti mezi lidmi jsou normln a jsou
faktem, nicmn nen dvod, aby byly
krokem k nenvisti a k jakmkoliv zloinm.
Ji destky let navtvuj vrmci svho
povinnho i neformlnho vzdlvn
desetitisce mladch Nmc amladch
Izraelc tbory vOsvtimi, aby se dok-

zali lpe seznmit stm, co se stalo atolik ovlivnilo jejich nrody do dnench
dn. Nicmn na udlosti ped 70 lety
nen dobr dvat se pouze pohledem
svho nroda. Nen dobr se litovat
i obviovat. Dnen mlad generace
zjakkoliv zem nenese dnou odpovdnost za to, co se stalo. Na druhou
stranu nese odpovdnost za to, aby se
nco podobnho nikdy neopakovalo.
A tto odpovdnosti by si ml bt vdom jeden kad zns!
Je tedy iotzkou pro eskou republiku
ajej vzdlvac systm a ji formln
i neformln jak se stmto historickm ddictvm vypod. Jednoznanm zvrem danho semine bylo, e
nejde jen ouen se historickch fakt,
ale ioformovn postoj adovednost rozpoznvat drobn vedn udlosti,
kter pokud budou pehleny, mohou
vst k podobnm zvrstvm, jak se
dla nejen vOsvtimi. Protoe vdy se
mohou opakovat situace, kdy bude rozhodovno ons bez ns aje jedno,
jestli vtu chvli budeme za my dosazovat echy, Moravany, Romy, Cikny,
muslimy, idy, homosexuly, ernovlas, tetovan, vysok, bohat, chud i
jinak se odliujc.
I my v esk republice mme svoji
historickou zkuenost z potku druh svtov vlky, kdy bylo rozhodnuto
o ns bez ns, a mlo by bt nam
morlnm imperativem si uvdomovat
kad den, vrznch situacch, kjakm
nsledkm takov rozhodnut spojen
s lhostejnost i nenvist mohou vst
symbol Osvtimi a holokaustu jsou
jednmi znejvtch pipomnek, kter
to dokazuj. Sname se tedy vichni for-

Nae tma
movat nae postoje vsouladu shumanitou a demokratickm rozhodovnm
vech. Vzdlvac systm a organizace
dt amldee maj vtomto sv nezamniteln msto aodpovdnost.
Je i otzkou sttu a na spolenosti,
zdali chce podporovat vzdlvn iformou osobnho setkn a proitku mladch lid jak s msty, tak lidmi z ostatnch stt aby vzdlvan mohli sami
prot a uvdomit si, co se me ve
spolenosti stt, pokud budeme lhostejn i pezrav, pokud se jednotlivec
nedoke vzept nelidskm pkazm
i pracovat se svmi negativnmi emocemi afrustracemi vi ostatnm. Ono
je i pochopiteln, e kdy se (mlad)
lovk dozv onkterch vcech, zane
ctit z i rozhoen, ale je mon si

tak zrove uvdomit, e kad nese


jist ddictv svch pedk, ale neme
za nj aje jen na kadm, jak se stm
pozitivnm i negativnm vyrovn a m
pispje spolenosti. Nen dnm tajemstvm, e kad m vsostn vnitn

prvo, kter mu nikdo neodebere, rozhodnout se vdanou chvli sm za sebe


dle svho nejlepho vdom asvdom, kadou chvli, ite.
Jan Husk

Foto Marek Kraji

Vmna mldee sIzraelem probhla ivr. 2014

Bhem sedmi dn od 19. do 25. jna


2014 se uskutenila esk st bilaterln vmny mldee R-Izrael, podan
eskou radou dt amldee ve spoluprci s Radou hnut mldee v Izraeli.
Jednalo se u o pt ronk tto akce.
Osm zstupc izraelskch mldenickch hnut se tu zastnilo programu
pipravenho jejich eskmi vrstevnky,
aby se dozvdli nejen oesk republice, jej kultue alidech, ale iotom, jak
se pracuje sdtmi amladmi lidmi vnaich organizacch. Proto v Praze krom
vznamnch mst a pamtek navtvili
i klubovnu turistickho oddlu mldee S.T.A.N. a zastnili se jeho aktivit,
vBrn jim pak pedstavily svou innost
mstn skautky. astnci vmny se
pak spolen vydali na toulky Moravskm krasem kolem skautsk zkladny
astediska ekologick vchovy Kaprlv
mln, kam rovn zavtali.
Izraelsk st vmny se nsledn usku-

tenila vtdnu od 10. do 16. listopadu


2014. et astnci pijali pozvn do
izraelskch hnut mldee, aby se dovdli otamj prci smladmi Izraelci
navtvili napklad vzdlvac komunu
vJaff nebo skauty vTel Avivu ivJeruzalm. Dle se podvali do pamtnku
amuzea holokaustu Jad Vaem ina horu
Herzl, kde jsou vedle zakladatele sionismu Theodora Herzla pohbeni nejvznamnj sttnci modernho Sttu Iz-

rael. Krom toho astnci t navtvili


adu pamtihodnost azajmavch mst
Jeruzalma a Tel Avivu, jako i Mrtv
moe i pozstatky pevnosti Masada.
Nevednm zitkem byla nvtva kibucu Gan muel, kter jim dala mnoho
podnt kzamylen nad odlinm zpsobem tamnho ivota.
Projekt je realizovn spodporou Ministerstva kolstv, mldee atlovchovy.
Marek Kraji

11

Pedstavujeme
Nejsp jste j zachrnil ivot
Vera jsem spal ve vlaku PrahaBrno. Probudil m hlas prvod, e hledaj
doktora. Jdu se tam rozespal podvat.

Foto archiv ZDRSEM

Pr lid postv kolem omdlen eny,


zborcen vsed na sedace, prvod
vol zchranku. Pochopil jsem, e tam
dn doktor nedorazil.

12

Jdu zkontrolovat, jestli dch. Neslym dech, hrudnk se j nehbe. km


ostatnm, e nedch. Njak chlapk
povd, e je to vpohod, protoe m
puls. V hlav mi zn Pleskotova vta:
Hledn pulsu je ekn na smrt. Vm,
e pokud nedch, tak j puls stejn za
chvli pestane

rm je kladen draz na vlastn bezpenost avyhodnocen rizika situace, dle


zajitn zkladnch ivotnch funkc
a tercirn oeten porann, kter
neohrouj zrannho bezprostedn
na ivot.
Kurzy realizujeme pevn zitkovou formou. astnci si na vlastn ki
vyzkou, jak zvldnou zareagovat pi
zdravotn udlosti. Nsledn je lektorem rozebrn sprvn postup een
dan situace. Praktick bloky se v naem kurzu prolnaj s krtkmi teore-

ZDrSEM prvn
pomoc zitkem z.s.
Takhle zanal email, kter piel ped
pr dny do ZDrSEMu. Napsal ho astnk naeho zitkovho kurzu prvn pomoci. ZDrSEM prvn pomoc zitkem
z. s. je organizace, ve kter se zabvme vzdlvnm voblasti prvn pomoci
a urgentn medicny. Navazujeme na
tradici kurz prvn pomoci pod hlavikou Przdninov koly Lipnice a od
roku 2013 psobme jako samostatn
obansk sdruen (ZDrSEM je v dikci
novho obanskho zkonku zapsanm spolkem, pozn.) Nae kurzy jsou
vedeny pevn profesionln vykolenmi lektory zad lka, zchran
a medik. Dky lektorskm dovednostem akvalitn, oven metodice jsou
kurzy vyhledvny nejen irokou veejnost, ale kolme nap. tak lkae, pedagogy a firemn klientelu. Zkladem
na vuky je systm t krok, ve kte-

Kosteln 24
17000 Praha 7
Telefon: 732377537
E-mail: info@zdrsem.cz
Web: http://www.zdrsem.cz

tickmi stmi, sname se astnky


nezahlcovat odbornmi termny, ale
pedvme takov zkuenosti, kter si
jsou schopni zapamatovat a vyut je
vppad, kdy onco doopravdy jde.
Vlektorskm tmu ZDrSEMu je zhruba
30 40 len srznm stupnm aktivity,
ztoho cca jedna tetina je vkem pod 26
let azbvajc dv tetiny jsou star. Ve
veden organizace je vsouasn dob
pt lid, jednm znich je ve zmnn
otec projektu ZDrSEM, MUDr.Robert
Pleskot, kter ped dvnmi dobami
piel smylenkou vzdlvat lidi vprvn
pomoci formou zitku.
V souasn dob m ZDrSEM irokou
klu psobnosti. Vzdlvme tborov zdravotnky vstupem ze tya-

pldennho kurzu ZDrSEM STANDARD


je certifikt zdravotnka zotavovacch
akc sakreditac MMT, ato tak ve variant HORAL pro lezce avysokohorsk
turisty aVODK pro kajake, kanoisty
i dal vodomilce. Krat variantou je
pot vkendov neakreditovan kurz
BASIC. Dle maminky, tatnky a peovatelky na jednodennm kurzu ZDrSEM
MAMA. Realizujeme tak kurzy pro firmy typu SHOW aPROFI. Organizujeme
kurz ZDrSEM KOLITEL, kde bhem ty
vkend naume astnky, kterak kolit prvn pomoc po zdrsemcku. Do
budoucna se chceme zamit na kurzy pro lkae a zdravotnick personl
a samozejm dle rozvjet metodiku
stvajcch kurz.
Mte-li chu, podvejte se na nae webov strnky (www.zdrsem.cz) anebo
napite do kancele, doporume vm
kurz, kter by vyhovoval vaim pnm.
m vc lid bude prvn pomoc nejen
znt, ale taky umt pout, tm lpe.
A te u dokonen pbhu naeho
astnka.

Vm, e ji musme poloit na zem potebuji se ujistit, jestli dch. Sedm si


khlav, fakt nedch. Zaklnm j hlavu. Vhlav mi b vechny simulace, co
jsem na ZDrSEMU zail vthle chvli
se mi simulanti vdycky nadechli. Nic.
Znova j zaklnm hlavu tentokrt podn, drm ji za elist anaklnm se
k n, jestli zane dchat. V tom slym
pln jasn, jak se j to tam uvolnilo,
anadechla se. To byla leva. Asi za 30

Pojme si zazpvat
lenov turistickho
oddlu Buntaranta TOM
Ostrava nacviili hudebn program,
se kterm navtvuj domovy pro seniory vcelm Moravskoslezskm kraji.
Clem nen jen program prezentovat,
ale vybdnout nae star spoluobany
kaktivnmu zapojen do zpvn ahran
na jednoduch hudebn nstroje. Vrepertoru jsou lidov ifolkov psniky,
skladby hran na fltny, slov zpv
malho benjamnka Kaenky slbeznm hlskem azakonen psnikou Ty
jsi jako j, kter byla sloena pro tuto
generaci. Odmnou je pjemn atmosfra, pozorovateln radost na usmvavch tvch senior, pobrukovn
nebo spolen zpvn.


Soust naich vlet jsou vychzky
po okol. Mme vplnu navtvit aquapark, planetrium, technick muzeum,
zabruslit si, uskutenit rzn nvtvy
zajmavch mst naeho kraje apod.
Apro vbec vznikl tento projekt?

Mnoz obyvatel domov pro seniory
ij s vdomm, e ji nejsou v ivo-

t uiten. Mohou se ctit na okraji


spolenosti a mimo zjem ostatnch.
Je obecn znmo, e pro seniory je
kontakt s dtmi velkm potenm
a radost. Tmto chceme nae star
spoluobany alespo troku potit.
Spolen zpvn dv dtem monost
udlat dobr skutek pro jin lidi
Rdi se pipojujeme k aktivit RDM,
a to k dlouhodobmu projektu podpory inkluze sociln vylouench dt
amldee. Vidme to jako dobr poin,
jak si navzjem sdlet zkuenosti, monost vzdlvat se, mt pehled oakcch
amonostech zapojen sociln znev-

sekund od chvle, co se nadechla, zaala pichzet ksob, za dv minuty byla


schopn mluvit. Prvod mi dala na
ucho telefon se zchrankou, kter jsem
popsal, co se stalo aco jsem udlal.
Jak jste to vdl, e j mte zaklonit
hlavu?
Mm kurz prvn pomoci ZDrSEM.
Tak to jste j nejsp zachrnil ivot.
Olajda Prokeov

hodnnch skupin, pispt kozdraven


mezilidskch vztah.
Vnaem oddle je znan st dt ijcch vnhradnch rodinch, Rom, lid
se zdravotnm omezenm, dti, ijc
komplikovan osudy. Jejich zapojen
do spolenosti bv mnohdy sloitj
ikvli pedsudkm ostatnch spoluoban. Oekvme, e projekt Inkluze
bude mt i charakter informac a zkuenost pro spolenost, e tyto pedsudky jsou nesmysln i neplat plon. Nen dleit, jakou barvu pleti
mm, odkud pochzm, nebo zda jsem
na vozku, ale jak opravdu jsem, zda
mm snahu nco vivot zmnit, nebo hlavn na tom zle

Foto archiv ZDRSEM (nahoe) aarchiv Jiho Garnola (dole)

Pedstavujeme

Pipravil Ji Garnol
www.buntaranta.cz

13

Rozhovor
Jedenctkrt Cena Pstav

Foto Michala K. Rocmanov aarchiv Asociace TOM

esk rada dt amldee udlila sv Ceny Pstav za rok 2014. Lauretek


alauret bylo celkem 11, vdevti ppadech jim pitom pipadla dn ave dvou
mimodn Cenu Pstav. Odmny vpodob umn zdoben trosenick lhve
apamtnho listu jim vprostorch Baroknho refekte vhistorickm jdru Prahy
osobn pedal ministr kolstv Marcel Chldek.

Cenou RDM Pstav se rozum symbolick vraz uznn vyslovenho vytipovanm pedstavitelm veejn sprvy asamosprvy na mstn i regionln rovni (nebo izstupcm firem) za jejich pnos krozvoji mimokoln vchovy. Nositeli
leton dn Ceny Pstav 2014 se stali: editel Odboru regionln peshranin spoluprce Ministerstva pro mstn rozvoj
(MMR) R Ji Horek, referent odboru evropsk zemn spoluprce MMR Josef id, generln editelka Hotelu Ibis Old
Town Praha Iva Nevarov, nmstek ostravskho primtora pro resorty socilnch vc, sport avoln as Martin tpnek, zastupitel obce Jince Miroslav Marlek, starosta obce epice Martin Vysok, mstostarostka obce epice Vra Mrkov, mstopedsedkyn Sentu Milue Horsk apedseda Poslaneckho klubu KDU-SL Ji Mihola. Nositeli mimodn
Ceny Pstav 2014 jsou armdn generl Petr Pavel abval pedseda RDM Pavel Trantina.

Dv otzky pro dritele Ceny Pstav 2014


Osobnost, kter obdrely vron ocenn esk rady dt amldee
za rok 2014, jsme se zeptali:
1/ Kter svj poin ve prospch dtskch neziskovek pokldte za
nejpnosnj, mte znj nejvt radost?
2/ Jakou mte osobn zkuenost sorganizacemi zamenmi na prci
ve prospch dt amldee?
Ji Horek

editel Odboru regionln peshranin


spoluprce Ministerstva pro mstn rozvoj (MMR) R

14

1) Nevm, zda se jedn opoin, ale nejvt radost mm ze spoluprce sAsociac turistickch oddl mldee esk
republiky. Jsme v kontaktu ji adu let
ajsem rd, e se snad isna pomoc
pu iza kolegu Josefa ida se jim da
vyuvat pro jejich aktivity prostedk
z operanch program peshranin
spoluprce (s Polskem a Saskem). Nejprve se podaila rekonstrukce Herberku Ferdinanda Dobrotivho ve Sloupu
vechch. Jet vt radost mm zn-

sledn akce rekonstrukce aobnoven


bvalho mlna vOprenskm dol na
stedisko environmentln vchovy aturistickou zkladnu. Mou (na) rol byla
konzultan pomoc ohledn zpsob
vyuit finannch prostedk, pomhali
jsme radami, kde ajakm zpsobem -

dat. Rdi se pak astnme finlnho oteven, kde je mon pozorovat skuten
vystn toho celho sil, naden dt
a vech, kte budou zazen vyuvat.
Radost nm udlalo, e v Oprenskm
dol probhlo oteven mlna za asti
pvodn mlynsk dcerky rodiny, kter
byla odsunuta; za zmnku jist stoj jej
dary dtem ito, e se podailo na tento
projekt navzat dal protipovodovou
etapou, vetn dlouho diskutovanho
mlnskho kola.
2) Jak pu ve, pravideln setkn mm
stomky. Ame jen napsat: je to moc
fajn. Nahrazuj veker dl nedostatky,
obas projektov manaei nkde cestu-

Rozhovor
nejvce cenm toho, e jsem se mohl
podlet na prosazen, ppravch akoordinaci Evropskho roku dobrovolnictv
2011. Bhem nho jsme zdraznili pnos dobrovolnickch organizac a dobrovolnk pro ivot spolenosti a dali
doporuen do budoucna, je se snam
uvdt v ivot v ele Evropsk aliance
pro dobrovolnictv.

Josef id

referent odboru evropsk zemn spoluprce MMR R


1) Jedn se jednoznan oprci na ve
zmiovanm projektu (Stedisko environmentln akulturn vchovy A-TOM
R Oparensk mln), kde byla investorem Asociace TOM. Musm ci, e se
vtomto ppad jednalo omimodn
pjemnou spoluprci, bhem n dochzelo kad konzultac mezi investorem aMMR (RNDr.Horek aj) aspolenmi silami jsme projekt (anavazujc
projekt protipovodov ochrany mlna,
vetn rekonstrukce mlnskho nhonu) dotvoili do podoby, kter pin
radost nejen poskytovateli dotace, investorovi, ale zejmna konenm uivatelm, ktermi jsou zejmna rzn
dtsk organizace. Toto zazen bylo
rekonstruovno prv se zamenm na
clovou skupinu dt amldee.

2) Nebudu pehnt, kdy eknu, e


cel mj aktivn ivot je produktem
skautingu, kter ml zsadn vliv na m
formovn, askauting byl tak katalyztorem mho zjmu o to aktivn mnit
spolenost. Dal srdcovou organizac je
samozejm RDM, s n jsem spojen
od samotnho jejho zaloen.

Ji Mihola

pedseda Poslaneckho klubu KDU-SL

bval pedseda RDM

1) Cenu Pstav jsem obdrel za podporu lesnch mateskch kol, dtskch klub, nzkoprahovch zazen
a dalch alternativnch pedkolnch
amldenickch organizac. Pot co se
nepodailo odvrtit ohroen existence
lesnch M a dalch zazen (pijetm
pozmovacho nvrhu ve tetm ten
zkona o dtsk skupin, schvlenm
sentn verze nvrhu zkona o dtsk
skupin) a po pehlasovn prezidentskho veta, jsem zformuloval prohlen pedsed koalinch klub, vnm
bylo pislbeno pedloen novely, kter
by umonila dobrovolnou registraci poskytovatele (pedkolnch) slueb. Novelu jsem konzultoval se zstupci esk
rady dt a mldee, Asociac lesnch
M, lovkem vtsni atak se zstupci
stran zastoupench vPS, krom KSM,
kter se sama od pedkolnch alternativ distancovala. Novela byla vnejkratm monm termnu pedloena, nyn
prola prvnm tenm aaktuln se projednv ve vborech.

1) Krom monosti hjit u devtm


rokem zjmy mladch lid vEvropskm
hospodskm a socilnm vboru si

2) Jako k Z jsem se svm kamardem


zaloil r. 1985(!) skautsk oddl (spe druinu) Hoi od Bob eky, kde

2) Osobn zkuenost s organizacemi


zamenmi na prci ve prospch dt
a mldee mm, pokud se tyto organizace astn Programu peshranin
spoluprce esk republika Svobodn
stt Sasko (jako je tomu prv vppad
Asociace TOM nebo Jurta, o.p.s.). Rd
se pak astnm jejich akc, kde jsou zapojeny dti amlde.

Pavel Trantina

jsem dlouhodob psobil jako vedouc.


Hodn jsem se vnoval sportu, pes 15
let jsem ml na starost fotbalov oddl
FC Junk, snm jsem se astnil Farn
fotbalov ligy vBrn (m isv webov
strnky).Ped temi lety jsem zaloil novou jednotu kesansk sportovn organizace Orel Brno-Lesn, v jejm rmci
podme dtsk dny, sportovn soute, astnme se Orelsk beck ligy aj.
Podporou dt, mldee ajejich organizac jsem se zabval jako komunln politik, pokrauji vtom tak jako poslanec
PR. Podporuji napklad tzv. Zajcovou
ligu (ifinann), kter je realizovan na
Ivanicku aMoravskokrumlovsku.

Spolu s ministrem kolstv pogratulovali ocennm tak radn pro sociln


oblast akolstv Irena Ropkov apedseda RDM Ale Sedlek.
Udlen Cen Pstav bylo jako v minulch letech spojeno sdalm doprovodnm programem.
Do Baroknho refekte vJilsk ulici pily zavzpomnat apopovdat si sastnky Setkn signatka Charty 77 Milena ern ajej kolegyn zdisentu Iva
Vojtkov. Jejich vystoupen lze piadit
kdozvukm nedvnch oslav 25. vro
Sametov revoluce podobn jako pedn cen vtzm geocachingov soutn hry Sametky, uspodan eskou
radou. Hra spovala vhledn ukrytch
schrnek se skutenmi pbhy vcmi se k pdu komunistickho reimu
vlistopadu 1989.
Pozvn esk rady dt a mldee na
besedu stmatem prevence kriminality
spjat se zneuvnm nvykovch ltek
pijal editel Nrodn protidrogov centrly Jakub Frydrych. Jeho ptomnost
na Setkn jen potvrzovala vznam
a smysl mimokoln innosti s dtmi
amlde.

Foto zarchivu respondent

j sdtmi, obas tce shnj penze na


spolufinancovn, s tak neuvitelnm
nadenm azpalem pro vc, fyzickm
zapojenm jednotlivch oddl do vlastn realizace, e by mohli bt vzory pro
mnoho dalch nositel projekt s nkolikansobnm odbornm zzemm.
Setkn s nimi nm dl velkou radost
atme se na dal spoluprci.

pipravil Ji Majer

Podrobn lnek
o udlen Cen
Pstav 2014 si
mete pest na
www.adam.cz

15

Rozhovor

Mlad kreativita zNmecka


Ped nedvnem skonila vnmeckch klubech pro mlde koncertn
ada mladch kapel CREATIVE YOUTH. Jedn se oojedinl projekt
hornofranckch kapel, kdy mlad hudebnci jsou zrove iorganiztory
vech koncert vcelkem pti klubech.

Foto archiv Tandemu

Staraj se ospn sled vystoupen od


propagace areklamy, zajitn techniky, programu a po uklzen po bouliv noci. Tetm rokem se projektu
astn iesk kapely zphrani. Pi
vzniku koncertn ady byl i Sebastian
Schnberger z mldenickho klubu
PUR v Helmbrechts, kter dnes celou
koncertn adu koordinuje.

16

seznmit. Dal vc je tak propojen hudebn scny. VHornch Francch


existuje napklad platforma facebook.
com/HochfrankenRockt, kter byla zaloena ped temi, tymi lety akde se
prezentuj tm vechny kapely regionu. Je tam dohromady asi 300 kapel
akdy vyhlaujeme dal ronk Creative Youth, tak ji pouvme.

Sebastiane, kdy se odehrla vbec


prvn Creative Youth?
Vroce 2007 avroce 2012 se zastnily prvn esk kapely vrmci projektu
Tandemu Soused se stvaj pteli.
Ale u dve probhala iobasn spoluprce napklad pi dtskm divadelnm festivalu.
Jak vlastn Creative Youth spatila
svtlo svta?
Za mylenkou tto koncertn ady stoj vlastn jeden mladk, kter v jednom zmldenickch center pracoval
v rmci sv ron dobrovoln sluby.
Sm se pohyboval v oblasti hip-hopu
a piel s npadem koncert, kter
si mlad i sami zorganizuj. Postupem
asu se k tomuto principu pidvala
idal centra vokol, atak vznikla CY
ada. Dnes u je ns pt.

Jak probh organizace?


Clem je, aby mlad lid na pprav
hodn spolupracovali a co nejvce si
zadili sami. Kdy vyhlaujeme nov
ronk, zahajujeme ho vdy organizan schzkou; tam se rozdl, kdo
oslov kapely, kdo si vezme na starost
reklamu a propagaci, kdo bude prodvat npoje alstky. Vcentrech jsou
zamstnni vtinou jen jeden a dva
lid, take bez pomoci bychom to ani
nezvldli.

Koho napadlo pizvat esk sousedy?


Myslm, e nkoho z eskho projektu. Osobn se mi ta mylenka lb, je
to vdycky nco specilnho a obohacujccho. Navc esk kapely byly
pijaty vdycky dobe a bhem jednoho veera na Creative Youth hraje
vdy vce kapel, take nvtvnci se
seskou skupinou mou takto lehce

Vnm njakou promnu atmosfry


bhem jednotlivch ronk?
Mn se urit hudebn styl: ped sedmi, osmi lety byl vkurzu hip-hop, te
je to rock. Nvtvnost je podobn

kdy se zada, pijde za veer ti sta


lid, prmrn pak stovka lid. Zle to
hlavn na kapele, kolik fanouk si pivede, na tom, jestli jsou mstn nebo
jak moc u jsou vregionu znm. Vt akc na podobnm principu je pak
BETORE Festival, ten b dva dny, m
prmrnou nvtvnost tyi sta lid
advacet spolupracovnk.
Co je podle tebe hlavnm pnosem pro
zastnn kapely?
Urit zahrt si ped publikem, zskat
novou zkuenost azviditelnit se. M
to pnos ipro region lidi vid, e se
tady nco dje, a mlad nvtvnci
se teba mou inspirovat k zaloen
vlastn kapely s tm, e v, e tato
platforma tu bude existovat ipro n.
Jak je cel koncertn ada financovan?
Vbec nen financovan! Dostvme
pouze mal pspvek z mstnho odboru mldee, ale jinak si vechno plat jednotliv kluby samy. Vechno to
funguje na bzi oteven spoluprce
klub ana principu mylenky podporovat mladou kulturu, take nklady
hradme ze svho a za pomoci tch
malch pspvk. Dleit ale je, e
tahle monost, tahle platforma, existuje ae ji meme mladm kapelm
ajejich fanoukm nabdnout.
Rozhovor vedly Kamila Jzlov
aMichaela Skopalov
www.kulturjam.eu

Ze sdruen
Pionrsk jubileum

Ano, i Pionr je od roku 1990 skuten zcela svbytnou, samostatnou


organizac, kter nem dn vazby
na politick strany, ale ani na dn
ideologie. Zhlediska svtonzorovho
se profiluje na rozdl teba od Junka
jako organizace, kter nem dn
vazby ani na nboenstv. Co je, myslm si, pomrn vznamn programov moment, kter zdrazujeme. Nikdo naim lenm nebrn vjakkoliv
aktivit, a tedy vroun nebo jin,
ale organizace jako takov se pomrn drazn adsledn ktmto vcem
vymezuje, prohlsil na tiskov konferenci, konan 20. ledna 2015 v nov
budov Nrodnho muzea, pedseda
Pionra Martin Blohlvek.
V zevrubnm exkurzu do nedvn
historie piblil rozhodovn, je ped
delegty pionrskch skupin Okresnch rad PO SSM (Pionrsk organizace
Socialistickho svazu mldee, pozn.)
vr. 1990 stlo. Na jedn stran tam
nebylo moc oem diskutovat, protoe
naprost vtina ptomnch lid, kte
vt dob vPO SSM pracovali, chtla
dl pokraovat vprci sdtmi. Nzory se nkdy liily vtom, eknme, pod
jakou hlavikou, podotkl Martin Blohlvek.
Padlo rozhodnut obnovit innost samostatn organizace, je psobila
vletech 1968 a 1970 obnovit Pionra.
Podle jeho pedsedy pot probhlo
i majetkov vyrovnn nov organizace stmi, kdo se rozhodli zPO SSM
odejt. lo o celou adu subjekt.

Zvltn je, e jim tu minulost v pionrsk organizaci (PO SSM) nikdo nepedhazuje, nepipomn, ajaksi tuto
jedinenou pleitost vyuvaj mdia
nebo rodie v nkterch ppadech
pouze (smrem) knm. Pipoutm, e
skutenost, e jsme si ponechali nzev
Pionr, me evokovat nkter relikty
minulosti. J tady (ale) eknu, e ta organizace byla tak stran komunistick, e pouze deset procent vedoucch
oddl bylo leny komunistick strany.
Co je statistick daj, kter je pomrn snadno doloiteln, ame si tedy
kad ztoho udlat obrzek, jak moc
tam byla ta provzanost faktick, ekl
Martin Blohlvek.
Rozhodnut vce ne ty stovek delegt on brnnsk konference tedy

umonilo samostatnou innost Pionra nejprve vrmci federace apo


jejm rozdlen pak od r. 1993 vrmci esk republiky. Myslm si, e po
ptadvaceti letech, kdy cel ada organizac svoji innost ukonila a u
ji v roce 1990 obnovily, nebo vznikly
jsme prokzali, e jsme organizac
ivotaschopnou. A skutenost, e dlme akce kter maj osmnctilet,

patnctilet vro, kter oslovuj veejnost, skutenost, e existuj stovky


pionrskch skupin bezmla tisc oddl po cel esk republice je dokladem toho, e jde oorganizaci ivou,
programov ukotvenou a funkn,
shrnul pedseda Pionra.
Pionrsk jubileum m bt pipomenuto adou akc. Tou nejbli byl
15.ronk Ledov Prahy, je kadoron pilk okolo deseti tisc lid. Na obdob mezi 17. dubnem a17. kvtnem
jsou pipraveny etn nabdkov akce,
tzv. Ptadvactky; pjde o turistick,
sportovn a jin udlosti. Neotelou
aktivitu pipravili teba pardubit pioni: maj vytipovanch ptadvacet
rozhleden, od nich si slibuj hezk
vhledy Pionra do dalho obdob
Nicmn dominantn innost Pionra
tkv podle jeho pedsedy vnem trochu jinm. Spov vdlouhodob vchovn prci v pionrskch oddlech.
Ty se schzej pravideln jedenkrt
za tden, jedenkrt za trnct dn. Je
to innost pohchu velmi nenpadn a pro mdia nkdy i mlo zajmav. Co je koda, protoe si myslm,
e dobrovolnci, kte ji dlaj, si pozornost a ocenn zaslou, zobecnil
Martin Blohlvek.

Foto Ji Majer aarchiv Pionra

Dvact pt vro celosttn konference pionrskch


pracovnk, kter rozhodla ojejich dalm smovn, si chtj
pioni pipomnat bhem celho letonho roku.

Ji Majer

Video z lednov tiskov konference Pionra


najdete v lnku
Pionrsk jubileum na ADAM.cz

17

Ze sdruen
Duha Klub Dlaka m 25 let

Foto archiv Dlaky

Ptadvacet let oslavil na konci ledna Klub Dlaka, len organizace Duha.
Dlaka sdruuje dti, mlde idospl, kte se rdi bav ardi organizuj
akce pro druh.

18

Poet len Dlaky se poslednch patnct let pohybuje kolem pti set, za
ta lta se zde vystdaly takka ti tisce len. Hlavn npln innosti Dlaky jsou akce ve volnm ase pro dti,
mlde, rodie s dtmi i samostatn
dospl. Hry, klubov innost, recese, sport a pobyt v prod, kultura
i vzdlvac akce. Dlaka m od roku
1992 svj asimsnk Dladi asvou
webovou strnku www.dlazka.cz, kde
mete najt nejen akce, ale iohlasy na
n aadu fotek. Akce jsou jednak pro
vlastn leny, ale ipro leny jinch organizac ahromadu neorganizovanch.

Kolik vedoucch aastnk se bhem


25 let objevilo na akcch Dlaky? ekneme-li tisce vedoucch, tak to vypad
bombasticky, ale je to pravda. Mmeli po dvacet pt let v prmru ticet
vkendovch akc, v lt ticet tbor
aadu pravidelnch sportovnch ihravch aktivit, co vechno ron zajiuj pes ti stovky vedoucch, pak se

dostvme k pomrn vysokmu slu. Aastnci? Za ta lta se sDlakou


bavily tisce dt, mnoh znich jsou u
rodii. ADlace zstali vrn ijako dospl. Ale taky jsou tu ady aktivnch
mladch istarch dosplch lid, kte
tto innosti vnuj svj voln as. Hrubm odhadem navtvilo akce Dlaky
necelch padest tisc lid. Z tchto
astnk byly minimln dv tetiny
dti amlde, ale taky ada dosplch.
Nkter z nich bav pravideln sportovn aktivity ponaje softbalem aringem, pes florbal a cvien na hudbu,
a po klasick sporty volejbal akopanou. Jin jsou pznivci stolnch her, od
tch jednoduchch pes achy, taroky
aScrabble a po hry nronj. Milovnci turistiky vyr s Dlakou na hory,
na vodu, na kola avzim ina lye. Nelze zapomenout na kulturn aklubov
poady veho druhu od koncert
pes besedy a po speciln hrav vkendov akce. Vyvrcholenm jsou letn
tbory, kter si kad zjemce me
vybrat dle svho zjmu. Tbory hrav
pmstsk, tbory pro dti, tbory pro
mlde itbory pro rodie sdtmi isamostatn dospl pat mezi pikov
akce svho druhu.
Samostatnou kapitolou jsou vzdlvac
akce pro zatenky i pokroil, kter jsou ureny lenm Dlaky a Duhy,
ale iad jinch organizac pracujcch
sdtmi. kolen, dokolen asemine
vdy patily mezi zkladn kameny innosti Dlaky. Jen zkladn kolen pro
zanajc vedouc absolvovaly pes dv
tiscovky mladch aktivnch lid. Vedouc zDlaky jsou izkladem kolicho

centra Duhy vPerov, kter ji od roku


2001 dl kolen pro hlavn vedouc
s akreditac MMT. A 276 spnch
absolvent tohoto kolen je slun vizitka. Vedouc zDlaky se dlouhodob
podleli na velkch akcch Duhy jako
poadatel organizovala Dlaka adu
Duhovch most a Duhovch bran.
Dlaka se podlela ina organizaci CVVZ
zejmna na CVVZ 2001 v Olomouci
a2008 vPerov, ale ina dalch.
Nejzajmavj akce Dlaky? Nejatraktivnj sportovn akc je Velk Dldn
vroce 2014 se uskutenil 25. ronk
tohoto turnaje pro deseti- a jedenctilenn smen tmy dosplch ve 30
druzch sport a her (prmrn ast
je 24 tm). Dal akc je Eldordo her
asout pro smen tmy loni to byl
27. ronk ve znamen Boje otrny za
asti patncti tm, prvn ronk probhl u vroce 1985. Nejvt akc pro
dti jsou Dny hravch dt vMichalov
podme je u 15 let. adu let byly
soust iBambiridy.

A oblast kulturnch aktivit? Ji od potku byla soust pravideln innosti kytarov jam sessiony, vtvarn
innosti, divadlo, recese byla jednou
zhlavnch sloek klubov innosti. Od
roku 1994 do roku 2004 jsme mli
vlastn velk klub vPerov - Pedmost, kde bylo kadoron pes dvacet
koncert a dalch kulturnch aktivit.
Velk akce (velk koncerty, bly, velk
turnaje vdeskovch hrch) dlme od
roku 1993 v Klubu Teplo Perov (pvodn PSP), ale i jinde. Nejvt koncert v historii byl s Jarkem Nohavicou
v roce 2010 v tenisov hale. Ale vce
divk bylo na koncertech a blech
s valaskm folkrockovm Fleretem
nejoblbenj kapelou Dlaky 24.
1. 2015 byla 25. spolen akce! Aloni
probhl ji 13. ronk minifestivalu
hudby aslova Hudbosloven vPerov.
Dlaka pat k prkopnkm novch
sport a tak k propagtorm inteligentnch stolnch her. Ringo je jednm
ze stejnch sport. Velk recesn turnaj Mistrovstv svta tm v ringu
vroce 2014 se konal ji 28. ronk azrove 10. ronk oficilnho mistrovstv
esk republiky vtomto sportu. Dlakai byli jedni zprvnch, kte na Morav
hrli florbal, pravideln ji od podzimu
1992. Talovanou (dnes frisbee), dnsk kuelky i imbal si na Dlace urit
zahrt mete. Ringocesta neboli cesta

cestou a hlavn necestou s kroukem


vruce podl nataenho pagtu byla
poprv na akcch Dlaky. Dlouhodob
je jednm z nejpopulrnjch sport
Dlaky softbal. Od potku innosti
patily stoln hry khlavn klubov innosti Dlaky ijinde (prvn velk herna
na CVVZ byla vOlomouci 2001). achy
i taroky, Scrabble, Abalone, Aktivity,
Bang i Ubongo jedny z nejpopulrnjch her na akcch Dlaky. Ta vuvedench hrch pod pravideln turnaje pro velk imal.
Kde vude se konaly akce Dlaky? Samozejm nejvce v dosahu Perova
(cel Morava), ale pravideln ina jihu
ech, na Vysoin, na vchodu iseveru ech. Opravdu, eskou republiku
m Dlaka projetou takka celou, eky
dokonce isjet. Kouzlu Vltavy iLunice, Znojemska ieskho rje, Krkono
iJesenk, Adrpachu ieskomoravsk
vysoiny, Valaska, jihu ech i dalch
mst nelze odolat. Do ciziny se nejastji jezd na Slovensko, tamn hory maj
sv kouzlo Slovensk rj, Fatry, Tatry
i dal poho jsou ndhern. Dlouhodob spoluprce je s Dnskem vce
ne dvacet spolench akc hovo za
ve. ada turistickch akc smovala
do blzk ciziny do Rakouska, do Rumunska ina Ukrajinu. Nejdl od domova se akce Dlaky uskutenily ve Francii
ave panlsku.

A kde se Dlakam nejvce lb? Asi


nejoblbenj je vlastn tbor vRajnochovicch. Proda tam poskytuje adu
monost aktivnho vyit, a pokud se
po rnu kouknete na slunenmi paprsky prosvcenou orosenou louku, tak
mte opravdu ndhern vod dne. Ae
je tam fakt pkn, to potvrzuj iastnci mezinrodnch workcamp, kter
zde podme od roku 2007. astnci,
a jsou to an, Japonci nebo Korejci,
Evropan vichni jsou tamn prodou
nadeni.
Co ci na zvr? Pijete si zahrt i
zasportovat nebo se jen tak podvat na
nae akce. Vkendy atbory, koncerty
i turnaje jsou vtinou oteven ipro
neleny. Uijete si to ivy.
Jaroslav Biolek Mussur
Duha Klub Dlaka

Foto archiv Klubu Dlaka (nahoe) a Royal Rangers (dole)

Ze sdruen

English Autumn Holiday

RS

Ji poest se v prbhu podzimnch


przdnin stala zkladna 24 PH RR
vHostnicch uBrna svdkem njezdu
cizinc do vsostnho zem Velk
Britnie.
Cel arel, kter
L RANG
E
YA
je obehnn ploO
tem, poskytoval
pocit
ostrovn
zem, kde je domovskou
e
anglitina. A tak
astnci ji od brzkho vstvn a do
nonho ukldn do spacku slyeli
neustle anglitinu.
Den zanal rozcvikou sanglickm komentem. Po osobn hygien aklidu
vc se lo na sndani, za kterou astnci platili v mstn mn, tedy v librch. Vppad obshlej komunikace
snkem mohli cenu usmlouvat a na
polovinu.
Nsledovalo objednn si obda
z menu, samozejm s anglickmi
nzvy. Pak zaal dopoledn blok proR

gramu, kdy probhaly rzn hry aprogramy na slovka a gramatiku. Obd,


stejn jako sndan, se platil v librch
smonost uplatnn slev. Vpolednm
klidu bylo dovoleno odejt za brnu,
kde astnci mohli mluvit krtce esky, aby se vyjasnila ppadn nedorozumn zapinna anglickm jazykem.
Odpoledn program byl zamen pevn na sport avychzky do okol. Po
veei nastal opt blok rznch jazykovch prezentac a chval. Po veern
hygien li vichni zpsobn spt do
pjemn vytopench pokoj.
Cel pobyt byl smovn kpedstaven anglickho jazyka tak, aby astnci
nemli pocit koly, ale anglickho prosted, kde se bez anglitiny neobejdou.
Jejich motivac byla stl poteba liber
kuhrazen jdla. Libry astnci zskvali za klid, mluvu, vpomoc vkuchyni,
prci, ve hrch. Ale i bhem krtkch
vklad, kdy se lektor zptn dotazoval
na ltku, okter ml prezentaci. Naopak, v ppad poruen nazen, kdy

astnk mluvil esky, byl ihned penalizovn za kad slovo jednou librou.
Zvrem lze konstatovat, e se jednalo o velmi zdailou akci. I kdy poas
nebylo zrovna nejpznivj, tak chvle,
kter jsme spolu strvili, jsou pro ns
tou nejvt odmnou.
Pemysl Kavalec
velitel 24. Pedn hldky Royal Rangers

19

ZRDM
Kdo je tm ertem?
Schvalovn zkona opi odt vdtsk skupin je pknm pkladem, jak se
me dobr mysl zmnit bhem legislativnho procesu vnon mru vech
zastnnch. Vstin to popsal v6. sle Archy Ale Sedlek, pedseda
esk rady dt amldee, vlnku Dtsk skupiny budou, ikdyby.

Foto Iva Zmov, lovk vtsni

Rda bych pipojila pr posteh zparlamentn kuchyn, protoe z titulku


izvyznn lnku se me zdt, e tm
ertem, co na koze jezdil je cel Poslaneck snmovna.

20

Nvrh zkona byl poprv podn do snmovny vkvtnu 2013 Neasovou vldou,
ale kvli rozputn Poslaneck snmovny ji nebyl projednn. Prakticky stejn
nvrh poslala na zatku ledna 2014
kprojednn vlda Rusnokova. Apestoe se zdlo, e zkon je veobecn vtn
jako rozen monost v pi o pedkoln dti, ji vprvnm ten se vyskytly
nzory, kter zkon zpochybnily anavrhly jeho vrcen k pepracovn i zamtnut. Podle mylenkovho schmatu, e
dt pat sttu arodi do jeho vchovy
nem co mluvit, nato aby si mohl vybrat
zpestr nabdky monost, se zkrajn levicovch lavic nesly hlasy, e rezignace
na pedkoln vzdlvn ze strany sttu
uzkonnm dtskch skupin ns vrac do
19. stolet kopatrovnm i ktakzvanm
pstovnm. Hldac a odkldac sluba
pod nzvem dtsk skupina namsto mateskch kol povede ke zhoren znalostnch asocilnch nvyk dt aponen
prva dtte na rovn ance v pstupu
ke vzdln. Hlasatelky tchto nzor
tak nevhaly pirovnat dtsk skupiny
kschovnm kufr na ndra. Dokonce
zaznly i vkiky Kam se ztratila prva
dtte? i Nemli bychom dopustit, aby
se dt stalo rukojmm souasn doby.
Ani tyto temn pedpovdi natst nepesvdily poslance, aby nvrh zkona smetli ze stolu. Podali vak mnostv
pozmovacch nvrh, mezi nimi i ten
kardinln pozmovac nvrh Stl komise pro rodinu, rovn pleitosti anrodnostn meniny, jm se povinn registrace mn na dobrovolnou, aumon se
tak existence mnoha zazen, kter tak
dobe funguj vpi odt.
V ptek 20. ervna 2014 pikroila Snmovna ke 3. ten zkona a k hlasovn
o pozmovacch nvrzch, mezi nimi
iotom naem, oznaenm jako C2.
Zpravodajka: Tet nvrh hlasovn onvrhu C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11 aC12.
Jenom upesuji, je to usnesen Stl

komise pro rodinu. (Stanovisko zpravodajky: neutrln, stanovisko ministryn:


negativn.)
Pedsedajc: Zahjil jsem hlasovn poadov slo 164. Ptm se, kdo je pro. Kdo
je proti? Dkuji vm.
Hlasovn poadov slo 164, z ptomnch 158 pro 47, proti 66. Nvrh nebyl
pijat
Tak, a co te? Hlasovat pro zkon bez
tohoto pozmovacho nvrhu a znemonit fungovn lesnch kolek adalch
alternativnch zazen, anebo pro nj
nehlasovat a zarmoutit ty, kte na nj
ekaj? Dilema, kter bv ve Snmovn ast, anikdy nem dobr een. Nic
nen ernobl.
Pravicov opozice se rozhodla pro druhou variantu azkon jako celek podpoila stm, e bude prosazovat brzkou novelu. Zkon se vak brzy vrtil do hry pot,
co neproel v Sentu, a tm se naskytla
monost na nm zapracovat. Koalin poslanci pesto prohlasovali pvodn verzi,
i kdy ji s men pevahou. A takkajc
o prsa pak koalice zkon protlaila nutnou stojednikou, kdy byl vetovn
prezidentem republiky. Ani sama si jm ji
evidentn nebyla jist, protoe potebn
stoprv hlas dodal poslanec Adolf Beznoska zODS. Nikdo zkoalinch poslanc nebyl schopen vysvtlit, pro se mus
pijmat patn zkon a pro se rovnou
neuprav.
Nyn svt nadje, e se zmny, kter
mohly bt do zkona . 247/2014 Sb.

rovnou zapracovny, poda schvlit do


termnu 15. 9. 2015, kdy kon pechodn lhta. Do Poslaneck snmovny doputovala novela, pod kterou se podepsalo
95(!) poslanc ze vech parlamentnch
stran krom komunist, ajej projednvn bylo zaazeno na poad 25. schze.
Vdvodov zprv se pe: Pi pprav zkona nebyla vzata v potaz zazen
asluby ped pijetm zkona ji dlouhou
dobu dobe fungujc, kter vak nemohou ze sv podstaty nebo zfinannch i
jinch dvod kritria zkona splnit. Jedn se napklad olesn kolky, nzkoprahov zazen i dtsk kluby. Vzhledem
ktomu, e dopady na takov ji existujc
zazen asluby nebylo mono zohlednit
ji v prbhu legislativnho procesu pi
pijmn zkona, je vhodn tyto dopady zohlednit novelou zkona. Pokud by
nebyla pijata novela zkona, musela by
tato zazen ukonit svou innost, co by
mlo vrazn negativn inky jak morln, tak ekonomick. Zd se, e bhem
plroku, kter uplynul od odmtnut pozmovacho nvrhu C2, abhem msce od schvlen zkona dolo ukoalinch
poslanc kjistmu prozen
Vlda snovelou vyslovila pes urit vhrady souhlas, a tak nezbv ne doufat, e koalin poslanci zkrot sv dal
pokusy o sociln inenrstv a umon
rodim, aby se mohli svobodn rozhodnout, jakmu druhu pe osv dt daj
sami pednost.
Ing.Jitka Zyknov
asistentka poslance azastupitelka
Mstsk sti Praha 4 za TOP 09

ZRDM
Nejlep slevy pro dritele karet EYCA vroce 2014
Loni se nm podailo vyjednat asi nejvce zajmavch slev od doby,
co karty EYCA vR spravuje esk rada dt amldee.
Rdi pedkldme vbr nejlepch slev vroce 2014.
1. Nejlep cestovn pojitn vR
Pojitn pro dritele karet EYCA od Union pojiovny je dote nejvhodnjm
celoronm cestovnm pojitnm v R.
Nabz toti nejlep ceny avelice vhodn pojistn podmnky aplnn. Zkladn
cena zan na 190K za rok, ale nejvyuvanj je pojitn vetn sportu za
340K.
2. Sleva 20% vReebok e-shopu
Vechno nezlevnn zbo v autorizovanm internetovm obchodu Reebok
www.botyobleceni.cz mohou dritele karet podit s20% slevou. Vnabdce maj
boty na bhn, kotnkov, letn sandly
i obuv pro rzn sporty. Maj tak velk
vbr obleen.
3. Pt novch slev vlyaskch arelech
Ski klub Ramzov pod Klnem sleva 30%
na lyovn a10% na ubytovn vChat
pod Klnem (Olomouck kraj Jesenky).
Ski arel Jedlov sleva 15% na lyovn
(steck kraj Luick hory). Skicentrum
Detn sleva 10% na hodinov, jednodenn aveern jzdenky (Krlovehradeck kraj Orlick hory). Skiarel Strn
sleva 10% na lyovn (Jihoesk kraj
umava). Monnec sleva 10% na lyovn ve vednch dnech na Javorov skle
(70km jin od Prahy na pomez kraj
Stedoeskho a Jihoeskho nedaleko
msta Sedlec-Price).
4. Sleva 15% vTEPfaktoru
TEPfaktoru je tmov hra inspirovna
pevnost Boyard (stmatem Pirt zKaribiku). Je urena pro aktivn odpoinek,
zbavu ancvik tmov spoluprce. Dritel karet EYCA maj vTEPfaktoru nrok
na 15% slevu na hru na osobu.
5. Sleva 33% (100%) na tvorbu webovch strnek
Sluba Web Za Minutu nabz rychlou,
snadnou alevnou monost, jak si podit/
spravovat/optimalizovat webov strnky
(www.webzaminutu.cz).
Dritel karet EYCA maj nrok na 33%
slevu na vechny sluby. Pro neziskovky
nabzej weby zdarma.
6. Sleva 10% vJB Sport
JB Sport pat knejvtm eskm prodejcm sportovnch poteb uns. Speciali-

zuj se na hokejov, lyask i florbalov


vybaven, outdoor a kolekov brusle.
Nabzej idresy legendrnch klub NHL
a dalch hokejovch hvzd. V JB Sport
vs ek sleva 10% na nezlevnn zbo.
7. Zajmav nov slevy vPraze
Studentsk vstupn v Mercuria Laser
game (nejvt laser game arn v Praze). 33% sleva na uniktn interaktivn
nikovou hru Getaway. Knihy v knihkupectvch Portl se slevou 15% na tituly
znakladatelstv Portl a10% na ostatn
knihy. Cvien ve Studiu Fascinace s15%
slevou. 10% sleva na bowling vBowling
Radava. YMCA Praze Na Po poskytuje
studentsk vstupn do baznu, posilovny, tlocviny i na jednotliv cvien.
HC Sparta Praha poskytuje studentskou
slevu pro dritele karet EYCA na jednorzov vstupenky, a to jak na domc,
tak i na mimoprask utkn Sparty.
Prodejna ZNMKYMINCE, uren pro
sbratele (pedevm pro numismatiky
afilatelisty), nabz slevu 10% na veker
sortiment.
8. Pval slev vTebi
Rada dt a mldee kraje Vysoina
(hlavn distributor karet EYCA vkraji) vyjednala destky slev, nejvce vTebi, napklad: Muzeum Vysoiny Teb sleva
50% na vstupnm do vybranch expozic
(Svt neiv prody; Svt portl abran;
Valdtejnov na Tebi; Lid. Msta. Osudy.). FitCo 10% na vechny sluby (cvien apermanentky, cardio zna, vibran ploiny, vacu elite, body space) anavc
prvn hodinu zdarma. Twinsport 10%
na vechno zbo (jzdn kola, cyklistick
obleen, doplky, lyask vybaven).
Squash club Teb 50K za hodinu hran od 15 hodin. Prodejna ETA 10% na
vrobky znaky ETA (domc akuchysk
spotebie). Outletov znakov obuv
Teb 10% na ve (znakov obuv, obleen, doplky, kabelky...). Krejovstv ve
Znojemsk ulici 10% slevu na veker
sluby.
9. Nov slevy vKoln
Na zklad vstup dotaznku od student Gymnzia Koln (kter vyuv ipov
karty EYCA jako studentsk aidentifikan karty v rmci koly) se nm podailo
vyjednat v Koln spousty novch slev,

kter si zdej studenti sami pli, nap.


Star Lzn Koln 20% pi pronjmu
bowlingov drhy (plat ptky asoboty).
Outdoorcentrum Koln 10% na nkup
nebo zapjen vekerho vybaven a
50% na vypjen potpsk vstroje na akce podan Outdoorcentrem.
Sport servis Montana Jaromr Vyskoil
10% sleva na vechno zbo (lye, bky,
jzdn kola, prdlo funkn atermo, brusle, batohy, spacky atp.) a 15% na servis kol aly. Zverimex udivadla 10%
na vechno zbo (zvata, akvaristika, teraristika, chovatelsk poteby). Hostinec
UT prek 10%, ato nejen pro dritele karty EYCA, ale i jednu doprovzejc
osobu. Sleva se nevztahuje na alkohol
cigarety. ajovna Setkn 10% na konzumaci aj (ineaj) vajovn. Zdarma
je tak (po pedchoz rezervaci) vyuit
salonku (pro 6 a 8 lid) s dataprojektorem aflipchartem.
10. Snen vstupn do Techmania
Science Center
Nov Techmania Science Center v Plzni nabz snen vstupn pro dritele
karet EYCA. Hlavn expozin hala byla
otevena na jae 2014 anabz na 10000
metrech tverench zbavn seznmen s vdou a technikou, objevovn taj
fyziky, biologie, matematiky, chemie, ale
tak teba sportu i umn. Na nvtvnky zde ek irok nabdka interaktivnch expozic, nadstandardn vybaven
laboratoe a dlny i prostory pro show
ademonstrace.
Podrobnj informace o vech tchto
(iostatnch zajmavch) slevch, naleznete vnaich EYCA tipech na www.eyca.cz.
Jestli jste zde pro vs zajmav slevy nebo
msto nenali, mete vyut fultextov
vyhledvn slev na adrese www.eyca.
cz/vyhledavani-slevova-mista, kam sta
zapsat klov slovo nebo preferovan
msto avechny slevy se vm uk.
Pro star 30 let, kte jsou leny RDM,
mme tak jednu dobrou zprvu: letos
se budeme soustedit i na vyjednvn
slev pro vechny leny RDM bez rozdlu
vku.
Pokud mte njak dal nvrhy a tipy
na slevy, nevhejte a napite na adresu
marek.kracmar@eyca.cz.
Miroslav Jungwirth

21

ZRDM
Otaznky nad zdravotnickm zkonem
Projednvn kontroverznho nvrhu
novely zkona oveejnm zdrav bylo
12. 2. 2015 staeno z plenrn schze Poslaneck snmovny. esk rada
dt amldee se rozhodla alespo ve
strunosti publikovat sv hlavn pipomnky knovele.
1. Upravit sankce 92, kter maj dopad
na poadatele kol vprod azotavovacch ajinch podobnch akc. Pokuty,
kter jsou tam navren, jsou likvidan
(mohou se ikumulovat) aje poteba je
podrobit revizi (seznam sankc naleznete ZDE).
2. Odstranit zbytenou administrativn
zt pro rodie, kter poslaj dti na

Foto zarchivu respondent

Bezov lstky 3
Bezov lstek je ocenn, kter si mezi
sebou vesk republice navzjem udluj vedouc dtskch oddl za prci
sdtmi apro dti. M dvanct stup,
kter postupn vyjaduj rozsah prce
ocennho vedoucho. Historie Bezovch lstk sah a do roku 1966, ujeho
zrodu stl Jan Galn imn ajeho ptel, odal pokraovn tradice peuje
Galnv nadan fond.
1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?
2. Pi jak pleitosti jsi svj posledn
BL dostal aco to pro tebe znamen?

Olga Oli Palov,


ern BL (9. stupe)
1. N oddl je u od roku 1992 soust
sdruen dt amldee Duha, pedtm

zotavovac akce. RDM podporuje pozmovac nvrh poslance Jana Farskho.


3. 9 odst. 1 psm. a) okovn jako podmnka asti na kole vprod azotavovac akci je neopodstatnn. Navc
Ministerstvo zdravotnictv vyuv poadatele (uitele, dobrovolnky v dtskch organizacch, sportovce, pracovnky DDM apod) jako nstroj tlaku na
rodie, a to pod obrovskm strachem
z likvidanch sankc. pln sta, kdy
provozovatel bude vdt, zda je dt
okovan.
Zmny bychom vidli tedy ve ve
popsanch paragrafech, preferovali

Ale Sedlek
pedseda esk rady dt amldee

jsme byli zjmovm kroukem Domu


dt amldee.
Jsem lenem veden oddlu, starm se
hlavn oadministrativu ahospodaen.
Dtsk svt je prost ndhern, pln
jin ne svt dosplch Aj ho mohu
nkterm dtem jet vc obohatit nejen ppravou njak hry i vpravy, ale
itm, e udruji to zzem (materiln),
aby ti mlad a ikovnj se mohli pi
prci sdtmi vkldku realizovat.
2. Posledn BL jsem dostala na Regionln uzlask regat. Bylo to pro m
dost pekvapen, protoe u ns jsem
sprvcem pyramidy j, a tohle pilo
zpln jin strany. Abych pravdu ekla,
pln nejvc si ale vm svho prvnho BL. Dostala jsem jej zrukou Galna
vdob jet velice pohnut anepejc podobnm aktivitm, a potvrdili mi
ho zakladatel tohoto hnut ahlavn
jsem tuto Velkou pedagogickou hru
takto objevila, moc mne nadchla a od
t doby ji m dl, take nae pyramida je u opravdu obrovsk.

Jan Hadika
Pnika,
zelen BL (1. stupe)

22

bychom vrcen novely pedkladateli, jeliko se domnvme, e pedloha


je v sti zotavovacch akc pipraven
bez jakkoli diskuse sclovou skupinou
arespektuje pouze snahu Ministerstva
zdravotnictv na vy prookovanost.
Takovto komunikan strategie povede kpesnmu opaku: msto toho, aby
stt rodim vysvtloval, pro je nutn a dleit, aby nechali okovat sv
dti, tak ulo pokuty tm, kte by - by
nedopatenm - vzali tyto dti na kolu vprod. Na kolu vprod stmi
stejnmi dtmi, s nimi sed cel rok
vjedn mstnosti...

1. Ji osm let psobm jako vedouc


vorganizaci TOPaTOM (tbornick oddl Poutnci atbornick oddl Medvdi). Kdy jsem sdtmi, snam se, aby
si to co nejvce uily apodn se vydovdly. Vposledn dob se snam, aby
mly ble klesu aprod.
No, na prci s dtmi je nejasnj,
kdy se mi je povede rozesmt. To lo-

vka pot nejvce. Jejich smch a radost z pohybu v kolektivnm blbnut


je nejlep odmna pro m jako vedoucho. Ahlavn: hrozn rd snimi blbnu a vracm se do dvjch let, kdy
jsem byl men a mohl jsem zlobit od
rna do veera.
2. Bylo to na posledn RVVZ (Regionln vzjemn vmna informac, pozn.)
vumperku, pi zvrenm louen se
vemi. Vtu chvli jsem byl hrd na to, e
jsem neho doshl. e jsem byl ocenn za prci sdtmi.
Pipravili Kateina Palov aJan Burda

Informace apravidla udlovn BL naleznete na adrese www.brezovylistek.cz


anawww.facebook.com/brezovelistky

Anketa
Jakch t povahovch vlastnost si ulid cente asi nejvc
akter naopak nemete ani vystt?

bikerka asilnin cyklistka

Lid si opravdu vm za jejich upmnou vstcnost, nezitnou vli pomoci


a smysl pro zodpovdnost, dky kter
se na n mete pak spolehnout.
Naopak mi vad, kdy se nkdo nedoke spokojit stm, co mu bylo dno do
vnku, ani se postavit ke svm ivotnm
nezdarm i pelapm elem a radi
ne omluvu, uznn vlastn nedokonalosti, vol le akope kolem sebe.

kterm je vechno jedno a pro nic se


nedokou nadchnout.

Karel Holomek

pedseda Spoleenstv Rom na Morav


Ti vlastnosti dobr:
Mt respekt actu ke kadmu lovku, protoe v kadm je skryt genius
loci, okterm ani kad zns nev, aje

Klra Smolkov
spisovatelka alektorka

Jan Hebejk

Oceuji lidi inorod, zvdav a optimisticky naladn.


Protoe ti, kte hledaj vn vmluvy,
zavaj se aschovvaj za jin, jsou mi
protivn.
Stejn tak nevyhledvm spolenost
lid hdavch a zlostnch nebo tch,

Nejvce si cenm kombinace laskavosti,


statenosti a otevenosti pmosti.
Vystt nemohu negativismus, pchu
anedostatek smyslu pro humor.
Ve dobr tenm Archy nejen vroce
2015!

reisr

Foto zarchiv respondent

Tereza Hukov

velkm tstm, kdy se objev.


Schopnost poznn toho, co mu
a co nemohu: co mu, to dlm, co
nemu, poutm sltost, ovem.
Nepipoutt si, e nic nen nemon;
ve je mon jen se nevzdvat pedem aneupadat do apatie.
Ti vlastnosti patn:
Nenvist, protoe to je ten nejhor
rdce.
Pomstychtivost, protoe ta zcela zaslepuje oi.
Zaslepenost tedy vinit znespchu
vechny a vechno kolem, jenom sm
sebe ne.

Zprva oprojektu Spolu do zamstnn


Dne 31. 12. 2014 skonil dvoulet projekt Spolu do zamstnn, realizovan
vrmci projektu EU. Projekt byl uren
pro mlad lidi se zkuenost s stavn
vchovou, kte se chtj postavit na
vlastn nohy, najt si prci apevzt tak
odpovdnost za svj ivot. Do projektu se zapojilo 69 mladch lid, 39 znich
byla zprostedkovna pracovn zkuenost (PS, DP, DPP).
K spnmu nalezen prce vedla
setkn s pracovnmi poradkynmi
a absolvovn profesn diagnostiky, na
jejm zklad se klienti krom svch
silnch aslabch strnek dozvdli tak
oblast nebo konkrtn pozice, kter by

pro zatek
jejich pracovn cesty byly
nejvhodnj.
Pro udren
prce klient
byla dleit jejich nsledn podpora
vprohlubovn pracovnch dovednost
v. komunikace snadzenmi akolegy.
Bhem celho obdob projektu probhlo 36 setkn Job skupin, pi kterch
mli klienti monost poznat nov kamardy, sdlet snimi sv obavy iradosti
zpracovnho ivota adozvdt se nco
o potch ostatnch ve stejn ivotn
situaci.

V rmci projektu bylo klientm nabzeno vzdlvn, kter by zvilo jejich


kvalifikaci pro prci vhledanm oboru.
Nabdku vyuilo 11 klient, kte absolvovali kurzy vnejrznjch oblastech.
Sluba pro mlad lidi se zkuenost
s stavn vchovou bude pod stejnm
nzvem pokraovat ivroce 2015. Stle
vak hledme monosti jeho dofinancovn.
Projekt je vpln vi financovn zOperanho programu Praha Adaptabilita
Evropskho socilnho fondu. Praha
&EU: Investujeme do va budoucnosti.
Letn dm z. .
www.letnidum.cz

23

Fotogalerie Archy

Spolen bez barir


Tom Burinek, TOM Loti Hronov

24