Anda di halaman 1dari 9

IPG KAMPUS

RAJANG

EDU3073

NURUL SYAZWANI BINTI AWANG NOORDIN


SITI HAJA BINTI DAUD
PISMP BM1
AMBILAN JANUARI 2012

PENSYARAH: ENCIK ADIB FARHAN

Menurut Yee (1995), komunikasi bukan


lisan atau tingkah laku tanpa
pertuturan adalah satu cara untuk
kaunselor membaca apa yang dirasai
oleh klien.

Lisan

Melibatkan proses
pemindahan
maklumat atau idea
secara lisan daripada
seseorang individu
kepada seseorang
atau sekumpulan
pendengar

Bukan Lisan

Penyampaian mesej
melalui gerak isyarat,
seperti isyarat
tangan, gerak kepala,
ungkapan muka dan
sebagainya

KEMAHIRAN MENGINTEPRETASI
TINGKAH LAKU BUKAN LISAN
Individu menghantar informasi secara berterusan melalui ekspresi
muka, pergerakan badan dan tingkah laku mereka.
Mehrabian (1967)
Tingkah laku bukan lisan memainkan peranan penting dalam proses
komunikasi dan saluran bukan lisan selalunya kurang diputarbelitkan.
Haase (1964)
Komunikasi bukan lisan atau tingkah laku tanpa pertuturan adalah satu
cara untuk kaunselor membaca apa yang dirasai oleh klien.
Yee (1995)

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN
BUKAN LISAN
Senyum
an

Kontak
mata

Posisi
badan

Keduduk
an dan
jarak

Ekspresi
muka

Tahap
tenaga
Pergerak
an kaki
dan
tangan

Sentuha
n

Nada
suara

Warna
dan cara
pakaian

CARA MENGINTEPRETASI
TINGKAH LAKU
BUKAN
LISAN
Mehrab
ian
(1972)
Tindak Perasaa
Sifat
balas
n
domina
semula teransa
n
jadi
ng

KEMAHIRAN MEMBERI
TINDAK BALAS

Kemahiran asas
yang perlu dikuasai
oleh seorang
kaunselor

Kemahiran yang
Penguasaan
memerlukan kaunselor
kemahiran ini akan
untuk memberi
mendorong klien untuk
perhatian kepada
meneruskan
perasaan dan
perkongsian masalah
penyataan lisan klien
dan pendedahan
sepanjang sesi
kendiri
kaunseling dijalankan

Mencaba
r secara
positif

Member
i pujian

Member
i
galakan
Member
i
motivas
i

MEMBE
RI
TINDAK
BALAS
POSITIF

Angguka
n kepala
dan
dorongan
minima

Bertany
a
soalan

Digunakan apabila berlaku ketidakserasian antara percakapan,


bukan lisan yang dipamerkan dan perasaan yang
KEMAHIR komunikasi
diluahkan
AN
Bukan bertujuan untuk mencabar klien secara negatif, mengancam
KONFRON atau melawannya

TASI

Kemahiran ini memerlukan kaunselor untuk mengemukakan kepada


yang berkenaan satu perspektif baru mengenai masalah yang
KEMAHIR klien
dialami.
AN
Membantu klien untuk lebih memahami masalah dan seterusnya lebih
MENTAFSI bijak untuk menanganinya.

Kadang-kadang masalah yang dihadapi oleh klien terlampau serius


dan kaunselor mendapati klien tidak dapat memikul masalah tersebut
KEMAHIR sendirian.
Dalam hal ini, kaunselor boleh memberikan bantuan tambahan dalam
AN
MENYOKO bentuk sokongan agar dapat mengatasi ketakutan atau penentangan
terhadap perkhidmatan kaunseling.

NG

SUMBER RUJUKAN
Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan, Taquddin
Abd. Mukti (2014). Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-kanak:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Mohd Aziz Shah Mohd Arip, Mohd Nasir Bistaman, Ahmad Jazimin
Jusoh, Syed Sofian Syed Salim, Md Noor Saper (2009). Kemahiran
Bimbingan dan Kaunseling, Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn.
Bhd.
Mok Soon Sang (2011). Psikologi Pendidikan, Shah Alam:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
https://araikordai.wordpress.com/2010/08/24/komunikasi-lisan-dan-bukanlisan/
https://books.google.com.my/books?
id=4luAG8n4CSsC&pg=PA76&lpg=PA76&dq=kemahiran+menginterpretasi
+tingkah+laku+bukan+lisan&source=bl&ots=fk-atnbcmb&sig=61xfjXDlxFV89Eqc1uCK7LShw&hl=en&sa=X&ei=DtO3VO7tG42WuASH3oLABg&ved=0CC0Q6AEw
Ag#v=onepage&q=kemahiran%20menginterpretasi%20tingkah%20laku
%20bukan%20lisan&f=false

Anda mungkin juga menyukai