Anda di halaman 1dari 5

[SK ST FRANCIS XAVIER (M)]

FEBRUARI 2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

Tahun

: 2 Merah

Tarikh/ Masa

: 12 Februari 2015 (10.20 pagi 11.20 pagi)

Bilangan Murid

: 23 orang

Tema

: Kami Suka Membantu

Tajuk

: Baik Hati Kepada Keluarga

Standard Kandungan: 2.1 Memberi bantuan kepada keluarga kembangan


Standard Pembelajaran: 2.1.1 Menyatakan cara membantu keluarga kembangan
2.1.3 Menceritakan perasaan
keluarga kembangan

semasa

membantu

2.1.4 Mengamalkan sikap saling membantu dalam


keluarga kembangan
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat;
i.

menyatakan dua daripada tiga cara membantu keluarga kembangan.

ii.

menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan.

iii.

mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga.

Pendekatan

: Pemupukan nilai, Penjelasan nilai, dan analisis nilai

EMK:
i. Kreativiti: menjana idea, mengenal pasti
ii.TMK: Klip video
Bahan/Sumber PDP :
1. Komputer riba
2. Speaker
3. LCD
4. Buku Teks m.s 15
5. Lembaran kerja
6. Kad daun dan buah
7. Alat tulis
8. Pokok baik hati
SITI HAJA DAUD

[SK ST FRANCIS XAVIER (M)]

FEBRUARI 2015

Aktiviti Pembelajaran:
Catatan:
Langkah
Set
Induksi
(5 minit)

Isi Pelajaran
Lagu:

Aktiviti

Kaedah/ Teknik/

Pembelajaran
Guru memaparkan klip

BBM/ EMk

Saya Sayang

video lagu Saya Sayang

TEKNIK:

Semuanya

Semua dan murid-murid

- Nyanyian

diminta untuk mendengar


-

dahulu lagu tersebut.

KAEDAH:

Guru meminta murid-murid

- Kaedah Soal Jawab

menyanyikan lagu Saya


-

Sayang Semuanya.

EMK:

Guru bersoal jawab dengan

- Menghubungkait

murid berkaitan dengan

lagu yang telah

BBM:

dinyanyikan.

- Komputer riba

Guru mengaitkan pelajaran

- Speaker

hari ini dengan slaid

- LCD

gambar yang telah


dipaparkan.
Langkah 1 Slaid gambar:
(15 minit) - Ibu terjatuh

- Adik menangis
- Ayah marah

Langkah 2
(20 minit) - Kad Daun dan

Guru menunjukkan
beberapa slaid gambar

TEKNIK:

kepada murid-murid.

- Soal jawab

Guru bersoal jawab


dengan murid berkaitan

BBM:

dengan gambar tersebut.

- Slaid gambar

Murid diminta untuk


memberi pendapat

EMK:

mengenai slaid gambar

- Menjana idea

yang ditunjukkan.

- Mengenal pasti

Murid-murid diminta untuk


SITI HAJA DAUD

[SK ST FRANCIS XAVIER (M)]


Buah
- Pokok Baik Hati

FEBRUARI 2015

membuka buku teks muka

KAEDAH:

surat 15.

- Kelas

Guru bersoal jawab dengan


murid berkaitan dengan

BBM:

Pokok Baik Hati yang

- Buku teks

terdapat di dalam buku teks

- Pokok baik hati

tersebut.

- Alat tulis

Guru meminta murid-murid


membuat Pokok Baik Hati

EMK:

untuk ditampal pada sudut

- Menjana idea

Pendidikan Moral di dalam

- Mengenal pasti

kelas.
-

Di dalam kumpulan masing-

PENDEKATAN:

masing, guru mengedarkan

- Pemupukan nilai

kad daun dan kad buah

- Penjelasan nilai

kepada setiap murid.

- Analisis nilai

Murid diminta menulis satu


cara untuk membantu
keluarga di rumah ke dalam
kad daun dan kad buah.

Murid-murid boleh
menghias kad tersebut
mengikut kreativiti
tersendiri.

Langkah 3
(10 minit)

Pokok Baik Hati

Setelah selesai menulis dan


menghias kad daun dan

PENDEKATAN:

kad buah, guru

- Analisis nilai

menampalkan Pokok Baik

- Penjelasan nilai

Hati pada papan putih.


-

Murid-murid diminta untuk

BBM:

melekatkan kad masing-

- Pokok baik hati

masing pada Pokok Baik

- Kad daun dan buah

Hati.

- Pensel warna
SITI HAJA DAUD

[SK ST FRANCIS XAVIER (M)]


-

FEBRUARI 2015

Guru terlebih dahulu


memberikan selotep

EMK:

kepada murid-murid.

- Menjana idea

Murid-murid diminta untuk

- Mengenal pasti

berbaris mengikut
kumpulan masing-masing
dan menampalkan kad
tersebut mengikut giliran.
Langkah 4 Latihan
(5 minit)
Pengukuhan

Guru mengedarkan

BBM:

lembaran kerja kepada

- Lembaran kerja

murid-murid.
-

Murid diminta untuk


melengkap latihan pada
lembaran kerja yang telah
diedarkan.

Penutup
( 5 minit)

Pokok Baik Hati


-

Murid diminta membuat


refleksi dan rumusan

TEKNIK:

pembelajaran.

- Nyanyian

Guru mengarahkan murid


menyiapkan kerja rumah.

KAEDAH:

Murid diminta untuk

- Kaedah Soal Jawab

menyanyikan lagu Saya


EMK:

Sayang Semua.

- Menjana idea

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH

SITI HAJA DAUD

[SK ST FRANCIS XAVIER (M)]

FEBRUARI 2015

(Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan


sesi P&P)
Disemak oleh Guru/Pensyarah
Pembimbing:

Disahkan oleh Guru Besar:


Catatan

Catatan

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh

SITI HAJA DAUD