Anda di halaman 1dari 4

MISTERI GUNUNG BROMO

Jaman bien nalika Dewa-Dewa esih seneng mudun marang dunia saka kayangan,
nalika kui kerajaan Majapait lagi kena serangan saka daerah-daerah. Wargane pada
bingung golet panggonan kanggo ngungsi, pada wae karo para Dewa. Wektu kui
Dewa mulai lunga marang sawijining panggonan, nang sekitare Gunung Bromo.
Gunung Bromo esih tenang, ngadek dislimuti kabut putih. Dewa-dewasing teka
marang panggonan kui ing sekitare Gunung Bromo, semayam ing lereng Gunung
Pananjakan. ing panggona kui bisa weruh Srengenge munggah seka wetan lan
Srengenge sirep seka kulon. Sekitare Gunung Pananjakan, panggonan Dewa-Dewa
semayam, ana uga panggona kanggo pertapa. Pertapa kui mau saben dina
pahalane megur muja lan ngening cipta. Sawijine dina sing mbahagiakake, bojo kui
lairake anak lanang. Raine ganteng, cahyane terang. Mertandakake anak sing lair
saka titisane jiwa sing suci. Wiwit lair anak kui keton sehat lan kuat singluar biasa.
Wiwit lair, anak Pertapa kui wis bisa ngetokake suara seru. Gegeman tangane seret
banget, tendangan sikile uga kuat. Ora kaya anak lia umume, bayi kui diarani Joko
Seger, sing artine sing sehat lan kuat.
Ing panggonan lia sekitare Gunung Pananjakan, wektu kui ana anak wadon lair
saka titisan Dewa. Raine ayu lan elok. Siji-sijine anak sing paling ayu dewek ing
panggonan kui. Wiwit dilairake, udu umume bayi lair, meneng ora nangis wektu
dilairake seka rahim beyunge. Merga kui, wongtuane ngarani bayi ikuRara Anteng.
Rara Anteng sengsaya dina sengsaya dadi anak remaja sing ayu. Garis-garis ayune
metu jelas saka raine. Rara Anteng terkenal tekan daerah-daerah. Akeh putera raja
pada nglamar Rara Anteng, nanging ditolak, amarga Rara Anteng wis kepincut karo
Joko seger. Sawijining dina Rara anteng dilamar Bajak sing sekti lan kuat. bajak kui
terkenal jahat banget. Rara Anteng terkenal alus atine ora wani nolak pelamar sekti
kui. Merga kui Rara anteng njaluk supaya di gawekna segara ing tengah-tengahing
gunung. Dikira penjalukan sing aneh supaya pelamar sekti mau ora bisa nyanggupi.
Segara kui mau kudu di gawe ing sewengi, yaiku diwiwiti srengenge sirep tekane
srengenge munggah. Disanggupi penjalukan Rara Anteng kui.
Bajak sekti mau mulai gawe segara nganggo batok saka krambil lan meh rampung.
Weruh kenyataan sing kaya kui, atine Rara Anteng gelisah ora tenang. Kepriwe
carane gagalaken lautan sing agi di gawe Bajak kui? Rara Anteng mikir nasibe, Rara
Anteng ora bisa urip karo wong sing ora disenengi. Banjur Rara Anteng golet cara
supaya bisa gagalaken usahane Bajak mau. Banjur Rara bisa nemu cara yaiku nutu
pari ing tengah wengi. alon-alon suara alu nangekake jago sing pada turu. Kluruk
jago saut-sautan, kaya fajar wis metu, nanging wargane durung nglakoni kegiatan

esuk. Bajak rungu jago kluruk, nanging benang putih saka wetan urung metu.
Berati fajar teka urung wektune. Mikir nasib siale, banjur batok sing dinggo kanggo
gawe lautan mau di buang, gigal tengkurep nang jejere Gunung Bromo lan malih
dadi gunung diarani gunung Batok.
Gagale Bajak gawe laut ing tengah-tengah gunung Bromo, ati Rara Anteng seneng
banget. Rara Anteng nerusake hubungane karo Joko seger. Banjur Rara Anteng lan
Joko Seger dadi pasangan sing bagya,amarga lorone pada senenge. Pasangan Rara
Anteng lan Joko Seger gawe panggonan lan mimpin ing kawasan Tengger utawa
Purbawasesa Mangkurat Ing Tengger, sing aweh pengerti "Panguasane
Tengger sing Budiman". Aran Tengger di jimot saka akhire suku kata aran Rara
Anteng lan Joko Seger. Tengger uga nduweni makna Tenggering Budi Luhur utawa
menehi ngerti babagan moral sing duwur, simbul ketenangan sing abadi. Saka
wektu meng wektu warga Tengger urip makmur lan dame, nanging panguasa ora
ngrasa bagya. amarga wis suwe mbina umah tangga urung nduweni momongan.
Banjur nduweni keputusan munggah meng pusuke gunung Bromo kanggo semedi
nggudi percaya karo sing Kuasa supaya diwei momongan.
Ijig-ijig ana suara gaib sing ngomong semedine arep dikabulaken nanging kanggo
syarat wis olih momongan, anak sing bungsu kudu dikorbanaken meng kawah
gunung Bromo. Pasangan Rara Anteng lan Joko Seger nyanggupi banjur olih
momongan 25 anak
lanang wadon, nanging naluri wong tua tetep ora tega enggane kelangan anakae.
Carane Rara anteng lan Joko Seger ngingkari janjine, Dewa murka lan ngancem
arep gawe malapetaka, banjur langit dadi peteng kawah gunung Bromo
nyemburake geni.
Kesuma anak bungsune ilang nang geni lan mlebu meng kawah Bromo, banjur ana
suara gaib :"Sedulur-sedulurku sing aku tresnani, aku wis dikorbanaken meng
wong tuane dewek lan Hyang Widi nyelametake koe pada. Urip sing dame lan
tentrem,
sembahen Hyang Widi. Aku elingaken supayane aben wulan Kasada ing dina ke-14
nganakake sesajen kanggo Hyang Widi ing kawah Bromo.
Upacara rutin kui dilakoni turun temurun marang warga Tengger lan aben taune
dianakake upacara Kasada ing Poten lautan pasir lan kawah gunung
Bromo.

Timun Mas

Jaman biyen kuna, urip sejodo lanang wadon sing dadi petani. Urip ing desa cepake
hutan lan uripe bagyo, nanging durung diwei mongmongan yaiku durung diwei
anak.
Saben dina ndonga marang sing Maha Agung njaluk diwei anak. Sawiji ning dina
ana raksasa liwati omahe lan rungu dongane , banjur raksasa aweh wiji timun.
"Tanduren wiji kui, mengko arep olih anak wadon," omonge raksasa karo pasangan
mau. "Nanging ana syarate. Umpama umure wis 17 taun anak mau kudu wehaken
meneh marang aku," walese raksasa. Ora pikir dawa pasangan mau setuju karo
syarate raksasa amarga kepingin duweni anak.
Pasangan tani mau banjur nandur wiji-wiji timun kui. Saben dina dirumat kanggo
temenanan tanduran sing muali urip kui. Wulan-wulanan nembe woh timun sing
warnane kaya emas.
Timun kui suwe-suwe tambah gede karo abot. Wohe timun wis mateng, ati-ati
banget petani mau ngarah wohe timun. saking kagete, ing jerone timun ana bayi
wadon sing ayu rupane. Petani mau banget senenge banjur diarani Timun Mas.
Taun ganti taun, Timun Mas dadi cah wadon dewasa sing ayu rupane. Wong tuane
bangga karo Timun Mas, nanging ndadekake rasa wedi sing gede. Amarga nek
Timun Mas umure wis 17 taun, raksasa pan teka lan nagih janjine kanggo njimot
Timun Mas.
Petani mau usaha ben bisa tenang. "Enteni sedela, Timun Mas lagek dolan.
Bojoku pan ngundang," kandahe. Petani kui gagean nemoni anake, "Anakku, gawa
iki," kandahe karo aweh kantong bujur. "Iki kanggo nulung koe nglawan raksasa,
Saiki cepet mlayu," kandahe. Banjur Timun Mas gagean mlayu.
Petani mau sedih lungane Timun Mas, nanging ora rela nek anake kanggo pakanan
raksasa. Raksasa ngenteni wis suwe, dadi ora sabar. Raksasa ngerti wis dilombo
marang petani mau. Banjur raksasa ngobrak-abrik pondoke pak tani, banjur nyusul
Timun Mas menyang hutan.
Raksasa gagean mlayu nyusul Timun Mas, wis cepak Timun Mas njimot segegem
uyah saka kantong bujur. Banjur uyah mau ditawurake menyang raksasa. Ujugujug dadi laut amba. Raksasa terpaksa ngelangi kangelan. Timun mas mlayu
maning, nanging raksasa bisa nyusul. Timun Mas njimot barang ajaib seka

kantonge. Timun Mas njimot segegem lombok, banjur ditawurake menyang


raksasa. Wit-witan ana eri landep ngurung raksasa. Raksasa kelaranen, banjur
Timun Mas mlayu golet aman.
Nanging raksasa banget kuate, meh bisa nongkop Timun Mas. Timun Mas njimot
barang ajaib sing ketelu saka kantonge. Ditawuraken wiji timun, urip lan woh dadi
kebon tumin sing amba. Amarga kekeselen lan ngelih, raksasa mangan timuntimun sing seger kui nganti kewaregen, banjur raksasa turu.
Timun Mas mlayu meneh sekuat tenagane ngantek enteng. Lewih celaka maning
raksasa tangi seka turune. Raksasa meh nongkop Timun Mas, Timun Mas keweden,
banjur ditokake senjata sing keri dewe yaiku segegem trasi urang. maning-maning
ana keajaiban, dadi danau belet sing amba lan raksasa gigal meng kero belet.
Timun Mas lega, bisa selamet seka raksasa banjur bali maring omahe wong tuane.
Rama lan biyung seneng bisa weruh Timun Mas selamet. "Maturnuwun duh Gusti,
nyelametake anakku," kandahe seneng. Kawit kejadian kui Timun Mas bisa urip
tenang karo wong tuane, tanpa keweden maneh.