Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN HARIAN BAHASA

MELAYU
TAHUN 1
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun
: 1
Bilangan Murid : 13
Tema
: Mari Bertani
Tajuk
: Kebun Datuk Anas
Masa
: 8.15 9.15 pagi

Hasil Pembelajaran
Fokus Utama

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajara
n

Fokus Sampingan

3.5
3.5.
2

Standard
Kandungan

2.4

Standard
Pembelajaran

2.4.2

Mencatat maklumat yang betul


tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.
Mencatat maklumat yang betul
untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul
Membaca dan memahami maklumata
daripada pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul

Pengisian
Kurikulum

Nilai
Ilmu
EMK

:
:
:

Kerajinan
Matematik, Sains
keusahawanan

Sistem Bahasa

Tatabahasa :- Kata nama am ( bendi,


sawi, tomato, timun, petola, cili,
kangkung )

Media

Radio/komputer, slaid powerpoint


gambar-gambar tunggal, kad gambar,
lembaran kerja

Kemahiran Bernilai Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan


Tambah
mengelaskan,
menghubungkaitkan
Kecerdasan Pelbagai : LogikMatematik
BCB
: Bacaan
Pengetahuan
Murid
sudah mengetahui beberapa
Intensif
Sedia Ada
jenis sayur-sayuran

OBJEKTIF
Pada akhir Pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat :
1 Mencatat nama sayur-sayuran dengan
betul
2 Membaca dan membuat klasifikasi
dengan betul

SET INDUKSI
( 5 Minit)

Persediaan /Mencungkil Idea


Guru
1. Menunjukkan
petikan video
Ahmad Albab
2.

3.

Menunjukkan
gambar sayursayuran
Menguji
pengetahuan sedia
ada
murid

4. Mengaitkan isi
pelajaran

Murid
1. Menonton petikan video

Catatan
Media :

2. Menyebut sayur-sayuran
yang ditunjukkan
3.

Menyebut bersama-sama

Kad
Gambar
Tunggal
, Video

LANGKAH 1 ( 15 minit )
Membaca Petikan Teks dan menerang
Guru

Murid

Catatan

1. Membaca teks
petikan (dengar
rakaman)

1. Mengikut Bacaan
Guru
2. Bacaan secara
individu
3 Beberapa murid
mengetuai bacaan
4. Memahami teks
yang dibaca dan
menjawab soalan
yang dikemukakan

Media :
Buku teks
Petikan ,
Rakaman
bacaan guru

2. Memberi
penerangan dan
bersoal jawab

LANGKAH 2 ( 15 minit )
Menjana Idea
Guru

Murid

Catatan

1. Meminta murid
meneliti gambar
tunggal
2. Meminta murid
mengenalpasti jenis
sayur-sayuran
3. Meminta murid
menulis jenis sayursayuran dalam buku
tulis

1. Meneliti gambar
tunggal
2. Mengenalpasti jenisjenis sayur-sayuran
yang dapat dilihat
dalam gambar
3. Menyenarai nama
sayuran dalam buku
tulis

Media :
Gambar
tunggal,
Buku Teks,
buku tulis
KBT :
mengumpu
l dan
mengelas

LANGKAH 3 ( 20 minit )
Guru

Aplikasi Idea ( Pemulihan dan


Pengayaan )

PENTAKSIRAN
Mengedar borang
kosong ( senarai
sayur-sayuran yang
diketahui)
PEMULIHAN
Meminta menyusun
semula huruf menjadi
nama sayur-sayuran
PENGAYAAN
Meminta menyenarai
kata nama am dalam
buku teks

Murid

PENTAKSIRAN
menamakan seberapa
banyak sayur-sayuran
yang diketahui
PEMULIHAN
Memadankan sukukata
mengikut gambar
Menyenaraikan kata nama
am dalam buku tulis
masing-masing
PENGAYAAN
Menyenaraikan kata nama
am yang terdapat dalam
teks di dalam tulis masingmasing

Catatan
Ujian
Interaktif

PENUTUP (5 minit)
Guru

Murid

1. Guru
memperdengarkan
klip video lagu
"Tok Anas Ada Kebun
"

Murid-murid menyanyi Media : Klip


beramai-ramai.
Video, Lirik
lagu
3. Murid membuat
rumusan apa yang
dipelajari hari ini.

Catatan

SEKIAN , TERIMA KASIH